We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
search
clear

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Digitaalisia business-kursseja lukiolaisille

Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisen business-kurssikokonaisuuden toiselle asteelle. Kurssit perustuvat uusiin pedagogisiin ratkaisuihin ja yritysten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta liike-elämästä.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Haluamme, että mahdollisimman monella nuorella olisi mahdollisuus opiskella halutessaan kansainvälistä liiketoimintaa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Merkittävä osa nuorista harkitsee perustavansa yrityksen pian valmistumisen jälkeen, mutta koulutusjärjestelmä ei nykyisellään tarjoa siinä auttavia taitoja. Hyvä kansainvälinen koulumenestys ei käänny yritysmaailman menestykseksi itsestään. Toisen asteen opetuksen kytkeminen yhä vahvemmin työelämään hyödyttää niin opiskelijaa kuin yhteiskuntaakin.

Yrityselämän nuoret sukupolvet -kurssikokonaisuus tarjoaa työelämän kannalta relevantteja yrittäjyystaitoja yhdistämällä ajanmukaista pedagogiikkaa, asiantuntijoiden laatimia sisältöjä ja innovatiivisen digitaalisen oppimisalustan.

Kurssit hyödyntävät kumppaniyritysten toimittamia liiketoiminnan sisältöjä elävästä elämästä. Ne editoidaan opetuskäyttöön sopiviksi. Kurssit sekä lisäävät ymmärrystä talouden rakenteista että tarjoavat yksilölle suoraan työelämässä relevantteja taitoja.

Kursseja on neljä:

1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen: oman talouden hallinta, kaupallistamisen prosessi, markkinoinnin merkitys, myynnin edellytykset

2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot: rakentavan vuorovaikutuksen edellytykset ja merkitys liiketoiminnassa, neuvottelujen vaiheet, tavoitteet ja tekniikat sekä erilaiset tavat kommunikoida

3. Globaalit markkinat: kansainvälinen kauppa, globalisaatioon liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, talouden megatrendit, vastuullisen liiketoiminnan merkitys ja toteutus

4. Talous, raha ja yrittäjyys: yritystoiminnan kannattava pyörittäminen, yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen, laskentatoimi ja rahoitus

Sähköisiä kursseja suoritetaan osittain opettajan ohjauksessa, osittain etänä. Kurssit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kurssien pedagogiseksi ratkaisuksi on valittu Helsingin yliopiston professori Kirsti Longan oivaltavan oppimisen malli, joka on yksi tapa toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista. Ilmiöpohjainen oppiminen on tieteellisesti todistettu olevan yksi parhaita tapoja oppia.

Oivaltavan oppimisen mallissa korostuvat aktivoivan ja vuorovaikutteisen oppimisprosessin vaiheet:

  • aktivointi ja kiinnostuksen herättäminen
  • yhteisöllinen tiedonrakentaminen
  • yhteenveto
  • reflektointi


Keskeistä oivaltavassa oppimisessa on oppimisen merkityksellisyyden kokeminen ja kiinnostus, jotka johtavat sisäiseen motivaatioon ja oivaltamiseen.

Kokemukset kursseista ovat olleet positiivisia: 91 prosenttia kursseille osallistuneista opiskelijoista suosittelisi niitä kavereilleen. Kursseja on kokeiltu yli 40 lukiossa Suomessa ja ulkomailla.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Kurssit opettavat liike-elämän taitoja tinkimättä sisällöstä tai pedagogiikasta.

Impact

Opiskelijat kokevat kurssit erittäin innostaviksi ja työelämän kannalta hyödyllisiksi.

Scalability

Digitaalinen kurssimateriaali mahdollistaa helpon levityksen ja antaa mahdollisuuden räätälöidä kursseja paikallisesti.

Media

Implementation steps

Kurssien rakenteeseen tutustuminen
Tutustu ensin kurssiin, jotta saat kattavan kuvan sisällöistä.Kurssit rakentuvat eri teemoista:

Teemat on muotoiltu noudattamaan oivaltavan oppimisen mallia siten, että jokaisen teeman tehtävätyypit on suunniteltu tukemaan mallin eri vaiheita ja tavoitteita.

Kurssit rakentuvat seuraavista tehtävätyypeistä, joiden kautta oivaltavan oppimisen malli konkretisoituu kurssien sisällöissä.

Ankkuritehtävät

Ankkuritehtävät ovat aktivoivia harjoituksia, jotka kytkevät käsiteltävän teeman lukiolaisten omaan kokemusmaailmaan ja herättävät kiinnostusta teemaa kohtaan.

Esimerkkinä 1.kurssin markkinointi-teeman ankkuritehtävä, jossa mietitään mitä nuoret tietävät markkinoinnista jo ennen kuin lähdetään syventämään osaamista.

Tietoiskut

Teemoihin liittyvät keskeisimmät tiedolliset sisällöt ja käsitteet tuodaan esille lyhyissä tietoiskuissa. Tietoiskuja seuraavat tehtävät täydentävät ja konkretisoivat niiden sisältöjä. Tietoiskujen kohdalla opiskelijat myös kommentoivat sen sisältöjä esittämällä keskeisimpiä oivalluksiaan ja aiheesta nousseita kysymyksiä.

Esimerkkinä kurssin 1. markkinointi-teeman tietoisku, jossa esitellään digitaaliseen markkinointiin liittyviä yleisimpiä käsitteitä ja toimintatapoja.

Aineistotehtävät

Aineistotehtävät sisältävät monipuolisiin materiaaleihin liittyviä tehtäviä, joissa tavoitteena on syventää tietyn teeman ymmärtämistä sekä omaksua keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Aineistotehtävissä voidaan esimerkiksi tutustua ajankohtaiseen artikkeliin ja vastata sitä koskeviin kysymyksiin.

Esimerkkinä 1. kurssin markkinointi-teeman aineistotehtävä, jossa tutkitaan videoaineiston avulla digitaalisten markkinointikampanjoiden erityispiirteitä ja pohditaan, millaisia ideoita tästä nousisi nuorelle itselleen.

Kommentointitehtävät

Tässä tehtävätyypissä keskustellaan yhdessä kommentoiden jostakin aineistosta, esimerkiksi videosta. Kommentointia ohjaa useimmiten jokin kysymys tai näkökulma, jonka pohjalta aineistoa analysoidaan yhdessä.

Esimerkkinä 1. kurssin markkinointi-teeman kommentointitehtävä, jossa etsitään tehtävänannon mukaisia vastauksia videosta.

Soveltavat tehtävät

Soveltavissa tehtävissä teemaan liittyviä keskeisiä aiheita siirretään ja sovelletaan johonkin toiseen kontekstiin. Usein tehtävänä on ratkoa jotakin tosielämään liittyvää tapausta teemaan liittyvistä näkökulmista käsin. Tavoitteena on keskeisten asioiden syvällinen ymmärtäminen, yhdistäminen ja soveltaminen.

Esimerkkinä 1. kurssin markkinointi-teeman soveltava tehtävä, jossa kartoitetaan sosiaalisen median kanavia markkinointityökaluina.

Kurssin tilaaminen ja kouluohtainen etenemistapa
Ota yhteyttä Yrityselämän nuoret sukupolvet -tiimiin kurssin tilaamiseksi, tarkempien lisätietojen saamiseksi ja etenemisaskelien sopimiseksi.

Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla mikko.hakala@tat.fi tai Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) verkkosivujen kautta. Tämän jälkeen sovitaan koulukohtaisesti sopiva etenemistapa.

Opettaja saa kurssipohjan jo etukäteen tutustuttavaksi. Jos kurssimateriaali on opettajan toiveiden mukainen, TAT auttaa kurssin käyttöönotossa.

Kurssin lisenssimaksu per opiskelija on 25 euroa. Koulun ei tarvitse maksaa kurssista.

Kouluvierailu tai koulutus
Kurssin tilauksen jälkeen on mahdollista saada itsellesi sopivaa apua kurssin käyttöönottoon.

Voit pyytää joko kouluvierailun tai opastusta alkuun pääsyyn lähi-, tai etäkoulutuksen muodossa. Koulutukset järjestää TAT.

Koulutuksen lisäksi opettajille tarjotaan kurssikohtaiset opettajan oppaat sekä opiskelijoille suunnattu markkinointimateriaali kursseista tiedottamiseen.

Opiskelijoiden kerääminen ja kurssin aloittaminen
Kun olet aloittanut opiskelijoidesi kanssa kurssin, toimii TAT tukena tarvittaessa koko kurssin ajan. Tukimuotoina toimivat muun muassa koonnit ohjeistuksista opiskelijoiden osallistamiseen, ohjaamiseen sekä arviointiin.
Palautteen antaminen
Kurssin jälkeen palautetta kurssien onnistumisista ja kehityskohteista voi antaa suorana kurssiin upotetun kyselyn kautta. Kurssin sisältöjä ja alustaa muokataan käyttäjäpalautteen perusteella.
Oheistapahtumiin osallistuminen
Kurssien kautta nuorille avautuu usein monia mahdollisuuksia hakea kesätöitä, sekä osallistua vuosittaiseen Slush Youth -tapahtumaan.

Slush Youth on ollut monelle nuorelle havainnollistava kokemus siitä, kuinka kursseilla opiskeltuja taitoja voi hyödyntää käytännön työelämässä.

Spread of the innovation

loading map...