Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Kokonaisuus oppimaan oppimisen taitojen opetteluun ja vahvuuksien löytämiseen

Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Ipon avulla oppimisen maailma tulee tutuksi kaikille.

About the innovation

Mistä on kyse?

Uteliaisuus ruokkii oppimista, mutta jotta uteliaisuuden ja mielenkiinnon heräämisen jälkeen oppimisprosessi ja uuden oppiminen ei pysähtyisi oppimisessa kohdattaviin haasteisiin, koskien esimerkiksi mieleenpainamista, oman oppimistyylin tuntemista, positiivista asennetta tai tiedonkäsittelytaitoja, tarvitaan oppimaan oppimisen taitoja.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia, jotka ohjaavat uuden oppimista sekä ylläpitävät halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen vaatii aktiivista harjoittelua, omien vahvuuksien tunnistamista, ympäriltä tulevaa kannustusta sekä sisäisen motivaation herättämää iloa oppimiseen.

Oppimaan oppimisen taidoista on hyötyä etenkin haastavampia asioita harjoiteltaessa. Ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät oppimismotivaatiota sekä itseohjautuvuutta. Opeteltaviin taitoihin kuuluvat niin akateemiset taidot, kuten lukutekniikat, tiedonhaku, vuorovaikutus ja kuunteleminen, oppimisen taidot, kuten omien oppimistrategioden tunnistaminen kuin oppimisen arviointitaidotkin, kuten itse- ja vertaisoppimisen taidot.

Ippo yhdistää nämä oppimaan oppimisen taitoihin kuuluvat sekä niiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja oppimistekniikoiden opettelusta arviointitaitojen harjoitteluun. Ippo on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

Ippo sisältää yksitoista oppimiskertaa, joista jokaisen kesto on n. 90–120 minuuttia. Jokainen oppimiskerta koostuu kuudesta eri osiosta. Opettaja voi valikoida vain tarvitsemansa oppimiskerrat tai osiot opetukseensa – tai sisällyttää koko Ippo-kokonaisuuden osaksi opetustaan.

Käytyään koko oppimiskokonaisuuden läpi, oppilas kykenee hallitsemaan omaa oppimistaan paremmin sekä ymmärtää oppimisprosessin vaatiman ponnistelun tarpeen.

Stepeissä avataan tarkemmin sekä Ippo-kokonaisuuden rakennetta (stepit 1-2) että jokaisen oppimiskerran sisältöä (stepit 3-13).Lisäksi tarjotaan tarvittavat materiaalit kertojen toteuttamiseen.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Ippo yhdistää oppimaan oppimisen taitoja ja parantaa oppilaan itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti.

Impact

Oppilas kerryttää hyvät oppimaan oppimisen taidot, jotka auttavat elämässä pitkään.

Scalability

Innovaatiota voi soveltaa erilaisiin opetuskokonaisuuksiin ja oppimisympäristöihin.

Media

Implementation steps

Tutustu Ippo-kokonaisuuteen
IPPO-kokonaisuuteen kuuluu yksitoista eri vahvuuksiin ja oppimaan oppimisen taitoihin keskittyvää oppimiskertaa. Jokaisen oppimiskerran kesto on ryhmän koosta ja toteutustavasta riippuen noin 90–120 minuuttia.

Voit valita itse, miten toteutat Ippo-kokonaisuutta. Voit toteuttaa esimerkiksi:


 • jonkin osan yhden oppimiskerran sisältä

 • yhden kokonaisen oppimiskerran viikossa

 • muutaman kokonaisen oppimiskerran viikossa

 • koko yhdentoista oppimiskerran kokonaisuuden muutaman viikon aikana

Oppimiskerrat tukevat oppimista ja opiskelua kaikissa koulun oppiaineissa. Voit sitoa oppimiskerroilla tehtävät harjoitteet valitsemassasi oppiaineessa jonkin tietyn aiheen opiskeluun.

Oppimiskerrat tukevat myös laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden sisältöjen opiskelua. Niissä käsitellään oppimistekniikoiden lisäksi temperamenttiin, vahvuuksiin, tunteisiin, oppimistyyleihin ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

Tutustu tästä laajemmin Ippo-kokonaisuuteen.

Sivuilta löydät Ipon esittelyn lisäksi muun muassa tietoa tekijöistä sekä siitä miten Ippo-kokonaisuuden toteuttamiseen voi osallistaa myös vanhempia.

Yksittäisen IPPO-oppimiskerran rakenne
Jokaisella yhdellätoista oppimiskerralla tavoitteena on herättää oppilaassa innokkuus, ilo ja halu oppia uutta.

Oppimiskerta aloitetaan aina orientoimalla ja motivoimalla oppilaat aiheeseen. Tämän jälkeen keskitytään eri oppimaan oppimisen taitoja kehittävien konkreettisten harjoitteiden ja tehtävien tekemiseen. Lopuksi arvioidaan tehtyä ja opittua.

Jokainen Ippo-oppimiskerta rakentuu kuudesta keskenään erilaisesta osiosta, jotka toistuvat kaikilla yhdellätoista oppimiskerralla:

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa keskitytään oppilaan alkumotivointiin ja tutustutaan kyseisen oppimiskerran aiheeseen sekä käydään läpi asetetut tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaan arki ja kiinnostuksen kohteet liitetään kulloisiinkin oppisisältöihin. Esimerkiksi lempiasioiden esittely ja niistä keskusteleminen edistävät tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Omaan elämään liitetyn lempiasian avulla myös motivaatio opiskelua kohtaan kasvaa.

3. Tiedonhaku

Tässä osiossa haetaan tietoa ja aineistoa opettajan johdolla eri tiedonhaku- ja keräämismenetelmin liittyen käsiteltävään aiheeseen. Tiedonhankintamenetelmät vaihtelevat eri oppimiskerroilla. Kerättyä materiaalia käytetään seuraavassa osiossa.

Tiedonhakua toteutetaan erilaisilla tiedonhankintamenetelmillä, joissa hyödynnetään kirjastoa tai internetiä. Tiedonkeruutapoja ja tietolähteitä ovat valmiit aineistot (mm. lehtikirjoitukset, tilastot ja kuvadokumentit), kirjallinen materiaali (mm. esseet, päiväkirjat ja blogit), haastattelut (kuten yksilö- ja ryhmähaastattelut), ryhmäkeskustelut, havainnoinnit sekä erilaiset kyselyt.

4. Tiedonkäsittely ja tiedon soveltaminen

Osiossa harjoitellaan aina yhtä akateemisia taitoja tukevaa tekniikkakokonaisuutta:


 1. muistiinpanotekniikoita

 2. muistitekniikoita tai

 3. lukutekniikoita.

Kutakin näistä kolmesta tekniikkaosiosta harjoitetaan aina kolmen oppimiskerran ajan.

5. Oppimispäiväkirja ja itsearviointi

Osiossa tehdään itsearviointia liittyen omaan oppimiseen, oppimaan oppimisen taitojen kehittymiseen sekä omaan työskentelyyn. Itsearvioinnin toteutus tapahtuu pääosin oppimispäiväkirjan avulla.

Tavoitteena on pohtia ja tiedostaa omia oppimaan oppimisen tietoja ja taitoja. Oppimispäiväkirjaan oppilas voi myös liittää opetuskokonaisuuden aikana tekemiään tuotoksia.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Osiossa keskitytään ympärillä olevan toimintakulttuurin arviointiin. Arviointia tehdään suhteessa tehtävien mielekkyyteen, ryhmän toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Seuraavat stepit rakentuvat kukin yhdestä oppimiskerrasta. Stepeissä avataan kunkin oppimiskerran tavoite ja sisältö sekä ohjeistetaan väylä käytettäviin materiaaleihin.

Jokaisen oppimiskerran tarkemmat ohjeet, tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

Arki ja elämä -osion ideat on poimittu teoksesta Puhe Pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu (Eskelä-Haapanen, S., Hannula, M., & Lepola, M. 2015).

Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana
Oppimiskerralla tavoitteina on omien asenteiden, tunteiden, luonteenpiirteiden, temperamentin ja sekä aivojen hyvinvoinnin ymmärtäminen osana oppimista. Lisäksi oppilaiden kanssa tutustutaan koko Ippo-kokonaisuuteen ja sen tarkoitukseen.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on iloisuus.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja Tavoitteet

Osiossa katsotaan motivointivideona tunteiden merkityksen tarkasteluun klippi Inside Out -elokuvasta sekä pidetään tietokilpailu muistoista ja tunteista.

Lisäksi oppilaiden kanssa käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet sekä kirjoitetaan kirjoitelma aiheesta: Mitä ymmärrän oppimisen taidoilla?

2. Arki ja elämä

Osiossa laaditaan yhteiset pelisäännöt tuleville ryhmätyöskentelyhetkille, tutustutaan erilaisiin temperamentteihin, oppimistyyleihin sekä oppimiskerroilla tarkemmin käsiteltäviin vahvuuksiin.

3. Tiedonhaku

Osiossa tutustutaan tietoteksteihin aivoista Learning Café -menetelmän avulla.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osiossa katsotaan Ippo ja oppimisen taito -video, jossa käydään läpi oppimiseen liittyviä asioita, kuten oppimaan oppimisen taidot, asenteen merkitys opiskelussa, yhdessä oppimisen tärkeys, oppimisympäristön merkitys sekä oman hyvinvoinnin vaikutus oppimiseen.

Ippo ja oppimisen taito -video katsotaan kokonaisuudessaan alusta loppuun.

Videon löydät tästä.

Lisäksi täytetään oppimistyylikysely ja puretaan se yhdessä opettajan kanssa.


5. Itsearviointi

Osiossa käydään läpi oppimispäiväkirjan rooli ja merkitys sekä ohjeistetaan sen käyttöön läpi koko Ippo-oppimiskokonaisuuden. Oppimispäiväkirjaan on tehty valmiiksi kysymyksiä ja tehtäviä kuhunkin oppimiskertaan sopivaksi.

TUNNE-IPPO -oppimiskerralla oppimispäiväkirjaan täytetään mm. asioita, joista tulee iloiseksi, lempiasioita, kokemus omasta mielialasta, sekä arvio miten itse oppii parhaiten.

Tarkemmat ohjeet oppimispäiväkirjan käyttöön löydät tästä.

Oppimispäiväkirjan voit ladata tästä.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella. Kysely toteutetaan samalla tavalla jokaisella oppimiskerralla.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempieläimesi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on muistiinpanojen merkityksen ymmärtäminen opiskelussa, mielle-, ajatus- ja käsitekarttoihin tutustuminen sekä ystävällisyyden merkityksen pohtiminen opiskeluun vaikuttavana vahvuutena.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on ystävällisyys.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tarkastellaan itseilmailullisin keinoin erilaisia emojieita sekä tutustutaan ystävällisyyden määritelmään. Ilmeisiin ja eleisiin liittyvää ilmaisua voi käsitellä myös leikin keinoin. Lopuksi käydään oppilaiden kanssa yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osion aikana oppilaat esittelevät oman lempieläimen pienryhmissä seuraavien kysymysten avulla:


 • Mikä eläin olen?

 • Millainen olen ulkonäöltäni?

 • Miten minä liikun?

 • Missä minä asun?

 • Missä minut voi tavata?

 • Mitä nautin ravinnokseni?

 • Mikä minussa on erityistä?

3. Tiedonhaku

Osion aikana oppilaat etsivät omasta lempieläimestä tietoa. Tietoa etsitään erilaisista kirjallisista materiaaleista kirjastosta tai internetistä.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osiossa katsotaan Ippo-video, joka keskittyy muistiinpanotekniikoista miellekarttaan ja käsitekarttaan. Video katsotaan kohdasta 0.00-2.15.

Seuraavaksi oppilaille esitellään, mikä on miellekartta ja mikä on käsitekartta. Oppilaat tekevät miellekartan omasta lempieläimestään ja harjoittelevat käsitekartan tekemistä sanalapuilla, jotka he järjestävät luokittelun mukaisesti oikeaan järjestykseen.

Sanoina voidaan käyttää esimerkiksi:


 • Kotieläimet

 • Maatalouseläimet

 • Villieläimet

 • Kissa

 • Seepra

 • Koira

 • Leijona

 • Lehmä

 • Kissa

 • Kana

 • Eläimet

5. Itsearviointi

KARTTA-IPPO -oppimiskerralla oppimispäiväkirjassa pohditaan mm. omaan lähipiiriin kuuluvan ystävällisen ihmisen toimintaa, omaa roolia koulun ryhmätyöskentelyssä sekä opittujen muistiinpanokarttojen hyödyllisyyttä uuden oppimisessa.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempipelisi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Peli-Ippo: Laput ja muistipelikortit muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua muistilappujen ja muistipelikorttien käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan sinnikkyyden merkitystä opiskelussa.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on sinnikkyys.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tutustutaan sinnikkyyteen erilaisten selviytymistarinoiden ja sinnikkyyden määrittelyn avulla. Lisäksi käydään läpi keskustelun säännöt, keskustellaan selviytymistarinoista ja käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät oman lempipelinsä pienryhmissä apukysymysten avulla:


 • Mikä pelin nimi on?

 • Millainen pelisi on?

 • Millaisia hahmoja siinä on?

 • Mihin sen pelimaailma sijoittuu?

 • Mikä tavoite pelillä on?

 • Miksi pelaat tätä peliä?

 • Minkä ikäisille se on tarkoitettu?

 • Kuinka kauan pelaaminen kestää?

 • Miten pelissä voi menestyä tai voittaa?

 • Mitä pelaamisessa erityisesti tarvitaan?

 • Mikä pelissä on jännittävintä?

 • Miten pelissä voi onnistua?

 • Miten pelissä epäonnistuu?

Ryhmän jäsenet sopivat, kenen peli esitellään kaikille muille. Tehtävänä on myös kirjoittaa oman pelin nimestä yksi sana niin, että sen kirjaimet ovat aakkosjärjestyksessä.

3. Tiedonhaku

Osion aikana pelataan erilaisia internetistä löydettäviä muistipelejä tai käytetään tavallisia muistipelikortteja. Internetistä tai esimerkiksi omasta englannin kielen oppikirjasta voi etsiä sanastoa ryhmän tekemään muistipeliin.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osiossa katsotaan Ippo-video, joka keskittyy muistiinpanotekniikoista tarralappujen käyttöön ja muistipelikortteihin. Video katsotaan kohdasta 2.15-2.45.
Videon voi myös näyttää kertauksen vuoksi alusta (0.00) kohtaan -2.45.

Harjoituksena oppilas lukee etukäteen valitun sadun ja kirjaa sadun pääasiat tarralapuille.

Lisäksi oppilaat valmistavat pienryhmissä muistipelikortit (vähintään 5 paria) haluamastaan aiheesta, esimerkiksi englannin sanoista. Muistipelejä pelataan ryhmittäin.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa kirjataan ylös mitä asioita sai tänään aikaiseksi, vaikka niitä ei olisi huvittanut tehdä ja millainen olo tekemisen jälkeen oli. Lisäksi pohditaan toimivan ryhmän jäsenten ominaisuuksia ja tarralappujen hyödyllisyyttä uuden oppimisessa.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempisatusi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikkoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua piirroksen ja posterin käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan luovuuden merkitystä opiskelussa.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on luovuus.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tutustutaan luovuuteen ja sen määrittelyyn muun muassa tunnetun luovaksi pidetyn tai luovalla alalla toimivan henkilön kautta. Henkilöstä voi löytyä materiaalia netin kautta esimerkiksi haastattelun muodossa tai hänen työskentelemänsä alan taltiointeina. Oppituntia voi käyttää pohjana myös kouluvierailuille tapauksissa, joissa koululle saapuu esimerkiksi joku artisti esittelemään työtään.

Lisäksi oppilaiden kanssa käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Oppilaat esittelevät omasta ennalta valitusta lempisadustaan yhden hahmon, jonka he esittelevät muille sekä kirjaavat hahmon vahvuudet ylös.

Esittely voidaan tehdä seuraavien apukysymysten avulla:


 • Kenet sadun henkilön valitset?

 • Miksi valitsit juuri hänet?

 • Miten kuvailet henkilön ulkoista olemusta?

 • Minkälainen henkilö on luonteeltaan?

 • Mistä sadun henkilö pitää erityisesti?

 • Missä henkilö on hyvä?

 • Mitä yhteistä on sinussa ja sadun henkilössä?

 • Mitä erilaista sinussa ja hänessä on?

3. Tiedonhaku

Osiossa etsitään tietoa omasta satuhahmosta ja sadun kirjailijasta. Tietoa voi etsiä internetistä tai kirjallisista lähteistä.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan Ippo-video muistiinpanotekniikoista, joka keskittyy piirroksen ja seinäjulisteen eli posterin käyttöön.
Video katsotaan kohdasta 2.46-3.38.
Videon voi myös katsoa kertauksen vuoksi kokonaan alusta loppuun.

Tämän jälkeen oppilaat tekevät piirroksen lempisadustaan valitusta hahmosta kirjoittaen aiemmin talteen kirjaamansa hahmon vahvuudet piirroksen ympärille.

Lisäksi oppilaat tekevät ryhmätöinä posterin esimerkiksi kirjailijoista tai lempisaduista. Tämän voi tehdä sähköisenä.

Posterin voi toteuttaa esimerkiksi Padletilla.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan millainen ihminen on luova ja miten luovuus näkyy omassa käyttäytymisessä.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempiesineesi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Järjestys-Ippo: Ryhmittely ja organisointi muistin tukena
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua erilaisiin muistitekniikoihin käyttäen järjestelyä, ryhmittelyä ja luokittelua. Lisäksi pohditaan kärsivällisyyden merkitystä oppimisen tukena.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on kärsivällisyys.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tutustutaan itsehillintään ja kärsivällisyyteen näitä ominaisuuksia havainnollistavien tekstien ja videoiden muodossa. Oppilaiden kanssa tehdään myös muistitesti, jossa kukin voi testata omaa ulkomuistiaan sekä käydään läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät lempiesineensä seuraavien apukysymysten avulla:


 • Mikä esine olen?

 • Millainen olen ulkonäöltäni?

 • Missä minua käytetään?

 • Mikä minussa on erityistä?

 • Missä minä yleensä olen?

Lisäksi tehdään yhdessä muistitesti liittyen muiden luokkatovereiden nimiin ja lempiesineisiin.

3. Tiedonhaku

Osiossa tiedonhakua tehdään havainnoimalla lähiympäristöä käyttämällä aakkos- ja numeroleikkiä. Oppilaat keräävät ylös myös luokkatovereidensa syntymäaikoja ja puhelinnumeroita haastattelemalla.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan muistitekniikoihin liittyvä Ippo-video, joka käsittelee järjestelyä, luokittelua ja ryhmittelyä. Video katsotaan kohdasta 0.00-1.04.

Seuraavaksi harjoitellaan luokittelemaan, järjestelemään ja ryhmittelemään edellisessä osiossa kerättyä aineistoa eri tavoin. Aineistoa voidaan käsitellä esimerkiksi sen värin, muodon, materiaalin, käyttötarkoituksen, ajan ja paikan mukaan.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan, millaisissa asioissa on vaikeaa olla kärsivällinen ja pohditaan miten kärsivällisyys näkyy omassa käyttäytymisessä. Lisäksi mietitään miten eri asioita voisi luokitella.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempipaikkasi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Mielikuvitus-Ippo: Mielikuvat ja -maailmat muistin tukena
Oppimiskerralla tavoitteina on oppia käyttämään mielikuvia muistin tukena sekä pohtia rohkeuden merkitystä opiskelussa.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on rohkeus.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan rohkeuteen liittyvä video sekä keskustellaan yhdessä rohkeudesta ja unelmista. Lisäksi toteutetaan valintoihin liittyvä kysely sekä käydään yhdessä oppilaiden kanssa läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät oman lempipaikkansa apukysymysten avulla:


 • Mikä on sinun lempipaikkasi?

 • Millainen lempipaikkasi on?

 • Miksi paikka on lempipaikkasi?

 • Mitä siellä on?

 • Miten pääset sinne?

 • Mitä otat mukaasi?

 • Missä viihdyt parhaiten?

 • Mitä teet siellä?

 • Kuinka usein käyt siellä?

 • Kenen kanssa käyt siellä?

Tämän jälkeen oppilaat etsivät oppimisympäristöstään lempipaikkansa ja työskentelevät sieltä käsin. Paikasta otetaan kuva ja kuvat kerätään yhteisesti esimerkiksi Padlet-palveluun.

3. Tiedonhaku

Osion aikana oppilaat käyvät keräämässä viisi ajoneuvojen rekisteritunnusta sekä kysyvät ja kirjaavat ylös jonkin luokkatoverinsa toisen nimen. Lisäksi oppilaat käyvät haastattelemassa jotakin aikuista siitä, millaisia muistisääntöjä he käyttävät oppiakseen ihmisten nimiä tai numeroita.

Oppilaita tai aikuisia voidaan pyytää myös kirjoittamaan pieni essee omista muistitekniikoistaan tai kokoamaan viikon mittainen päiväkirja havaitsemistaan muistitekniikoista.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan muistitekniikoihin liittyvä Ippo-video, joka käsittelee erilaisia mielikuvia.

Video katsotaan kohdasta 1.02-1.16.
Videon voi myös kertauksen vuoksi katsoa alusta (0.00) kohtaan 1.16.

Seuraavaksi harjoitellaan edellisessä osiossa kerätyn aineiston muistamista eri muistisääntöjä käyttäen. Oppilaille voi ohjeistaa valmiita muistisääntöjä tai kannustaa heitä keksimään muistisääntöjä itse. Muistisäännöt kerätään ylös esimerkiksi Padletille.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa mietitään, millaisissa tilanteissa on itse nähnyt tai kokenut rohkeutta, miksi joskus on vaikea olla eri mieltä kaverin kanssa sekä miten rohkeus näkyy omassa käyttäytymisessä. Lisäksi avataan omia mielikuvia uusista sanoista.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempiruokasi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Riimi-Ippo: Kielellinen muokkaus muistin tukena
Oppimiskerralla tavoitteina on harjoitella sanojen kielellistä muokkausta muistamisen tukena sekä opetella muistipalatsin tekemistä. Lisäksi pohditaan kiitollisuutta oppimisen tukena.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on kiitollisuus.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan kiitollisuuden aiheista kertova musiikkivideo sekä keskustellaan kiitollisuudesta. Lisäksi tutustutaan kiitollisuuspäiväkirjan tai -palstan tekemiseen ja käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät oman lempiruokansa pienryhmissä seuraavien apukysymysten avulla:


 • Mikä on sinun lempiruokasi?

 • Kuvaile ruoan ulkonäköä?

 • Miltä ruoka tuoksuu, maistuu, tuntuu suussa ja kuulostaa syötäessä.

 • Mistä ruoka on tehty?

 • Missä yleensä syöt lempiruokaasi?

 • Kenen kanssa ruoka maistuu parhaimmalta?

3. Tiedonhaku

Tiedonhaku tapahtuu opettajajohtoisen ryhmäkeskustelun muodossa. Oppilaat kiertävät ulkona rakentaen mielikuvakarttaa (muistipalatsi) ruuansulatuksesta opettajan johdolla.

Jokaisella pysähdyksellä käsitellään yksi ruuansulatuksen vaihe. Yhteinen keskustelu auttaa muistamaan yksityiskohtia paremmin. Ympäristöstä on hyvä etsiä paikkoja, jotka olisi helppo linkittää muistissa kyseiseen ruuansulatusvaiheeseen.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan muistitekniikoihin liittyvä Ippo-video, joka käsittelee muistipalatsin eli mielikuvakartan tekemistä ja kielellistä muokkausta muistin tukena.

Video katsotaan kohdasta 1.17-2.28.
Videon voi myös kertauksen vuoksi katsoa alusta (0.00) kohtaan 2.28.

Muistipalatsi piirretään ulkomuistista paperille. Oppilas osaa selittää kaikki ruuansulatuksen vaiheet muistipalatsin avulla.

Osiossa harjoitellaan kielellisen muokkauksen tekemistä muistiharjoitusten avulla. Harjoituksissa muokataan muistettavat sanat ja asiat loru- tai riimimuotoon.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa kirjataan ylös asioita, joista on kiitollinen, pohditaan kiitollisuuden näkymistä omassa käytöksessä sekä keksitään muistisääntö.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempiharrastuksesi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Teksti-Ippo: Tekstin ennakointi ja silmäily lukemaan valmistautuessa
Oppimiskerralla tavoitteina on ymmärtää tekstien silmäilyn ja ennakoinnin merkitys lukemisen ja tekstien ymmärtämisessä, harjoitella tunnistamaan eri tekstilajeja sekä uuden tiedon liittämistä vanhaan tietoon.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on innokkuus.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan innokkuuteen liittyviä videoita ja tarkastellaan lukemiseen liittyviä tutkimustuloksia sekä toteutetaan kysely lukutottumuksiin liittyen. Lisäksi käydään oppilaiden kanssa yhdessä läpi oppimiskerran tavoiteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät pieryhmissä oman lempiharrastuksensa seuraavien apukysymysten avulla:


 • Mitä tiedät harrastuksesta?

 • Missä sitä voi harrastaa?

 • Mitä välineitä harrastuksessa tarvitaan?

 • Paljonko harrastaminen maksaa?

 • Miten usein pitää harrastaa kehittyäkseen harrastuksessa?

 • Mikä harrastuksessa olisi mukavinta?

 • Mikä harrastuksessa olisi mahdollisesti haastavinta?

 • Miksi haluaisit harrastaa juuri tätä?

Lisäksi ryhmä keksii yhdessä yhden yhteisen harrastuksen, johon liitetään asioita jokaisen ryhmän jäsenen omasta harrastuksesta. Kaikista harrastuksista voi tehdä kokoavan taulukon tai diagrammin.

3. Tiedonhaku

Osion aikana katsotaan Ippo-video lukutekniikoista. Videossa käsitellään tärkeitä asioita, jotka kannattaa huomioida ennen lukemista. Lisäksi tunnistetaan erilaisia tekstilajeja. Video katsotaan kohdasta 0.00 -1.31.

Tiedonhaussa käytetään internetistä valmiiksi tulostettuja tietotekstejä erilaisista harrastuksista sekä tekstityyliltään erilaisia tekstejä.

Seuraavaksi tehdään erilaisia tehtäviä liittyen uuteen tekstiin tutustumiseen:


 • Ennakointitehtävä

 • Silmäilytehtävä

 • Tekstilajien tunnistustehtävä

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana oppilaat rakentavat oman tiedon puun annetuista aiheista. Tiedon puussa on tarkoitus liittää saatua uutta tietoa omaan vanhaan tietoon. Ensin puun runkoon ja oksiin kirjoitetaan jo tiedossa olleet asiat, ja tämän jälkeen uudet opitut asiat kerätään puun ympärille kasvaviin lehtiin.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan sitä, millainen on innokas ihminen, miten innokkuus näyttäytyy omassa käyttäytymisessä sekä millaisessa paikassa itse lukee mieluiten. Lisäksi pohditaan omaa muistamista lukemastaan.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempivaatteesi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Luku-Ippo: Kriittinen lukutaito ja ymmärrys lukemisen taitona
Oppimiskerralla tavoitteina on opetella löytämään avainsanat tekstistä, harjoitella tekstimerkintöjen tekemistä sekä kriittistä lukemista. Lisäksi pohditaan huumoria osana opiskelua.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on huumorintajuisuus.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan hauskoja videoklippejä sekä toteutetaan kyselyitä huumorista ja hauskuudesta. Lisäksi keskustellaan huumorintajun merkityksestä oppimisessa sekä käydään oppilaiden kanssa yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät pienryhmissä oman lempivaatteensa seuraavien apukysymysten avulla:


 • Mikä vaate olen?

 • Millainen olen ulkonäöltäni?

 • Missä minua käytetään?

 • Mikä minussa on erityistä?

Tämän jälkeen omalle vaatteelle kirjoitetaan käyttöohje. Käyttöohje sisältää vaatteen hoito-ohjeen lyhyesti ja ytimekkäästi.

3. Tiedonhaku

Osion aikana etsitään oppikirjasta historiallinen teksti tai vaihtoehtoisesti käytetään jotakin muuta jo valmiiksi valikoitua tiedonkäsittelyosioon soveltuvaa tekstiä.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan Ippo-video lukutekniikoista. Videossa keskitytään lukemisen aikana huomioitaviin asioihin.

Video katsotaan kohdasta 1.33-2.06.Videon voi katsoa myös kertauksen vuoksi alusta (0.00) kohtaan 2.06.

Osiossa harjoitellaan merkitsemään valitun tekstin tai omasta oppikirjasta valitun historiallisen tekstin asioiden kehityskulku numeromerkintöjä apuna käyttäen. Lisäksi tekstiä käsitellään yhdessä luetun ymmärtämisen sekä kriittisen lukemisen näkökulmista.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjaan kirjataan ylös omia hauskoja kokemuksia kuluneen viikon ajalta, muistellaan parasta hetkeä omien kavereiden kanssa sekä oman huumorintajuisuuden ilmenemistä käyttäytymisessä. Lisäksi pohditaan mitä keinoja oppilas käyttää motivoidessaan itsensä lukemaan jotakin, mikä ei häntä lähtökohtaisesti kiinnosta.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi seuraavaa kertaa varten mikä on sinun lempivärisi ja perustele miksi valitsit juuri sen.

Tiivis-Ippo: Tukisanat ja tiivistäminen lukemisen ymmärtämisen apuna
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua luetun ymmärtämisen strategioihin, omaan tapaan jäsentää tietoa sekä tehdä muistiinpanoja keskeisistä asioista. Lisäksi pohditaan rauhallisuuden merkitystä oppimisessa.

Oppimiskerralla läpi kuljetettava luonteenvahvuus on rauhallisuus.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa tehdään rauhoittavia tietoisuus- ja keskittymisharjoituksia, kuten hengitysharjoituksia ja luonnon äänien kuuntelua sekä keskustellaan rauhallisuuden merkityksestä opiskelun apuna. Lisäksi oppilaiden kanssa käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat esittelevät oman lempivärinsä pienryhmissä seuraavien apukysymysten avulla:


 • Mikä on värin nimi?

 • Miksi valitsit juuri tämän värin?

 • Mitä kaikkea tämän väristä sinulla on?

 • Mitä väristä tulee mieleen?

Lisäksi tehdään väritystehtävä.

3. Tiedonhaku

Osion aikana katsotaan opetusvideo liittyen väreihin. Opetusvideona voi toimia esimerkiksi video sateenkaaresta. Lisäksi voidaan katsella erilaisia taidekuvia ja kuviin ja kuvaamiseen liittyviä dokumentteja, joissa havainnollistuu valon ja värien käyttö.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana katsotaan Ippo-video lukutekniikoista. Videossa käsitellään erilaisia tekstimerkintöjä sekä asioita, joita kannattaa huomioida lukemisen jälkeen.

Video katsotaan kohdasta 2.08-2.59.
Videon voi katsoa myös kertauksen vuoksi alusta (0.00) loppuun 2.59.

Tämän jälkeen oppilaat tiivistävät videosta saadun tiedon itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi aiemmin opittuja muistiinpanotekniikoita hyväksi käyttäen. Tehtävänä on lisäksi keksiä muistisääntö sateenkaaren väreihin liittyen.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan tilanteita, joissa on toivottavaa käyttäytyä rauhallisesti ja tilanteita, joissa voi hyvin riehaantua. Lisäksi reflektoidaan omaa rauhallista käyttäytymistä sekä itselleen mieluisaa oppimisympäristöä rauhallisuuden kautta.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Kotitehtävä oppilaille:

Pohdi viimeistä Ippo-oppimiskertaa varten mitkä ovat sinun kolme ydinvahvuuttasi ja kirjaa ne ylös.

Super-Ippo: Omat vahvuudet ja opiskelutekniikat oppimisen tukena
Oppimiskerralla tavoitteina on arvioida omia oppimaan oppimisen taitoja sekä omia vahvuuksia. Tavoitteena on myös harjoitella tiedon käsittely- ja omaksumistapoja sekä erilaisia esitystapoja.

Lisäksi oppimiskerralla pohditaan sitä mikä tekee ihmisestä onnellisen ja miten omat vahvuudet voivat toimia oppimisen tukena.

Opettajan avuksi koottu Power-Point -esitys oppimiskerralle löytyy tästä.

Tarkemmat oppimiskerran tehtävät ja materiaalit löydät tästä.

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa katsotaan erilaisia videoita, joissa havainnollistetaan vahvuuksien käyttöä, itsensä toteuttamista sekä sankaruutta. Oppilaiden kanssa keskustellaan nähdystä sekä siitä, mikä tekee ihmisestä onnellisen. Lisäksi käydään yhdessä läpi oppimiskerran tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaat tekevät runoselfien eli omakuvan runomuotoon käyttäen aiemmin pohdittuna lempiasioita sekä omia vahvuuksia. Osion aikana oppilaat reflektoivat sitä mitkä ovat omat kiinnostuksen kohteet, mikä innostaa sekä millainen itse on luonteenpiirteinensä, vahvuuksinensa sekä tämänhetkisinä taitoinensa.

3. Tiedonhaku

Osion aikana käydään läpi ja tarkennetaan tiedonhakuun ja -käsittelyyn liittyvien verbien ymmärtämistä:


 • Tunnista

 • Etsi

 • Määrittele

 • Yhdistä

 • Selitä

 • Perustele

 • Laske

 • Sovella

 • Rakenna

 • Analysoi

 • Arvioi

 • Suunnittele

 • Kehitä

 • Pohdi

 • Vertaile

 • Luo

Verbejä voidaan käydä läpi myös sanaselityspelinä, jolloin oppilaat selittävät tiedonhakuun ja -käsittelyyn liittyviä verbejä toisilleen sanomatta ääneen itse kyseessä olevaa verbiä. Toiset oppilaat yrittävät arvata jo selityksen aikana mistä tiedonhakuun ja -käsittelyyn liittyvästä verbistä on kyse.

4. Tiedonkäsittely ja soveltaminen

Osion aikana oppilaat tekevät lyhyen videoesityksen yhdestä oppimaan oppimisen taidosta joko yksin tai ryhmässä.

5. Itsearviointi

Oppimispäiväkirjassa pohditaan mm. omia vahvuuksia sekä tilanteita, joissa ne ovat avuksi. Oppilaat vastaavat myös seuraaviin kysymyksiin:


 • Keneltä saat eniten tukea koulunkäyntiisi?

 • Onko opiskelu elämän kannalta tärkeää? Miksi?

 • Mitä teet, jos opiskelu tuntuu vaikealta?

Lisäksi oppimispäiväkirjan viimeisessä osiossa kirjataan omia tämänhetkisiä toiveita ja haaveita tulevalle vuodelle.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Oppimiskerran lopuksi vastataan yhteiseen kyselyyn toimintakulttuurista. Kyselyssä arvioidaan tehtyjen tehtävien mielekkyyttä, ryhmän toimintaa ja oppimisilmapiiriä:


 • Minkälainen ilmapiiri harjoituksissa oli?

 • Millaisia tehtävät olivat?

 • Miten yhdessä tekeminen onnistui?

Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi Socrativella.

Spread of the innovation

loading map...