Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Pekka Peura

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon HUNDRED 2019
Menetelmä oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen isoissa oppilasryhmissä

Yksilöllisen oppimispolun rakentaminen

Vantaa, Suomi
Innovaatio on opetusmenetelmä, jossa huomioidaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet, taipumukset ja temperamentit, mutta joissa oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti sosiaalisessa ympäristössä.
Introduction

Mistä on kyse?

Pekka Peura, opettaja
“Yksilöllinen oppiminen on yksi merkittävimmistä kehityssuuntauksista, joita oppimisessa ja pedagogiikassa tällä hetkellä on käynnissä.”

Pekka Peura, opettaja

Yksilöllinen oppiminen on opetusideologia, joka on suomalainen versio kansainvälisesti tunnetusta käsitteestä käänteinen oppiminen (flipped learning). Se on teoreettinen viitekehys siitä, miten jokainen oppija voidaan käytännön tasolla kohdata yksilönä, vaikka oppilasryhmät kouluissa usein ovat isoja ja heterogeenisia.

Mallissa otetaan huomioon oppimisen keskeisimmät edellytykset, eli oppilaan oma motivaatio sekä siihen linkittyvät autonomian, kyvykkyyden ja oppimisen merkityksellisyyden tunteet.

Yksilöllisen oppimisen mallissa hyödynnetään käytännön työkaluja, joiden avulla oppilaat saavat enemmän omistajuutta omasta oppimisestaan. Tällä tähdätään sekä korkeampaan motivaatioon ja sitoutuneisuuteen oppimista kohtaan sekä siihen, että oppilas itse tietää entistä paremmin mitä osaa ja mitä ei vielä osaa, vaikka aineenopetuksessa opettajat vaihtuisivatkin tiuhaan. Keskeisimpänä työkaluna toimii oppimispolku ja siihen kytketty itsearviointi.

Yksilöllisen oppimisen ideologiaa on käytännössä helpoin toteuttaa, kun yksi luokanopettaja toimii koko lukuvuoden saman oppilasryhmän kanssa. Varsinkin aineenopetuksen puolella ja isoissa kouluissa oppilasryhmät vaihtelevat suuresti opettajilta toisille, jolloin pitkäjänteiseen ja syvästi tavoitteelliseen oppimiseen tähtäävät toimintamallit vaativat tiivistä opettajien välistä yhteistyötä.

Suurimmat haasteet opetuksen yksilöllistämiseen tulevat koulujen nykyisestä toimintakulttuurista ja siitä, miten ne opetus organisoitu. Lukujärjestyksen mukaisessa opiskelussa opiskellaan yhtä oppiainetta kerrallaan aina lyhyen ajan pari kolme kertaa viikossa.

Oppimisessa olennaisinta ovat tavoitteet ja palaute. Oppimispolku on konkreettinen, visualisoitu ja helposti ymmärrettävä tavoitelistaus, jonka tarkoituksena on johdatella oppilasta nykyisestä osaamistasosta kohti parempaa osaamistasoa. Oppimispolkuun liitetty itse- ja vertaisarviointi auttaa oppilasta hahmottamaan paremmin omaa osaamistaan sekä lisää autonomian ja oppimisen omistajuuden tunnetta.

Pekka Peura alkoi kehittää opetusmenetelmän käytännön sovelluksia ja sen teoreettista mallia 2009 antaessaan lukio-opiskelijoille kokeilumielessä 7 viikon opiskelu-urakan yhdellä kertaa lyhyempien oppimistavoitteiden sijaan. Tämä osoittautui käytännössä hyväksi tavaksi sekä nopeiden oppijoiden että hitaampien oppijoiden kohdalla.

Opetusideologian teoreettisesta viitekehyksestä sekä käytännön toimintamalleista on kirjoitettu myös kirja Flipped Learning.

Read more ›
Innovation Overview
9 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2009
Established
-
Organisation
1 105
Views
Tips for implementation
Ei vaadi erityisiä resursseja, mutta vaatii perehtymistä nykyaikaisiin arviointimenetelmiin.
Connect with innovator
Pekka Peura
HundrED Review
Innovativeness

Menetelmä parantaa oppimismotivaatiota, itsetuntemusta ja oppimistuloksia järjestelemällä opetuksen uudelleen opettajan oman työajan puitteissa.

Impact

Oppimistaitojen ja kouluviihtyvyyden lisääntyminen lisää hyvinvointia myös koulun ulkopuolella.

Scalability

Menetelmä on helposti käytettävissä erilaisissa ympäristöissä ja eri oppiaineissa ilman merkittäviä taloudellisia resursseja.

Media

See this innovation in action

Comment
I am a big fan of Finnish high school teacher Pekka Peura because I believe that Personalized Learning is one of the most significant innovations of 21st-century education. I think that the best education is one that enables each individual to become the best version of themselves. Pekka's Personalized Learning Paths "allows learning to be individualized according to each student's strengths, tendencies and temperaments, while they continue to work collaboratively in a social context." I know it really motivates pupils to learn and develops their autonomy when learning. As HundrED ambassador, I would like to introduce Pekka's project to Chinese educators and invite Pekka come to visit China.
Wendan QIAN
Comment
The best thing about this innovation is that it creates abilities for students to improve their learning skills. This leads to better results in essay writing which I find very valuable in humanities. It also creates versatility for the learning situation which makes it more probable that students will find classes more useful for their learning.
M
Comment
Once I reorganized my courses into student-centered learning packets and saw how my students benefited from them, I couldn’t turn back. This innovation gives me more time to help the individual students that need my help, and lets me spot their needs sooner than I could before. With the summary Sheets I can monitor my students’ development in real time and help them when needed. Also, when students have become engaged and trust their team, they collaborate more readily and reflect on their topics together, sometimes coming up with their own solutions before I’m even asked to help. Students are also given more choice and voice in what to work on, how to work on it, and at what pace - within the range of the topics available and the time frame of the course. This motivates students and usually enables them to reach the goals they have set for themselves at the beginning of the course. The best part is when I see my students driving their own learning; Figuring things out on their own or with their team. Discovering how they can learn more effectively. The personalized learning approach improves the joy and effectiveness of learning – a key strength for learners in the 21st century.
Maria Dean
Comment
The best thing has been the fact that students do and especially think considerably more compared to my old method. Now they have to find the answers themselves and I just point them to the right direction. In addition, giving the students the possibility to choose their goal, to choose the depth of their studies, it's easier to motivate them. When there's almost no need to be quiet and listen to the teacher, they have the space to negotiate the solutions among themselves. In all, even though I haven't yet (and probably never will) found the "perfect" way to implement this method in my language classes, it's a clear improvement to the traditional "you listen and take notes while I tell you how it is" -method.
Minna Ala-Akkala
Pekka Peura oppilaiden kannustamisesta oppimiseen| HundrED

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ennen oppimisjaksoa

Suunnittele laaja oppimispolku.
Read more
02
Suunnittele arviointikäytänteet
Arviointikäytänteiden suunnittelu on tehtävä erityisellä huolella.
Read more
03
Ensimmäisellä oppitunnilla
Esittele oppimispolku, oppimistavoitteet ja oppimisjakson arviointikäytänteet.
Read more
04
Ensimmäisten viikkojen aikana
Voit järjestää kaikille yhteisiä opetustuokioita oman harkinnan mukaan, mutta salli kuitenkin oppijoiden eritahtinen oppiminen.
Read more
05
Oppimisjakson aikana
Oppimisjakson aikana tuetaan oppilaan motivaatiota ja sitoutumista.
Read more
06
Oppimisjakson päätteeksi
Järjestä lopuksi arviointikeskustelut oppilaiden kanssa.
Read more