Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Ihan oma juttu

Musiikkiteknologia luovuuden tukena

Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuodaan luontevaksi osaksi musiikin oppimista ja opetusta. Oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappaleensa ideasta valmiiseen lopputulokseen. Toiminta ei vaadi aikaisempaa musiinkin osaamista opettajilta tai oppilailta.

HundrED 2019

Overview

HundrED has selected this innovation to

HundrED 2019

Finland 100

Web presence

2017

Established

-

Children

10

Countries
Updated
March 2017
Itsekriittisessä vaiheessa nuoruusiän kynnyksellä ei välttämättä ole helppoa ilmaista tunteitaan. Musiikin avulla kuitenkin ylitettiin esteitä, voitettiin pelkoja ja saatiin oma sanottava ulos kappaleen muodossa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Digitalisaatio ja jatkuvasti kehittyvä teknologia haastavat koulut ja musiikinopetuksen pysymään mukana yhteiskunnan kehityksessä. Musiikki- ja mobiiliteknologian yleistyminen on tuonut musiikintekovälineet kaikkien ulottuville ja avannut myös kouluille ja musiikinopetukselle sellaisia uusia mahdollisuuksia, joiden toteuttaminen ei ole ollut aikaisemmin mahdollista.

Musiikin luominen, säveltäminen ja ilmaisu eivät enää välttämättä edellytä perinteisten instrumenttien ja musiikin teorian hallintaa. Nykyaikaisen musiikkiteknologian hyödyntäminen tarjoaa kaikille oppilaille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua luoviin prosesseihin lähtötasosta riippumatta.

Teknologia on myös tärkeä ja luonteva osa jokaisen lapsen ja nuoren arkea ja elämää. Kouluissa ei kuitenkaan olla vielä täysin tietoisia teknologian tarjoamista mahdollisuuksista, musiikinopetuksessakaan – teknisten laitteiden käyttäminen koetaan usein vieraaksi ja jopa pelottavaksi. Nopea teknologinen ja toiminnallinen muutos vaatii opettajilta täysin uudenlaisten taitojen ja menetelmien omaksumista.

Ihan oma juttu sisällyttää musiikin luovan tuottamisen, säveltämisen ja sanoittamisen modernin teknologian tukemana osaksi musiikin opetusta ja oppimista.

Innovaatio pohjautuu Suomen uuteen opetussuunnitelmaan ja tarjoaa kouluille sekä opettajille musiikkiteknologian tietotaitoa sekä konkreettisia työkaluja ja menetelmiä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen musiikin opetuksessa.

Toiminta soveltuu kaikille oppiasteille, kaiken tasoisille kouluille ja luokille. Se ei edellytä musiikin erityisosaamista opettajilta tai vaadi oppilailta aiempaa kokemusta musiikintekemisestä, laulamisesta tai instrumenttien soittamisesta.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio näyttää, miten teknologia mahdollistaa musiikin luovan tekemisen ilman aiempaa kokemusta.

Impact

Oppilaat työskentelevät yhteisen projektin parissa parantaen itseluottamustaan ja oppien uutta.

Scalability

Kun käytössä on muutama tablet-laite, innovaatio on toteutettavissa.

Implementation steps

Tutustuminen konseptiin
Ihan oma juttu -konseptin on kehittänyt palkittu suomalainen kolmesta musiikki- ja opetusalan ammattilaisesta koostuva säveltäjä- ja tuottajatiimi.

Voit tutustua tarkemmin työryhmään, innovaatioon sekä sitä tukeviin tahoihin ja säätiöihin lisää konseptin verkkosivuilla.

Yhteydenotto tiimiin
Ota yhteys Ihan oma juttu -työryhmän jäseniin joko kunnan, kaupungin tai koulun edustajana.

Voit ottaa yhteyttä seuraavien yhteystietojen kautta:

Janne Hiedanniemi
Producer, Educator & Co-founder
janne@ihanomajuttu.fi

Tuomas Hiedanniemi
Producer, Educator & Co-founder
tuomas@ihanomajuttu.fi

Kari Saarilahti
Producer, Educator & Co-founder
kari@ihanomajuttu.fi

Kerro, että olisit halukas järjestämään paikkakunnallasi tai koulussasi Ihan oma juttu -musiikkikasvatusprojektin, johon kuuluu myös opettajien koulutus modernin musiikkiteknologian käyttöön musiikin tekemisessä.

Sopikaa yhdessä projektin toteutuksesta, tarkemmista käytännön järjestelyistä, aikataulurungosta sekä mahdollisista kuluista.

Projekti on mahdollista aloittaa aikaisintaan noin 1-2 viikon päästä yhteydenotosta.

Koulun valmiuksien kartoittaminen
Ihan oma juttu -työryhmä kartoittaa koulusi valmiudet, välineistön sekä auttaa hahmottamaan todelliset tarpeet laitekannan päivittämiseksi kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tämä mahdollistaa koulunne, kaupunkinne tai alueenne tavoitteiden parhaan mahdollisen tukemisen sekä suunnittelemaan lähtötasoon sovitetun opetuskokonaisuuden.

Käytännön työskentely
Ihan oma juttu -työryhmä toteuttaa opettajien koulutuksen ja oppilasprojektin paikan päällä. Näin opettajat pääsevät seuraamaan ja osallistumaan musiikkikasvatukseen olosuhteissa, joissa itsekin opettavat.

Omakohtaisen kokemuksen kautta, koulutusavun tukemana ja tukimateriaalin avulla opettajat pystyvät jatkamaan työskentelyä sekä soveltamaan opittua myös varsinaisen projektin jälkeen osana kouluarkea.

Luokkaympäristössä tapahtuva opettajien koulutus ja oppilasprojekti kestävät yhteensä 1-3 kuukautta.

Projekti pitää sisällään muun muassa:


  • modernin musiikkiteknologian soveltamista

  • säveltämisen ja sanoittamisen perusteita

  • musiikin peruselementtien analysointia (rytmi, melodia, rakenne, harmonia)

  • äänitys- ja tuotantotekniikoiden opettelua sekää

  • tunteiden käsittelemistä ja ilmaisemista musiikin keinoin

Mukana oppilasprojektissa on aina artistikummi, joka kannustaa ja rohkaisee oppilaita omiin luoviin ratkaisuihin kappaleiden tekovaiheessa sekä kertoo itsestään ja suhteestaan musiikkiin ja luovuuteen.

iPadeilla työskenneltäessä käytetään ilmaiseksi ladattavaa GarageBand-ohjelmistoa. Projekti voidaan toteuttaa tarvittaessa myös muilla alustoilla ja laitteistoilla. Koulujen omat soittimet ja muu välineistö sovitetaan aina luontevaksi osaksi projektia.

Evaluointi ja käyttöönoton jälkeinen tuki
Evaluointia toteutetaan projektin alussa, sen aikana sekä sen päätteeksi.

Toteutettava evaluointimalli koostuu itsearvioinnista, vertaisarvioinnista opettajien kesken, kokemusten peilaamisesta sekä parhaiden käytänteiden päivittämisestä.

Evaluoinnin avulla arvioidaan projektin onnistumista sekä määritellään jatkotuen tarve. Jatkuvalla evaluoinnilla on myös tärkeä rooli innovaation jatkuvassa kehitystyössä.

Esimerkki Ihan oma juttu -projektin kulusta
Yksi Ihan oma juttu -kouluista on Rastaalan koulu Espoossa.

Projektin kuluessa ala-asteen 6. luokan oppilaat sävelsivät, sanoittivat ja tuottivat itse uusia kappaleita. Suurimmalla osalla oppilaista ei ollut aiempaa kokemusta musiikin harrastamisesta tai soitinten soittamisesta.

Projekti alkoi opettajille järjestetyllä syventävällä koulutuksella, johon osallistui opettajien lisäksi koulun rehtori. Oppilaiden kanssa lähdettiin liikkeelle musiikin tekemisen perusteista, perehdyttiin modernien työkalujen ja ohjelmistojen käyttöön sekä tärkeimpiin toimintoihin.

Luokassa kuunneltiin ja analysoitiin myös oppilaiden lempimusiikkia sekä tutkittiin laulujen rakennetta ja instrumentteja. Oppilaat jakautuivat luomaan omia kappaleita 4-5 hengen ryhmissä, joissa jokainen pääsi toteuttamaan omia vahvuuksiaan; osa kirjoitti sanoitusta samalla kun toiset keskittyivät soundeihin ja tuotantokokeiluihin. Kappaleita työstettiin musiikin, äidinkielen ja englanninkielen tunneilla kahden kuukauden ajan.

Ihan oma juttu -työryhmä vieraili koulussa kuusi kertaa, ja vierailujen väleissä oppilaat työstivät ryhmissä kappaleitaan eteenpäin opettajien johdolla. Artistikummina toiminut suomalainen platinaa myynyt pop-laulaja Diandra kävi antamassa vinkkejä ja kannustamassa oppilaita kappaleiden parissa.

Jokaiselta ryhmältä syntyi yhteistyönä alusta loppuun asti itse tehty kappale. Genreiltään kappaleet vaihtelevat akustisesta popista kokeelliseen elektroniseen musiikkiin.

Hanke päätettiin koko koulun yhteisessä Ihan oma juttu -juhlassa, jossa uudet kappaleet esiteltiin oppilaille, henkilökunnalle sekä oppilaiden perheille.

Ihan oma juttu -sävellystyöpajatjatkuvat koulun omien opettajien johdolla syyslukukauden 2018 alussa.

Spread of the innovation

loading map...