Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

U
A

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma

KuntaKesu

Helsinki, Suomi
KuntaKesu, KouluKesu ja OpeKesu ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjän käytössä olevia kehittämissuunnitelmia, joissa kunnan omat kehittämistarpeet yhdistyvät valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin. Näin muodostuu kaikki koulutuksen tarpeet huomioiva tavoitteellinen kokonaisuus.
Introduction

Mistä innovaatiossa on kysymys?

“Pohtiessamme koulutukseen kohdistuvia haasteita meille syntyi selkeä näkemys siitä, että haluamme tukea opetuksen järjestäjiä koulutuksen kehittämisessä ja haasteisiin vastaamisessa.”

Aulis Pitkälä

Jokaisessa muutosprojektissa korostetaan johtajuuden merkitystä muutoksen onnistumiselle. Koulu ei ole tästä poikkeus: maailman muuttuessa myös koulun on uudistuttava, ja se edellyttää johtamista.

Koulujärjestelmät kuitenkin toimivat eri tasoilla hyvin eri tavoin. Kanadalaisen koulukehittäjän Michael Fullanin mukaan muutoksen aikaansaaminen kouluissa edellyttää valtion, alueen ja koulun pyrkimistä samoihin tavoitteisiin. Samantyyppisiä ajatuksia on esittänyt myös Sir Ken Robinson. 

KuntaKesu on Suomessa kehitetty malli kuntien opetustoimen johtamiseen. Malli on suunnattu kuntatasolle, joka Suomessa vastaa valtaosassa tapauksista koulutuksen järjestämisestä. Malli on yksi tapa monitahoisen koulutusorganisaation toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. 

Opetushallituksen laatima malli on tarkoitettu kunnissa tapahtuvan strategisen suunnittelutyön tueksi, ja se auttaa yhdistämään kunnan omat kehittämistarpeet valtakunnallisiin linjauksiin ja tavoitteisiin. KuntaKesu sopii malliksi esimerkiksi niille tahoille, joilla ei ole vielä vahvaa paikallista strategiaa tai vastaavaa asiakirjaa. Se on käytössä noin kolmasosassa Suomen kuntia.

KuntaKesun neljä keskeistä teemaa ovat oppilaiden oppiminen, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. 

Kaikkia teemoja ja niiden osa-alueita tarkastellaan sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Kunnat voivat ottaa mallin käyttöön, jos ne haluavat käyttää uutta tapaa koulutuksen strategisessa suunnittelussa. Malli voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan tai muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma voi toimia myös paikallisen koulutuspoliittisen keskustelun tukena ja käynnistäjänä.

KuntaKesu on laaja kokonaisuus, ja tämän sivun stepeissä pyritään avaamaan, mitä se tarkoittaa opetuksen järjestämisen eri tasoilla: kunnassa, koulussa ja yksilötasolla. Eri koulutusjärjestelmissä kuntataso voi tarkoittaa muitakin koulutusta järjestäviä tahoja, joten mallista voi ottaa oppia vaikka koulutusjärjestelmä poikkeaisi suomalaisesta. 

On huomattava, että KuntaKesun tyyppisen strategisen suunnitelman toteuttaminen edellyttää, että valtiolla on pitkäjänteinen suhtautuminen koulutukseen eivätkä opetettavat sisällöt tai koulutuspoliittiset linjaukset vaihtele esimerkiksi vaaleista toiseen.

Read more ›
Innovation Overview
ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2014
Established
-
Organisation
244
Views
Tips for implementation
2–5 vuotta aikaa, koulutuksen järjestäjän sitoutuminen
Contact information
U
A
HundrED Review
Innovativeness

Kehittämissuunnitelmat ovat koulutuksen johtamisen apuvälineitä alati muuttuvassa maailmassa. Ne tuovat valtakunnallisen ja paikallisen tason tavoitteet lähemmäs toisiaan.

Impact

Koulut ovat valmiimpia muutosten kohtaamiseen, kun koulutuksen järjestäjän ja koulun tavoitteet ovat linjassa.

Scalability

Voi olla vaikea soveltaa ympäristöissä ja organisaatioissa, joissa tiedon jakaminen ja avoimuus ei ole tapana.

Media

See this innovation in action

Koulut ovat valmiimpia muutosten kohtaamiseen, kun koulutuksen järjestäjän ja koulun tavoitteet ovat linjassa.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kunta – KuntaKesu
KuntaKesu lähtee usein liikkeelle kunnan koulutus- tai sivistystoimenjohtajan – johtavan virkamiehen – aloitteesta. Sen laatimiseen on kuitenkin tärkeä ottaa mukaan niin poliittisia päättäjiä kuin virkamiehiäkin. Näin taataan sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, budjetointiperusteet ja työrauha.
Read more
02
Koulu – KouluKesu
KuntaKesussa huomioidaan valtakunnalliset kokonaisuudet, joten koulutasolla niitä ei tarvitse enää pohtia, vaan keskitytään johtamiseen rehtorin työn kehittämisen kautta. Rehtorin oma motivaatio kehittämiseen heijastuu opettajiin.
Read more
03
Yksilö – OpeKesu
Yksilötason suunnittelussa ohjaavana tekijänä on KouluKesu, jota puolestaan ohjaa KuntaKesu. Näin kaikki koulutuksen järjestämisen asteet ovat linjassa keskenään ja valtakunnan tason tekijät heijastuvat myös yksilötason OpeKesuun. OpeKesun keskiössä on henkilökohtaisen kehittymisen tarve.
Read more