We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared digital learning  c  jari salo
Finland
Koulu purjeveneessä

Sail For Good

Marker Helsinki, Suomi
Koulu purjeveneessä on joustava yksilöllisen oppimisen malli, jonka avulla on mahdollista toteuttaa ilmiöoppimista erilaisissa olosuhteissa. Esimerkkitapauksessa lapsen oppivelvollisuus suoritetaan perheen matkojen vuoksi etänä. Lapsen oppimisympäristönä ja luokkahuoneena on koko maailma ja jokaisesta hetkestä tehdään oppimiskokemus!
Introduction

Mistä on kyse?

“Koko maailma on valtava luokkahuone ja kaikkialta löytyy runsaasti oppimismahdollisuuksia!”

Tuomo Meretniemi, kippari ja projektin johtaja

Perheen matkahaaveen tai vanhemman ulkomaankomennuksen toteuttamiseen vaikuttavana tekijänä voi olla huoli lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta. Koulu saatetaan mieltää ainoaksi oikeaksi tavaksi toteuttaa opetusta. Yhä useammin vanhemmat opettavat lapsiaan koulun ulkopuolellakin, esimerkiksi kotona tai tien päällä.

Etäopetus tai vanhempien järjestämä opetus on monipuolinen ja joustava yksilöllisen oppimisen muoto, jossa opitaan ympäröivää maailmaa ja arjen kokemuksia hyödyntämällä. Kommentti

Koulu purjeveneessä on kokeellinen koulutusprojekti, jossa peruskoulun oppimäärää suoritetaan purjeveneessä kaukana luokkahuoneista ja opettajista. Innovaatiossa yksilöllinen oppiminen pohjautuu vahvasti ilmiöoppimiseen – kaikkeen siihen, mitä purjehduksen aikana nähdään ja koetaan. Malli auttaa ymmärtämään ja toteuttamaan erilaista koulutusta silloin kun normaali koulumainen oppiminen ei ole mahdollista tai muutoin halutaan järjestää lasten oppiminen toisin.

Formaaleja oppitunteja tärkeämpää on jatkuva oppiminen oppituntien ulkopuolella. Oppimateriaali voidaan kerätä ja kehittää ympäröivästä maailmasta ja arjen asioista, kuten ruuanlaitosta, navigoinnista ja erilaisiin kulttuureihin tutustumisesta, jolloin oppiminen on luontevasti monialaista ja relevanttia. Pyrkimyksenä on löytää jokaisesta satamasta jotain uutta opittavaa, joka liittyy jollain lailla opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Joustavat koulunkäynnin aikataulut ja opinnoissa eteneminen motivoi oppimaan yhä enemmän. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa tehostaa oppimista ja innostaa lapsia itsenäiseen työskentelyyn.

Mallissa oppimista ei ole ulkoistettu vaan siitä otetaan vahva vastuu perheenä. Perhesiteet tiivistyvät vanhempien ja lasten oppiessa yhdessä ja oppimisesta muodostuu perheen yhteinen projekti. Vanhempien aktiivinen rooli oppimisessa voi osittain tai kokonaan korvata oppijan tarve osallistua koululaitoksen opetukseen.

Innovaatiolla pyritään osoittamaan, että tehokkaalla yksilöllisellä oppimisella saavutetaan poikkeukselliset oppimistulokset.

Opintojen etenemistä ja oppilaan tieto- ja taitotasoa peilataan Suomen opetussuunnitelmaan, Sanoma Pro oppikirjojen sisältöön ja valmiisiin Suomessa käytettäviin kokeisiin.

Ensimmäisen vuoden toteutuksen jälkeen oppimistulokset ovat olleet erittäin lupaavia ja opinnot ovat edenneet nopeammin kuin ikäluokkaan sidottujen odotusten mukaisesti. Vuoden aikana on myös konsultoitu suomalaisia opettajia esimerkiksi äidinkielen ja matematiikan opinnoissa.

Sail for Good (SFG) on vuosien 2016–2022 aikana toteutettava hanke, jossa tulevaisuuden digitaalisen koulun prototyyppi on suunniteltu purjeveneeseen perheen kolmea lasta varten. Hankkeessa  on tutkittu ja kehitetty uudenlaisia yksilöllisen ja yhteisöllisen etäoppimisen ja -opetuksen tapoja, demonstroitu älykkäiden oppimisalustojen ja uudenlaisten sisältöjen käyttöä sekä kokeiltu globaalin oppimisen arviointia.

 

Read more ›
3724
Views
7 - 15
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Aikaa taustatyölle ja suunnittelulle, kirjat, tietokone ja internet.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Innovaatiossa koko maailmasta tulee oppimisympäristö, joka kannustaa ja innostaa lasta oppimaan vanhempien ohjauksessa.
Liikkuvan elämän yleistyessä myös erilaiset joustavat oppimismallit tulevat entistä ajankohtaisemmiksi.
Mallin toteuttaminen ei vaadi vanhemmilta pedagogista pätevyyttä, vaan enemmänkin valmistautumista, aitoa innostusta ja roimasti kärsivällisyyttä.
Posts

See this innovation in action.

Atlantic Crossing With Kids
Robinson moments in Saint Lucia

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Sitoutuminen opetuksen järjestämiseen
Read more
02
Opetuksen järjestäminen
Read more
03
Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen opetuksessa
Read more
04
Ympäröivä maailma ja ilmiöoppiminen
Read more
05
Oppimisen arviointi
Read more
Contact

Connect with the innovator

P
T
Innovator
Used in