We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Miila Halonen
M

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Seksuaaliopetusta kouluihin nuorten omista lähtökohdista

Seksuaaliopetuksen toimintamalli

Helsinki, Suomi
Innovaatio tarjoaa opettajalle työkaluja rakentaa seksuaaliopetusta, joka vastaa nuorten perimmäisiin kysymyksiin, syntyy luovasti nuoria osallistaen ja auttaa nuoria etsimään tietoa luotettavista lähteistä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Jäykkien, harvoin uudistuvien opetussuunnitelmien maailma ei tunnista nuorten nopeaa, globaalia todellisuutta. Seksuaaliopetuksen tulee uudistua ja syntyä aidossa yhteistyössä nuorten kanssa.”

- Miila Halonen, nuorisolääkäri, Väestöliitto

Nuoruusikäisellä on paljon seksiin, seksuaalisuuteen, identiteettiin ja itsemäärittelyyn liittyviä tietotarpeita. Niitä luo niin kehon ja mielen kehitys itsessään kuin ympäristökin. Monenlaiset käyttäytymiseen liittyvät suorituspaineet ja ennakkoluulot ovat yleisiä.

Nuoret ovat myös aktiivisia tiedon hakijoita ja herkkiä havainnoitsijoita. Nuoret kehittyvät kukin omassa aikataulussaan ja osalla ensimmäinen kerta seksiä toisen ihmisen kanssa ajoittuu 13–15 vuoden ikään. Ihmisen kokemus omasta sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta vakiintuu nuoruusiässä.

Seksuaalikasvatus keskittyy seksuaalisuuden tiedollisten, emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien oppimiseen. Tänä päivänä seksuaalikasvatuksen tavoitteena voidaan pitää sitä, että nuorilla olisi mahdollisuus hankkia ne tiedot, taidot, asenteet ja arvot, joita he tarvitsevat määrittääkseen seksuaalisuutensa ja nauttiakseen siitä fyysisesti ja emotionaalisesti, sekä yksin että suhteissa. (WHO)

Innovaation esittelemä seksuaaliopetuksen malli vastaa kokonaisvaltaisesti nuorten tietotarpeisiin – myös niihin, jotka eivät välttämättä sisälly opetussuunnitelmiin.

Tietoa on saatavilla paremmin kuin koskaan, mutta kaikki nuorten käyttämät lähteet eivät ole luotettavia tai nuorille suunnattuja. Koululta nuoret odottavat varmaa ja luotettavaa tietoa, minkä vuoksi opetuksen on vastattava nuorten tarpeisiin. On välttämätöntä, että opetus vastaa kaikkien nuorten kysymyksiin ja huomioi myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Tässä toimintamallissa huomioidaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellytykset päivittää opetussisällöt kaikkia koskeviksi.

Mallissa lähdetään laatimaan opetusta nuorten kysymysten ja toiveiden kautta. Tietotarpeet kartoitetaan ja erityistä mielenkiintoa herättäneet teemat nostetaan opetuksen kärkeen. Oppilaat tekevät teemoja käsitteleviä tehtäviä itsestä mukavimmalta tuntuvalla tavalla: tehden videoita, sarjakuvia, runoja tai tietokilpailuja.

Osallistamalla oppilaat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen nuoret oppivat etsimään tietoa ja saavat vastauksia kysymyksiinsä. Passiivisen seuraamisen sijaan oppilaasta tulee aktiivinen tiedon hakija ja tuottaja. Opettajan avustuksella kukin aihe sidotaan osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Read more ›
Innovation Overview
13 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
3 216
Views
Tips for implementation
Toimiva verkko.
Connect with innovator
Miila Halonen
M
HundrED Review
Innovativeness

Nuoret otetaan aidosti mukaan opetuksensa suunnitteluun ja heille annetaan mahdollisuus perehtyä aiheeseen itsenäisesti.

Impact

Seksuaaliopetuksen keinoin vastataan juuri niihin kysymyksiin, jotka nuoria askarruttavat. Tietoa ei tarvitse etsiä epäluotettavista lähteistä, jolloin ymmärrys seksistä ja seksuaalisuudesta perustuu tietoon.

Scalability

Opetuksen sisältö voi vaihdella kulttuurialueittain. Teemat ja kysymykset laativat oppilaat.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Johdatus aiheeseen
Ennakkokäsitysten kartoittaminen ja aiheen pohdinta toteutetaan aiheeseen lämmittelyllä.
Read more
02
Tiedon tarvekartoitus
Tarvekartoituksessa pyritään selvittämään, mitkä teemat ja kysymykset ovat nuorille tärkeimpiä juuri tässä hetkessä ja pitää heidän mielestään siten sisällyttää opetuksen osaksi.
Read more
03
Teemojen valitseminen
Seksuaaliopetuksen kärkiteemat valitaan tarvekartoituksen pohjalta.
Read more
04
Tehtävien valmistelu ja esittäminen
Oppilaat valitsevat teeman, jota käsittelevät haluamallaan tavalla pienryhmässä.
Read more
05
Arviointi
Arviointi koostuu opettajan tekemästä arviosta ja oppilaan itsearvioinnista.
Read more