Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

OppilasAgentit

Malli koko kouluyhteisön teknologiataitojen kehittämiseen

Toimintamallissa oppilaat opettavat ja toimivat tukena oman koulun opettajille ja muille oppilaille tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Malli rakentuu kiinnostuneiden oppilaiden kouluttamisesta, koulun digitarpeiden kartoittamisesta sekä käytännön toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

HundrED 2019
play_arrow

Overview

HundrED has selected this innovation to

HundrED 2019

HundrED 2018

Finland 100

Web presence

2013

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
On tosi innostavaa, kun saa ihan oikeasti opettaa muita – näyttää, mitä osaa ja saa huomata, että tuo toinenkin oppii sen saman jutun.

About the innovation

Mistä on kyse?

OppilasAgentti-toimintaa lähdettiin kehittämään opettajilta tulleen palautteen perusteella: monet opettajat ovat kokeneet haasteelliseksi pysyä mukana digitalisaation kehityksessä. Kouluille luodaan jatkuvasti erilaisia osaamisen kehittämisen malleja, mutta nopeasti tarvittavaan digitukeen ei aina ole olemassa riittäviä ratkaisuja ja resursseja.

Oppilailla on usein sellaista teknologiaan liittyvää osaamista, jota opettajilla ei välttämättä ole. OppilasAgentti-toiminnassa tämä osaaminen otetaan koko kouluyhteisön käyttöön.

Tällä innovaatiolla halutaan tukea paitsi opettajien työtä, myös oppilaiden oman osaamisen kehittymistä. Mallin avulla kouluyhteisön teknologiataidot kehittyvät ja myös teknologiasta kiinnostuneet oppilaat pääsevät hyödyntämään koko osaamistaan.

Ohjaava opettaja kokoaa toiminnasta kiinnostuneet oppilaat ryhmäksi ja suunnittelee heidän kanssaan juuri omaan kouluun sopivia menetelmiä. OppilasAgentit ovat opettajien tukena oppitunneilla ja auttavat myös tarvittaessa tuntien ulkopuolella pienissä arjen ongelmissa.

OppilasAgentti-toiminta tarjoaa joustavan mallin tukea opettajien ja oppilaiden teknologian hyödyntämistä oppitunneilla. Opetussuunnitelman hengessä toiminta ylittää sekä luokka- että oppiainerajat. Opettajan rooli muuttuu opettajasta ohjaajaksi ja välillä myös oppilaat pääsevät toimimaan opettajina. Samalla oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa, kun he ottavat vastuuta koko kouluyhteisön kehittämisestä.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio tuo hienolla tavalla oppilaiden laajat tvt-taidot koko kouluyhteisön hyödyksi innostaen sekä heitä itseään että muita.

Impact

Oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa ja opettajat saavat tvt:n helpommin osaksi opetusta.

Scalability

Koska oppilaat suunnittelevat toimintaa itse koulun tarpeiden pohjalta, mallia voi toteuttaa hyvin erilaisissa kouluissa.

Implementation steps

Vastuuopettajan valinta
Vastuuopettaja ohjaa OppilasAgenttitiimiä ja auttaa heitä suunnittelemaan toimintaansa.

Vastuuopettajan on hyvä olla tietoinen siitä, millaista digiosaamista koulu kaipaa lähitulevaisuudessa. Mikäli valitulla vastuuopettajalla ei tällaista tietoa ole etukäteen olemassa, on hyvä ottaa yleisellä tasolla selville millaiset osa-alueet koulussa kaipaavat digitukea esimerkiksi koulun johdon kanssa keskustelemalla.

Vastuuopettajalla on hyvä olla perustason digiosaaminen, jotta hän ymmärtää miten digitaaliset työvälineet tukevat oppimista. Näin hän pystyy ohjaamaan OppilasAgentteja toimimaan oikein.

Tarpeiden tarkempi kartoitus
Opettajakunnalta ja oppilailta kerätään tarpeita, joihin OppilasAgentit voivat vastata suunnittelemallaan koulutuksella tai toiminnalla.

Tarpeiden kartoitukseen voitte käyttää apuna valmiita osaamiskartoituksia, esimerkiksi Opeka, Ropeka ja Oppika.Vastuuopettaja voi koota asioita myös esimerkiksi opettajainkokouksen yhteydessä.

Rehtori ja tvt-vastuuopettaja käyvät yhdessä läpi tehdyn kartoituksen tai vastaavasta osaamiskartoituksen tulokset ja keräävät valmiiksi muutamia teemoja, joihin OppilasAgentit voisivat tarttua.

Huomioitavaa:

Teemat voivat perustua esimerkiksi koulun käyttämiin digitaalisiin työvälineisiin tai oppimisympäristöihin. Niiden käyttöön kaivataan monesti apua vaikkei sitä välttämättä osata pyytää. Työvälineiden ja ympäristöjen uudenlainen käyttö pieninkin uusin keinoin voi tuoda oppimiseen paljon uutta.

OppilasAgenttitiimin kokoaminen ja perehdyttäminen
Vastuuopettaja kerää yhteen innostuneen oppilastiimin.OppilasAgenttitiimit voi koostaa eri tavoin, esimerkiksi:


 • Kerhotoiminta.OppilasAgenttitiimin kehyksenä. Jokainen halukas pääsee mukaan ja toiminta sekä eri oppilaiden osallistumistavat muotoutuvat ajan kuluessa.


 • Avoimen haun järjestäminen. Oppilaat kirjoittavat hakukirjeen, jossa kertovat hieman itsestään ja osaamisestaan sekä lisäksi sen, miksi olisivat hyviä oppilasagentteja.


 • OppilasAgentti -toimintavapaasti valittavana aineena. OppilasAgentti-toiminta voi olla myös koulun yksi virallinen vapaasti valittava oppiaine. Tällöin toiminta nivoutuu luontevimmin koulun arkeen ja toiminta saa selkeän opettajaresurssin.

Kootun OppilasAgenttitiimin kanssa sovitaan yhteiset tavoitteet toiminnalle lukuvuoden ajaksi.

Huomioitavaa perehdyttämisessä:

Oppilaiden sitouttaminen toimintaan on tärkeää. Oppilaat kannattaa koota heti alussa yhteen ja avata heille toiminnan hyötyjä. Tällä tavalla oppilaat saavat heti kokemuksen siitä, että heidän tekemänsä työ on sekä vastuullista että tarpeellista.

Huomioitavaa on, että opettajia ja oppilaita perehdytetään riittävästi, jotta kaikki ymmärtävät, mistä OppilasAgentti -toiminnassa on kysymys ja miten oma toiminta aloitetaan. Hyvä tapa aloittaa toiminta on järjestää opettajille ja oppilaille yhteinen kehittämispäivä.

Käynnistämisvaiheessa kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että oppilaiden erityisosaamisalueet tulee otetuksi huomioon. Oppilaiden on helpointa aloittaa toiminta heille itselleen tutuista aiheista. Näin saatujen positiivisten kokemusten perusteella aihealueita on helpompi laajentaa.

Koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen
OppilasAgenttitiimi suunnittelee tarpeiden perusteella koulutuspaketteja. Koulutuspaketit ovat lyhyitä suunniteltuja kokonaisuuksia, jonka OppilasAgentti pitää opettajalle.Suunnittelu:

 • Kootkaa OppilasAgentit päiväksi yhteen.

 • Asettakaa aamun aikana tavoitteet. Tavoitteet kannattaa asettaa selkeiksi, jotta oppilaiden on helppo ymmärtää ne.

 • Valmistelkaa yhdessä erilaiset koulutuspaketit päivän aikana. Erilaisia koulutuksia mietittäessä on hyvä antaa oppilaille riittävästi vapautta esimerkiksi vaihtoehtojen tarjoamisella. Alkuvaiheessa kannattaa lähteä liikkeelle muutamalla pääteemalla ja ideoida niihin sisältöä yhdessä OppilasAgenttitiimin kanssa.

 • Pakettien suunnitteluun voi myös suoraan tuoda opettajilta tulleita toiveita, jos sellaisia on mahdollisuus saada. Tällöin suunnittelu on entistäkin konkreettisempaa, kun OppilasAgentit tietävät lopputuloksen tulevan avuksi oikeaan tarpeeseen.

Huomioitavaa:

Koulutuspaketit toimivat OppilasAgentin koulutuksen runkona, kuitenkin niin, että jokainen OppilasAgentti luo koulutuksesta omaan persoonaansa sopivan. Sopiva runko helpottaa avun antamista varsinkin alkuvaiheessa. Lisäksi yhdessä mietitty kokonaisuus yleensä kehittää myös OppilasAgenttien omaa osaamista.

Tämän jälkeen OppilasAgentit alkavat toteuttaa suunnittelemiaan koulutuksia.

Koulutusmuotoja voivat olla esimerkiksi:


 • Opettajanhuoneiskut: OppilasAgentit saapuvat opettajanhuoneeseen ja pitävät opettajille vierihoitona tietoiskuja esimerkiksi mobiililaitteiden tai sovellusten käytöstä.


 • Vastaanotto: OppilasAgentit pitävät sovittuna aikana vastaanottoa, johon opettaja voi tulla pyytämään apua tarvitsemassaan asiassa.


 • Oppituntiapu: Opettaja voi pyytää agentteja mukaan oppitunneilleen auttamaan jonkin teknologiaa hyödyntävän projektin toteuttamisessa.

OppilasAgentit auttavat oppitunneilla sekä opettajaa että oppilaita.

Ajatusten vaihto ja toiminnan kehittäminen
OppilasAgenteille kannattaa suunnitella oma oppimispolku, joko oman koulun sisällä tai jonkin muun OppilasAgentti-koulun kanssa. Ajatusten vaihto sekä ohjaavien opettajien että OppilasAgenttien kesken on erittäin hedelmällistä.Vinkkejä oman oppimispolun suunnitteluun:

 • Suunnitelkaa OppilasAgenttitoiminta säännölliseksi myös yksittäisen OppilasAgentin kohdalla.

 • Viikottaiset lyhyet tapaamiset OppilasAgenttien kesken tuovat struktuuria ja antavat mahdollisuuden reflektoida omaa toimintaa ja päivittää osaamistilanne. Lyhyiden tapaamisten aiheeksi voi nostaa myös jonkin ajankohtaisen asian toiminnassa.

 • Tärkeää on ehtiä tapaamaan myös ajan kanssa. Tällöin ohjelmassa voi olla esimerkiksi OppilasAgenttien toisilleen pitämiä lyhyitä koulutuksia.

Järjestäkää mahdollisuuksien mukaan tapaamisia muiden OppilasAgentti-toimintaa harjoittavien koulujen kesken. Näin OppilasAgentit voivat verkostoitua ja päästä vaihtamaan kokemuksiaan muissa kouluissa toimivien OppilasAgenttien kanssa.Verkostoitumista ja koulutuksia voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla.

Verkostoitumisen apuna toimii myös OppilasAgentti-sivusto, johon on koottu toiminnassa mukana olevia kouluja.

Spread of the innovation

loading map...