We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared 20160422 scool hundred photos rajakylankoulu valinnat 3
Finland
Vertaisoppimisen malli digitaitoihin

VerDi

Marker Kuopio, Suomi
Innovaatiossa hyödynnetään opettajien sekä oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen harjoittelussa. Uuden taidon oppineet oppilaat opettavat alemman luokkatason oppilaita ja näin taidot leviävät järjestelmällisesti luokkatasolta toiselle.
Introduction

Mistä on kyse?

Nopeasti etenevä yhteiskunnallisten toimintojen digitalisoituminen haastaa koulut pysymään muutoksessa mukana. Opettajien kouluttautumismahdollisuudet ja käytössä olevat resurssit kouluyhteisön sisällä voivat olla hyvin rajalliset, vaikka yhteiskunta edellyttäisi opettajilta kykyä opettaa oppilaille uudenaikaista teknologista osaamista.

Digitaitojen opetus ja kouluttautuminen niihin on kuitenkin mahdollista tuoda osaksi kouluarkea, kouluyhteisön sisälle. Jo olemassa olevat resurssit – laitteet sekä opettajien ja oppilaiden digitaidot – tulisi tunnistaa sekä organisoida niiden käyttöönotto järjestelmällisesti. Lisäksi vertaisoppimisen hyödyntäminen mahdollistaisi taitojen tehokkaan levittämisen koko koulun käyttöön.

VerDi eli vertaisoppiminen digitaidoissa on toimintamalli, jossa opettajat tekevät yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian oppimisen, opettamisen ja käyttöönoton parissa.

VerDi-mallissa hyödynnetään opettajien ja oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen edistämisessä. Lasten ja nuorten oivaltava ja nokkela teknologian käyttö otetaan yhteisölliseen hyötykäyttöön, opettajat saavat tvt-koulutusta omalla koulullaan säännöllisesti ja tvt-taitojen syvällinen oppiminen toteutuu pedagogisesti mielekkäällä tavalla osana kouluarkea.

Käytännössä koulun opettajat saavat asiantuntijatietoa ja harjoittelevat heille uutta digitaitoa yhteisissä koulun sisäisissä koulutuksissa. Tämän jälkeen opettajat opettavat taidot koulun korkeimmalle luokkatasolle. Luokkatason oppilaat opettavat saman taidon heitä alemmalle luokkatasolle. Näin edetään luokkatasolta toiselle kunnes tarvittavat koulun luokkatasot kyseisen taidon oppimiseen on käyty läpi.

Taidon oppiminen ja siihen käytetyt tunnit sidotaan pedagogisesti mielekkääseen opetuskokonaisuuteen, eikä taitoa harjoitella irrallisena. Oppiminen viedään näin suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen suuntaan, jossa jokaiselle oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mielekkääseen opiskeluun vertaisoppijoiden kanssa. Oppilaan positiivinen käsitys itsestään oppijana ja tiedonjakajana korostuu oman osaamisen jakamisen ja vastuun kautta.

Kuopion Pyörön koulussa VerDi-mallia toteutetaan laajasti. Sen avulla koulun työyhteisö on kehittynyt digitaidoissa suuren harppauksen ja ahdistus digiloikasta on selvästi vähentynyt, kun vastuu on jaettu koko koulun sisällä.

Read more ›
Intended Outcomes
120
Views
9 - 16
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Koulun olemassaolevat laitteet, aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja koulutuksiin.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Mallissa kehittyvät niin opettajien kuin oppilaidenkin taidot, jotka laitetaan työhön koko koulun hyväksi.
Teknologiasta tulee pedagogisesti mielekäs osa opetusta. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen yhdistyy myös yhdessä tekemisen taitoja.
VerDi-mallia voi hyödyntää erilaisissa työyhteisöissä ja oppimiskokonaisuuksissa.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oman alueesi tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelmaa...
Read more
02
Digitutorin valitseminen
Read more
03
Opetettavan sisällön suunnittelu
Read more
04
Vertaisoppimisen toteutuksen suunnittelu
Read more
05
Opettajien koulutus ja teemojen harjoitteleminen
Read more
06
Oppilaille opettaminen
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

M
Innovator
Used in