We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

J
A
M
J

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos rajakylankoulu valinnat 9
Finland
Projektioppimisen malli teknologisoituvan maailman ymmärtämiseen

Teknoluokka

Marker Oulu, Suomi
Teknoluokassa oppilas tutustuu arkipäivän teknologiaan itse tekemällä ja kokeilemalla projektioppimisen kautta. Teknologiataidot ovat moderneja käsillä tekemisen taitoja, joita voi käyttää myös luovaan ilmaisuun.
Introduction

Mistä on kyse?

“Minun keksinnöistäni kuullaan vielä!”

10-vuotias oppilas keksijäkummille kouluvierailun yhteydessä

Oppilaiden on opittava koulussa tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat olla mukana vaikuttamassa omaan tulevaisuuteensa. Teknoluokka tukee oppilaiden teknologisen lukutaidon kehittymistä, eli ymmärrystä siitä kuinka maailma ympärillämme rakentuu teknologian näkökulmasta.

Teknoluokka on eri kouluasteille soveltuva malli, jossa projektit toimivat punaisena lankana oppimiselle ja muodostavat oppiaineita mielekkäällä tavalla yhdistävän pedagogisen jatkumon. Projektit saattavat toisinaan jatkua myös luokka-asteilta toiselle kehittyen matkan varrella oppilaiden taitojen karttuessa.

Tavallisen kouluarjen keskellä toteutetaan projekteja arkipäivän teknologian aiheista. Olennaista toiminnassa on oppilaiden aktiivinen rooli tiedon rakentajana ja yhteistyön tekeminen.

Lukuvuoden aikana opetus teknoluokalla rakentuu neljän monialaisen oppimiskokonaisuuden ympärille:

  • arjen teknologia
  • robotiikka ja automaatio
  • tuotesuunnittelu ja yrittäjyys
  • pelit ja ohjelmointi
     

Teknoluokka vaatii toimiakseen monipuolisen oppimisympäristön sisältäen rakenteluverstaan ja digitaalisen työskentely-ympäristön. Teknologiapainotteisessa luokassa on tilaa, aikaa, välineitä ja materiaaleja käsillä tekemiselle, kokeilemiselle ja arjen ongelmatilanteista kumpuavalle luovuudelle ja designille.

Projekteissa hyödynnetään aina asiantuntijoita paikallisista yrityksistä ja oppilaitoksista. Asiantuntijoiden roolina on tuoda omaa osaamistaan oppilaiden käyttöön.

Näissä stepeissä esitellään yksi esimerkki, mutta kyseessä on laaja kokonaisuus. Toisaalta kokonaisuutta voi soveltaa omaan luokkaan sopivaksi ja kokeilla aluksi vaikka vain yhdellä projektilla.

Toimintamalli on laaja ja sen omaksuminen vaatii siten pidemmän aikavälin työn. Alla olevat stepit ohjaavat toimintamallin kokeiluun, ja esimerkkinä toimii arjen teknologian kokonaisuus. Mikäli koet toimintamallin omaksesi ja haluat ottaa sen kokonaisvaltaisesti käyttöön, olethan yhteydessä!

Teknoluokka-malli on kehitetty Oulussa Rajakylän koulussa, jossa mallia lähdettiin kehittämään vuonna 2012. Tällä hetkellä tämä teknologiapainotteisen opettajankoulutuksen käymien opettajien kehittämä malli levitetään myös yläkouluun. Syksyllä 2017 aloitti toimintansa eri puolella Suomea yhteensä 13 teknoluokkaa.

Read more ›
Intended Outcomes
1120
Views
7 - 16
Age Group
2013
Established
Resources Needed
Laajasti toteutettuna resursseja suunnitteluun ja koulutukseen, tietokoneet, internet-yhteys, robottisarjoja, välineet elektroniikan opiskeluun, mikrokontrollerisarjoja, 3D-tulostin, laserleikkuri, mekaniikkarakennussarjoja.
HundrED Criteria
innovativeness
Innovaatio luo monialaisista projektitöistä järkevän ja oppimista tukevan jatkumon.
impact
Tiedot ja taidot hyödyntää ohjelmointia, robotiikkaa ja rakentamista lisääntyvät nostaen samalla luokan ryhmähenkeä.
scalability
Innovaation toteuttaminen vaatii koululta investointeja, mutta projektien sisällöt ja kutsuttavat asiantuntijat voi aina soveltaa opetusympäristön mukaan.
Posts

See this innovation in action.

Lue lisää Teknoluokan toiminnasta tästä! https://hundred.org/en/articles/modernit-kasilla-tekemisen-taidot
Teknoluokan malli ajankohtaisempi kuin koskaan

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Teknoluokan rakennuspalikoihin tutustuminen
Rakennuspalikat kertovat mistä kaikesta Teknoluokka koostuu.
Read more
02
Projektin valinta
Valitse luokallesi sopivin oppimiskokonaisuus tai osa siitä. Kokonaisuudet ovat: arjen teknologia, robotiikka ja automaatio, tuotesuunnittelu ja yrittäjyys sekä pelit ja ohjelmointi.
Read more
03
Luokkakohtaisten tavoitteiden miettiminen
Mieti mitä tavoitteita asetat – eli mitkä koulukohtaiset opetussuunnitelman sisällöt voit yhdistää projektiin.
Read more
04
Asiantuntijan kutsuminen paikallisesta yrityksestä tai oppilai...
Jokaiseen projektiin kuuluu asiantuntijavierailu, jolla pyritään tuomaan koulun ulkopuolista elää luokkaan sekä kiinnittämään opittava asia arkielämän kontekstiin. Asiantuntija voi olla esimerkiksi teemaan liittyvä vierailija paikallisesta yrityksestä.
Read more
05
Teknologiapainotteisen luokan toiminnan aloittaminen
Mikäli koet toimintamallin omaksesi, pyydä johdolta lupa teknologiapainotteisen luokan perustamiseen ja ota yhteyttä Rajakylän koulun teknotiimiin ja aloita toiminta luokkasi kanssa. Muista myös verkostoitua paikallisten toimijoiden kanssa.
Read more
Contact

Connect with the innovator

J
A
M
J
Innovator
Used in