We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

E
J

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared img 0485
Finland
Kurssi omien intohimojen toteuttamiseen projektin avulla

Hautomo

Marker Espoo, Suomi
Innovaatiossa opiskelijat tekevät itsenäisesti projekteja omista intohimon alueistaan. Projekteissa keksitään uutta ja luovuuden konkretisoituminen mahdollistetaan yhteistyökumppaneiden ja kurssin tarjoamalla tuella sekä eri oppilasverkostojen kautta. Toiminta integroidaan osaksi lukion kurssitarjontaa.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kahdessa vuodessa olemme kasvaneet pienestä kurssista monen koulun kansainväliseksi yhteisöksi opiskelijavoimin. Emme malta odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuu.”

Jamin Hu, perustaja

Digitalisaatio, robotisaatio ja automatisaatio tulevat korvaamaan monia nykypäivän töitä joko osin tai kokonaan. Mekaaninen toistaminen, ulkoa muistaminen tai tiettyjen kaavojen seuraaminen eivät ole enää merkittävässä roolissa, vaan työntekijöiltä vaaditaan riskinottokykyä, luovuutta ja verkostoitumistaitoja – alalla kuin alalla.

Ihmisen synnynnäinen luovuus ja kyky heittäytyä ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Tämän vuoksi jo nuoria on entistä tärkeämpää rohkaista luottamaan omiin yksilöllisiin taitoihinsa ja etsimään vastauksia kysymyksiin, joihin ei välttämättä vielä ole olemassa valmiita vastauksia.

Tämän päivän koulun tulisikin vastata näihin työelämän ja nuoren tarpeisiin tarjoten kouluarjessa mahdollisuuksia toteuttaa itseään, ylläpitää luovuutta ja rohkaista yrittämään jotain aivan uutta. Esimerkiksi ajatukseen ammatista, jota ei vielä ole olemassa, tulisi olla mahdollisuus tarttua sekä tunnistaa tällaisen ajattelun merkityksellisyys.

Hautomo on lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen kurssitarjottimeen sovitettava itsenäinen kurssi, jota pyörittävät vastuuopettajan lisäksi nuoret itse. Kurssin taustalla toimiva, nuorista koostuva Hautomo-organisaatio, tarjoaa kurssille osallistuville nuorille yleisten perustamis- ja toimintaohjeiden lisäksi tukiverkot itsenäisten projektien toteutukseen, ilman rahallista riskiä tai pelkoa koulumenestyksen heikentymisestä.

Hautomo tuo nuoret yhteen auttamalla heitä verkostoitumaan ja löytämään samanmieliset luomaan jotakin uutta yhteisistä intohimoistaan. Entiset projektien tekijät toimivat mentoreina nuorille, auttaen näin välttämään esimerkiksi tyypillisiä virheitä ja toimimaan henkisenä tukena projektin teon varrella.  

Hautomon tarkoituksena on vahvistaa nuoria luottamaan omiin kykyihinsä ja kokeilemaan siipiään oman intohimonsa kautta. Hautomo-kurssin avulla nuoret saavat konkreettista näyttöä omista taidoistaan, mistä voi olla hyötyä esimerkiksi tulevissa työnhauissa tai jatkokoulutuksiin hakiessa.

Ensimmäinen koulussa toteutunut Hautomo-kurssi aloitettiin Etelä-Tapiolan lukiossa vuonna keväällä 2015. Lukuvuoden 2015-2016 aikana projekteja tehtiin jo useampia.

Tällä hetkellä Hautomo toimii yhteensä neljässä koulussa Suomessa ja USA:ssa. Hautomo-organisaatio toimii tiiviissä yhteistyössä kurssia toteuttavien koulujen kanssa. Koulut ovat kuitenkin itsenäisiä toimijoita kurssin toteuttajina ja voivat soveltaa Hautomon omaan kouluunsa sopivaksi.

Innovaatiossa avataan koulussa perustettavan Hautomo-kurssin järjestämisvaiheet sekä perehdytään Hautomon tarjoamiin mahdollisuuksiin toteuttaa omaa intohimoaan projektin muodossa. Lisäksi tarjotaan väylä kurssin ja kurssimateriaalin tilaamiseen. Stepit sopivat myös opiskelijoille itselleen toteutettavaksi, joten Hautomon toiminnasta kiinnostunut opettaja voi näyttää stepit alusta asti opiskelijoille ja kannustaa heitä ottamaan innovaation käyttöönsä omassa koulussaan.

Read more ›
Intended Outcomes
134
Views
15 - 18
Age Group
2015
Established
Resources Needed
1–3 kuukauden suunnittelu, lukuvuosi kurssin toteuttamiseen, tilat kokoontumisille, projektibudjetit, vastuuopettajan aikaresurssit, sitoutunut opiskelijatiimi.
HundrED Criteria
innovativeness
Opiskelijavetoinen projektityökurssi yhdistää vastuunottoa omasta oppimisesta ja tulevaisuuden työelämätaitoja.
impact
Oman luovuuden ja intohimon vaaliminen lukioiässä rakentaa positiivista yhteisöllisyyttä ja parantaa ammatillista itsetuntemusta.
scalability
Kurssi on otettavissa käyttöön pienin sovelluksin useissa eri koulujärjestelmissä hyvin erilaisin kustannuksin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Hautomoon tutustuminen
Tutustukaa lukiokurssin taustalla olevaan Hautomo-organisaatioon ja sen toimintaan.
Read more
02
Kiinnostuksen selvittäminen
Selvittäkää, onko koulussa kiinnostusta Hautomo-kurssin toteuttamiselle.
Read more
03
Kurssin vetäjätiimin perustaminen
Selvittäkää, löytyykö koulusta 2–5 opiskelijan ryhmä vetämään Hautomon toimintaa.
Read more
04
Kurssin integroiminen koulun kurssitarjontaan
Esitelkää Hautomo oman koulunne rehtorille ja varmistakaa rehtorin suostumus.
Read more
05
Yhteydenotto Hautomoon
Kun tiedätte, että koulussanne on kiinnostusta Hautomolle tai haluatte lisätietoa kurssin perustamiseen liittyvissä asioissa, ottakaa yhteyttä Hautomoon.
Read more
06
Kurssista tiedottaminen
Markkinoikaa kurssia ahkerasti jo ennen kurssin käynnistymistä.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

E
J
Innovator
Used in