Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

S
S
A
S

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Malli ilmiöpohjaisen yhteistoiminnallisuuden lisäämiseen

Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä

Jyväskylä, Suomi
Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä hyödyntää monipuolista pedagogiikkaa yhteistoiminnallisuutta tukien. Oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia olla mukana oppimisen tavoitteiden, sisältöjen, työskentelytapojen ja arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.
Esittely

Mikä on Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä?

“Osallistava ilmiöoppiminen on hyvin kokemuksellista, kun kehitysvaiheiltaan eri-ikäiset tuodaan yhteen ratkomaan ongelmia. Oppilaat jakavat näkemyksiään ja osaamistaan ja oppivat kohtaamaan toisensa. ”

Perinteisesti opetusryhmät määräytyvät oppilaiden iän mukaan. Kuitenkin koulun ulkopuolella perheiden eri-ikäiset sisarukset oppivat luontevasti toisiltaan ja myöhemmin työelämässä toimimme kaikenikäisten kanssa. Miksi siis järjestämme opetusta aina samanikäisten oppijoiden kesken?

Ohjaamalla eri-ikäiset oppilaat yhteen rakennetaan tiiviimpää kouluyhteisöä. Vanhemmat oppilaat voivat kokea olevansa merkittävästi edistämässä nuorempien kehitystä ja nuoremmat saavat vanhemmista oppilaista positiivisia roolimalleja, tukea sekä ystäviä.

Vertaisoppimisessa oppilaat opettavat toisiaan sekä oppivat toisiltaan. Samalla kehittyy oppimisen omistajuus: yhdistämällä eri-ikäisten tiedot ja taidot ongelmiin löytyy usein luovia ratkaisuja.

Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä -mallissa koulun eri luokka-asteilla olevat oppilaat laitetaan oppimisprosessin keskiöön suunnittelemaan opetusta ja opettamaan toisiaan. Mallin avulla voidaan toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia ilmiölähtöisesti yli luokkarajojen.

Oppilaslähtöinen toiminta kehittää eri-ikäisten oppilaiden yhteistyötaitoja, kuten yhdessä ideoimista, päätösten tekemistä sekä suunnittelu- ja neuvottelutaitoja. Oppilaat oppivat toteuttamaan useita eri projekteihin liittyviä osa-alueita ja vaiheita itseohjautuvasti yhteistyössä toistensa kanssa.

Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi valitaan oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Yhteisopettajuus tulee luonnolliseksi osaksi toimintaa, jonka kautta on tarkoitus löytää uusia toimintamalleja opettajien työn monialaistamiseen.

Innovaatio on syntynyt kaksivuotisen kehittämishankkeen myötä Jyväskylässä, ja sen myötä hyväksi havaittuja toimintamalleja levitetään alueen kouluihin ja normaalikouluihin.

Hankkeen aikana on havaittu, että myös opettajat saavat uusia ideoita toisiltaan yhteissuunnittelun ja yhdessä toteutettujen projektien myötä. Projektien keskiössä ovat olleet laaja-alaiset tavoitteet, kuten vuorovaikutustaidot, TVT-taidot sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 15
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
181
Katsottu
Tips for implementation
Vähintään kahden opettajan sitoutunut tiimi, aikaa suunnitteluun
Connect with innovator
S
S
A
S
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio yhdistää kiinnostavalla tavalla tavoitteellista vertaisoppimista itsearviointiin ja laajempiin oppimiskokonaisuuksiin.

Impact

Yhteistyöstä ja projektien parissa oppimisesta tulee oppilaille luontevaa.

Scalability

Malli on sovellettavissa erilaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja -ympäristöihin ja toteutettavissa tavanomaisesti käytössä olevin resurssein.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Yhteistyöluokka ja opettaja
Kaikki lähtee yhteisestä halusta lähteä tekemään yhteistyötä ja monipuolistamaan opetusta.
Lue lisää
02
Säännöllinen kokoontumisaika ja oppikokonaisuuden teema
Lukujärjestyksestä kannattaa varata selkeä aika, jolloin eri-ikäiset oppilaat pääsevät työstämään yhdessä ilmiölähtöisiä projektejaan.
Lue lisää
03
Tavoitteet ja resurssit toiminnalle
Opettajien työryhmä laatii toiminnalle tavoitteet ja varaa tarvittavat resurssit.
Lue lisää
04
Teeman toteutus oppilaslähtöisesti
Oppilaat työskentelevät ryhmissä toteuttaen teeman mukaisia tavoitteita.
Lue lisää
05
Arviointi
Arviointiin kannattaa tutustua luokkien kanssa etukäteen, jotta eri-ikäiset oppijat ymmärtävät arvioinnin tavoitteet, tarkoituksen ja mitä heidän tulisi huomioida itseään ja muita arvioidessa.
Lue lisää
06
Loppukoonti
Loppukoonnin voi toteuttaa projektista riippuen eri tavoin.
Lue lisää