We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

M
H

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared img 2702
Finland
Tila luovan ajattelun ja ideoinnin tukemiseksi

Mutku Maker Space

Marker Helsinki, Finland
Innovaatiossa koulun tila muutetaan luovaa ajattelua ja ideointia tukevaksi ympäristöksi ja sitä hyödynnetään osana muotoilukasvatusta. Tila on luovan oppimisen laboratorio, jossa tutustutaan monipuolisesti muotoiluprosessin eri vaiheisiin.
Introduction

Mistä on kyse?

“Joka päivä on kuin pop-up-koulupäivä Mutku Maker Spacessa.”

- Oppilas palvelumuotoilutyöpajassa

Kouluja haastetaan käsittelemään opetuksessaan entistä enemmän laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöitä sekä avointa kysymyksenasettelua. Tähän haasteeseen on tarjottava myös konkreettisia työkaluja ja fasiliteetteja, jotka tukevat oppilaita osallistavaa ja luovaa opetusta.

Maker-kulttuurissa painottuvat yhdessä tekeminen ja kokeilujen kautta oppiminen, jossa käytäntö ja teoria limittyvät luontevasti yhteen tarjoten oppijalle leikkimielistä, uteliaisuutta kerryttävää tapaa tutustua maailman moniin ilmiöihin.

Helsinkiläisen Arabian peruskoulun Mutku Maker Space laajentaa tekemistä teknologiapainotteisesta perinteisestä Maker-kulttuurista kaikkiin käden taitoihin ja luovan ongelmanratkaisun sekä design-prosessin harjaannuttamiseen. Kokeilukulttuurin hengessä virheistä opitaan yhdessä ja saadaan onnistumisen kokemuksia sekä ahaa-elämyksiä.

Mutku Maker Space on luova laboratorio ja opetustila, joka on rakennettu koulun sisälle. Tilassa opitaan käytännönläheisesti muotoilusta sekä muotoiluprosessin eri vaiheista. Luovan oppimisen tila madaltaa kynnystä lähteä ideoimaan uutta oppilaan omalta tasolta ja ratkaisemaan omaan arkeen liittyviä haasteita.

Tila mahdollistaa etenkin luovan prosessin aloittamisen ja etenemisen vaiheesta toiseen – aina havainnoista ideoinnin ja kokeilun kautta oman idean muille jakamiseen ja jatkokehittämiseen. Projekteja voidaan jatkaa ja kehittää myös koulun muussa opetuksessa ja tiloissa.

Mutku Maker Space -tila rakennetaan työpajojen kautta koko koulua osallistaen koulun resursseihin ja tarpeisiin sopivaksi, jolloin jokainen luovan oppimisen laboratorio on ainutlaatuinen ja omaan kouluun sopiva.

Read more ›
Intended Outcomes
582
Views
7 - 15
Age Group
2017
Established
Resources Needed
3–4 kk aikaa tilan suunnitteluun ja rakentamiseen, sitoutunut opettajatiimi, tilan välinehankinnat ja remontointitarpeet.
HundrED Criteria
innovativeness
Tila tarjoaa erinomaiset puitteet ilmiöpohjaiseen, yhdessä tekemisen kautta oppimiseen.
impact
Oppilaat saavat välineitä luovuuteen ja ongelmien ratkaisemiseen uteliaisuutta herättävässä ympäristössä.
scalability
Tila on toteutettavissa erilaisiin kouluympäristöihin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustuminen konseptiin
Tutustukaa Mutku Maker Space -konseptiin seuraavien steppien kautta ja pohtikaa mitä se voisi tarkoittaa koulussanne.
Read more
02
Ideointityöpaja oppilaiden kanssa
Pitäkää oppilaille idointityöpaja oman koulunne Mutku Maker Space -tilan toteuttamisesta ja käyttämisestä.
Read more
03
Kehitystiimin perustaminen ja vastuiden jako
Makerspace-tilalle kannattaa nimetä opettajista koostuva kehitystiimi. Kehitystiimissä kannattaa hyödyntää koulun omaa sisäistä osaamista taito- ja taideaineista esimerkiksi kutsumalla kehitystiimin jäseniksi taito- ja taideaineopettajia.
Read more
04
Tilan ja toiminnan suunnittelu ja toteutus
Kokoontukaa kehitystiimin kanssa pidetyn oppilaiden ideointityöpajan jälkeen.
Read more
05
Tilan käyttöönotto ja toiminnan kokeilut
Kun tila on saatu valmiiksi, pitäkää avajaiset ja kertokaa tilan rakentamisen prosessista ja toiminnan jatkosta koko kouluyhteisölle.
Read more
Contact

Connect with the innovator

M
H
Innovator
Used in