We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared image
Finland
Toimintamalli lukutaidon opettamiseen ja lukuinnon synnyttämiseen

Ateljee

Marker Lohja, Suomi
Hyvänkin lukutaidon omaava oppilas tarvitsee motivaatiota kehittyäkseen vielä paremmaksi lukijaksi, kun taas vasta lukemaan opettelevien oppilaiden on tärkeä saada lukea omaa tasoaan vastaavia tekstejä. Tämä malli tukee oppilaiden lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Se perustuu vahvalle ajatukselle osallisuudesta, henkilökohtaisista tavoitteista sekä mallintamisesta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Ateljee –toimintamalli aktivoi oppilaita ja on luonteva. Lisäksi malli huomioi erilaiset oppijat, mikä on innostavaa.”

Satu Vuori, luokanopettaja

Lukeminen laajentaa ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Se paitsi kehittää kieltä ja sanavarastoa, on jokapäiväisessä elämässä oleellinen taito. Lukutaidon on todettu korreloivan oppimistulosten kanssa. Mitä taitavampi lukija on, sitä todennäköisemmin eri aineiden sisältöjä on helpompi omaksua. Lukutaidon tason laskeminen tai nouseminen vaikuttaa kaikkien aineiden oppimiseen.

Ateljee-toimintamalli vastaa erityisesti lukutaidon laskevaan osaamistasoon kasvattamalla asteittain oppilaiden lukuintoa ja lukemisen kestävyyttä, jolloin oppilaan hallinnan tunne säilyy.

Tässä toimintamallissa oppilas harjoittelee kuutta eri lukutaitoon liittyvää taitoa. Näiden taitojen avulla tavoitellaan luetun ymmärtämistä ja sujuvuutta sekä sanavaraston lisäämistä, jotka puolestaan auttavat oppilaita kaikessa oppimisessa. Nämä lukutaitoon liittyvät taidot, joita kutsutaan Ateljeiksi, ovat:

 • Itsenäinen  lukeminen
   
 • Yhdessä lukeminen  eli parityöskentelyä
   
 • Kuunteleminen
   
 • Luova kirjoittaminen
   
 • Oikeinkirjoitus ja kielitieto
   
 • Yhdessä työskentely
   

Taitojen lisäksi malli korostaa lukuinnon merkitystä lukemisen harjoittelulle. Mitä innostuneempi oppilas on, sitä todennäköisemmin hän jaksaa harjoitella ja jatkaa lukemista vielä aikuisiällä. Oppilas saa kokemuksia siitä, että kirjan kansien sisältä löytyy kiehtovia tarinoita. Lukemisen ilo löytyy tarinoita kuuntelemalla, itse kirjoja lukemalla ja luetusta keskustelemalla.

Toimintamallissa korostuvat mallintaminen, henkilökohtainen tavoite sekä jatkuva arviointi. Ateljeet otetaan käyttöön pienin askelin mallintamalla ja harjoittelemalla uusia osatekijöitä. Osatekijät tarkoittavat sellaisia taitoja, joita tarvitaan Ateljee-tuntien sujuvaan toteuttamiseen. Tällaisia ovat muun muassa paikan valintaan ja työvälineiden palauttamiseen liittyvät tilanteet.

Ateljee korostaa oppilaiden osallisuutta ja oman oppimisen omistajuutta, sillä jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen lukemisen tavoite, jonka oppilas määrittelee yhdessä opettajan kanssa. Oppilaiden lukuintoon vaikutetaan antamalla heidän edetä strukturoidusti yksilölliseen tahtiin. Valinnan mahdollisuuden lisäämisen on huomattu vaikuttavan positiivisesti oppimismotivaatioon. Oppilaat saavat muun muassa mahdollisuuden päättää tietyin reunaehdoin mitä ja missä järjestyksessä opiskelevat. Opettaja ja oppilas myös arvioivat jatkuvasti oppimisen edistymistä.

Ateljeet kannattaa aloittaa ottamalla käyttöön Itsenäisen lukemisen Ateljee, jonka toteuttamiseen löydät ohjeet alla olevista stepeistä. Stepeissä kuvataan itsenäisen lukemisen Ateljeen käyttöönotto lukemaan opetteleville oppilaille, vaikka työtapa sopii yhtä hyvin myös alakoulun ylemmille luokille. Toimintamalli on kuitenkin hyvä ottaa käyttöön vasta silloin, kun valtaosa oppilaista osaa jo lukea jonkin verran.

Mallin taustalla on amerikkalainen The Daily CAFE -menetelmä, jonka ovat luoneet sisarukset Gail Boushey ja Joan Moser. Heidän toimintansa pohjautuu alan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden työhön, joita ovat muun muassa Richard Allington, Regie Routman, Debbie Miller, Margaret Mooney, Lucy Calkins. Tätä mallia on nyt kehitetty eteenpäin Taina Hämäläisen, Saara Loikkasen ja Laura Niinikiven toimesta.

Read more ›
Intended Outcomes
3823
Views
7 - 12
Age Group
2015
Established
Resources Needed
1 opettaja riittää, mutta avustaja tai erityisopettaja olisi suositeltava lisä. Ajallisesti askel askeleelta käyttöönotto vaatii 4 viikkoa. Tarkoitus jalkautua pidemmällä aikavälillä koulun toimintakulttuuriin.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Kyseessä on malli, jonka avulla systemaattisesti opetellaan oppimisen taitoja samalla lukemisen iloa lisäämällä.
Mallin avulla kaikki oppilaat voivat opiskella samassa ryhmässä ja eriyttäminen sekä yksilöllisen tuen antaminen on helppoa.
Mallin positiiviset vaikutukset ovat levinneet myös muiden oppiaineiden tunneille.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Esivalmistelut: Määritä kokoontumispaikka yhteisiä opetustuoki...
Read more
02
Esivalmistelut: Valmista luokkaasi TALON taidot -taulu
Read more
03
Esivalmistelut: Valmista TALON taidot taulu luokan seinälle
Read more
04
Esivalmistelut: Hanki oppilaille lehtilaatikot, Ateljee-vihkot...
Read more
05
Esivalmistelut: Hanki runsaasti eritasoisia kirjoja
Read more
06
Esivalmistelut: Opettele mallintamisen järjestys
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

T
S
L
Innovator
Used in