Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Hautomo

Kurssi omien intohimojen toteuttamiseen projektin avulla

Innovaatiossa opiskelijat tekevät itsenäisesti projekteja omista intohimon alueistaan. Projekteissa keksitään uutta ja luovuuden konkretisoituminen mahdollistetaan yhteistyökumppaneiden ja kurssin tarjoamalla tuella sekä eri oppilasverkostojen kautta. Toiminta integroidaan osaksi lukion kurssitarjontaa.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Kahdessa vuodessa olemme kasvaneet pienestä kurssista monen koulun kansainväliseksi yhteisöksi opiskelijavoimin. Emme malta odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuu.

About the innovation

Mistä on kyse?

Digitalisaatio, robotisaatio ja automatisaatio tulevat korvaamaan monia nykypäivän töitä joko osin tai kokonaan. Mekaaninen toistaminen, ulkoa muistaminen tai tiettyjen kaavojen seuraaminen eivät ole enää merkittävässä roolissa, vaan työntekijöiltä vaaditaan riskinottokykyä, luovuutta ja verkostoitumistaitoja – alalla kuin alalla.

Ihmisen synnynnäinen luovuus ja kyky heittäytyä ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Tämän vuoksi jo nuoria on entistä tärkeämpää rohkaista luottamaan omiin yksilöllisiin taitoihinsa ja etsimään vastauksia kysymyksiin, joihin ei välttämättä vielä ole olemassa valmiita vastauksia.

Tämän päivän koulun tulisikin vastata näihin työelämän ja nuoren tarpeisiin tarjoten kouluarjessa mahdollisuuksia toteuttaa itseään, ylläpitää luovuutta ja rohkaista yrittämään jotain aivan uutta. Esimerkiksi ajatukseen ammatista, jota ei vielä ole olemassa, tulisi olla mahdollisuus tarttua sekä tunnistaa tällaisen ajattelun merkityksellisyys.

Hautomo on lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen kurssitarjottimeen sovitettava itsenäinen kurssi, jota pyörittävät vastuuopettajan lisäksi nuoret itse. Kurssin taustalla toimiva, nuorista koostuva Hautomo-organisaatio, tarjoaa kurssille osallistuville nuorille yleisten perustamis- ja toimintaohjeiden lisäksi tukiverkot itsenäisten projektien toteutukseen, ilman rahallista riskiä tai pelkoa koulumenestyksen heikentymisestä.

Hautomo tuo nuoret yhteen auttamalla heitä verkostoitumaan ja löytämään samanmieliset luomaan jotakin uutta yhteisistä intohimoistaan. Entiset projektien tekijät toimivat mentoreina nuorille, auttaen näin välttämään esimerkiksi tyypillisiä virheitä ja toimimaan henkisenä tukena projektin teon varrella.

Hautomon tarkoituksena on vahvistaa nuoria luottamaan omiin kykyihinsä ja kokeilemaan siipiään oman intohimonsa kautta. Hautomo-kurssin avulla nuoret saavat konkreettista näyttöä omista taidoistaan, mistä voi olla hyötyä esimerkiksi tulevissa työnhauissa tai jatkokoulutuksiin hakiessa.

Ensimmäinen koulussa toteutunut Hautomo-kurssi aloitettiin Etelä-Tapiolan lukiossa vuonna keväällä 2015. Lukuvuoden 2015-2016 aikana projekteja tehtiin jo useampia.

Tällä hetkellä Hautomo toimii yhteensä neljässä koulussa Suomessa ja USA:ssa. Hautomo-organisaatio toimii tiiviissä yhteistyössä kurssia toteuttavien koulujen kanssa. Koulut ovat kuitenkin itsenäisiä toimijoita kurssin toteuttajina ja voivat soveltaa Hautomon omaan kouluunsa sopivaksi.

Innovaatiossa avataan koulussa perustettavan Hautomo-kurssin järjestämisvaiheet sekä perehdytään Hautomon tarjoamiin mahdollisuuksiin toteuttaa omaa intohimoaan projektin muodossa. Lisäksi tarjotaan väylä kurssin ja kurssimateriaalin tilaamiseen. Stepit sopivat myös opiskelijoille itselleen toteutettavaksi, joten Hautomon toiminnasta kiinnostunut opettaja voi näyttää stepit alusta asti opiskelijoille ja kannustaa heitä ottamaan innovaation käyttöönsä omassa koulussaan.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Opiskelijavetoinen projektityökurssi yhdistää vastuunottoa omasta oppimisesta ja tulevaisuuden työelämätaitoja.

Impact

Oman luovuuden ja intohimon vaaliminen lukioiässä rakentaa positiivista yhteisöllisyyttä ja parantaa ammatillista itsetuntemusta.

Scalability

Kurssi on otettavissa käyttöön pienin sovelluksin useissa eri koulujärjestelmissä hyvin erilaisin kustannuksin.

Media

Implementation steps

Hautomoon tutustuminen
Tutustukaa lukiokurssin taustalla olevaan Hautomo-organisaatioon ja sen toimintaan.

Sivuilta löydät tietoa muun muassa Hautomon toiminnasta yleisesti, yhteistyökumppaneista ja -kouluista sekä jo toteutetuista opiskelijaprojekteista.

Pääset tutustumaan sivuille tästä.

Aiempien Hautomo-kurssien aikana valmistuneet projektit löydät täältä. Projekteihin on tähän mennessä kuulunut muun muassa lyhytelokuvan tekeminen, maapallon kuvaus lähiavaruudesta sekä pianohanskojen valmistaminen.

Hautomo-kurssin aloittaminen on ilmaista ja sen pyörittäminen maksutonta. Yksittäiset kurssin sisällä toteutettavat projektit voivat tarvita rahoitusta riippuen projektin sisällöstä. Projektin rahoitukseen voi osallistua koulu tai projektin yhteistyökumppanit. Hautomo-organisaatio auttaa mahdollisten rahoitusten hankkimisessa.

Kiinnostuksen selvittäminen
Selvittäkää, onko koulussa kiinnostusta Hautomo-kurssin toteuttamiselle.

Voit selvittää yhdessä opettajien, rehtorin ja opiskelijoiden kanssa onko koulussasi nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita ja motivoituneita toteuttamaan omia intohimojaan muun koulun lomassa.

Opettajien sijaan selvittämisen voivat hoitaa opiskelijat, jotka voivat toteuttaa selvityksen haluamallaan tavalla käyttäen esimerkiksi kyselyitä, haastatteluita, tiedusteluita tai sosiaalista mediaa.

Mitä suuremmalta joukolta kysytään, sitä paremman kuvan koulunsa innostuksesta saa. Kiinnostuneita ei aluksi tarvitse olla montaa, vaan jo kymmenen kiinnostunutta nuorta voi pyörittää Hautomon toimintaa omassa koulussaan erinomaisesti.

Esimerkki:

Aikaisempia Hautomoita perustettaessa opiskelijat ovat usein kysyneet ensin rehtorilta hänen mielipidettään, minkä jälkeen he ovat tiedustelleet kiinnostusta omilta opiskelijatovereiltaan ja sen jälkeen muilta koulunsa opiskelijoilta.

Kurssin vetäjätiimin perustaminen
Selvittäkää, löytyykö koulusta 2–5 opiskelijan ryhmä vetämään Hautomon toimintaa.

Vetäjillä on hyvä olla jonkinlaista kokemusta projektityöskentelystä.

Vetäjäryhmän vastuihin kuuluu:


 • Viikottaisten tapaamisten järjestäminen (viikottaiselle tapaamiselle on hyvä varata sopiva paikka, esimerkiksi luokkahuone tai ruokala)

 • Yhteistyön organisointi ja ylläpitäminen muiden mahdollisten käynnissä olevien Hautomoiden eli muissa kouluissa samanaikaisesti toteutettavien Hautomo-kurssien kanssa

 • Budjetointi

 • Omassa koulussa toteutettavien projektien mentorointi

Vetäjäryhmä saa Hautomo-kurssin perustamiseen ja toiminnan toteuttamiseen yleiset ohjeet sekä johtajakoulutusta alan asiantuntijoilta, joten motivaatio on aikaisempaa kokemusta tärkeämpää. Johtajakoulutus järjestetään Hautomo-organisaation yhteistyökumppaneiden kautta.

Ryhmän vetäjät voivat tehdä samanaikaisesti myös omia projektejaan, mutta muun koulunkäynnin ja mahdollisten omien harrastusten vuoksi kurssin suorittamisessa kannattaa valita joko rooli Hautomo-kurssin vetäjänä tai projektin toteuttajana. Kurssin vetäjänä toimiminen tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittää valmiuksiaan johtamiseen ja siihen voi ryhtyä vaikka ei haluaisi tehdä omaa projektia, mutta haluaa olla mukana Hautomon toiminnassa.

Kurssin integroiminen koulun kurssitarjontaan
Esitelkää Hautomo oman koulunne rehtorille ja varmistakaa rehtorin suostumus.

Rehtorin sisällyttää kurssin koulun opetussuunnitelmaan ja kurssitarjontaan niin, että opiskelijat saavat kurssisuorituksen osallistumisestaan Hautomoon.

Sopikaa rehtorin ja opetushenkilökunnan kanssa etukäteen miten toiminta verifioidaan eli todennetaan, jotta opiskelijat ovat ansainneet kurssinsa.

Lisätietoja stepin toteuttamisesta ja Hautomo-kurssin liittämisestä koulun kurssitarjontaan saat Etelä-Tapiolan lukion rehtorilta:

Harri Rinta-aho
Harri.Rinta-Aho@espoo.fi

Kurssia varten tarvitaan myös yksi vastuuopettaja. Hänen tehtäviinsä kuuluu kurssin suorittamisen hyväksyminen sekä auttaminen kurssin ja koulun oman opetussuunnitelman yhdistämiseen liittyvissä asioissa.

Yhteydenotto Hautomoon
Kun tiedätte, että koulussanne on kiinnostusta Hautomolle tai haluatte lisätietoa kurssin perustamiseen liittyvissä asioissa, ottakaa yhteyttä Hautomoon.

Yhteyttä voi ottaa suoraan Hautomon tiimiin:

Edvin Ingman
PR
+358 44 296 17 28
edvin.ingman@hautomo.org

Hautomo-organisaatio auttaa heränneissä kysymyksissä sekä käynnistää koulunne Hautomon perustamisprosessin. Tässä yhteydessä käydään läpi muun muassa seuraavia asioita:


 • Hautomon perustamiseen liittyvät toimintaohjeet ja muun materiaalin toimittaminen

 • Alustavat ryhmänvetäjät

 • Vastuuopettajan ja henkilökunnan hyväksyminen

 • Rahoituksen tarve, eli tarvitaanko organisaatiolta rahaa Hautomon perustamiseen kyseiseen kouluun

 • Muut mahdolliset kysymykset Hautomon perustamisesta ja organisaatiosta

Kurssista tiedottaminen
Markkinoikaa kurssia ahkerasti jo ennen kurssin käynnistymistä.

Vinkkejä opiskelijoille tiedottamiseen:


 • Puhu kurssista kavereillesi

 • Pyydä rehtorilta lupaa kuuluttaa keskusradiossa alkavasta kurssista ja mahdollisista kurssin ympärille järjestettävistä yhteisistä kokoontumisista ja tapahtumista

 • Käyttäkää koulun sosiaalisen median kanavia hyödyksi markkinointiiin ja tiedottamiseen

Saatte markkinointimateriaalia perustamisen yhteydessä, mutta parasta markkinointia ovat toteutettavat projektit itsessään sekä ilmapiiri, joka rakentuu kouluun Hautomon projektien ympärille.

Kurssin perustaminen ja käytännön järjestelyt
Kun opiskelijatiimi on perustamassa Hautomoa kouluunsa, koko Hautomon verkosto auttaa perustamiseen ja alkuvalmisteluihin liittyvissä kysymyksissä ja tehtävissä.

Kurssin aloittamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät materiaalit, kuten perustamisohjeet ja markkinointimateriaali toimitetaan suoraan koululle. Tällöin projektien tekemiseen päästään heti ja toiminnan aloittaminen on vaivatonta.

Projektien rahoitus
Saatte rahoitukseen liittyvissä asioissa apua Hautomo-organisaation rahastonhoitajalta, joka on säännöllisesti yhteydessä kaikkiin kouluihin.

Projektikohtaisia sponsoreita hankitaan sitä mukaa, kuin se on ajankohtaista (esimerkiksi lyhytelokuva-projektia varten tarvittavat kamerat sponsoroi Canon).

Hautomo-organisaation valmiit yhteistyökumppanit ovat myös käytettävissä kun kurssi on perustettu kouluusi.

Hautomo-organisaatio hakee rahoitusta niin yksityisiltä kuin julkisilta tahoilta. Jokaisen koulun on hyvä kuitenkin käyttää myös omia verkostojaan sponsorien ja rahoituksen hankkimiseksi – varsinkin, jos Hautomo perustetaan Suomen ulkopuolelle.

Yhteistyökumppanien ja sponsoreiden hakeminen on tärkeää ja antaa paljon hyödyllistä kokemusta yhteistyöverkostojen luomisesta projektinhallintataitoihin ja voi parhaimmassa tapauksessa tarjota jopa työllistymismahdollisuuksia projektiyhteistyön jälkeen. Jokaisen projektintekijän onkin hyvä olla yhteydessä yrityksiin, yliopistoihin tai muihin kouluihin projektista riippuen harjoitellen yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Spread of the innovation

loading map...