We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

T
P

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared haavi esite lopullinen 1 2
Finland
Toimintamalli, jossa opetus järjestetään oppilaan mukaan

NEST

Marker Sipoo, Suomi
NEST auttaa järjestämään opetuksen siten, että jokainen oppilas pysyy mukana koulunkäynnissä. Malli joustaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja oppilaiden tarpeisiin.
Introduction

Mistä on kyse?

“Oppilaan ei tarvitse muuttua koulun mukaan sopiakseen joukkoon, vaan opetus ja tuki mukautuvat häntä varten.”

– Pipsa Lainas, opettaja, Sipoonlahden koulu

Syrjäytyminen ja koulupudokkuus ovat merkittävä haaste nuorten kohdalla, ja niiden vaikutukset heijastuvat pahimmassa tapauksessa koko loppuelämään. Kouluilla pitäisikin olla välineet pitää kaikki mukana opetuksessa ja ehkäistä nuorten osattomuutta yhteiskunnassa.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarve yksilöllisiin opiskeluratkaisuihin ja koulun tarjonta eivät aina kohtaa. Tämän seurauksena tarvitaan uusia tapoja tehdä koulusta merkityksellistä ja houkuttelevaa.

NEST-toimintamallissa nuori saa edetä koulunkäynnissä omaan tahtiinsa ja motivoituu sitä kautta opiskeluun. Toimintamallin lähtökohtana on ajatus siitä, että koulu muovautuu oppilaan tarpeisiin – ei oppilas koulun.

NEST tulee sanoista needs – tarpeet, education – koulutus, strength – vahvuus, taking care of – huolehtiminen.

NESTiin hakeneista oppilaista kootaan oma 10–12 oppilaan ryhmä, jolla on opettajan lisäksi yksi nuorten kasvusta ja kehityksestä tietävä ohjaaja. Sipoonlahden koulussa, jossa menetelmä on kehitetty, ohjaaja on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja.

Toimintamalli tukee etenkin niitä oppilaita, joilla on ollut poissaoloja esimerkiksi sairauden, matkan tai jonkin muun oppimista vaikeuttavan syyn takia. Usein tällainen syy on ahdistus, joka näkyy siten, että opiskeluun on vaikea keskittyä isossa luokassa.

Oppilaat voivat opiskella NEST-ryhmässä joko osan tunneistaan tai kokoaikaisesti. Jos NESTissä on kokoaikaisesti, opettaja opettaa kaikkia reaaliaineita joustavassa yhteistyössä aineenopettajien kanssa. Oppiaineista pyritään muodostamaan isompia kokonaisuuksia, jotta opiskeltava asia pysyy mielekkäänä. Taito- ja taideaineet  sekä muut valinnaisaineet opiskellaan aina mahdollisuuksien mukaan isossa ryhmässä.

Lisäksi NESTiin on voinut tulla opiskelemaan kuka tahansa oppilas, jos hänellä on ollut tarvetta rauhoittua työskentelyyn pienemmässä ryhmässä.

Oppilaat saavat itse hakeutua NESTiin ja kertoa, minkälaista tukea he tarvitsevat opintoihinsa. Oppilailta kysytään, mitä he tarvitsevat voidakseen paremmin koulussa, saavuttaakseen parempia oppimistuloksia ja ennen kaikkea kyetäkseen käymään koulua. Jokainen oppilas haastatellaan ja heidän koteihinsa ollaan yhteydessä.

NESTin aloittamisen jälkeen syksyllä 2016 Sipoonlahden koulussa kaikki oppilaat ovat halunneet sitoutua opiskeluun siten, että käytännössä koulupudokkuutta ei enää ole.

NESTin toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Oppimisen esteiden välitön purkaminen. Lisäksi eri ammattiryhmien luonteva yhteistyö ovat alkaneet siirtyä osaksi koulun arkea.
  • Omaan tahtiin eteneminen. Opiskeltavat asiat paketoidaan kokonaisuuksiksi, joita voi tehdä omaan tahtiin eri ympäristöissä. Jos opiskeleminen kouluympäristössä ei onnistu, tehtäviä voi tehdä esimerkiksi kotona tai sairaalakoulussa.
  • Tarkka opintojen kirjaaminen. Kun kokonaisuuksia suoritetaan itsenäisesti, on suoritukset hyvä kirjata helposti yhdessä seurattavaan muotoon.
Read more ›
Intended Outcomes
505
Views
13 - 16
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Tavanomaiset oppimateriaalit.
HundrED Criteria
innovativeness
NEST-luokka ja -tunnit yhdistävät moniammatillisen yhteistyön joustavaan, yksilölliseen opiskeluun.
impact
Koulupudokkuus on saatu mallilla käytännössä poistettua kokonaan.
scalability
Opetusmalli on sovitettavissa järjestelmiin, joissa oppimisen tavoitteet voidaan määritellä yksilöllisesti.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Opettaja-ohjaaja-työparin valitseminen
Sopiva työpari NEST-mallissa on opettaja ja ohjaaja. Tärkeintä on, että työparin keskinäinen yhteistyö toimii, sillä hyvä henki heijastuu myös oppilaisiin. Työnjako on hyvä suunnitella siten, että molempien ammatillinen osaaminen hyödynnetään.
Read more
02
NESTin toimintaperiaatteiden esittely oppilaille
Kouluvuoden alussa esitellään NESTin toimintaperiaatteet avoimesti kaikille oppilaille. Oppilaat voivat hakea itse NEST-ryhmään, tai heidän opettajansa tai huoltajansa voivat suositella heitä. Toisinaan myös oppilashuolto suosittaa hakemista NESTiin.
Read more
03
Oppilaiden haastattelut, tuen tarpeen kartoittaminen ja valinta
Kun oppilas on ilmoittanut kiinnostuksensa NESTiä kohtaan, suoritetaan henkilökohtaiset haastattelut, kartoitetaan tarvittavat tukitoimet sekä valitaan NEST-oppilaat.
Read more
04
Struktuurin luominen: päivän rakenne, lukujärjestykset
Kun NESTiin tulevat oppilaat on valittu, muodostuu lopullinen lukujärjestys. Tavoitteena on järjestää mahdollisimman moni tunti NEST-tunniksi, jolloin kaikki oppilaat olisivat yhtä aikaa samassa paikassa yhdessä NEST-ryhmän kanssa.
Read more
05
Kaiken etenemisen kirjaaminen
Jokaisella oppilaalla on hyvä olla oma kansionsa, joko perinteinen paperikansio tai sähköisessä muodossa oleva. Tähän kansioon kirjataan hänen etenemisensä.
Read more
06
Jatkuvan arvioinnin luominen
Jatkuva arviointi on tärkeä osa NEST-mallia. Arviointi on monipuolista eikä perustu pelkästään kokeisiin. Se, miten oppilas itse ottaa selvää asioista ja opiskelee, on tärkeintä. Koska oppilaat etenevät omaan tahtiinsa, arvioinninkin tulee olla joustavaa ja muunneltavaa.
Read more
Contact

Connect with the innovator

T
P
Innovator
Used in