We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

M

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos rajakylankoulu valinnat 3
Finland
Vertaisoppimisen malli digitaitoihin

VerDi

Marker Kuopio, Suomi
Innovaatiossa hyödynnetään opettajien sekä oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen harjoittelussa. Uuden taidon oppineet oppilaat opettavat alemman luokkatason oppilaita ja näin taidot leviävät järjestelmällisesti luokkatasolta toiselle.
Introduction

Mistä on kyse?

Nopeasti etenevä yhteiskunnallisten toimintojen digitalisoituminen haastaa koulut pysymään muutoksessa mukana. Opettajien kouluttautumismahdollisuudet ja käytössä olevat resurssit kouluyhteisön sisällä voivat olla hyvin rajalliset, vaikka yhteiskunta edellyttäisi opettajilta kykyä opettaa oppilaille uudenaikaista teknologista osaamista.

Digitaitojen opetus ja kouluttautuminen niihin on kuitenkin mahdollista tuoda osaksi kouluarkea, kouluyhteisön sisälle. Jo olemassa olevat resurssit – laitteet sekä opettajien ja oppilaiden digitaidot – tulisi tunnistaa sekä organisoida niiden käyttöönotto järjestelmällisesti. Lisäksi vertaisoppimisen hyödyntäminen mahdollistaisi taitojen tehokkaan levittämisen koko koulun käyttöön.

VerDi eli vertaisoppiminen digitaidoissa on toimintamalli, jossa opettajat tekevät yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian oppimisen, opettamisen ja käyttöönoton parissa.

VerDi-mallissa hyödynnetään opettajien ja oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen edistämisessä. Lasten ja nuorten oivaltava ja nokkela teknologian käyttö otetaan yhteisölliseen hyötykäyttöön, opettajat saavat tvt-koulutusta omalla koulullaan säännöllisesti ja tvt-taitojen syvällinen oppiminen toteutuu pedagogisesti mielekkäällä tavalla osana kouluarkea.

Käytännössä koulun opettajat saavat asiantuntijatietoa ja harjoittelevat heille uutta digitaitoa yhteisissä koulun sisäisissä koulutuksissa. Tämän jälkeen opettajat opettavat taidot koulun korkeimmalle luokkatasolle. Luokkatason oppilaat opettavat saman taidon heitä alemmalle luokkatasolle. Näin edetään luokkatasolta toiselle kunnes tarvittavat koulun luokkatasot kyseisen taidon oppimiseen on käyty läpi.

Taidon oppiminen ja siihen käytetyt tunnit sidotaan pedagogisesti mielekkääseen opetuskokonaisuuteen, eikä taitoa harjoitella irrallisena. Oppiminen viedään näin suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen suuntaan, jossa jokaiselle oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mielekkääseen opiskeluun vertaisoppijoiden kanssa. Oppilaan positiivinen käsitys itsestään oppijana ja tiedonjakajana korostuu oman osaamisen jakamisen ja vastuun kautta.

Kuopion Pyörön koulussa VerDi-mallia toteutetaan laajasti. Sen avulla koulun työyhteisö on kehittynyt digitaidoissa suuren harppauksen ja ahdistus digiloikasta on selvästi vähentynyt, kun vastuu on jaettu koko koulun sisällä.

Read more ›
Intended Outcomes
128
Views
9 - 16
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Koulun olemassaolevat laitteet, aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja koulutuksiin.
HundrED Criteria
innovativeness
Mallissa kehittyvät niin opettajien kuin oppilaidenkin taidot, jotka laitetaan työhön koko koulun hyväksi.
impact
Teknologiasta tulee pedagogisesti mielekäs osa opetusta. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen yhdistyy myös yhdessä tekemisen taitoja.
scalability
VerDi-mallia voi hyödyntää erilaisissa työyhteisöissä ja oppimiskokonaisuuksissa.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oman alueesi tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelmaa...
Tutustu oman alueesi tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin.
Read more
02
Digitutorin valitseminen
Digitutor voi olla yksi tai useampi koulun opettajista, jolle resurssoidaan tunteja muiden opettajien tvt-taitojen kehittämiseen.
Read more
03
Opetettavan sisällön suunnittelu
Rakentakaa yhdessä tutorin ja opettajakunnan kanssa koulullenne sopiva kokonaisuus, jonka sisältöjä lähdette systemaattisesti toteuttamaan pala kerrallaan VerDi-mallin avulla.
Read more
04
Vertaisoppimisen toteutuksen suunnittelu
Sopikaa, miten vertaisoppiminen toteutetaan.
Read more
05
Opettajien koulutus ja teemojen harjoitteleminen
Harjoitelkaa yhdessä digitutorin johdolla valittuja tvt-teemoja.
Read more
06
Oppilaille opettaminen
Koulutuksessa ollut opettaja opettaa yhteisen koulutuksen jälkeen aiheen omalle luokalleen mahdollisimman pian.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

M
Innovator
Used in