We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Verkkopetotoiminta

Malli järjestää opettajien vertaistutorointi digitaidoissa

Opettajien vertaistutortoiminnassa ylä- ja alakoulujen opettajat toimivat tutoreina oman paikkakuntansa opetushenkilöstölle tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytännön ohjausta sitä tarvitsevien opettajien omilla työpaikoillaan. Mallissa avataan, miten järjestää ja organisoida toiminta alkuun kunnan ja koulun tasolla.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2011

Established

-

Children

1

Countries
Target group
Teachers
Updated
March 2017
Erityisen arvokkaaksi olen kokenut sen, että kentällä oikeasti näkee sen todellisuuden, jossa opettajat elävät laitteiden ja ohjelmien sekä oman osaamisensa kanssa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Opettajien ammattitaito vaatii jatkuvaa päivittämistä ympäröivän maailman muuttumisen vuoksi. Opettajat ovat niitä, jotka tuovat muuttuvaa maailmaa lasten tietoisuuteen koulumaailmassa ja joilta vaaditaan uusiin asioihin tutustumista sillä tasolla, että niitä voi ottaa osaksi opetusta.

Digitalisaatio on kiihtyvästi kehittyvä ihmisten toimintaan ja ympäristöön vaikuttava kokonaisuus. Teknologisoituva maailma, jossa lapsetkin elävät, velvoittaa opettajan tutustumaan, omaksumaan ja kehittämään omia tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan, jotta opetusta on mahdollista päivittää tähän päivään sopivaksi, tarpeen mukaan ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

Uusien taitojen opetteleminen vaatii energiaa, aikaa, epävarmuuden sietokykyä ja rohkeutta. Digitaalisia opetusmenetelmiä kohtaan esiintyy myös ennakkoasenteita ja niiden käyttöönotto voi tuntua monesta opettajasta hankalalta ja turhalta. Opettajille tuleekin tarjota matalakynnyksistä, monen tasoista koulutusta ja apua tvt-taitojen kehittämiseen ja niiden tuomiseen osaksi opetusta.

Opettajien vertaistutorointi on erinomainen keino opetushenkilöstön pedagogisten tvt-taitojen kehittämiseen. Opettajien vertaistutoroinnissa opettajien tvt-taitojen kouluttajina toimivat toiset opettajat, vertaiset. Nämä tutorit ovat koulutukseltaan opettajia, jolloin pedagoginen ymmärrys ja tietous koulumaailman tilasta, käytännön haasteista ja mahdollisuuksista auttaa vertaistutoreita koulutuksen toteuttamisessa. Myös koulutuksen vastaanottaminen on helpompaa, kun koulutuksen antaa vertainen, eikä ulkopuolinen ja mahdollisesti koulumaailmasta tietämätön kouluttaja.

Tutoroiva opettaja auttaa varsinaisen koulutuksen lisäksi opettajia kohtaamaan yllättäviä teknisiä ongelmia sekä antaa ideoita digitaalisten työkalujen pedagogiseen hyödyntämiseen. Ideoiden jakamisen ja koulutuksen seurauksena opettajan ei tarvitse käyttää niin paljon omaa aikaa uusien tekniikoiden opiskelemiseen alusta asti.

Innovaatiossa opettajien vertaistutoroinnin toteuttaminen avataan sekä alueen tasolla että käytännön koulutasolla. Alue voi tarkoittaa esimerkiksi kuntaa tai koulupiiriä.

Stepit sisältävät toiminnan aloittamisen ja organisoinnin päävaiheet, jotka voi toteuttaa omalle alueelle tai koululle sopivalla tavalla. Havainnollistamisesimerkkeinä käytetään Vantaan kaupungin opettajien vertaistutortoimintaa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio yhdistää kiinnostavalla tavalla vertaisopetusta, käyttökoulutusta ja digilaitteiden käytössä tarvittavaa tukea.

Impact

Tieto- ja viestintäteknologia saadaan aidosti hyödyllisellä tavalla osaksi opetusta.

Scalability

Innovaatio vaatii hyvät perusresurssit kunnalta tai koulualueelta. Mallin käyttöönotto vaatii aikaa.

Media

Implementation steps

Aluetaso: Koordinaattorin nimeäminen
Aluetasolla on hyvä olla erillinen henkilö, joka koordinoi toimintaa.

Tutortoiminnan koordinointi voidaan sisällyttää joko jonkun henkilön toimenkuvaan tai palkata toiminnalle kokonaan oma koordinaattori, riippuen suunnitellun tutortoiminnan laajuudesta ja käytössä olevista resursseista.

Aluetaso: Tutoropettajien rekrytointi
Tutoropettajia on hyvä olla useampi kuin yksi, jolloin he pystyvät verkostoitumaan myös keskenään ja jakamaan osaamistaan sekä saamaan tukea toisilta tutoropettajina toimivilta.
Aluetaso: Tutoropettajien työn rakenteen suunnittelu
Rakenteita suunniteltaessa on hyvä pohtia, milloin tutoropettaja työskentelee.

Rakenteita suunniteltaessa on hyvä pohtia, milloin tutoropettaja työskentelee. Tutoropettajille on hyvä resursoida esimerkiksi yksi kokonainen työpäivä viikossa varsinaiseen tutortyöhön. Tämä selkiyttää tutorina toimivan opettajan omaa roolien erottelua ja lukujärjestystä, kun samana päivänä ei ole sekä opetusta että tutortointia.

Kannattaa myös pohtia, kuinka tutorit jakautuvat kunnan/alueen kouluille ja suunnitella toimintaa lukukausi kerrallaan.

Aluetaso: Toiminnan suunnittelu
Koordinaattorin nimeämisen ja tutoropettajien rekrytoimisen jälkeen alkaa suunnitteluvaihe.

Suunnittelua voi toteuttaa myös yhtä aikaa toiminnan käynnistämisen kanssa:

 • Millaista tukea juuri sinun alueesi/koulusi opettajat kaipaavat?
 • Miten tarpeet voidaan kartoittaa?

Voit esimerkiksi järjestää kyselyn tarpeiden kartoittamiseen liittyen alueesi opettajilta ja keskustella tarvittavista tukitoimista nimetyn koordinaattorin kanssa.

Aluetaso: Laitteiden hankinta itseopiskeluun
Tarjoa tutoreille laitteet itseopiskelua ja tutorointia varten. Käytettävä väline voi olla esimerkiksi tabletti, Chromebook tai kannettava PC.

Laitteiden hankinnalla on suuri merkitys tutortoiminnan laadun kannalta: tutoreilla on oltava ajantasaiset työvälineet, jotta he voivat kokeilla uusia sovelluksia ja välineitä osana tutortyötään.

Aluetaso: Toiminnasta tiedottaminen
Toiminnasta tulee tiedottaa sekä kouluja ja että yksittäisiä opettajia mahdollisimman laajasti, jotta toiminta tulee tunnetuksi ja sitä osataan näin hyödyntää tarkoituksenmukaisesti.

Tässä esimerkki Vantaan kaupungin opettajille tehdystä vertaistutorointi- eli Verkkopetovideosta:

 

Tästä löydät avuksesi vuonna 2016-2017 käytetyn Vantaan kaupungin oppaan opettajien vertaistutortoiminnalle, eli Verkkopetotoiminnalle.

Koulutaso: Tutoropettajan nimeäminen
Etsi koulultasi tvt-orientoitunut ja innostunut opettaja, joka haluaisi ryhtyä tutoriksi.
Koulutaso: Tutorpäivän resursointi
Resursoi valitulle tutoropettajalle työtunnit toimintaan.

Toimivaa on resursoida hänelle yksi omista oppitunneista vapaa kokonainen päivä viikossa.

Koulutaso: Tutortyön suunnittelu
Laatikaa yhdessä koulun johdon ja tutorin/tutoreiden kanssa pidempiaikainen suunnitelma tutortyölle.

Suunnitelmassa voi olla esimerkiksi:

 • pienempiä koulutuksia yksittäisille opettajille tai luokille
 • isompia koulutuksia usealle opettajalle
 • työpajoja
 • vertaistukea luokkiin

Oman koulun opettajien osaaminen ja kehitystarpeet on myös hyvä kartoittaa työn suunnittelun tueksi.

Koulutaso: Toiminta osaksi kouluarkea
Kun koulutustarpeet on kartoitettu, miettikää, miten tutortoiminta sulautuu osaksi koulun arkea.

Miettikää esimerkiksi:

 • Kuinka mahdolliset sijaisjärjestelyt hoidetaan?
 • Kuinka tutoropettajia hyödynnetään?

Vaihtoehtoina voi olla:

 • Yksittäisen opettajan/opettajaryhmien/koko opettajakunnan tukeminen
 • Oppitunneille mukaan tuleminen
 • Kaupunkitasoiset koulutukset
Koulutaso: Toiminnasta tiedottaminen
Toiminnasta tulee tiedottaa koulun opettajia mahdollisimman laajasti, jotta toiminta tulee tunnetuksi ja sitä osataan näin hyödyntää tarkoituksenmukaisesti.
Koulutaso: Toiminnan aloittaminen
Kun koulutason järjestelyt on tehty, on aika aloittaa.

Alla kaksi esimerkkiä siitä, mitä malli pitää sisällään.

Esimerkki: Villen päivä

Kohdekoulun TVT-ope oli laittanut varauskalenterin ennakkoon opehuoneeseen. Sain tulevan Verkkopetopäivän lukujärjestyksen edeltävänä päivänä, jotta päivään voi tarvittaessa valmistautua. Kun saavuin koululle, suunnistin ensimmäiseksi erillisrakennukseen, jossa opettajat olivat toivoneet apua iPadien kanssa.

Ongelmana oli padien käyttäjätunnukset. Edellinen opettaja, jonka omin henkilökohtaisin tunnuksin padit oli otettu aikanaan käyttöön, oli jäänyt eläkkeelle. Laitteita oli yhteensä kahdeksan kappaletta. Laitteissa oli käytetty kahta eri tunnusta, ja näiden selvittelyyn sekä kokonaiskuvan saamiseen meni ensimmäinen tunti. Vanhalta opettajalta soiteltiin tunnuksia, ja lopulta saimmekin toimivat salasanat.

Osaan koneista oli tehty koulun tunnuksilla tilit. Näiden tunnusten saamiseen piti soitella pääkoululle ja käydä sieltä löytämässä kansio, jossa tunnukset olivat.

Tähän operaatioon oli mennyt sen verran aikaa, että jouduin jättämään tämän sen kesken, koska minut oli varattu toisiin luokkiin iltapäiväksi. Palasin seuraavana viikkona resetoimaan iPadit. Koneille syötettiin koulun tunnukset ja opettajille annettiin tarvittavat dokumentaatiot sekä vietiin ne pääkoululla olleeseen kansioon, jossa on kaikki muutkin koulun laitteiden tunnukset.

Iltapäivän tunneilla pidin ensimmäiseksi animaatiotyöpajaa ScratchJR-ohjelmalla 3. luokkalaisille. Toisella tunnilla teimme 5. luokkalaisten kanssa käyttäjäprofiilit koulun Android-tabletteihin. Päivän viimeinen tunti meni 6. luokkalaisten kanssa tekemällä jaettuja asiakirjoja Google Slidesilla, jonka myötä he aloittivat ryhmätöiden tekemisen. Samalla katsoimme opettajan kanssa miten jaetut slidet näkyvät hänen Drivessään, ja miten hän voi antaa niihin palautetta.  

Esimerkki: Liisan päivä

Musapajan valmistelu alkoi jo vuosi sitten suunnittelupäivänä. Tarkoituksena oli tablet-laitteiden hyödyntäminen musiikinopetuksessa.

Koulutuskuvauksestani tuli seuraavanlainen:

“Koulutuksessa opetellaan hyödyntämään tabletteja musiikin opetuksen apuvälineenä. Käymme läpi erilaisia musiikkipelejä, teorian ja soittimien opiskeluun sopivia sovelluksia ja teemme omat biisit tableteilla. Työskentelemme sekä Samsung-laitteilla että iPadeilla.

Ottakaa mahdollisuuksien mukaan omia laitteitanne koulutukseen mukaan. Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kouluttajina toimivat alueelliset verkkopedagogit Sami Ehrling ja Miika Anundi koilliselta alueelta. Koulutus pidetään Rekolan koululla kello 14.30-17.30.”

Koulutus järjestettiin nyt kolmatta kertaa, joten materiaali oli pientä päivitystä vaille valmis. Edellisenä iltana tein Google Classroomin, johon latasin kouluttajakollegani kanssa kaikki kurssin materiaalit. Koulutus oli alueellinen eli opettajat pystyivät ilmoittautumaan koko kaupungin alueelta – tupa oli täynnä.

Motivoituneet opettajat saapuivat oman työpäivänsä päätteeksi koulutukseen. Heitimme kollegan kanssa pienet esittelyt  ja sitten tutustuimme koulutettaviin. Pienen alkujännityksen jälkeen homma lähti rullaamaan hienosti. Opettajat todella osaavat heittäytyä. Ensi tutustuimme applikaatioihin, hyviin sekä huonoihin. Parhaat vinkit jaettiin ryhmän kesken. Sitten pidettiin hyvin pienet kalvosulkeiset tablet-laitteiden hyötykäytöstä musiikinopetuksesta.

Pienen istumisen jälkeen alkoi yhteissoittoharjoitukset. Ryhmät muodostivat pieniä bändejä ja instrumentit olivat virtuaalisia. Ryhmät valmistelivat loistavat esitykset Paula Vesalan kappaleista lastenlauluihin. Koulutetettavat olivat innokkaasti mukana. Lopuksi perehdyimme vielä musiikin tekemiseen ja äänittämiseen Garage Band -ohjelmalla. Tämän jälkeen intensiivinen kolmetuntinen oli päätöksessään.

Kotiin lähti silmin nähden innostuneita musiikinopettajia. Vaikka meidän kaikkien mielestä musiikki tehdään oikeilla soittimilla, totesimme tablet-laitteiden tukevan musiikin opetusta monipuolisella tavalla.

Spread of the innovation

loading map...