We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Ville Lintervo

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Konkreettiset välineet matematiikan oppimisen tukena

EMMA Math

Espoo, Suomi
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumääräpalat, joiden käyttöön on selkeät harjoituspohjat ja tehtävät.
Introduction

Mistä on kyse?

Maarit Laitinen, Mother of Emma, Inventor
“Alun perin lähdimme kehittämään tukea oppilaille, joilla oli vaikeuksia matematiikassa. Saavutimme enemmän, kun panostimme lukukäsitteen opettamiseen. Osaamisen taso nousi – samoin motivaatio ja oppilaan usko omaan osaamiseensa.”

Maarit Laitinen, Mother of Emma, Inventor

Matemaattista ajattelua tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. On tärkeää, että oppilaille syntyy jo varhaisessa vaiheessa ymmärrys matematiikasta aineena, jossa on useita erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia. Tavoitteena on lukukäsitteen vahvistaminen, minäpystyvyyden tunteen kasvattaminen sekä uteliaisuuden herättäminen.

EMMA Mathin avulla vahvistetaan oppilaiden positiivista suhtautumista matematiikkaa kohtaan sekä tuetaan matemaattisen ajattelun kehittymistä. EMMA Math -välineet vahvistavat etenkin lukukäsitteen ymmärtämistä, mikä on pohja myös tulevalle matematiikan ymmärtämiselle.

Oppiminen tapahtuu konkreettisten välineiden avulla. Välineillä tuetaan kaikkien lasten oppimista, mutta niistä on erityisen paljon hyötyä oppilaille, joilla on vaikeuksia matematiikan hahmottamisessa.

EMMA Math -menetelmässä yhdistyvät konkretia ja päättely: oppilaat pääsevät tutustumaan lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviin ilmiöihin toiminnallisesti, jossa olennaisena osana on matematiikkapuheen tuottaminen eli päätteleminen, perustelu ja kokeilu.

Read more ›
Innovation Overview
5 - 10
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
292
Views
Tips for implementation
EMMA-lukumääräpalat, käyttöohjeet, harjoituspohjat ja tehtävät.
Connect with innovator
Ville Lintervo
HundrED Review
Innovativeness

Lukumääräkäsitteen hahmottaminen on keskeinen edellytys myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Tähän auttavat innovaatiota varten kehitetyt välineet.

Impact

EMMA Mathin käyttäminen parantaa oppimistuloksia, oppimismotivaatiota ja oppilaan uskoa omaan osaamiseensa.

Scalability

Kehitetty innovaatio on otettavissa käyttöön missä tahansa, sillä lukumääräpalat eivät ole kieli- tai kulttuurisidonnaisia.

Media

See this innovation in action

Emmamath - four languages of math
emma esitys v2

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Hanki tarvittavat välineet
Materiaali sisältää fyysisen tuotteen eli lukumääräpalat, käyttöohjeen, harjoituspohjat sekä tehtävät.
Read more
02
Tutustu materiaaliin käyttöohjeen avulla
Käyttöohjeet ovat yksinkertaiset ja helpot ymmärtää. Materiaali on siksi nopea ottaa käyttöön.
Read more
03
Sovella välineitä osana omaa opetusta
Välineet toimivat osana oppituntia tai voit rakentaa niiden ympärille kokonaisuuden. Niitä voi käyttää kahden kesken opettajan kanssa, koko ryhmän kesken tai vaikkapa parin kanssa.
Read more
04
Ota yhteyttä EMMA Math -tiimiin
EMMA Math -tiimi auttaa perehtymään syvemmin.
Read more