We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

H
V

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared h81a9925
Finland
Kolmiportaista tukea oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen

Lapsilähtöinen hyvinvointimalli

Marker Lappeenranta, Suomi
Lapsilähtöisessä hyvinvointimallissa käyttäytymistä ohjataan kolmiportaisen tuen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Oppilaita tuetaan tavalla, jossa oppimisen ilo ja hyvinvointi tuodaan kaiken toiminnan lähtökohdaksi.
Introduction

Mistä on kyse?

“Hyvinvointimallin avulla oppilaidemme hyvinvointi ja kouluviihtyvyys on lisääntynyt ja kiusaamistapaukset vähentyneet. Uusimman hyvinvointikyselymme perusteella yli 90% oppilaistamme tulee joka aamu mielellään kouluun.”

Hannele Heikkilä, apulaisrehtori

Lapsilähtöinen hyvinvointimalli perustuu ajatukseen siitä, että lapset ovat ja kokevat olevansa kouluyhteisön tasavertaisia jäseniä. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot  kuitenkin poikkeavat toisistaan.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen hyödyttää etenkin lapsia ja nuoria, joilla on haasteita käyttäytymisessä sekä oman toiminnan ohjauksessa. Hyvät vuorovaikutustaidot ennaltaehkäisevät konflikteja ja auttavat oppilasta suhtautumaan rakentavasti haastaviin tilanteisiin ja kiinnittymään yhteisöön. Näiden taitojen opettaminen edistää siten koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Lappeen koulussa on kehitetty lapsilähtöinen hyvinvointimallia, joka perustuu kolmiportaiseen tuen ajatukseen.

Yleisen tuen taso on tärkein ja koskee kaikkia koulun lapsia. Kun yleinen tuki käyttäytymisen ohjaamisessa ei riitä, oppilaalle lähdetään asettamaan yksilöllisempiä tavoitteita.

Seuraavalla tasolla, tehostetussa tuessa, oppilaalle voidaan asettaa tavoitteeksi tietty vuorovaikutustaito, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti. Ensin kuitenkin tarkistetaan, että yleinen tuki on ollut kunnossa.

Kolmas taso on erityinen tuki, sillä toisinaan taitojen kehittämisessä tarvitaan vieläkin yksilöllisempää ja intensiivisempää tukea. Tässäkin vaiheessa olennaista on, että kaksi muuta tasoa – yleinen ja tehostettu tuki – toimivat jo hyvin pohjalla.

Erityisessä tuessa vuorovaikutustaitoja opetellaan ja opetetaan yksilöllisesti pienissä ryhmissä ja tukioppilaiden kanssa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa tavoitteeksi voidaan asettaa tietyn sosiaalisen taidon tai vuorovaikutustaidon oppiminen.

Lapsilähtöisen toimintamallin tavoitteena on nimensä mukaisesti edesauttaa kaikkien oppilaiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä opettamalla ja tukemalla lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Mallilla halutaan tukea kasvua yhdessä toistensa kanssa siten, että jokainen voisi kokea olevansa osa yhteisöä. Malli on koko koulun toimintamalli, jonka käyttöönotto kestää pitkään ja siihen on sitouduttava useiksi vuosiksi.

Read more ›
Intended Outcomes
2937
Views
6 - 15
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Pitkä käyttöönottoaika, koulutusta, työyhteisön pedagogista keskustelua, jolle on varattu viikottaista työaikaa.
HundrED Criteria
innovativeness
Monivuotisen kehitystyön tuloksena on löydetty erinomaiset tavat asettaa oppilas ja hänen tukemisensa keskiöön.
impact
Oppilaiden hyvinvointi lisääntyy, kiusaaminen vähenee ja vuorovaikutustaidot kehittyvät turvallisessa yhteisössä.
scalability
Innovaatio on sovellettavissa monenlaisiin kouluihin. Se vaatii pitkän sitoutumisen koulun taholta.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Hyvinvoinnin määrittäminen ja toimintaan sitoutuminen
On hyvä aloittaa käymällä koulun sisällä keskustelua siitä, mitä hyvinvointi on. Näin on helpompi sopia yhteiset toimintatavat ja sitoutua niihin.
Read more
01
Hyvinvoinnin määrittäminen ja toimintaan sitoutuminen
On hyvä aloittaa käymällä koulun sisällä keskustelua siitä, mitä hyvinvointi on. Näin on helpompi sopia yhteiset toimintatavat ja sitoutua niihin.
Read more
02
Tuen tarpeiden ja menetelmien kartoittaminen
Seuraavaksi määritellään, mitkä ovat hyvinvointia edistävät elementit omassa koulussa ja jaotellaan ne yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoille.
Read more
02
Tuen tarpeiden ja menetelmien kartoittaminen
Seuraavaksi määritellään, mitkä ovat hyvinvointia edistävät elementit omassa koulussa ja jaotellaan ne yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoille.
Read more
03
Vuorovaikutustaitojen opettelu
Vuorovaikutustaidot ovat opittavissa olevia taitoja.
Read more
03
Vuorovaikutustaitojen opettelu
Vuorovaikutustaidot ovat opittavissa olevia taitoja.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

H
V
Innovator
Used in