We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

A

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared dsc 0443
Finland
Keskittymis- ja ajattelutaitojen oppiminen lukiossa

LukioFlow

Marker Hämeenlinna, Suomi
Harrastukset, töissä käyminen ja opiskelu vaativat kukin oman osansa nuoren ajankäytöstä. LukioFlow tarjoaa toimintamalleja keskittymisen ja ajattelun taitojen parantamiseen osana koulun arkea.
Introduction

Mistä on kyse?

“Ajattelun taitojen kehittymisen myötä ja keskittymällä kulloiseenkin tehtävään opiskelija saavuttaa analysoituja ja perusteltuja tuloksia.”

Lukiolaisnuoren arkipäivä on pirstaleista ja kuormittavaa. Moni nuori elää eri elämänalueiden ristipaineissa ja kuluttaa paljon aikaa mobiililaitteiden parissa, mikä tekee läsnäolon taitojen harjoittamisesta tärkeää. Ajattelun taitojen harjoittaminen puolestaan on relevanttia etenkin tulevaisuuden työelämälle, johon koulun tulisi antaa valmiuksia.

Lukioarjessa monen nuoren toiminta on lyhytjänteistä ja oppimisen jäsentäminen ja ajattelun taidot ovat puutteellisia. Hektisyys ja huomion jakautuminen yhä uusiin suuntiin houkuttelee valitsemaan helpoimman ja nopeimman tien. Nuori stressaantuu ja kokee riittämättömyyttä, kun tulos ei vastaa odotuksia.

LukioFlow-mallilla oppilaita ohjataan ottamaan käyttöön erilaisia menetelmiä, joilla voi saada omasta elämästä ja oppimisesta paremman otteen. Kun opiskelijalle tuodaan näkyväksi se, että asioihin voi vaikuttaa, oppiminen ja luovuus tehostuvat. Opiskelijan hyvinvointi paranee ja ajankäytön tehostuessa kaoottisuus poistuu mielestä, jolloin myös ongelmanratkaisutaidot paranevat.

Mallissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella läsnäolon taitoja ja tuntemuksien analysointia mindfulnessin avulla, annetaan riittävää tukea ajankäytön ristipaineista selviämiseen ja autetaan vaihtuvien tilanteiden hallinnassa.

Opiskelija pääsee eteenpäin ajattelun umpikujista, kun erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen luovuutta vaativissa tehtävissä on vahvistunut ja ajattelun työkalujen oppiminen on edennyt. LukioFlowssa käytetään esimerkiksi Edward de Bonon CoRT-menetelmiä ajattelun taitojen kehittämiseen.

LukioFlow-kokeilu aloitettiin Hämeenlinnan lyseon lukiossa 2016 ja menetelmien jalkauttamista jatketaan osana koulun toimintakulttuurin muutosta tulevaisuudessakin.

Read more ›
Intended Outcomes
192
Views
16 - 18
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Kahdeksan viikko aikaa kokeiluun, vähintään yhden opettajan kouluttaminen, resurssit koulun ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön.
HundrED Criteria
innovativeness
Tulevaisuuden työelämässä tarpeelliset taidot on ujutettu monipuolisesti osaksi kouluarkea.
impact
Keskittymisen ja ajattelun taidot kehittyvät ja oppilaiden jaksaminen paranee.
scalability
Yksikin innostunut opettaja voi ottaa menetelmiä käyttöön perehtymällä ja kouluttautumalla.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu erilaisiin menetelmiin
Menetelmiä keskittymistaitojen ja ajattelun taitojen kehittämiseen on monia, mutta LukioFlowssa ollaan käytetty Mindfulness-harjoitteita sekä Edward de Bonon kehittämiä ostettavissa olevia CoRT-menetelmiä.
Read more
02
Opetuksen järjestäminen
Oppituntipohjat ovat laadittu 45 minuutin oppituntia varten ja tunnin pitämiseksi aiheeseen perehtynyt opettaja.
Read more
03
Markkinoi kurssia
Ennakkomarkkinointi on tärkeää: opiskelijoiden tulee saada mielikuva siitä, mihin kurssille osallistumisella voidaan vaikuttaa.
Read more
04
Oppitunnin kulku
Tietoisuus- ja ajattelun taitojen harjoittamiseen järjestetty tunti voi koostua monenlaisista, vaihtelevista harjoitteista.
Read more
05
Reflektointi
Reflektoi opiskelijoiden kanssa harjoitteita oppituntien päätteeksi.
Read more
06
LukioFlow osaksi koko koulun toimintaa
Koulun arjessa LukioFlow voi näyttäytyä yhtenä kurssina tai keskittymisharjoitteiden upottamisena osaksi kaikkia oppitunteja.
Read more
Contact

Connect with the innovator

A
Innovator
Used in