Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Sail For Good

Koulu purjeveneessä

Koulu purjeveneessä on joustava yksilöllisen oppimisen malli, jonka avulla on mahdollista toteuttaa ilmiöoppimista erilaisissa olosuhteissa. Esimerkkitapauksessa lapsen oppivelvollisuus suoritetaan perheen matkojen vuoksi etänä. Lapsen oppimisympäristönä ja luokkahuoneena on koko maailma ja jokaisesta hetkestä tehdään oppimiskokemus!

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Koko maailma on valtava luokkahuone ja kaikkialta löytyy runsaasti oppimismahdollisuuksia!

About the innovation

Mistä on kyse?

Perheen matkahaaveen tai vanhemman ulkomaankomennuksen toteuttamiseen vaikuttavana tekijänä voi olla huoli lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta. Koulu saatetaan mieltää ainoaksi oikeaksi tavaksi toteuttaa opetusta. Yhä useammin vanhemmat opettavat lapsiaan koulun ulkopuolellakin, esimerkiksi kotona tai tien päällä.

Etäopetus tai vanhempien järjestämä opetus on monipuolinen ja joustava yksilöllisen oppimisen muoto, jossa opitaan ympäröivää maailmaa ja arjen kokemuksia hyödyntämällä. Kommentti

Koulu purjeveneessä on kokeellinen koulutusprojekti, jossa peruskoulun oppimäärää suoritetaan purjeveneessä kaukana luokkahuoneista ja opettajista. Innovaatiossa yksilöllinen oppiminen pohjautuu vahvasti ilmiöoppimiseen – kaikkeen siihen, mitä purjehduksen aikana nähdään ja koetaan. Malli auttaa ymmärtämään ja toteuttamaan erilaista koulutusta silloin kun normaali koulumainen oppiminen ei ole mahdollista tai muutoin halutaan järjestää lasten oppiminen toisin.

Formaaleja oppitunteja tärkeämpää on jatkuva oppiminen oppituntien ulkopuolella. Oppimateriaali voidaan kerätä ja kehittää ympäröivästä maailmasta ja arjen asioista, kuten ruuanlaitosta, navigoinnista ja erilaisiin kulttuureihin tutustumisesta, jolloin oppiminen on luontevasti monialaista ja relevanttia. Pyrkimyksenä on löytää jokaisesta satamasta jotain uutta opittavaa, joka liittyy jollain lailla opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Joustavat koulunkäynnin aikataulut ja opinnoissa eteneminen motivoi oppimaan yhä enemmän. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa tehostaa oppimista ja innostaa lapsia itsenäiseen työskentelyyn.

Mallissa oppimista ei ole ulkoistettu vaan siitä otetaan vahva vastuu perheenä.Perhesiteet tiivistyvät vanhempien ja lasten oppiessa yhdessä ja oppimisesta muodostuu perheen yhteinen projekti. Vanhempien aktiivinen rooli oppimisessa voi osittain tai kokonaan korvata oppijan tarve osallistua koululaitoksen opetukseen.

Innovaatiolla pyritään osoittamaan, että tehokkaalla yksilöllisellä oppimisella saavutetaan poikkeukselliset oppimistulokset.

Opintojen etenemistä ja oppilaan tieto- ja taitotasoa peilataan Suomen opetussuunnitelmaan, Sanoma Pro oppikirjojen sisältöön ja valmiisiin Suomessa käytettäviin kokeisiin.

Ensimmäisen vuoden toteutuksen jälkeen oppimistulokset ovat olleet erittäin lupaavia ja opinnot ovat edenneet nopeammin kuin ikäluokkaan sidottujen odotusten mukaisesti. Vuoden aikana on myös konsultoitu suomalaisia opettajia esimerkiksi äidinkielen ja matematiikan opinnoissa.

Sail for Good (SFG) on vuosien 2016–2022 aikana toteutettava hanke, jossa tulevaisuuden digitaalisen koulun prototyyppi on suunniteltu purjeveneeseen perheen kolmea lasta varten. Hankkeessa on tutkittu ja kehitetty uudenlaisia yksilöllisen ja yhteisöllisen etäoppimisen ja -opetuksen tapoja, demonstroitu älykkäiden oppimisalustojen ja uudenlaisten sisältöjen käyttöä sekä kokeiltu globaalin oppimisen arviointia.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatiossa koko maailmasta tulee oppimisympäristö, joka kannustaa ja innostaa lasta oppimaan vanhempien ohjauksessa.

Impact

Liikkuvan elämän yleistyessä myös erilaiset joustavat oppimismallit tulevat entistä ajankohtaisemmiksi.

Scalability

Mallin toteuttaminen ei vaadi vanhemmilta pedagogista pätevyyttä, vaan enemmänkin valmistautumista, aitoa innostusta ja roimasti kärsivällisyyttä.

Implementation steps

Sitoutuminen opetuksen järjestämiseen
Selvitä, mitkä ovat kotimaasi vaatimukset kotiopetuksen järjestämiselle.

Suomessa Opetushallituksen mukaan oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa ei edellytä erillistä lupaa viranomaisilta, vaan asiasta päättää huoltaja, joka huolehtii opetuksen järjestelyistä ja oppimisen etenemisestä. Kunta voi nimetä tutkivan opettajan opintojen tueksi, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisuuden etenemistä.

Koulu purjeveneessä -kokeilun tapauksessa varsinaista tutkivaa opettajaa ei olla nimetty, koska oppimisen valvominen katsotaan vaikeaksi maantieteellisestä sijainnista johtuen. Vastuun oppimisesta ja sen etenemisestä kantavat lapsen vanhemmat.

Kuka tahansa voi opettaa omaa lastaan. Mallin toteuttaminen vaatii vanhemmalta aidon vastuun ottamista oman lapsen oppimisesta ja innostuneisuutta pitää yllä positiivista oppimisilmapiiriä, vaikka tunnetusti omien lasten opettaminen ei aina ole helppoa.

Opetuksen järjestäminen
Koulu purjeveneessä on joustava malli aikataulujen ja etenemisen suhteen, sillä oppimista tapahtuu koko ajan kokemuksellisesti formaalin oppimisen ulkopuolella.

Koulunkäynnille voidaan laatia perheen yhteiset pelisäännöt ja niihin voi aina palata tarvittaessa. Lapsen tulisi myös saada tietää kuinka edetään kussakin osa-alueessa ja mitä oppimisella tavoitellaan, jotta oppijan omistajuus oppimisesta rakentuu.

Opintosuunnitelma ja oppimisen tavoitteet

Opintosuunnitelma ja eri materiaalit on hyvä selata yhdessä läpi kokonaisuudessaan heti alussa. Näin lapsi ymmärtää kokonaisuudet paremmin ja osaa liittää yksittäiset tehtävät osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Lapsi tutustutetaan eri aineiden opintosuunnitelmien tavoitteisiin vuositasolla. Hän ymmärtää myös seuraavien vuosien tavoitteet, joka mahdollistaa huomattavasti normaalia nopeamman etenemisen. Lapsi itse valitsee päivittäiset opittavat asiat. Vanhemmat auttavat ja valvovat tehtävien suorittamista eli ohjaavat oppimista.

Koulu purjeveneessä -hankkeessa toteutetaan Suomen opetussuunnitelmaa, joka toimii oppimisessa suunnannäyttäjänä.

Aikataulut

Perinteistä lukujärjestystä ei ole ja päivät voivat vaihdella suuresti. Opintosisältöjen suorittamiseen laaditaan aikataulut puolivuosi- ja vuositasolle. Lapsi saa edetä opinnoissaan ja oppiaineissa omaan tahtiin.

Lapsen innostuessa oppiaineesta hänen annetaan edetä niin pitkälle kuin hän pääsee. Kannustamalla ja innostamalla motivaatiota saadaan pidettyä yllä ja oppiminen sidotaan oikeaan elämään sovellettavaksi, jolloin oppiminen tehostuu ja luodaan merkityksiä.

Formaali koulu oppikirjojen tai digitaalisten oppimateriaalien parissa järjestetään päivittäin muutaman tunnin ajan ja loput oppimisesta tapahtuu informaaleissa ja käytännönläheisissä oppiympäristöissä. Kesälomienkin aikana opiskellaan, sillä matkustaessa rytmi on erilainen kuin koululaitoksissa.

Koulu purjeveneessä -hankkeessa luotiin pistetaulu, johon sai kerätä lukemis-, kirjoitus- ja matematiikkapisteitä suorituksista. Tällä huolehditaan siitä, etteivät tylsemmiksi koetut tehtävät unohdu.

Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen opetuksessa
Oppikirjojen ja muun materiaalin ohella erilaiset oppisovellukset ja verkkomateriaalit tukevat oppimista.

Sovellukset kannattaa ladata valmiiksi tableteille ja muille laitteille, jotta ne toimivat offline-tilassa, sillä toimivaa (ja etenkin maksutonta) WIFIä on pitkiä etäisyyksiä matkustaessa harvemmin käytössä.

Teknologia ei ole itseisarvo, vaan se on loistava lisäresurssi, jolla tuetaan oppimista esimerkiksi lisätietoa etsimisessä ja taitojen automatisoinnissa.

Koulu purjeveneessä -hankkeessa hyödynnetään tietoliikenneyhteyksien sallimissa rajoissa Claned-oppimisympäristöä sekä käytetään Edison-ympäristöä yhteydenpidossa Veikkolan koulun kanssa.

Erilaisilla oppisovelluksilla tuetaan oppimista esimerkiksi suomen ja englannin kielten, maantiedon, biologian ja matematiikan tunneilla.

Näitä ovat olleet seuraavat:


  • Wondermat


  • Smartkid


  • Dragonbox


  • MentalMath


  • Fun English / Espanjol


  • Ekapeli


  • Geo Atlas


  • Flag Quizz


Ympäröivä maailma ja ilmiöoppiminen
Lapset monesti pohtivat ääneen ja kysyvät erilaisista ilmiöihin liittyviä kysymyksiä.

Tämä tarjoaa perheelle jatkuvia oppimismahdollisuuksia: kannattaa tarttua tilaisuuteen ja selvittää asioita yhdessä. Jokaista hetkeä ja jokaista maata voidaan pitää oppimateriaalina.

Maailmaa kiertäessä havaitsee, että ihmiset asuvat erilaisissa ympäristöissä, puhuvat eri kieliä ja uskovat eri asioihin. Näihin asioihin tutustuminen tapahtuu luonnollisesti aidossa ympäristössä, ja näin oppii paremmin ymmärtämään asioiden yhteyksiä ja riippuvuussuhteita. Lapselle syntyy kokonaiskuva maailmasta, jossa kokonaisuudet eivät ole teoreettisia opeteltavia asioita vaan jokainen uusia asia liittyy luontevasti jo opittuihin asioihin.

Seuraavaksi esitellään esimerkkejä eri oppiaineiden ilmiöpohjaisesta oppimisesta matematiikan, suomen kielen, maantiedon, vieraiden kielten ja liikunnan osalta.

Matematiikka

Matematiikan tehtävät räätälöidään sellaisiksi, että niillä voidaan ratkaista lasten ja perheen arkeen liittyviä ongelmia. Oppikirjojen ja erilaisten pelien ja applikaatioiden lisäksi oppiminen on sidottu jokapäiväisiin asioihin, kuten kaupassakäyntiin, ruoanlaittoon, navigointi ja veneen kunnossapitoon.

Tehtäviä:

Veneellä matkustamisessa matkojen mittaaminen, nopeus, aika ja mittayksiköt ovat läsnä koko ajan. Lasten kysyessä “milloin ollaan perillä?” heitä voi kannustaa itse laskemaan vastauksen.

Purjehdittaessa nopeus ei ole koskaan tasainen, vaan se määräytyy tuulen voimakkuuden ja suunnan sekä aallokon mukaan. Näitä on hauskaa arvioida yhdessä: jos nopeus pysyy kuudessa solmussa, matkaan menee kymmenen tuntia – mutta entä jos nopeus kasvaa?

Ruuanlaitossa opitaan kemiallisista reaktioista. Lettuja paistaessa voidaan laskea lettujen pinta-aloja tai taikinan riittävyyttä matikkapähkinällä, “Aarre paistaa lettuja. Taikinan koko on 1200 millilitraa. Yhteen lettuun kuluu 0,6 desilitraa taikinaa. Kuinka monta lettua Aarre voi paistaa?”

Äidinkieli

Lukeminen on oppimisen ytimessä. Äidinkieltä ylläpidetään keskustelemalla paljon, pohtimalla ympäröivää maailman ilmiöitä ja argumentoimalla puolesta ja vastaan. Oppilas lukee oppikirjojen lisäksi kymmeniä erityyppisiä kirjoja ja aikakauslehtiä. Luettujen kirjojen arvostelu ja kritiikin harjoittelu ovat olleet osa lukemista.

Tietoa haetaan itsenäisesti verkosta silloin kun se on mahdollista. Lukutehtävien jälkeen keskustellaan yhdessä sisällöstä ja liitetään tieto aiemmin opittuihin asioihin. Käsin kirjoittamisen harjoittelu keskittyy lokikirjojen, kauppalistojen, kirjeiden ja tehtäväkirjojen tekoon.

Mediakasvatuksena lapset voivat itse tehdä videoita venekoulussa oppimisestaan. Samalla käsitellään sosiaalisen median toimintaa, hyötyä ja vaaroja. Mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja internetissä julkaistaville valokuville ja videoille?

Maantieto, luonto, kulttuurit, uskonnot

Reaaliaineiden oppiminen on vahvasti sidottu ympäröivään maailmaan. Jokaisessa maassa voi oppia paikallisten ihmisten elämästä ja havainnoida luontoa monin eri tavoin. Lapset voivat tutkia etukäteen kyseisen maan maantietoa, uskontoa, kulttuuria ja luontoa.

Retkillä viidakkoon, koralliriutoille tai mangrove-metsiin tutustutaan käytännön kautta ympäristöön, luonnon moninaisuuteen ja ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin.

Tehtäviä:

Koulu purjeveneessä -hankkeessa meren eläinten kohtaamiset luonnollisessa ympäristössä ovat oppimisen suola. Lähietäisyydeltä kohdatut eläimet ja kasvit ovat todella innostaneet lapsia itsenäisesti etsimään lisätietoa ja miettimään luontoa kokonaisuutena.

Syracusassa on laskettu rakennusten ikää, tutkittu Rooman valtakunnan suuruutta ja vertailtu joonialaisia ja korinttilaisia pylväitä.

Barbadoksella on tutustuttu sokeriruo’on kasvatukseen ja mietitty, paljonko karkeissa oikeastaan on sokeria. Myös ihmiskunnan historian pimeämmät puolet, kuten orjakauppa, on luontevaa käsitellä autenttisilla paikoilla Karibian saarilla.

Vieraat kielet

Englannin oppiminen tapahtuu luontevasti käytännön kautta. Erilaiset pelit ja sovellukset tukevat kielten opiskelua, etenkin ääntämisen ja kirjoitusasun harjoittelussa. Varsinainen oppiminen tapahtuu kuitenkin parhaiten kohtaamisissa muiden lasten kanssa. Kun huomaa osaavansa vierasta kieltä edes vähän ja tulevansa ymmärretyksi, antaa se suurta lisäintoa opiskeluun.

Koulu purjeveneessä -hankkeessa vietetään seuraavan vuoden aikana 9 kuukautta espanjankielisissä maissa, joten espanjan oppiminen oli luontevaa liittää opintosuunnitelmaan.

Liikunta

Meri on elementtinä läsnä jatkuvasti, joten on ollut luontevaa järjestää liikunta sen ympärille. Uinti, sukellus, snorklaus, sup-lautailu ja veneen mastossa toteutettavat akrobatiaharjoitukset muodostavat liikuntatuntien rungon. Jalkapalloon ja muihin peleihin tutustuminen on sujunut paikallisten lasten kanssa pelatessa, jolloin samalla tutustutaan eri kulttuureihin.

Oppimisen arviointi
Oppikirjat ja valmiit kokeet ovat olleet erittäin hyvä ohjenuora opintojen etenemisen seuraamiselle.

Oppimisen arviointia voidaan tehdä itsearvioinnin, opettajan arvioinnin ja tasokokeiden kautta.

Itsearviointi

Lapsi arvioi omaa osaamistaan ja oppimismotivaatiotaan kuukausittain. Arvioinnin kohteena ovat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka, liikunta, musiikki, englanti sekä toisten huomioiminen. Kaikista näistä lapsi määrittelee oman tasonsa peilaten opintosuunnitelman vaatimuksiin, joita käydään yhdessä läpi.

Lukemisessa lapsi itse arvioi lukemansa kirjat, vertailee kerrontaa, arvioi henkilöhahmoja ja lukukokemusta itsessään.

Opettajan arviointi

Vanhempi tai opettaja kirjaa arvioitavat osa-alueet peilaten sovellettavaa opintosuunnitelmaa. Lapsen oppimisen arviointi on päivittäistä havainnoinnin tekoa ja kehityksen seuraamista sekä dokumentointia.

Tasokokeet

Sanoma Pron valmiiden kokeiden avulla voi seurata oppimisen tasoa. Oheismateriaalina voidaan käyttää ikäluokkaa vastaavia oppimateriaaleja esimerkiksi Englannista tai Australiasta.

Spread of the innovation

loading map...