We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Työkalu osaamisen jakamiseen ja yhteiseen päätöksentekoon työyhteisössä

TACT - thinking and creating together on yhteisöllisesti käytettävä sähköinen työskentelyalusta. Oikein käytettynä se monipuolistaa osallistumisen mahdollisuuksia ja lisää avoimuutta työyhteisössä. Innovaation avulla henkilöstön osaaminen ja kokemuksellinen tietotaito tehdään näkyväksi ja kerätään helposti kaikkien saataville.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Target group
Teachers
Updated
March 2017

About the innovation

Mistä on kyse?

Opettajat ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja ja ammattitaitoisia. Jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen vaatii oman työn jatkuvaa reflektointia, panostusta työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen sekä vastaamista yhteiskunnan koulutukselle asettamiin haasteisiin.

Koulut ja muut oppimisyksiköt kasvavat jatkuvasti yhä suuremmiksi. Oppimisympäristöt laajenevat ja monipuolistuvat, ja toimijoita kouluun halutaan ympäröivästä yhteisöstä oman työyhteisön lisäksi. Yhteisen työskentelyajan löytäminen on työn takana ja oman osaamisen rajoja testataan jatkuvasti.

Jokaisessa koulutusyksikössä tehdään paljon hienoja pedagogisia kokeiluja ja innovatiivisia ratkaisuja. Ongelmana on kuitenkin saattaa nämä ideat ja kokeilut jokaisen tietoon koulutusyksikön sisällä, puhumattakaan laajemmasta viitekehyksestä. Lisäksi rajallinen kasvokkainen aika halutaan käyttää laadukkaaseen keskusteluun, ei pelkkään tiedonvälitykseen ja -etsintään.

Innovaatiot, ideat ja kokeiluehdotukset voivat olla joko yksittäisen opettajan pohtimia ratkaisuja tai niissä on voitu hyödyntää laajemman joukon osaamista. Jos kokeilut ovat yksittäisestä opettajasta lähtöisin, kokemusten jakaminen on usein sattumanvaraista kahvipöytäkeskustelua. Työyhteisön laajemman kehittämisen kannalta sattumanvarainen jakaminen ei kuitenkaan ole toimivin ideoiden hyötykäyttötapa.

 

TACT mahdollistaa työyhteisössä kaikkien osallisuuden haluamallaan tasolla erilaisiin organisaation tilanteisiin, tapahtumiin ja tehtäviin. Tieto ja osaaminen saadaan levitettyä koko työyhteisön käyttöön ja koulun johdon on helppo seurata käynnissä olevia projekteja.

Valitun TACT-alustan voi ottaa käyttöön milloin vain. Käynnistäminen toiminnalle lukuvuoden alussa on suositeltavaa, jotta kaikilla osallisilla on tarpeeksi aikaa muodostaa kokonaiskuva sekä sisäistää alustan käyttö.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Koulua työyhteisönä kehittävät innovaatiot ovat harvinaisia. TACT on tapa tehdä koulusta avoin ja osallistava työyhteisö teknologiaa hyödyntäen.

Impact

Opettajien osallisuus päätöksentekoon vahvistuu ja koulun johtaminen helpottuu selkeämmän tiedonkulun myötä.

Scalability

Innovaation käyttöönotto vaatii koululta hyvät perusresurssit.

Media

Implementation steps

Tarpeiden selvittäminen ja sähköisen ympäristön valinta
TACT-alusta voi luoda mihin tahansa hyväksi koettuun sähköiseen ympäristöön, esimerkiksi O365 tai G Suite.

Usein tarpeet tiedonkulun parantamiseksi ovat jo työyhteisön tiedossa. Vaihtoehtoisesti niitä voi kartoittaa henkilöstön yhteisessä kokouksessa tai erilaisilla kyselyillä. Vaikka tarpeet olisivat jo yleisessä tiedossa, ne kannattaa kuitenkin sanallistaa ja kommunikoida koko työyhteisölle.

Tarpeita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Rehtorin halu nähdä kokonaisuus edessään, jotta voi johtaa kouluaan

 • Opettajien osallisuuden lisääminen

 • Yhteisen suunnittelu- ja keskusteluajan puute

 • Työskentelyn tehostaminen, esimerkiksi yhteisiin kokoontumisiin voidaan jatkossa  tulla valmistautuneina

 • Informaation keskittäminen mahdollisimman kootusti muutamiin tiedonlähteisiin

 • Työyhteisössä olevan tiedon ja taidon esiintuominen ja hyödyntäminen

 • Toiminnan arvioinnin tarve ja halu kehittää toimintojaan

Jotta kaikki suunniteltu ja tavoiteltu toiminta koulussa toteutuu halutulla tavalla, on alustan käyttö oltava mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. Tekniset vaikeudet voivat nousta alussa hankalalta tuntuviksi haasteiksi ja jopa muutoksen vastustamisen perusteeksi, minkä takia tekninen tuki on etenkin alkuvaiheessa mitoitettava oikein.

Kilpisen koulussa:

Toiminta on lähtenyt osallisuuden ja tietoisuuden lisäämisen tarpeesta.

Kilpisen koulussa haluttiin luoda ympäristö, jossa kukin voi osallistua ja jakaa ideoita kollegojen kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Opettajakunnalla oli toive yhteisen ajan lisäämisestä sekä tiedottamisen tehostamisesta.

Sähköiseksi ympäristöksi TACT-alustan luomiseen valittiin jo käytössä ollut O365. Teknisestä tuesta vastasivat alustan tarkempaan suunnitteluun kootun tiimin jäsenet, rehtori ja ict-tukeen paneutunut opettaja.

Toimintakulttuuriin motivoiminen
Varaa aikaa työyhteisön yhteiselle keskustelulle uuden välineen käytöstä tai sen sisällöstä.

Muutoksen aikaansaamiseksi on hyvä kääntää katse tulevaan, eli mihin ratkaisuihin päädytään, jotta väline toimii. Tällöin ei käytetä yhteistä aikaa valitun välineen arvosteluun yleisellä tasolla, vaan keskitytään siihen, miten siitä rakennetaan kaikille toimiva.

Esimerkki:

Yksi perinteinen tapa sitouttaa uuden toimintakulttuurin luomiseen on esittää työyhteisöä koskeva ongelma tai haaste ja tarjota ratkaisuehdotuksia siihen. Ratkaisuehdotuksia voi tukea myös teoriatiedolla: tähän sopivat esimerkiksi oppivan organisaation teoria tai motivaatioteoriat (mm. Ryan & Deci).

Ydinryhmän muodostaminen
Muodosta tai rajaa yhdessä kouluhenkilökunnan kanssa ydinryhmä, joka aloittaa alustan käytön tarkemman suunnittelun.

Tämän ydinryhmän tehtävänä on vastata aluksi yhteissuunnittelualustalle vietävistä ehdotuksista ja niiden sisällöistä. Ryhmä myös kouluttaa ja sitouttaa muun henkilöstön alustan käyttöön.

Kilpisen koulussa:

Alustan käyttö aloitettiin muutaman aiheesta kiinnostuneen henkilön kanssa pohjan suunnittelusta. Mitä ympäristöä käytetään ja mikä sen rakenne tulisi olla? Entä miten saamme koulumme yhteistä kehitystä ja osaamisen jakamista vaativat osa-alueet jäsenneltyä ja luotua ympäristöön?

Yksi osa-alue oli erilaiset koulun tapahtumat, niiden suunnittelu ja niistä tiedottaminen. Kouluhenkilökunnasta muodostettiin tapahtumatiimit, joiden vetäjät perehdytettiin alustan käyttöön. He puolestaan jakoivat osaamistaan omissa tiimeissään. Tämä sitoutti niin vetäjiä kuin tiimien jäseniä ottamaan välineen haltuun.

Alustan rakenne ja sisällöt
Ensimmäisessä stepissä kartoitetut tarpeet kertovat, mihin yhteistyöskentelyä tarvitaan.

Tämä määrittää myös TACT:n rakennetta ja sisältöä.

TACT:n rakennetta luodessa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

 • Tiedon löydettävyys

 • Käytön helppous ja yhdenmukaisuus

 • Tiedon jakamisen helppous

 • Tiedon salassapidettävyys

Kilpisen koulussa:

Kilpisen koulussa alustalle on luotu valmiita pohjia, joita muokataan tapauskohtaisesti. Pohjiin on kirjattu seikat, jotka tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi tapahtumapohjaan on sisällytetty tiimin vetäjä, sen jäsenet, kokousaika, seuraava tapaaminen, ideat, sovitut tehtävät ja tekijät sekä huomioitavat asiat jatkoa ajatellen.

Alustaan on luotu seuraavat osiot pohjaksi tarkemmalle räätälöinnille:

 • Erilaiset koulua koskevat tapahtumat ja niiden suunnittelu

 • Hankkeet, joissa olemme mukana

 • Rehtorin käymät kokoukset

 • Oppilashuoltoryhmän kokoukset ja työhön liittyvä materiaali

 • Yhteiset kokoukset esityslistoineen ja pohjamateriaaleineen

 • Käyttökokemusten jakaminen
 • Arjen toimintojen ideointi ja kehittäminen

 • Koulutukset, joihin osallistutaan joko yksin tai työyhteistönä

Toimintamallin esittely ja käyttöönotto-ohjauksen järjestäminen
Valitun ympäristön käyttö ja ydinryhmän tekemät aloitteet ja sisällöt, eli luotu TACT-alusta esitellään vielä yhteisesti koko koulun henkilökunnalle.

Yhteinen kokoontuminen

Yhteisen kokoontumisen tehtävänä on varmistaa, että jokainen koulun henkilökunnasta:

 • ymmärtää TACT-alustan käytön tarkoituksen

 • ymmärtää konkreettiset tavoitteet TACT-alustan käytölle tulevan lukuvuoden aikana

 • tietää, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus käyttää alustaa, vaikuttaa näin yhteisiin asioihin ja saada tukea omaan tekemiseensä

Lisäksi koko koulun henkilökuntaa kannustetaan ohjaamaan myös kollegoitaan alustan käyttöön, kun ideoita ja mielipiteitä nousee esille yhteisiä asioita koskien. Kokoontumisen lopuksi on hyvä vielä kartoittaa alustan käyttöönottoon tarvittava lisäkoulutustarve.

Kilpisen koulussa:

Kilpisen koulussa pidettiin yhteinen kokous kaikille henkilökunnan jäsenille. Tällä varmistettiin, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus käyttää alustaa. Työskentelyä viedään edelleen systemaattisesti alustalle esimerkiksi palautteen ja ideoinnin syntyessä vaikkapa kahvipöytäkeskusteluissa. Ideansa keskusteluissa kertoneet on ohjattu rehtorin tai kollegojen toimesta kirjaamaan nämä syntyneet ideat alustaan, jotta ne ovat tallessa, kaikkien tiedossa, kommentoitavissa ja yhteisesti kehiteltävissä. Tämä vaatii johtajalta sekä koko työyhteisöltä aktiivista asiasta muistuttamista ja ohjaamista.

Alustan käyttö arjessa
Vie systemaattisesti kaikki haluttu toiminta alustalle ja ohjaa myös koulusi henkilökunta etsimään sekä osallistumaan sen kautta yhteiseen päätöksentekoon ja koulunne kehittämiseen.

Kun joku esimerkiksi koulun henkilökunnasta kysyy, mitä ensi viikolla tapahtuu, miten jokin tietty tapahtuma on järjestetty, mitä olemme päättäneet tehdä jonkin tietyn hankinnan kanssa, ohjaa hänet katsomaan TACT-alustalta. Kun joku kertoo tai ehdottaa sinulle, kuinka jonkin asian koulussanne voisi tehdä toimivammin, ohjaa häntä viemään idea TACT-alustaan muun tiimin tiedoksi.

Pelkkä sähköinen työkalu ei yksistään riitä toimintakulttuurin muutokseen. Sen tehtävä on tukea työyhteisön muutosta kohti oppivaa organisaatiota.

Kilpisen koulussa:

Esimerkkinä Kilpisen koulun onnistuneesta ja tehokkaasta TACT-alustan käytöstä on Kilpisgaalan toteuttaminen. Kilpisgaalan toteuttamiseen osallistuivat kaikki oppilaat ja opettajat, yhteensä lähes 700 ihmistä. Vieraiksi gaalaan kutsuttiin kaikki huoltajat, entiset opettajat ja opetusviraston väki mukaan lukien kaupunginjohtaja.

Yhteistä aikaa tapahtumaan liittyvien liikkuvien osien suunnitteluun ja vastuunjakoon käytettiin yhden info-välitunnin verran, jonka kesto on 20 minuuttia. Tapahtuma onnistui erinomaisesti. Laadusta ei tingitty, vaan aika käytettiin järkevästi. Lisäksi erityisesti “ideoita, ajatuksia, kehittelyä”-osioon aktivoituivat lukuvuoden aikana myös he, jotka yhteissuunnitteluajalla olivat olleet vähemmän aktiivisia.

Rehtorin näkökulmasta yhteinen työskentelyalusta tuo näkyviin kaiken sen työn, jota opettajat ovat ennen näkymättömämmin tehneet. Tämä on helpottanut palautteen antamista henkilökohtaisesti sekä vapauttanut rehtorin työaikaa muihin hallinnollisiin tehtäviin, pedagogiseen johtamiseen sekä henkilöstön kohtaamiseen arjessa.

Spread of the innovation

loading map...