We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared emma math hundred frontpage
Finland
Konkreettiset välineet matematiikan oppimisen tukena

EMMA Math

Marker Espoo, Suomi
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumääräpalat, joiden käyttöön on selkeät harjoituspohjat ja tehtävät.
Introduction

Mistä on kyse?

Ville Lintervo
“Alun perin lähdimme kehittämään tukea oppilaille, joilla oli vaikeuksia matematiikassa. Saavutimme enemmän, kun panostimme lukukäsitteen opettamiseen. Osaamisen taso nousi – samoin motivaatio ja oppilaan usko omaan osaamiseensa.”

Maarit Laitinen, Mother of Emma, Inventor

Matemaattista ajattelua tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. On tärkeää, että oppilaille syntyy jo varhaisessa vaiheessa ymmärrys matematiikasta aineena, jossa on useita erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia. Tavoitteena on lukukäsitteen vahvistaminen, minäpystyvyyden tunteen kasvattaminen sekä uteliaisuuden herättäminen.

EMMA Mathin avulla vahvistetaan oppilaiden positiivista suhtautumista matematiikkaa kohtaan sekä tuetaan matemaattisen ajattelun kehittymistä. EMMA Math -välineet vahvistavat etenkin lukukäsitteen ymmärtämistä, mikä on pohja myös tulevalle matematiikan ymmärtämiselle.

Oppiminen tapahtuu konkreettisten välineiden avulla. Välineillä tuetaan kaikkien lasten oppimista, mutta niistä on erityisen paljon hyötyä oppilaille, joilla on vaikeuksia matematiikan hahmottamisessa.

EMMA Math -menetelmässä yhdistyvät konkretia ja päättely: oppilaat pääsevät tutustumaan lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviin ilmiöihin toiminnallisesti, jossa olennaisena osana on matematiikkapuheen tuottaminen eli päätteleminen, perustelu ja kokeilu.

Read more ›
Intended Outcomes
252
Views
5 - 10
Age Group
2015
Established
Resources Needed
EMMA-lukumääräpalat, käyttöohjeet, harjoituspohjat ja tehtävät.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Lukumääräkäsitteen hahmottaminen on keskeinen edellytys myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Tähän auttavat innovaatiota varten kehitetyt välineet.
EMMA Mathin käyttäminen parantaa oppimistuloksia, oppimismotivaatiota ja oppilaan uskoa omaan osaamiseensa.
Kehitetty innovaatio on otettavissa käyttöön missä tahansa, sillä lukumääräpalat eivät ole kieli- tai kulttuurisidonnaisia.
Posts

See this innovation in action.

Emmamath - four languages of math
emma esitys v2

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Hanki tarvittavat välineet
Read more
02
Tutustu materiaaliin käyttöohjeen avulla
Read more
03
Sovella välineitä osana omaa opetusta
Read more
04
Ota yhteyttä EMMA Math -tiimiin
Read more
Contact

Connect with the innovator

Ville Lintervo
Innovator
Used in