Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

VerDi

Vertaisoppimisen malli digitaitoihin

Innovaatiossa hyödynnetään opettajien sekä oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen harjoittelussa. Uuden taidon oppineet oppilaat opettavat alemman luokkatason oppilaita ja näin taidot leviävät järjestelmällisesti luokkatasolta toiselle.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017

About the innovation

Mistä on kyse?

Nopeasti etenevä yhteiskunnallisten toimintojen digitalisoituminen haastaa koulut pysymään muutoksessa mukana. Opettajien kouluttautumismahdollisuudet ja käytössä olevat resurssit kouluyhteisön sisällä voivat olla hyvin rajalliset, vaikka yhteiskunta edellyttäisi opettajilta kykyä opettaa oppilaille uudenaikaista teknologista osaamista.

Digitaitojen opetus ja kouluttautuminen niihin on kuitenkin mahdollista tuoda osaksi kouluarkea, kouluyhteisön sisälle. Jo olemassa olevat resurssit – laitteet sekä opettajien ja oppilaiden digitaidot – tulisi tunnistaa sekä organisoida niiden käyttöönotto järjestelmällisesti. Lisäksi vertaisoppimisen hyödyntäminen mahdollistaisi taitojen tehokkaan levittämisen koko koulun käyttöön.

VerDi eli vertaisoppiminen digitaidoissa on toimintamalli, jossa opettajat tekevät yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian oppimisen, opettamisen ja käyttöönoton parissa.

VerDi-mallissa hyödynnetään opettajien ja oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen edistämisessä. Lasten ja nuorten oivaltava ja nokkela teknologian käyttö otetaan yhteisölliseen hyötykäyttöön, opettajat saavat tvt-koulutusta omalla koulullaan säännöllisesti ja tvt-taitojen syvällinen oppiminen toteutuu pedagogisesti mielekkäällä tavalla osana kouluarkea.

Käytännössä koulun opettajat saavat asiantuntijatietoa ja harjoittelevat heille uutta digitaitoa yhteisissä koulun sisäisissä koulutuksissa. Tämän jälkeen opettajat opettavat taidot koulun korkeimmalle luokkatasolle. Luokkatason oppilaat opettavat saman taidon heitä alemmalle luokkatasolle. Näin edetään luokkatasolta toiselle kunnes tarvittavat koulun luokkatasot kyseisen taidon oppimiseen on käyty läpi.

Taidon oppiminen ja siihen käytetyt tunnit sidotaan pedagogisesti mielekkääseen opetuskokonaisuuteen, eikä taitoa harjoitella irrallisena. Oppiminen viedään näin suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen suuntaan, jossa jokaiselle oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mielekkääseen opiskeluun vertaisoppijoiden kanssa. Oppilaan positiivinen käsitys itsestään oppijana ja tiedonjakajana korostuu oman osaamisen jakamisen ja vastuun kautta.

Kuopion Pyörön koulussa VerDi-mallia toteutetaan laajasti. Sen avulla koulun työyhteisö on kehittynyt digitaidoissa suuren harppauksen ja ahdistus digiloikasta on selvästi vähentynyt, kun vastuu on jaettu koko koulun sisällä.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Mallissa kehittyvät niin opettajien kuin oppilaidenkin taidot, jotka laitetaan työhön koko koulun hyväksi.

Impact

Teknologiasta tulee pedagogisesti mielekäs osa opetusta. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen yhdistyy myös yhdessä tekemisen taitoja.

Scalability

VerDi-mallia voi hyödyntää erilaisissa työyhteisöissä ja oppimiskokonaisuuksissa.

Media

Implementation steps

Oman alueesi tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelmaan tutustuminen
Tutustu oman alueesi tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin.

Mikäli alueellasi ei ole olemassa tvt-opetussuunnitelmaa, voit laatia kiinnostuneiden opettajien kanssa koulullenne suunnitelman tieto- ja viestintäteknologisten taitojen opetukseen.

Pyörön koulu:

Löydät Kuopion kaupungin tvt-opsintästä.Sen avulla Kuopion kaupungin digitutorit ja Pyörön koulun opettajakunta ovat valinneet opiskeltavat aiheet VerDi-tunneille.

Digitutorin valitseminen
Digitutor voi olla yksi tai useampi koulun opettajista, jolle resurssoidaan tunteja muiden opettajien tvt-taitojen kehittämiseen.

Jos kunnalla tai kouluvirastolla on tvt-henkilökuntaa, digitutor voidaan valita myös heidän joukostaan. Esimerkiksi Kuopiossa kaupungin digitutorit suunnittelevat kouluvirastolla tvt-asioita ja toimien samalla vertais- sekä samanaikaisopettajina kouluilla. Heillä kaikilla on omat koulut, joissa he säännöllisesti vierailevat.

Opetettavan sisällön suunnittelu
Rakentakaa yhdessä tutorin ja opettajakunnan kanssa koulullenne sopiva kokonaisuus, jonka sisältöjä lähdette systemaattisesti toteuttamaan pala kerrallaan VerDi-mallin avulla.

Tieto- ja viestintäteknologiseen opetussuunnitelmaan perehtyneet henkilöt miettivät yhdessä, mitä aiheita opetussuunnitelmasta VerDi-tuntien aikana opiskellaan ja miten se tullaan koulun sisällä toteuttamaan. Suunnitelmassa on hyvä käydä ilmi aiheiden lisäksi opetuskokonaisuudet, joihin opiskeltavat aiheet sidotaan sekä laajempi aikataulu.

Vertaisoppimisen toteutuksen suunnittelu
Sopikaa, miten vertaisoppiminen toteutetaan.

Voitte järjestää vertaisoppimisen riippuen koulunne koosta riippuen eri tavoin. Olennaista on, että opettajat opettavat vanhimman luokkatason oppilaat aiheen pariin ja sen jälkeen vanhemmat oppilaat opettavat asian nuoremmille. Myös saman luokkatason oppilaat voivat opettaa toisiaan. Suunnittelussa on olennaista huomioida, että eri luokkatasojen VerDi-tunnit sopivat molempien oppitunneille luontevaan kohtaan.

Sopikaa opettajankokouksessa, mitkä luokat toimivat yhteistyössä VerDi-tuntien aikana.

VerDi-tunti voidaan pitää omissa luokkahuoneissa esimerkiksi iPadeja tai robotteja hyödyntäen, mutta VerDi-tunnin pitäminen voi edellyttää myös atk-luokan varaamista.

Opettajien koulutus ja teemojen harjoitteleminen
Harjoitelkaa yhdessä digitutorin johdolla valittuja tvt-teemoja.

Koulutukseen osallistuvat opettajat voivat olla joko koulun ylimmän luokkatason opettajia tai tvt-taidoista innostuneita ja kiinnostuneita opettajia. Koulutuksiin osallistuvien opettajien tehtävänä on oman taidon oppimisen jälkeen opettaa koulun ylimpiä luokkatasoja, joten näiden luokkien omien opettajien osallistuminen koulutuksiin voi käytännön järjestelyjen kannalta olla toimivaa.

Digitutorin opettajille pitämässä tuokiossa tehdään konkreettisesti yhteisiä harjoituksia valittuihin tvt-teemoihin liittyen. Varmistakaa kaikkien opettajien osaaminen valituissa teemoissa.

Kirjatkaa ohjeet samanaikaisesti sähköiseen muotoon koulun yhteiselle VerDi-sivustolle, josta aihe on mahdollista tarvittaessa kerrata. Esimerkiksi O365 tai G Suite toimii hyvin tähän tarkoitukseen.

Esimerkkinä yhdestä opeteltavasta taidosta voi olla kuvankäsittelyohjelman käyttäminen, jonka kaikki mukana olevat opettajat opettelevat.

Oppilaille opettaminen
Koulutuksessa ollut opettaja opettaa yhteisen koulutuksen jälkeen aiheen omalle luokalleen mahdollisimman pian.

Opettaja opettaa teeman oppilailleen (esimerkiksi 6A,11–12v.) ja kertoo heille, että he tulevat opettamaan asian seuraaville oppilaille (esimerkiksi 5A, 10–11v.).

Esimerkiksi Pyörön koulussa:

Kuudennen luokan opettaja varasi oppitunnin, jonka aikana hän opetti oppimansa Edison-robottien skannaamisen omalle kuudennelle luokalleen. Oppilaat testasivat eri toimintoja ja tekivät muistiinpanoja. Heille kerrottiin myös, että he tulevat opettamaan Edison-robottien käytön viidennen vuosiluokan VerDi-luokalleen.

Yhteisen ajan ja paikan varaaminen VerDi-tunnin toteuttamiseen
Koulutukseen osallistunut opettaja varaa yhteisen ajan omalle sekä VerDi-malliin osallistuvalle yhdelle alemmalla luokkatasolla olevalle luokalle.

Tällä varatulla tunnilla opettajan oman luokan oppilaat opettavat aihealueen valitun luokan oppilaille koulun oman VerDi-toteuttamismallin mukaisesti.Näin jatketaan, kunnes on päästy nuorimmalle luokkatasolle asti.

Spread of the innovation

loading map...