Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä

Malli ilmiöpohjaisen yhteistoiminnallisuuden lisäämiseen

Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä hyödyntää monipuolista pedagogiikkaa yhteistoiminnallisuutta tukien. Oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia olla mukana oppimisen tavoitteiden, sisältöjen, työskentelytapojen ja arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Osallistava ilmiöoppiminen on hyvin kokemuksellista, kun kehitysvaiheiltaan eri-ikäiset tuodaan yhteen ratkomaan ongelmia. Oppilaat jakavat näkemyksiään ja osaamistaan ja oppivat kohtaamaan toisensa.

About the innovation

What is Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä

Perinteisesti opetusryhmät määräytyvät oppilaiden iän mukaan. Kuitenkin koulun ulkopuolella perheiden eri-ikäiset sisarukset oppivat luontevasti toisiltaan ja myöhemmin työelämässä toimimme kaikenikäisten kanssa. Miksi siis järjestämme opetusta aina samanikäisten oppijoiden kesken?

Ohjaamalla eri-ikäiset oppilaat yhteen rakennetaan tiiviimpää kouluyhteisöä. Vanhemmat oppilaat voivat kokea olevansa merkittävästi edistämässä nuorempien kehitystä ja nuoremmat saavat vanhemmista oppilaista positiivisia roolimalleja, tukea sekä ystäviä.

Vertaisoppimisessa oppilaat opettavat toisiaan sekä oppivat toisiltaan. Samalla kehittyy oppimisen omistajuus: yhdistämällä eri-ikäisten tiedot ja taidot ongelmiin löytyy usein luovia ratkaisuja.

Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä -mallissa koulun eri luokka-asteilla olevat oppilaat laitetaan oppimisprosessin keskiöön suunnittelemaan opetusta ja opettamaan toisiaan. Mallin avulla voidaan toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia ilmiölähtöisesti yli luokkarajojen.

Oppilaslähtöinen toiminta kehittää eri-ikäisten oppilaiden yhteistyötaitoja, kuten yhdessä ideoimista, päätösten tekemistä sekä suunnittelu- ja neuvottelutaitoja. Oppilaat oppivat toteuttamaan useita eri projekteihin liittyviä osa-alueita ja vaiheita itseohjautuvasti yhteistyössä toistensa kanssa.

Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi valitaan oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Yhteisopettajuus tulee luonnolliseksi osaksi toimintaa, jonka kautta on tarkoitus löytää uusia toimintamalleja opettajien työn monialaistamiseen.

Innovaatio on syntynyt kaksivuotisen kehittämishankkeen myötä Jyväskylässä, ja sen myötä hyväksi havaittuja toimintamalleja levitetään alueen kouluihin ja normaalikouluihin.

Hankkeen aikana on havaittu, että myös opettajat saavat uusia ideoita toisiltaan yhteissuunnittelun ja yhdessä toteutettujen projektien myötä. Projektien keskiössä ovat olleet laaja-alaiset tavoitteet, kuten vuorovaikutustaidot, TVT-taidot sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio yhdistää kiinnostavalla tavalla tavoitteellista vertaisoppimista itsearviointiin ja laajempiin oppimiskokonaisuuksiin.

Impact

Yhteistyöstä ja projektien parissa oppimisesta tulee oppilaille luontevaa.

Scalability

Malli on sovellettavissa erilaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja -ympäristöihin ja toteutettavissa tavanomaisesti käytössä olevin resurssein.

Implementation steps

Yhteistyöluokka ja opettaja
Kaikki lähtee yhteisestä halusta lähteä tekemään yhteistyötä ja monipuolistamaan opetusta.

Mieti tavoitteellisesti, millaista yhteistyötä toivot muilta opettajilta luodaksesi oppiaine- ja luokkarajat ylittävää toimintaa.

Opettajat

Toiminta vaatii vähintään kahden luokanopettajan yhteistyötä, mutta suositeltavaa on ottaa mukaan myös esimerkiksi aineenopettajia tai tvt-vastaava. Näin saa koottua työryhmän, jolla on laaja osaaminen.

Miettikää ryhmässä, kohtaavatko ajatuksenne ja tavoitteenne ilmiöoppimisen toteuttamiseen. Määritelkää roolit ja vetovastuut – esimerkiksi kuka varmistaa resurssit, kuka viestii vanhemmille ja niin edelleen.

Työryhmän on hyvä kokoontua arvioimaan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista esimerkiksi kerran viikossa sovitulla ajalla.

Eri-ikäiset oppijat

Luokat, joiden kesken yhteistyötä aletaan kokeilemaan, kannattaa valita omalle koulullenne luontevalla tavalla.

Monissa suomalaisissa kouluissa järjestetään kummiluokka toimintaa, jossa ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaat tapaavat säännöllisesti erilaisten aktiviteettien parissa. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet ilmiöoppimisen kokonaisuuden toteuttamiseen eri-ikäisten kesken. Luokka on tuttu ennestään ja valmiiksi ryhmäytynyt, jolloin projektiluontoisessa oppimisessa on helppo mennä eteenpäin.

Säännöllinen kokoontumisaika ja oppikokonaisuuden teema
Lukujärjestyksestä kannattaa varata selkeä aika, jolloin eri-ikäiset oppilaat pääsevät työstämään yhdessä ilmiölähtöisiä projektejaan.

Myös opettajien kannattaa tavata säännöllisesti, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla projektien etenemisestä kohti tavoitteita.

Valittavan teeman kannattaa olla relevantti oppilaiden elämässä ja linjassa koulun muiden opetussisältöjen kanssa. Oppilaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon valittavasta teemasta.

Teema voidaan valita suoraan opetussuunnitelman laaja-alaisista osaamisen taidoista – esimerkiksi Jyväskylässä kevätkauden teemaksi valittiin itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Toisaalta teema voidaan hakea oppilaita kiinnostavista kasvuun ja kehitykseen vaikuttavista ilmiöistä. Esimerkiksi media ja identiteetti on ilmiönä ajankohtainen ja kehityksellisesti merkittävä kokonaisuus, jota voi soveltaa useampiin oppiaineisiin esimerkiksi seuraavasti:


 • Historia: itseilmaisun eri muodot ennen ja nyt


 • Yhteiskuntaoppi: median vastuu ja yksilön vastuu


 • Kuvaamataito: Minäkuva vs. ihanneminä – mitä kuvat ja teksti viestivät meistä ja muista


 • Äidinkieli: kuka minä olen, mitä kuvat ja tekstit viestivät laajemmin.


Tavoitteet ja resurssit toiminnalle
Opettajien työryhmä laatii toiminnalle tavoitteet ja varaa tarvittavat resurssit.Tavoitteet

Tavoitteiden laatimisen apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:


 • Millaisia konkreettisia tavoitteita valitun teeman tarkasteluun liitetään opetussuunnitelmasta?


 • Millaisia vuorovaikutustaitojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita määritellään eri-ikäisten toiminnallisuuden virittämisessä?


 • Millaisia yhteisopettajuuden ja monialaisuuden tavoitteita on?


Tavoitteet täytyy konkretisoida oppilaille ennen toiminnan aloittamista. Ilmiöpohjaiselle oppimiselle on olennaista, että oppilaat tiedostavat tavoitteet joita kohti pyrkivät – näin he voivat aidosti tarttua oppimiseen itseohjautuvasti ja kokeilla rajojaan.

Resurssit

Olennaisin resurssi eri-ikäisten oppijoiden yhteistyölle on yhteisen ajan varaaminen, monialaisen työskentelyn mahdollistaminen ja toiminnan tukeminen.

Teemasta ja tavoitteista riippuen myös muut resurssit voivat toki tulla tarpeeseen. Resursseja voi olla aikaresurssin ohella:


 • Erilaiset oppimisympäristöt, joko fyysiset (esimerkiksi opetus kuvaamataidon tai käsityön luokissa) tai digitaaliset (kuten verkkopohjaiset sovellukset)


 • Tuki oppilaille tiedonhaussa ja oppimisprosessin ymmärtämisessä


Teeman toteutus oppilaslähtöisesti
Oppilaat työskentelevät ryhmissä toteuttaen teeman mukaisia tavoitteita.

Eri-ikäiset oppilaat toimivat pienryhmissä, joissa valitaan ilmiöön liittyvä teema, tavoitteet, toteutustapa ja arviointimalli.

Oppilaat kirjaavat ylös oman projektinsa


 • Tavoitteet


 • Sisällöt


 • Työskentelytavat


 • Arviointimallin (vertais- ja itsearviointi)


Kirjaukset voidaan tehdä esimerkiksi digitaaliselle alustalle (Google Docs, One Note), jota jokainen voi täydentää tarvittaessa. Näin opettajien on helppo seurata etenemistä ja kirjoittaa kommentteja.

Toteutus

Projektien toteutustapoja on paljon, ja oppilaiden äänen niiden valinnassa pitää antaa kuulua. He voivat toteuttaa projekteja esimerkiksi videoina, draamaesityksinä, musiikkiesityksinä, kuvataiteen keinoin tai vapaaehtoistyön kautta. Opettajien tehtävä on kannustaa ja tukea ryhmiä näissä valinnoissa ja ohjata heitä löytämään tarvittavaa tietoa. Aikavaatimuksista ja muista resursseista kannattaa muistuttaa, jotta ne eivät yllätä kesken työn.

Ilmiöoppiminen on parhaimmillaan kokemuksellista, joten ryhmien olisi hyvä valita toteutustapa siten, että muut ryhmät pääsevät toiminnallisesti osallistumaan opetettavaan ja syntyy dialogia.

Esimerkki

Jyväskylän Normaalikoulussa laajemman ilmiön valinnan jälkeen oppilasryhmät valitsivat omat teemansa, joita he lähtivät työstämään kaikille esitettäviksi Keynote-esityksiksi. Lopuksi keräännyttiin yhteen ja oppilaat saivat äänestää, mikä oli heistä mielenkiintoisin teema ja toteutus. Äänestyksen voittaneesta pidettiin yhteinen osallistava ilmiöpäivä, jonka vetäjinä olivat äänestyksen voittaneet. Mallissa oppilaat saavat rakentavaa palautetta töistään ja syntyy arvokeskustelua eri aiheista.

Ilmiönä oli Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, josta jokainen oppilasryhmä sai valita oman teeman ja tehdä siitä esitelmän. Äänestyksen voitti Monipuolinen ja terveellinen aamupala, jonka lopullisessa toteutuksessa kaikki oppilaat kutsuttiin yhteiselle aamupalalle.

Arviointi
Arviointiin kannattaa tutustua luokkien kanssa etukäteen, jotta eri-ikäiset oppijat ymmärtävät arvioinnin tavoitteet, tarkoituksen ja mitä heidän tulisi huomioida itseään ja muita arvioidessa.

Kysymykset voivat auttaa tässä alkuun: Kuinka osallistuin? Kuinka kehityin? Mikä oli roolini ryhmässä? Mitä muuttaisin? Mistä pidin?

Ryhmät voivat tehdä itsearviointia omasta työskentelyprosessistaan sekä positiivista vertaisarviointia. Arviointi kannattaa toteuttaa siten, että se on jatkuvasti läsnä projektityöskentelyssä. Oppilaat voivat pitää kirjaa oman ryhmän onnistumisista ja kehityksen kohteista projektin eri vaiheissa (suunnittelu, toteutus, koonti) ja pääsevät keskustelemaan arvioinnistaan opettajien kanssa.

Rakentavaa vertaisarviointia voidaan tehdä loppukoonnin yhteydessä tutustumalla muiden toteutuksiin.

Loppukoonti
Loppukoonnin voi toteuttaa projektista riippuen eri tavoin.Esimerkki 1

Koonti voi olla yhteinen ilmiöpäivä, jossa ryhmät kiertävät ja tutustuvat muiden töihin. Kustakin ryhmästä voi olla pari kiertämässä sillä välin kun toinen pari jää pisteelle opettamaan ja esittelee oman teemansa muiden ryhmien kiertäjille. Koulun tiloihin voidaan levittää eri toimipisteitä, joissa työt esitellään. Vertais- ja itsearviointi voidaan tehdä päivän aikana tai päätteeksi.

Esimerkki 2

Luokassa pidetään Keynote-esitykset ja lopuksi äänestetään mielenkiintoisimmasta teemasta. Äänestyksen voittaneen teeman ympärille rakennetaan teemapäivä, johon kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan.

Spread of the innovation

loading map...