Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

Jaana Anttonen
H

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Oppimispäiväkirja opetuksen tukena

INTO

Oulu, Suomi
INTO-oppilas suunnittelee, tunnistaa, kielellistää ja dokumentoi käsityöprosessia ja siinä tapahtuvia oppimisen eri vaiheita teknologiaa hyödyntäen sähköiseen oppimispäiväkirjaansa (ePortfolio). Häntä ohjataan asettamaan oppimiselleen tavoitteita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan oppimistaan.
Esittely

Mistä on kyse?

“Oppimispäiväkirjatyöskentely leviää parhaiten rohkeasti kokeilemalla ja opettajien yhteistyössä kokemuksia toisille jakaen.”

Jaana Anttonen, opettaja, Oulun normaalikoulu

Pirstaloituneessa ajassa kokonaisuuksien hahmottaminen, kokonaisuuden pitkäjänteinen toteuttaminen alusta loppuun sekä jonkin konkreettisen aikaansaaminen ovat asioita, joita enenevissä määrin kaivataan. Myös taidot, jotka sisältyvät jonkin tavoitteellisen kokonaisuuden toteuttamiseen, ulottuvat aina ajattelun ja ymmärtämisen taidoista konkreettisten käden taitojen hallintaan asti.

Koulussa käsityöllä tarkoitetaan monimateriaalista oppiainetta, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Toimintaan katsotaan kuuluvaksi tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi.

Käsityön avulla oppilas kehittää etenkin avaruudellista hahmottamiskykyään, motorisia taitojaan sekä suunnitteluosaamista luovalla tavalla. Käsitöiden tekeminen on luonteeltaan kokeilevaa ja tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia tehdä päätöksiä liittyen esimerkiksi materiaaleihin, tekniseen toteutukseen, visuaalisuuteen ja valmistukseen liittyen.

Käsityöprosessin kautta opitaan pitkäjänteistä työskentelyä, vaiheittaista suunnittelua ja toteuttamista sekä opitun reflektointia ja kehityskohteiden tunnistamista. Lisäksi se antaa oppilaalle taitojen ja ymmärryksen lisäksi mielihyvää tuottavia kokemuksia. Lisää voit lukea Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, s. 270.

INTO keskittyy kokonaisvaltaiseen käsityöprosessiin, jossa etenkin oppimispäiväkirjatyöskentelyllä pyritään vastaamaan pirstaloituneen ajan haasteisiin sekä kehittämään oppimista tukevaa arviointikulttuuria erityisesti seuraavista näkökulmista:

  • Oppilaan ohjaaminen hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi.
  • Oppilaan opastaminen käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
  • Oppilaan ohjaaminen arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia.

 

INTO-oppimispäiväkirjatyöskentelyssä oppilas suunnittelee, tunnistaa, kielellistää ja dokumentoi käsityöprosessia ja siinä tapahtuvia oppimisen eri vaiheita teknologiaa hyödyntäen sähköiseen oppimispäiväkirjaansa. Häntä ohjataan asettamaan oppimiselleen tavoitteita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan oppimistaan. Tässä innovaatiossa on esitetty hyvin konkreettiset ohjeet siihen, miten oppilas voidaan ohjeistaa prosessin läpi.

Read more ›
Innovation Overview
9 - 13
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
238
Katsottu
Tips for implementation
Älylaitteet – tabletti tai puhelin
Connect with innovator
Jaana Anttonen
H
HundrED Review
Innovativeness

Käsityöprojekti ja sen dokumentointi on uudenlainen tapa opettaa tulevaisuuden työelämän taitoja.

Impact

Oppilaista kasvaa aikuisia, jotka osaavat seurata ja sanallistaa omaa tekemistään ja arvioida työtään.

Scalability

Käsityöprojekteja on helppo tehdä eri oppiaineiden osana ja oppimispäiväkirjatyöskentelyä soveltaa myös muunlaisessa projektioppimisessa.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tavoitteiden ja arvioinnin kohteiden suunnittelu ja kielellist...
Suunnittele käsityöjakson tavoitteet ja arvioinnin kohteet.
Lue lisää
02
Oppimispäiväkirjan muoto
Valitse laitteet ja ohjelma, millä oppilaat toteuttavat sähköisen oppimispäiväkirjansa.
Lue lisää
03
Oppimispäiväkirjan sisällön suunnittelu ja toteutus
Suunnittele, mitä asioita oppilaasi dokumentoivat ja arvioivat itse oppimispäiväkirjaansa.
Lue lisää
04
Ohjaavan palautteen antaminen
Suunnittele, miten annat ohjaavaa palautetta oppilaalle käsityöprosessin aikana sekä työskentelyyn että oppimispäiväkirjaan liittyen.
Lue lisää
05
Arviointikeskustelu ja kokoava vertaisarviointi
Järjestäkää jakson lopussa arviointikeskustelu ja kokoava vertaisarviointi.
Lue lisää