We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

A
H
E

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared dsc 2070
Finland
Tapoja lisätä kielitietoisuutta kaikkiin oppiaineisiin

Kielitietoinen opetus

Marker Espoo, Suomi
Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaita kiinnittämällä huomiota opetuksen kielenkäytön tilanteisiin.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kielitietoisuus on avainasemassa, kun halutaan ymmärtää, millaisin valmiuksin maahanmuuttajataustaiset oppilaat kohtaavat koulukontekstin haastavia kielenkäyttötilanteita.”

Elisa Repo, tohtorikoulutettava ja kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja

Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Ihmiset liikkuvat entistä enemmän paikasta toiseen, ja koululla on keskeinen rooli yhteiskuntaan integroitumisessa. Kun opetuksen kieli on eri kuin oppilaan äidinkieli, opettajan on kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen kielenkäyttöön.

Kielellä on suuri rooli oppimisen välineenä. Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on auttaa opettajia kiinnittämään huomiota opetuksen kielenkäytöllisiin tilanteisiin – toisin sanoen lisätä opettajien kielitietoisuustaitoja.

Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Opettajan näkökulmasta eri tieteenaloille tyypilliset puhumisen tai kirjoittamisen tavat tehdään näkyväksi oppilaille. Tiedonalan kieltä ovat esimerkiksi tärkeimmät käsitteet, jotka toimivat porttina tiedon omaksumiseen. Oppilaalle kielitietoinen opetus näkyy siten, että häntä kannustetaan ihmettelemään tuttuja kielenkäyttötilanteita ja annetaan työkaluja siihen.

Kielitietoisen opetuksen ydintä on myös metatiedon näkyväksi tekeminen: Miten oppitunti etenee? Miten kirjoitetaan esseevastaus kokeessa? Mitä tarkoittaa määritelmä? Miten tärkeät käsitteet löytyvät kunkin tiedonalan tekstilajeista? Missä järjestyksessä neuvottelu etenee? Millaista kieltä käytetään asiakaspalvelutilanteessa?

Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät kaikki oppilaat. Erityistä tarvetta kielitietoiselle opetukselle on sellaisissa opetusryhmissä, jotka ovat kielitaidon tai tekstitaitojen osalta heterogeenisiä eli oppilailla on isoja eroja taidoissa. Oppilaiden taidot ja kiinnostus eroavat sen suhteen, miten kieltä ja tekstejä käytetään kotona ja lähiympäristössä.

Kielitietoisesta opetuksesta on hyötyä myös suomi toisena kielenä -opetuksessa, sillä ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaiden on todettu menestyvän koulussa kantaväestöä heikommin. Sama ilmiö on havaittu maasta riippumatta. Kielitietoisella opetuksella pyritään myös pienentämään maahanmuuttajataustaisten ja muiden oppilaiden välistä oppimistulosten kuilua.

Tällä sivulla esitellään viisi tapaa harjoittaa kielitietoista opetusta omassa opetuksessa. Niistä voi ottaa käyttöön yhden tai useamman oman ryhmän tarpeiden mukaan.

Videolla tohtorikoulutettava Elisa Repo kertoo kielitietoiseen opetukseen liittyvästä väitöskirjatutkimukstaan.

Read more ›
Intended Outcomes
516
Views
ALL
Target Group
2014
Established
Resources Needed
Aikaa perehtymiseen.
HundrED Criteria
innovativeness
Innovaatio auttaa havaitsemaan piileviä toimintamalleja ja muuttamaan niitä maahanmuuttajaoppilaille hyödyllisellä tavalla.
impact
Kielitietoisen opetuksen avulla maahanmuuttajaoppilaat ymmärtävät paremmin erilaiset kielenkäytön tilanteet. Tämä edistää integraatiota.
scalability
Jokainen opettaja on myös äidinkielensä tai alueen virallisen kielimuodon opettaja ja kaikkialla on oppilaita eri kieliryhmistä.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oman aineen tekstit
Tutustu oman oppiaineesi teksteihin kielenkäytön näkökulmasta.
Read more
02
Oppitunnin rakenne
Oppitunnin rakenteen näkyväksi tekeminen auttaa oppilaita jäsentämään tuntia ja havainnoimaan sitä. Tämä vaatii metakieltä: tänään aloitamme… sen jälkeen… lopuksi...
Read more
03
Monikielisyys koulun arjessa
Tavoitteena on tehdä oppilaat tietoiseksi siitä, että jokainen on monikielinen.
Read more
04
Kielenkäytön tavat eri tilanteissa
Käydään läpi, että erilaisiin tilanteisiin muodostuu erilaiset tavat käyttää kieltä, koska niiden sosiaaliset päämäärät ovat erilaiset.
Read more
05
Kielitietoinen arviointi
Reflektoi oppimisprosessia ja kielennä sitä, mitä tuli tehtyä. Mitä kielen osaaminen ja kielenopiskelu oppiaineessasi tarkoittavat?
Read more
Contact

Connect with the innovator

A
H
E
Innovator
Used in