We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

LukioFlow

Keskittymis- ja ajattelutaitojen oppiminen lukiossa

Harrastukset, töissä käyminen ja opiskelu vaativat kukin oman osansa nuoren ajankäytöstä. LukioFlow tarjoaa toimintamalleja keskittymisen ja ajattelun taitojen parantamiseen osana koulun arkea.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Ajattelun taitojen kehittymisen myötä ja keskittymällä kulloiseenkin tehtävään opiskelija saavuttaa analysoituja ja perusteltuja tuloksia.

About the innovation

Mistä on kyse?

Lukiolaisnuoren arkipäivä on pirstaleista ja kuormittavaa. Moni nuori elää eri elämänalueiden ristipaineissa ja kuluttaa paljon aikaa mobiililaitteiden parissa, mikä tekee läsnäolon taitojen harjoittamisesta tärkeää. Ajattelun taitojen harjoittaminen puolestaan on relevanttia etenkin tulevaisuuden työelämälle, johon koulun tulisi antaa valmiuksia.

Lukioarjessa monen nuoren toiminta on lyhytjänteistä ja oppimisen jäsentäminen ja ajattelun taidot ovat puutteellisia. Hektisyys ja huomion jakautuminen yhä uusiin suuntiin houkuttelee valitsemaan helpoimman ja nopeimman tien. Nuori stressaantuu ja kokee riittämättömyyttä, kun tulos ei vastaa odotuksia.

LukioFlow-mallilla oppilaita ohjataan ottamaan käyttöön erilaisia menetelmiä, joilla voi saada omasta elämästä ja oppimisesta paremman otteen. Kun opiskelijalle tuodaan näkyväksi se, että asioihin voi vaikuttaa, oppiminen ja luovuus tehostuvat. Opiskelijan hyvinvointi paranee ja ajankäytön tehostuessa kaoottisuus poistuu mielestä, jolloin myös ongelmanratkaisutaidot paranevat.

Mallissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella läsnäolon taitoja ja tuntemuksien analysointia mindfulnessin avulla, annetaan riittävää tukea ajankäytön ristipaineista selviämiseen ja autetaan vaihtuvien tilanteiden hallinnassa.

Opiskelija pääsee eteenpäin ajattelun umpikujista, kun erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen luovuutta vaativissa tehtävissä on vahvistunut ja ajattelun työkalujen oppiminen on edennyt. LukioFlowssa käytetään esimerkiksi Edward de Bonon CoRT-menetelmiä ajattelun taitojen kehittämiseen.

LukioFlow-kokeilu aloitettiin Hämeenlinnan lyseon lukiossa 2016 ja menetelmien jalkauttamista jatketaan osana koulun toimintakulttuurin muutosta tulevaisuudessakin.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Tulevaisuuden työelämässä tarpeelliset taidot on ujutettu monipuolisesti osaksi kouluarkea.

Impact

Keskittymisen ja ajattelun taidot kehittyvät ja oppilaiden jaksaminen paranee.

Scalability

Yksikin innostunut opettaja voi ottaa menetelmiä käyttöön perehtymällä ja kouluttautumalla.

Implementation steps

Tutustu erilaisiin menetelmiin
Menetelmiä keskittymistaitojen ja ajattelun taitojen kehittämiseen on monia, mutta LukioFlowssa ollaan käytetty Mindfulness-harjoitteita sekä Edward de Bonon kehittämiä ostettavissa olevia CoRT-menetelmiä.

Mindfulness

Mindfulnessin avulla kehittyy taito olla läsnä hetkessä. Keskittymisen lisääntyessä impulsiivinen käytös vähenee ja asioiden kohtaaminen on helpompaa. Negatiivinen ajattelu vähenee ja rentoutuminen sekä unen laatu lisääntyvät.

Tutustu mindfulnessiin ja tee harjoitteita niin kauan, kunnes ne tuntuvat luontevilta. Linkkejä sekä teoriaan että harjoitteisiin on Internetissä lukuisia. Esimerkiksi Mielenterveysseuran sivustolta löydät harjoitteita jotka keskittyvät hengitykseen, rentoutumiseen, kehon kuunteluun sekä ajatusten ja tuntemusten jäsentämiseen. Näitä voidaan käyttää joustavasti opetuksessa hyvän työilmapiirin ja keskittymisen parantamiseksi.

Hämeenlinnan lyseon lukiossa on ollut apuna mindfulness kouluttaja, joka on ennen sessioita avannut niin opettajille kuin opiskelijoillekin kunkin harjoitteen takana olevaa teoriaa ja tutkimustietoa. Suosituksena on käyttää asiantuntijaa vähintään kokeilun alussa, sillä tämä helpottaa alkuun pääsemistä.

CoRT

CoRT-työkalut johdattavat käyttäjänsä tarkastelemaan kulloinkin käsillä oleva asiaa eri näkökulmista ja laajentamaan näin ajattelua. Lisäksi työkaluista löytyy välineitä jumiutuneen ajattelun avaamiseen.

Eri näkökulmien tarkastelu voi tarkoittaa toiminnan vaikutuksen pohtimista eri aikaväleillä, asettumista toisen ihmisen asemaan, tavoitteiden määrittelemistä tai asian hyvien, huonojen ja kiinnostavien puolien ajattelua.

Jokainen CoRT-oppitunti on suunniteltu valmiiksi 45 minuutin kokonaisuudeksi. CoRT-oppituntien avulla pääsee alkuun normaalin oppituntiin valmistautumisen tavoin tutustumalla materiaaliin ennakkoon.

Opettajalisenssin maksamalla pääset käsiksi kaikkiin oppitutipohjiin ja ohjevideoihin CoRT-sivustolla. Lisenssejä on erilaisia: vuoden opettajalisenssi 199 € tai 1199 € useille opettajille.

Opetuksen järjestäminen
Oppituntipohjat ovat laadittu 45 minuutin oppituntia varten ja tunnin pitämiseksi aiheeseen perehtynyt opettaja.

Paras tulos saavutetaan sijoittamalla tunti lukion kurssitarjottimeen yhteen jaksoon, esimerkiksi jakson jokaisen keskiviikon iltapäivänä vapaaehtoinen LukioFlow-tunti. Näin saadaan opiskelijoille ja opettajille yhteinen aika taitojen omaksumiseen.

Suositeltavaa olisi käyttää oppitunnin alku mindfulness-harjoitteeseen ennen ajattelun taitojen oppimisen aloittamista. Näin ryhmä rauhoittuu ja on valmiimpi vastaanottamaan uutta. Harjoitteet vaihtelevat pituudeltaan muutamasta minuutista noin varttiin.

Markkinoi kurssia
Ennakkomarkkinointi on tärkeää: opiskelijoiden tulee saada mielikuva siitä, mihin kurssille osallistumisella voidaan vaikuttaa.

Näin kurssin löytävät ne, joilla on tarve löytää ratkaisuja lukioarjen hallintaan. Markkinoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi päivänavauksissa tehtäviä lyhyitä mindfulness-harjoitteita, jotka löytyvät netistä.

Oppitunnin kulku
Tietoisuus- ja ajattelun taitojen harjoittamiseen järjestetty tunti voi koostua monenlaisista, vaihtelevista harjoitteista.

Harjoitteita valittaessa on tärkeä huomioida kaksi asiaa: perusidean pysyminen samana ja sopiva vaihtelu. Kun harjoitteiden perusidea pysyy samana, opiskelijat ymmärtävät mitä harjoitteilla tavoitellaan ja sopivan vaihtelun myötä he kuitenkin löytävät harjoitteet, jotka sopivat heille itselleen parhaiten.

Harjoitteet voivat tuntua aluksi hankalilta ja niissä tavoiteltu olotila vaatii totuttelua.

Kuka tahansa opettaja voi vetää harjoitteita, mutta opettajalla on hyvä olla mielikuva siitä mihin harjoitteella pyritään ja kyky sanoittaa se ryhmälle. Hämeenlinnan lyseon lukiossa on käytetty harjoitteiden vetämisessä sekä asiantuntijaa että koulun omia opettajia.

Esimerkkituokio Hämeenlinnan lyseon lukiossa:

  • Opettajille jaetaan ennakkoon keskittymisharjoitus luokissa järjestettävään päivänavaukseen. Se voi olla teksti, linkki tai äänite.

  • Opettajat kertovat ryhmälle lyhyesti, mistä harjoitteessa on kyse.

  • Tehdään yhdessä kolmen minuutin keskittymisharjoitus tunnin alkuun.

  • Harjoitus toistetaan saman tunnin alussa kolme kertaa.

  • Ensimmäisen kerran naurunpyrskähdykset vaihtuvat tietoiseen tekemiseen toistojen kautta, ja tämä voi viedä aikaa.

  • Reflektointikeskustelu ensimmäisen ja viimeisen tuokion jälkeen on suositeltavaa, jotta hahmottuu kuinka harjoitteet ovat kehittäneet keskittymisen ja ajattelun taitoja.

Ajattelun taitoja harjoitellaan työkalu kerrallaan.

Yhden oppitunnin kulku on karkeasti ottaen seuraava:

  • Kerrotaan oppitunnin tavoite – eli selitetään auki työkalu, jonka käyttöä opetellaan.

  • Tehdään lämmittelyharjoitus, joka johdattelee työkalun käyttöön.

  • Tehdään 1-5 harjoitetta ja niiden prosessointi. Hämeenlinnassa harjoitteita muokattiin yrittäjyyskasvatuksen suuntaan, koska opiskelijat olivat luovan yrittäjyyden linjan opiskelijoita, jolloin harjoitteissa käytettiin aina soveltuessa kuvitteellista yritystä ja sen kehittämistä.

Yhdessä reflektointi koko tunnista tai kunkin harjoitteen jälkeen.

Reflektointi
Reflektoi opiskelijoiden kanssa harjoitteita oppituntien päätteeksi.

Reflektointia voidaan tehdä esimerkiksi keskustelemalla pienryhmissä tai opettajajohtoisesti. CoRT-materiaalit tarjoavat valmiita kysymyksiä reflektointiin. Mindfulnessissa reflektointi kohdistuu omiin tuntemuksiin: “Miltä harjoitteen tekeminen tuntui?” “Miten tuntemuksesi muuttuivat harjoitteen aikana?”

LukioFlow osaksi koko koulun toimintaa
Koulun arjessa LukioFlow voi näyttäytyä yhtenä kurssina tai keskittymisharjoitteiden upottamisena osaksi kaikkia oppitunteja.

Niitä voi sijoittaa ryhmänohjaustuokioihin tai hetkiin, joina opettaja havaitsee ryhmän muuttuvan levottomaksi.

Toiminnalle on hyvä määritellä vastuuopettaja tai vastuuopettajapari, jotta toimintaa tulisi ylläpidettyä ja kehitettyä.

Muutaman minuutin keskittymisharjoitus auttaa palauttamaan työrauhan. Tueksi voi järjestää asiantuntijaluentoja ja perehdyttää myös lukiolaisten kotiväkeä teemaan vanhempaininilloissa.

Monilla urheilijoilla harjoitteluohjelmaan kuuluu psyykkistä valmennusta ja sellaiset nuoret, jotka ovat tämän kaltaisen harjoittelun piirissä, voivat toimia mentoreina muille opiskelijoille ja opettajille.

Spread of the innovation

loading map...