We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Kati Nevatalo

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared blog ilmio 1 sm
Finland
Kuinka varmistat, että kaikkien oppilaiden, opettajien ja muiden toiminta koulussasi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin?

Kasvan Education

Marker Helsinki, Suomi
Kasvan on digitaalinen työväline peruskoulun oppilaille, opettajille, huoltajille ja rehtorille. Se konkretisoi ja visualisoi koulusi opetussuunnitelman tavoitteet kaikille. Tavoitteiden yhtenäinen ymmärrys on perusta onnistuneelle toiminnalle. Sen jälkeen on helppoa soveltaa portfolio-oppimista, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja arviointia Kasvanissa, saavuttaen parempia oppimistuloksia.
Introduction

Mistä on kyse?

Kati Nevatalo
“Kasvan tukee oppilaan ihmisyyteen kasvamista ja elinikäistä oppimista. ”

Kasvan on arvioinnin ja portfolio-oppimisen digitaalinen työväline. Sitä käyttävät oppilaat, opettajat, huoltajat ja muut koulun toimijat. Kasvanin ytimessä on koulun opetussuunnitelma, jonka tavoitteet konkretisoituvat kaikille toimijoille yhtenäisesti. Keskiössä on oppilas ja oppiminen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Opettajan näkökulma

Oppimista tapahtuu ainoastaan, kun oppilaan tavoitetaso on asetettu hänen oppimisen kannalta sopivan korkealle, ei liian korkealle, eikä liian matalalle, eli nk. lähikehityksen vyöhykkeelle (Vygotkin lähikehityksen vyöhyke). Jotta voin ohjata ja tukea oppilaita oikea-aikaisesti, minun tulee tietää, missä vaiheessa kunkin oppilaan oppiminen on. 

Kasvan konkretisoi opetussuunnitelman oppimistavoitteet, niin oppiainekohtaiset kuin laaja-alaisetkin tavoitteet, minulle ja oppilailleni. Tämä mahdollistaa opetuksen suunnittelun tavoitelähtöisesti niin ryhmä kuin yksilötasolla. Voin reaaliaikaisesti nähdä ryhmän ja yksilöiden tavoitteet, tavoitetasot ja niissä edistymisen.

Porfolio-oppimisen soveltaminen on helppoa Kasvanin avulla. Kasvan on välineenä konkreettinen, mikä auttaa tekemään tavoitteet näkyväksi ja ymmärretyksi oppilaille, ohjaamaan oppilaita asettamaan omia tavoitetasoja suhteessa oppimistavoitteisiin, dokumentoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja siten rakentamaan omaa oppimispolkuaan. Oppilaiden omien oppimispolkujen ymmärtäminen auttaa ohjaamaan ja tukemaan oppilaiden oppimista tehokkaasti ja voin optimoida aikani kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Palvelu tukee myös huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kasvanin avulla voin myös hallita oppiainerajat ylittäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Voin palvelun avulla helposti koota tavoitteita eri oppiainekohtaisista ja laaja-alaisista tavoitteista. Toteuttamani kokonaisuudet voin tallettaa Kasvaniin ja myöhemmin tarkastella esimerkiksi sitä, mikä opetustapa on ollut tehokkain.

Oppilaan näkökulmasta  

Kasvanin avulla ymmärrän enemmän omasta oppimisestani. Ymmärrän mitä tavoitteita oppimiselle minulla on, voin itse asettaa oman tavoitetasoni näihin tavoitteisiin nähden. Omissa tavoitteissa edistymisen seuraaminen sekä opettajan ohjauksen ja palautteen saaminen mahdollistavat sen, että voin itse ohjata omaa oppimista. 

Kasvanissa voin tallettaa omaa oppimistani portfolioon, joten voin milloin tahansa tarkastella oppimiani asioita. Pystyn siksi arvioimaan, millaisia oppimistavoitteita tulen seuraavaksi asettamaan itselleni. 

Tavoitteeni, oppimiseni ja opettajan oppimistuloksistani antama arviointi tallentuvat Kasvaniin. Tämä tekee koko oppimispolkuni näkyväksi. Vaikka vaihtaisin koulua, saan kaiken tämän tiedon mukaani ja voin jatkaa tavoitteiden asettamista omiin tieto- ja taitotasoihin nähden. Näin myös uudet opettajat voivat paremmin ohjata ja tukea oppimistani.

Huoltajan näkökulma

Näen Kasvanissa niin opetussuunnitelman määrittelemät tavoitteet kuin lapseni itsensä asettamat tavoitetasot. Voin seurata lapseni oppimista ja kehitystä reaaliaikaisesti. Näen myös millaista yksilöllistä palautetta ja ohjausta opettaja on antanut. Tämä auttaa ymmärtämään, milloin lapseni tarvitsee ohjausta ja tukea minulta. Voin paremmin tukea hänen menestymistään ja tämä lisää omaa kiinnostustani lapseni kouluasioihin. Minun on myös helpompi kommunikoida opettajan kanssa lapseni oppimisesta.

Rehtorin ja koulun näkökulma

Kasvanin avulla voin varmistaa, että työtämme ohjaa opetussuunnitelma ja kaikilla opettajilla ja oppilailla on ymmärrys samoista tavoitteista. Kasvan on helppokäyttöinen ja helposti saatavilla ja se tukee koulumme tavoitteiden toteuttamista. 

Päämäärämme on jatkuvasti kehittää uusia tapoja, joilla tarjoamme lisäarvoa oppilaille, opettajille ja huoltajille. Kun huoltajat ymmärtävät, mitä oppilailta odotetaan ja mitä he oppivat, antaa se ymmärrystä myös koulussa tehtävän työn arvolle. 

Kasvan tuottaa myös paljon tietoa oppimisesta, opetuksesta ja oppilaan kehityksestä. Tietoja voidaan hyödyntää opetuksen kehittämisessä. Voimme ennakoida opinnoissa menestymistä, oppimisvaikeuksia sekä syrjäytymisen vaaraa ja näin puuttua haasteisiin varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti ohjata resurssimme kaikkien parhaaksi. 

Read more ›
Intended Outcomes
1257
Views
6 - 15
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Sähköinen työväline (kännykkä, tabletti tai tietokone), palvelumaksu.
HundrED Criteria
innovativeness
Innovaatio on ainutlaatuinen suomalaista arviointikulttuuria kehittävä digipalvelu.
impact
Arviointikulttuuri kehittyy ja oppimisen tavoitteiden ja arvioinnin ymmärtäminen paranee sekä oppilaan, opettajan että huoltajan silmissä.
scalability
Palvelu on kaupallinen. Saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelu tukee opetussuunnitelman (OPS 2016) toteuttamista koulussa.
Posts

See this innovation in action.

Kasvan-sovelluksen käytön aloittaminen
Kasvan-luennot: Tehokas oppiminen
Kasvan-luennot: Arviointi on navigointia oppimisen matkalla

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Rekisteröi koulusi ja aloita palvelun käyttö ilmaiseksi
Katso hinnat ja rekisteröi koulusi allaolevasta linkistä. Ohjeita rekisteröitymiseen ja käytön aloittamiseen liitetystä dokumentista.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Kati Nevatalo
Innovator
Used in