Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Yhdessä!

Uusi OPS digitaalisena sisällöntuotantoprojektina

Digitaalisia työkaluja ja -alustoja hyödyntämällä oppilaat tuottavat pienryhmissä itseohjautuvasti opetussuunnitelmasta ja elämästä johdettuja monimediallisia eri aiheita yhdisteleviä kokonaisuuksia. Oppilaista kehittyy aktiivisia sisällöntuottajia passiivisen vastaanottamisen sijaan.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2013

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Yhdessä! - innovaatio lisää oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luo pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle ja sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.

About the innovation

Mistä on kyse?

PISA-tutkimuksen mukaan 15% suomalaisista oppilaista tuntee itsensä ulkopuoliseksi ja vielä useampi on koulunkäynnissä epämotivoitunut. Koulun on muututtava, jotta se säilyttää merkityksen oppilaiden keskuudessa ja digitaalinen kuilu oppilaiden ja opettajien välillä saadaan kurottua umpeen. Käytössä olevien opetusmenetelmien ja välineiden on annettava oppilaille työkaluja ja taitoja selviytyä sekä omassa että tulevaisuudessa myös työelämässä. Tarvittavia tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa sosioemotionaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja tiimityöskentely.

Yhdessä! - innovaatio vastaa tähän tarpeeseen ryhmissä toteutettavilla digitaalisilla sisällöntuotantoprojekteilla, jotka lisäävät oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luovat pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.

Innovaatiossa oppilaat saavat ryhmissä luoda omia digitaalisia projekteja valitsemalla oppilaslähtöisesti itse työkalunsa, työskentelytapansa ja tarkasteltavan ilmiön, jota käsittelevät. Ratkaisukeskeisyys ja autonomisuus ovat mallin onnistumisen tärkeitä elementtejä.

Oppilaita ohjataan kohtaamaan itsensä, unelmansa, pelkonsa ja sisäiset ajatuksensa. Oman ymmärryksen ja itsensä kohtaamisen kautta opitaan myös ymmärtämään toisia, että meissä on enemmän samaa kuin erilaista. Ryhmässä on turvallista ottaa riskejä ja pelko epäonnistumisesta tai nolostumisesta hälvenee.

Innovaatiossa opettajia ohjeistetaan, miten sisällöntuotantoa aloitetaan oppilaiden yhteisöllisessä oppimisessa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Oppimisesta tulee seikkailu! Malli yhdistää sosioemotionaaliset taidot yhteisölliseen oppimiseen sekä digitaaliseen oppimiseen.

Impact

Malli kehittää tulevaisuuden oppijoita ja linkittää opittavan oppilaan omaan elämään. Yhdessä toimimalla luodaan oppimisen yhteisö tehostaen oppimista.

Scalability

Teknologialla on merkittävä rooli opettajien ja oppilaiden yhteistyössä sekä vertaisoppimisessa. Mallilla kootaan yhteen opettajien ja oppilaiden yhdessä keräämä sisältö, jolloin tiedon jakaminen luonnistuu. Työstöä pilvipalvelussa voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Media

Implementation steps

Yhteisöllisen työskentelyn pohjana sosioemotionaaliset taidot
Yhteisöllisessä oppimisessa tärkeässä roolissa ovat oppilaiden sosioemotionaaliset taidot.

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on ryhmäytynyt luokka, jossa luokan oppilaat tuntevat toisensa ja tekevät töitä yhdessä.

Oppilaiden on tunnettava olonsa turvalliseksi ryhmässä ja opittava luottamaan ryhmän toisiin jäseniin, jotta he uskaltavat olla aktiivisia ryhmässä ja kokevat, että ryhmä toimii erilaisissa tilanteissa. Oppilailta vaaditaan kykyä neuvotella, ratkaista ongelmia yhdessä, sopia asioista, sitoutua, sietää erilaisuutta ja hyväksyä erilaisia mielipiteitä. Keskeisessä roolissa on siis kyky keskustella asioista. Kaikissa vaiheissa kannustetaan ja pidetään yllä keskustelua asioista, niin, että jokaisella on tilaisuus tulla kuulluksi.

Opettaja suunnittelee:

  • Aikataulun ja tuotannon laajuuden. Näiden on hyvä olla joustavia sillä projektityöskentelyssä aikataulut voivat venyä.


  • Ilmiön, mitä tutkitaan. Alustetaan toiminta keskustelemalla ja kartoittamalla mitä oppilaat tietävät ilmiöstä etukäteen.


Muista pitää keskustelu vuorovaikutuksellisena. Keskustelemalla opitaan sosiaalisia taitoja, puheenvuoron saamista sekä ottamista ilman viittaamista.

Tutkittavan ilmiön valinta
Tutkittavan ilmiöön keskittyvät aiheet voidaan valita monella eri tapaa.

Aiheet voivat tulla esimerkiksi opettajalta, vanhemmilta, opetussuunnitelmasta (OPS) tai oppilailta. Lopulta päätöksen tutkittavasta imiöstä tekee opettaja. Valittu ilmiö on luontevaa liittää opetuksessa osaksi OPSin tavoitteita.

Esimerkkejä projekteista:

Esimerkki 1

Mikkelin pakolaisten vastaanottokeskus valittiin teemalla:” Enemmän samaa kuin erilaista”. Aito kosketuspinta lähiseudun muuttuneeseen tilanteeseen antoi oivan mahdollisuuden kehittää oppilaiden ja vanhempien kulttuurista kompetenssia ja kohdata omia tuntemuksia ja ennakkoluuloja, joita projektin myötä lähdettiin purkamaan. Ilmiön valinta tuli suoraan ympäröivästä yhteiskunnasta.

Esimerkki 2

Lukuvuoden aikana työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyvä ilmiöpohjainen projekti “Työtä tehdään - oppilaiden tarinoita työstä”, jossa oppilaat tutustuivat vanhempien työpaikkoihin päivän ajan ja kuvasivat sieltä videon omien tutkimuskysymysten pohjalta.

Esimerkki 3

Oppilaiden vanhemmat pyysivät, että ilmiöksi otetaan yrittäjyys. Yrittäjyys on suomalaisessa OPSissa kirjattuna laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Oppilaat pääsivät ideoimaan, suunnittelemaan ja perustamaan omia yrityksiä. Lopputuloksena luokka voitti yrittäjyyskilpailun.

Tutkittavaan ilmiöön liittyvien oppiaineiden valinta
Tutkittavaa ilmiötä lähestytään monialaisesti.

Valitaan 3-5 oppiainetta, jotka parhaiten soveltuvat ilmiön käsittelemiseen. Näiden aineiden oppitunneilla työstetään projekteja eteenpäin.

Usein useampi oppiaine sopisi ilmiön käsittelyyn, mutta on tärkeää valita ne oppiaineet joiden tunneilla projekteja työtetään, jotta hallittavuus pysyy opettajan sekä oppilaiden työssä. Näin opettajan on mahdollista tutkia ja kirjata tarkemmin OPSin tavoitteet valitsemiensa oppiaineiden kohdalta.

Ryhmiin jakaminen
Oppiminen on yhdessä kasvamista, ei virheiden etsimistä. Ryhmän tehtävänä on tukea, kasvattaa ja innostaa jokaista ryhmän jäsentä tekemään parhaansa.

Luottamus ja ryhmähenki kehittyvät ja vertaisoppimisella jaetaan tietoa ja osaamista sekä tullaan kuulluksi. Kannusta mielipiteiden kuuntelemiseen ja esittämiseen.

Ryhmän voi jakaa opettaja tai oppilaat itse. Jakaminen voidaan toteuttaa myös esim. arpomalla. Ryhmän jäsenten tehtävien ja vastuiden määrittäminen on asia, mihin kannattaa ohjeistaa, jotta ryhmässä toimiminen on selvää.

Ryhmän suositeltava koko on max. 4 oppilasta, jolloin kaikille riittää tehtävää ja vastuualueita.

Tavoitteiden asettaminen ja tutkimuskysymysten laatiminen
Opettajan tehtävänä on laatia tavoitteet toiminnalle, jotka avataan kaikille oppilaille.

Opettaja laatii koko luokalle 3 tavoitetta, jotka nousevat opetussuunnitelmasta oppiaineittain. Tavoitteet antavat toiminnalle suunnan ja mahdollistavat itsenäisen työskentelyn.

Lisäksi oppilaat laativat ryhmäkohtaisesti omat tavoitteet ilmiön tarkasteluun ja työskentelyyn liittyen. Oppilaiden tavoitteet tulevat heistä itsestään. Tavoitteita laatiessa pohditaan a) mikä on ilmiön sekä oman projektin punainen lanka ja b) kuinka asetettuja tavoitteita lähdetään saavuttamaan. Tavoitteita jokaisella oppilasryhmällä on 3+3 eli yhteensä kuusi.

Tutkimuskysymykset

Oppilaat laativat ryhmissä 3-5 tutkimuskysymystä tarkasteltavaan aiheeseen liittyen. Tutkimuskysymykset rajaavat ja ohjaavat tutkittavan aiheen tarkastelua.

Digitaalisten alustojen ja sovellusten valinta
Sisällöntuotantoprojekteja tehdessä tulee koululla olla toimiva verkko ja luokkakohtaiset tabletit. Yksi tabletti riittää yhdelle ryhmälle.

Erilaiset sovellukset tukevat toimintaa ja niiden käyttö on suotavaa. Sovelluksia on valtavasti, joten kannattaa aloittaa tutuista ja kannustaa oppilaita opettelemaan uusien ohjelmien käyttöä myös kotona. Oppilailla on usein paljon tietoteknistä osaamista, jolloin vapaus valita työmuodot edesauttaa motivoitunutta ja luovaa työskentelyä. Tärkeää on miettiä, mitkä tekijät vaikuttavat oikean työkalun ja sovelluksen valintaan.

Tähän auttaa Padagogy Wheel, johon on koottu eri sovellukset ja niiden käyttötarkoitus.

Työskentely
Työskentely voi vaihdella esimerkiksi yhdestä päivästä kuuteen viikkoon riippuen tuotoksen laajuudesta.

Tarkkaa aikarajaa ei kannata eikä voikaan määrittää, vaan tuotokset kehittyvät vaihe vaiheelta. Tärkeää on luottaa lapsiin ja antaa tilaa itsenäiselle työskentelylle.

Opetus

Viikolla pidetään projektitunnit erikseen muusta opetuksesta, jotta projektit etenevät. Opettajan tehtävänä on ohjata toimintaa, kannustaa ja varmistaa, että oppilasryhmät pääsevät työssä eteenpäin. Vaaditaan kokonaisen ajattelutavan muutos tukemaan uudenlaista oppimista, jotta kasvatetaan oppilaiden itsekontrollia.

Opettajan tulee neuvotella viikkotasolla kunkin ryhmän kanssa heidän etenemisestä, viikon tavoitteista sekä suunnitelmista. Tässä luottamuksen merkitys, ei vain ryhmän jäsenten välillä, mutta myös opettajan ja oppilaiden välillä korostuvat.

Avoin oppiympäristö

Oppilaat työskentelevät luontevasti erilaisissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella erilaisten verkostojen kanssa. Toteutus voi tapahtua osittain esimerkiksi vanhempien työpaikalla, paikalliseen yritykseen vierailemalla tai vaikka lähimetsässä ja kotona aiheesta riippuen. Näin tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun sekä heidän omaehtoista yrittäjyyttään, toimijuuttaa ja itseohjautuvuuttaan.

Arviointi
Kodin ja koulun yhteistyö korostuu arviointiprosessissa.

Tuotokset vaihtelevat videoista esseihin tai esim Book Creatorilla valmistettuihin tuotoksiin. Oppilaita ohjataan alusta saakka valitsemaan toimivimmat esitystavat omalle tuotokselle. Projektien valmistuttua vanhemmille pidetään tilaisuus, jossa keskustellaan tuotannosta, ilmiöstä ja prosessista. Vanhemmille on hyvä tehdä tietoiseksi, kuinka laajasta ja tavoitteellisesta toiminnasta on kyse. Tuotoksia voidaan julkaista myös luokan blogissa ja Youtube-kanavalla sekä vanhempien suljetussa Facebook-ryhmässä.

Nuoremmille oppilaille itsearvioinnin voi tehdä räätälöimällä erilaisia kyselyitä Google Formsissa. Kysymykset voivat olla avoimia tai suljettuja. Tutustu osoitteessa https://www.google.com/forms/about/.

Vanhemmille oppilaille itsearviointi on parhaiten toteutettavissa esseemuodossa joka sisältää ohjaavia kysymyksiä. Esseekirjoittamisen ohella opitaan reflektointia, itsearviointia, prosessin arviointia ja auki selittämistä sekä kehittämistä.

Koko toiminnan alusta loppuun kannattaa opettaa oppilaille tekemisensä sanoittamista tai sanoiksi pukemista osana jatkuvaa reflektointia ja itseohjautumista. Toistamalla sisällöntuotantoprojektien tekoa oppilaat toimivat jatkossa yhä rohkeammin ja itsenäisemmin ryhmähenkeä kasvattaen.

Opettajankoulutus
Yhdessä! -innovaatio tekee yhteistyötä Cuppla Technologyn ja Clanedin kanssa.

Julkaisemme koulutuspaketteja, joiden avulla opettajia valmennetaan toteuttamaan oppilaiden yhteisöllisiä digitaalisia projekteja. Cupplan ja Clanedin luomassa verkkoympäristössä oppilaat ja opettajat voivat hallinnoida erilaisia ohjelmia ja työkaluja yhdessä paikassa. Opettajille suunnatusta valmennuksesta pyritään tekemään pysyvä osa opettajien täydennyskoulutusta ja näin helpottamaan työtä ja arkea digitalisaation keskellä.

Spread of the innovation

loading map...