Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Kielitietoinen opetus

Tapoja lisätä kielitietoisuutta kaikkiin oppiaineisiin

Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaita kiinnittämällä huomiota opetuksen kielenkäytön tilanteisiin.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2014

Established

-

Children

1

Countries
Target group
All
Updated
March 2017
Kielitietoisuus on avainasemassa, kun halutaan ymmärtää, millaisin valmiuksin maahanmuuttajataustaiset oppilaat kohtaavat koulukontekstin haastavia kielenkäyttötilanteita.

About the innovation

Mistä on kyse?

Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Ihmiset liikkuvat entistä enemmän paikasta toiseen, ja koululla on keskeinen rooli yhteiskuntaan integroitumisessa. Kun opetuksen kieli on eri kuin oppilaan äidinkieli, opettajan on kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen kielenkäyttöön.

Kielellä on suuri rooli oppimisen välineenä. Kielitietoisen opetuksen tavoitteena on auttaa opettajia kiinnittämään huomiota opetuksen kielenkäytöllisiin tilanteisiin – toisin sanoen lisätä opettajien kielitietoisuustaitoja.

Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Opettajan näkökulmasta eri tieteenaloille tyypilliset puhumisen tai kirjoittamisen tavat tehdään näkyväksi oppilaille. Tiedonalan kieltä ovat esimerkiksi tärkeimmät käsitteet, jotka toimivat porttina tiedon omaksumiseen. Oppilaalle kielitietoinen opetus näkyy siten, että häntä kannustetaan ihmettelemään tuttuja kielenkäyttötilanteita ja annetaan työkaluja siihen.

Kielitietoisen opetuksen ydintä on myös metatiedon näkyväksi tekeminen: Miten oppitunti etenee? Miten kirjoitetaan esseevastaus kokeessa? Mitä tarkoittaa määritelmä? Miten tärkeät käsitteet löytyvät kunkin tiedonalan tekstilajeista? Missä järjestyksessä neuvottelu etenee? Millaista kieltä käytetään asiakaspalvelutilanteessa?

Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät kaikki oppilaat. Erityistä tarvetta kielitietoiselle opetukselle on sellaisissa opetusryhmissä, jotka ovat kielitaidon tai tekstitaitojen osalta heterogeenisiä eli oppilailla on isoja eroja taidoissa. Oppilaiden taidot ja kiinnostus eroavat sen suhteen, miten kieltä ja tekstejä käytetään kotona ja lähiympäristössä.

Kielitietoisesta opetuksesta on hyötyä myös suomi toisena kielenä -opetuksessa, sillä ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaiden on todettu menestyvän koulussa kantaväestöä heikommin. Sama ilmiö on havaittu maasta riippumatta. Kielitietoisella opetuksella pyritään myös pienentämään maahanmuuttajataustaisten ja muiden oppilaiden välistä oppimistulosten kuilua.

Tällä sivulla esitellään viisi tapaa harjoittaa kielitietoista opetusta omassa opetuksessa. Niistä voi ottaa käyttöön yhden tai useamman oman ryhmän tarpeiden mukaan.

Videolla tohtorikoulutettava Elisa Repo kertoo kielitietoiseen opetukseen liittyvästä väitöskirjatutkimukstaan.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio auttaa havaitsemaan piileviä toimintamalleja ja muuttamaan niitä maahanmuuttajaoppilaille hyödyllisellä tavalla.

Impact

Kielitietoisen opetuksen avulla maahanmuuttajaoppilaat ymmärtävät paremmin erilaiset kielenkäytön tilanteet. Tämä edistää integraatiota.

Scalability

Jokainen opettaja on myös äidinkielensä tai alueen virallisen kielimuodon opettaja ja kaikkialla on oppilaita eri kieliryhmistä.

Implementation steps

Oman aineen tekstit
Tutustu oman oppiaineesi teksteihin kielenkäytön näkökulmasta.

Millaisia ovat oppiaineesi tekstit rakenteeltaan ja sanastoltaan? Mitkä ovat oman oppiaineesi tekstilajit? Missä järjestyksessä asioita käsitellään teksteissä: aikajärjestys, syy-seuraussuhteet vai jokin muu?

Nämä tavat on hyvä tehdä näkyväksi myös oppilaille. Opetusta havainnollistetaan mahdollisimman paljon kuvien, konkreettisten esineiden, videoiden sekä kokeellisen työskentelyn avulla. Asiat pyritään konkretisoimaan sekä yhdistämään arkielämään. Havainnollistamisen voi tehdä itselleen luontevalla tavalla, esimerkiksi kertomalla sanallisesti, kirjoittamalla taululle tai tulostamalla vaikkapa kuva-selitys-sana -kortteja luokan seinälle.

Esimerkiksi kielten tunneilla voidaan pohtia yhdessä vaikkapa rakenteiden nimityksiä: Mitä tarkoittavat käsitteet määräinen ja epämääräinen muoto? Voisiko niistä käyttää myös nimikettä ”pitkä” ja ”lyhyt” muoto? Jälkimmäinen on ehkä helpompi nimitys, mutta määräinen- ja epämääräinen -sanat pitävät sisällään myös selityksen muodon käytöstä.

Oppitunnin rakenne
Oppitunnin rakenteen näkyväksi tekeminen auttaa oppilaita jäsentämään tuntia ja havainnoimaan sitä. Tämä vaatii metakieltä: tänään aloitamme… sen jälkeen… lopuksi...

Opettaja voi kertoa oppilaille tunnin rakenteen oppitunnin alussa, jotta oppilaat tietävät, mitä on tulossa. Se rauhoittaa ja auttaa oppilaita orientoitumaan aiheeseen ja tunnin kulkuun.

Kun rakenne näkyy taululla oppitunnin ajan, oppilas voi seurata tunnin kulkua myös itsenäisesti: missäs vaiheessa sitä oltiinkaan, mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tällä tunnilla käytiin ensin läpi läksyt. Sen jälkeen opeteltiin uutta asiaa, jota sai kokeilla käytännössä. Lopuksi ehdittiin vielä tehdä muutama oppikirjan tehtävä.

Monikielisyys koulun arjessa
Tavoitteena on tehdä oppilaat tietoiseksi siitä, että jokainen on monikielinen.

Oppilaita kannattaa ohjata havainnoimaan ja ihmettelemään omaa kieliympäristöään. Mitä kieliä on luokassa? Mitä kieliä kohdataan päivän aikana? Millaista on perheen ja kaveriporukan kieli? Millaista slangia ja murteita käytetään?

Koulussa voi ottaa useat kielet käyttöön rohkeasti eri tilanteissa ja arvostaa elein ja teoin käytössä olevaa kielipotentiaalia.

Kielenkäytön tavat eri tilanteissa
Käydään läpi, että erilaisiin tilanteisiin muodostuu erilaiset tavat käyttää kieltä, koska niiden sosiaaliset päämäärät ovat erilaiset.

Millaista on sanomalehden, historian kirjan, Facebook-chatin, kaupassa myyjän kanssa keskustelun tai työhaastattelun kieli?

Monimediaisessa yhteiskunnassa on olemassa erilaisia lukutaitoja eri tarpeita ja tilanteita varten.

Näytä mallia ja tee oppilaille näkyväksi, kuinka hakea tietoa, arvioida, eritellä, tulkita, määritellä käsitteitä ja tuottaa tekstiä. Kun opetat kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisten ilmaisutapojen valitsemista ja asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä, opetat monilukutaitoa.

Alla vielä 9. luokan kielitietoinen runoanalyysimenetelmä:

Kielitietoinen arviointi
Reflektoi oppimisprosessia ja kielennä sitä, mitä tuli tehtyä. Mitä kielen osaaminen ja kielenopiskelu oppiaineessasi tarkoittavat?

Vielä vähän aikaa sitten kielenopetus jaettiin äidinkieleen, joka oli synonyymi suomen kielelle ja muihin kieliin, joista jokainen opittiin omassa luokassa suljettujen ovien takana. Kielet nähtiin selvärajaisina ja joko puhtaina tai virheellisinä. Täydellistä kielitaitoa ei kuitenkaan ole olemassa, vaan jokaisen kielitaito, myös natiivipuhujan, on aina osittaista.

Anna oppilaille lupa olla ikuisia kielenoppijoita, jotka voivat oppia ja unohtaa, yrittää uudelleen, sekoittaa kieliä ja leikkiä niillä. Monikielisessä yhteiskunnassa elävät hallitsevat kieliä eri tavoin, ja kielten osa-alueiden hallinta vaihtelee. Kenenkään kielitaito ei ole staattinen tai pysy samanlaisena, vaan se kasvaa ja kuihtuu ja eriytyy aina tarpeen ja tilanteen mukaan.

Spread of the innovation

loading map...