Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Toimintamalli, jossa opetus järjestetään oppilaan mukaan

NEST auttaa järjestämään opetuksen siten, että jokainen oppilas pysyy mukana koulunkäynnissä. Malli joustaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja oppilaiden tarpeisiin.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Oppilaan ei tarvitse muuttua koulun mukaan sopiakseen joukkoon, vaan opetus ja tuki mukautuvat häntä varten.

About the innovation

Mistä on kyse?

Syrjäytyminen ja koulupudokkuus ovat merkittävä haaste nuorten kohdalla, ja niiden vaikutukset heijastuvat pahimmassa tapauksessa koko loppuelämään. Kouluilla pitäisikin olla välineet pitää kaikki mukana opetuksessa ja ehkäistä nuorten osattomuutta yhteiskunnassa.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarve yksilöllisiin opiskeluratkaisuihin ja koulun tarjonta eivät aina kohtaa. Tämän seurauksena tarvitaan uusia tapoja tehdä koulusta merkityksellistä ja houkuttelevaa.

NEST-toimintamallissa nuori saa edetä koulunkäynnissä omaan tahtiinsa ja motivoituu sitä kautta opiskeluun. Toimintamallin lähtökohtana on ajatus siitä, että koulu muovautuu oppilaan tarpeisiin – ei oppilas koulun.

NEST tulee sanoista needs – tarpeet, education – koulutus, strength – vahvuus, taking care of – huolehtiminen.

NESTiin hakeneista oppilaista kootaan oma 10–12 oppilaan ryhmä, jolla on opettajan lisäksi yksi nuorten kasvusta ja kehityksestä tietävä ohjaaja. Sipoonlahden koulussa, jossa menetelmä on kehitetty, ohjaaja on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja.

Toimintamalli tukee etenkin niitä oppilaita, joilla on ollut poissaoloja esimerkiksi sairauden, matkan tai jonkin muun oppimista vaikeuttavan syyn takia. Usein tällainen syy on ahdistus, joka näkyy siten, että opiskeluun on vaikea keskittyä isossa luokassa.

Oppilaat voivat opiskella NEST-ryhmässä joko osan tunneistaan tai kokoaikaisesti. Jos NESTissä on kokoaikaisesti, opettaja opettaa kaikkia reaaliaineita joustavassa yhteistyössä aineenopettajien kanssa. Oppiaineista pyritään muodostamaan isompia kokonaisuuksia, jotta opiskeltava asia pysyy mielekkäänä. Taito- ja taideaineet sekä muut valinnaisaineet opiskellaan aina mahdollisuuksien mukaan isossa ryhmässä.

Lisäksi NESTiin on voinut tulla opiskelemaan kuka tahansa oppilas, jos hänellä on ollut tarvetta rauhoittua työskentelyyn pienemmässä ryhmässä.

Oppilaat saavat itse hakeutua NESTiin ja kertoa, minkälaista tukea he tarvitsevat opintoihinsa. Oppilailta kysytään, mitä he tarvitsevat voidakseen paremmin koulussa, saavuttaakseen parempia oppimistuloksia ja ennen kaikkea kyetäkseen käymään koulua. Jokainen oppilas haastatellaan ja heidän koteihinsa ollaan yhteydessä.

NESTin aloittamisen jälkeen syksyllä 2016 Sipoonlahden koulussa kaikki oppilaat ovat halunneet sitoutua opiskeluun siten, että käytännössä koulupudokkuutta ei enää ole.

NESTin toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Oppimisen esteiden välitön purkaminen. Lisäksi eri ammattiryhmien luonteva yhteistyö ovat alkaneet siirtyä osaksi koulun arkea.
  • Omaan tahtiin eteneminen. Opiskeltavat asiat paketoidaan kokonaisuuksiksi, joita voi tehdä omaan tahtiin eri ympäristöissä. Jos opiskeleminen kouluympäristössä ei onnistu, tehtäviä voi tehdä esimerkiksi kotona tai sairaalakoulussa.
  • Tarkka opintojen kirjaaminen. Kun kokonaisuuksia suoritetaan itsenäisesti, on suoritukset hyvä kirjata helposti yhdessä seurattavaan muotoon.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

NEST-luokka ja -tunnit yhdistävät moniammatillisen yhteistyön joustavaan, yksilölliseen opiskeluun.

Impact

Koulupudokkuus on saatu mallilla käytännössä poistettua kokonaan.

Scalability

Opetusmalli on sovitettavissa järjestelmiin, joissa oppimisen tavoitteet voidaan määritellä yksilöllisesti.

Implementation steps

Opettaja-ohjaaja-työparin valitseminen
Sopiva työpari NEST-mallissa on opettaja ja ohjaaja. Tärkeintä on, että työparin keskinäinen yhteistyö toimii, sillä hyvä henki heijastuu myös oppilaisiin. Työnjako on hyvä suunnitella siten, että molempien ammatillinen osaaminen hyödynnetään.Opettajan ja ohjaajan työnjako Sipoonlahden koulussa

NESTissä opettajana toimii äidinkielen opettaja ja kasvatusohjaajana psykiatrinen sairaanhoitaja.

Kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluvat oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen koulun arjessa ja heidän kanssaan keskusteleminen. Tärkeänä tehtävänä on oppilaiden opiskelumotivaation löytäminen. Kasvatusohjaaja tekee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kodin, oppilashuollon, psykologin ja mahdollisesti myös sosiaalitoimen kanssa.

Kasvatusohjaajalla on jatkuva hyvä yhteys oppilaisiin. Hän käy päivittäin kasvatuskeskusteluja oppilaiden kanssa, myös viestein ja puheluin. Keskustelut liittyvät käytökseen, yksilöllisistä tarpeista huolehtimiseen sekä oppilaan kokonaisvaltainen huomioimiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa puheenaiheita muun muassa oppilaan syömiseen, hygieniasta huolehtimiseen ja muihin terveyteen liittyvistä asioista.

Kasvatusohjaaja kannustaa koulunkäyntiin ja tehtävien tekemiseen ja on opettajan oikea käsi, mutta ei avustaja. Hän on mukana kaikissa käytännön järjestelyissä.

Opettaja tiedottaa opiskelun edistymisestä huoltajille. Hän huolehtii siitä, että oppilaat voivat opiskella monipuolisilla tavoilla omalla tasollaan ja muodostaa oppiaineista kokonaisuuksia, joissa korostuvat ydinasiat.

Opettaja myös huolehtii työssäoppimisjaksojen oppimistehtävistä ja arvioi oppilaat yhteistyössä kasvatusohjaajan ja aineenopettajien kanssa.

NESTin toimintaperiaatteiden esittely oppilaille
Kouluvuoden alussa esitellään NESTin toimintaperiaatteet avoimesti kaikille oppilaille. Oppilaat voivat hakea itse NEST-ryhmään, tai heidän opettajansa tai huoltajansa voivat suositella heitä. Toisinaan myös oppilashuolto suosittaa hakemista NESTiin.Toimintaperiaatteiden esittely Sipoonlahden koulussa

NESTin toimintaperiaatteet esiteltiin yhteisessä tilaisuudessa, johon osallistuivat yläkoulun oppilaat. Esittelyn pohjana käytettiin diaesitystä ja opettaja kertoi uudenlaisista opiskelumahdollisuuksista. Lisäksi kaikille huoltajille lähtisähköpostiviesti asiasta.

Sipoonlahden koulussa käytetyn diaesityksen löydät alta.

Oppilaiden haastattelut, tuen tarpeen kartoittaminen ja valinta
Kun oppilas on ilmoittanut kiinnostuksensa NESTiä kohtaan, suoritetaan henkilökohtaiset haastattelut, kartoitetaan tarvittavat tukitoimet sekä valitaan NEST-oppilaat.Haastattelu

Opettaja haastattelee jokaisen kiinnostuksensa NESTiä kohtaan ilmaisseen oppilaan. Oppilaalta kysytään, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja mihin hän mahdollisesti tarvitsee tukea.

Haastatteluissa käytettävän lomakkeen voit tulostaa alta.

Yhteydenotto huoltajiin

Opettaja on yhteydessä huoltajiin ja kertoo, mitä on oppilaan kanssa keskustellut.

Tuen tarpeen kartoitus

Oppilashuolto on heti mukana kartoittamassa oppilaiden tuen tarvetta. Oppilaiden henkilökohtaisten haastattelujen ja vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta pohditaan yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa, siirtyisikö oppilas mahdollisesti kokoaikaisesti NESTiin, vai käykö hän siellä vain joiltakin tietyiltä tunneilta.

Valinta

Oppilaat valitaan sillä perusteella, ketkä hyötyvät NESTin kaltaisesta opetuksesta. Oppilaan tulee olla omatoiminen ja aktiivinen, jotta eteneminen omassa tahdissa onnistuu. Oppilaalle ja huoltajille ilmoitetaan valinnasta.

Struktuurin luominen: päivän rakenne, lukujärjestykset
Kun NESTiin tulevat oppilaat on valittu, muodostuu lopullinen lukujärjestys. Tavoitteena on järjestää mahdollisimman moni tunti NEST-tunniksi, jolloin kaikki oppilaat olisivat yhtä aikaa samassa paikassa yhdessä NEST-ryhmän kanssa.Struktuuri Sipoonlahden koulussa

Kaikki NESTissä kokoaikaisesti olevat oppilaat opiskelevat niin, että he tietävät vain koulupäivien alkamis- ja päättymisajat. Itseopiskelu tapahtuu joustavasti siten, että samaa kokonaisuutta voidaan tehdä urakkamuotoisesti. Toisena päivänä joku voi laskea matematiikkaa neljä tuntia, kun taas toinen tekee Eurooppa-kokonaisuutta ja kolmas opiskelee englantia.

Valinnaisaineiden ja taito- ja taideaineiden tunnit kulkevat aina omina tunteinaan keskellä lukujärjestystä.

Kaiken etenemisen kirjaaminen
Jokaisella oppilaalla on hyvä olla oma kansionsa, joko perinteinen paperikansio tai sähköisessä muodossa oleva. Tähän kansioon kirjataan hänen etenemisensä.

Opinnoista muodostetaan urakkamaisia kokonaisuuksia, ja kun yksittäinen kokonaisuus on suoritettu, opettaja käy siihen liittyvät työt läpi oppilaan kanssa.

Koska oppilaat etenevät omaan tahtiinsa, etenemisen kirjaaminen on tärkeää toimintamallin onnistumiselle.

Sipoonlahden koulussa käytetään sähköistä kansiota

Jokaisen oppilaan edistymistä seurataan kirjaamalla sähköiseen päiväkirjaan tehdyt asiat. Oppilaat voivat edetä omassa tahdissaan. He voivat myös useimmiten valita, mitä opiskelevat. Opettajan tehtävänä on huolehtia, että kaikki pääsevät tavoitteisiinsa.

Jatkuvan arvioinnin luominen
Jatkuva arviointi on tärkeä osa NEST-mallia. Arviointi on monipuolista eikä perustu pelkästään kokeisiin. Se, miten oppilas itse ottaa selvää asioista ja opiskelee, on tärkeintä.Koska oppilaat etenevät omaan tahtiinsa, arvioinninkin tulee olla joustavaa ja muunneltavaa.Sipoonlahden koulussa arviointia toteutetaan kaiken aikaa

Arvioinnin avulla on hyväsanallistaaoppimisprosessia sekä toteuttaajatkuvaa arviointia summatiivisen numeroarvioinnin lisäksi. Tässä Sipoonlahden koulunesimerkkejä:


  • Olet lukenut sotakirjan ja vastannut kysymyksiin hienosti: Kiitettävä-

  • Fantasiakirjoitelmasi jäi hieman kesken, mutta on todella hyvä siitä huolimatta! Hienoa! Oikeakielisyytesi on oikein hyvällä tasolla!! 9

  • Olet osoittanut hallitsevasi puheviestinnän taitoja olemalla myyjänä smoothiebaarissa.

  • Olet taidenäyttelyssä perustellut mielipiteesi hyvin ja selkeästi.

  • Kirjoitit hyvin siitä, miten sodan aikana selvittiin Kroatiassa.

  • Kirjoitat sujuvaa ja hyvää suomen kieltä kaikkiin vastauksiisi.

Spread of the innovation

loading map...