Contact innovator

Ribbon HUNDRED 2019
Menetelmä oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen isoissa oppilasryhmissä

Yksilöllisen oppimispolun rakentaminen

location_on Vantaa, Finland
Innovaatio on opetusmenetelmä, jossa huomioidaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet, taipumukset ja temperamentit, mutta joissa oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti sosiaalisessa ympäristössä.
Pekka Peura, opettaja
Yksilöllinen oppiminen on yksi merkittävimmistä kehityssuuntauksista, joita oppimisessa ja pedagogiikassa tällä hetkellä on käynnissä.

Pekka Peura, opettaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

HundrED 2019

HundrED 2018

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

9 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2009
Established
-
Organisation
1 313
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Yksilöllinen oppiminen on opetusideologia, joka on suomalainen versio kansainvälisesti tunnetusta käsitteestä käänteinen oppiminen (flipped learning). Se on teoreettinen viitekehys siitä, miten jokainen oppija voidaan käytännön tasolla kohdata yksilönä, vaikka oppilasryhmät kouluissa usein ovat isoja ja heterogeenisia.

Mallissa otetaan huomioon oppimisen keskeisimmät edellytykset, eli oppilaan oma motivaatio sekä siihen linkittyvät autonomian, kyvykkyyden ja oppimisen merkityksellisyyden tunteet.

Yksilöllisen oppimisen mallissa hyödynnetään käytännön työkaluja, joiden avulla oppilaat saavat enemmän omistajuutta omasta oppimisestaan. Tällä tähdätään sekä korkeampaan motivaatioon ja sitoutuneisuuteen oppimista kohtaan sekä siihen, että oppilas itse tietää entistä paremmin mitä osaa ja mitä ei vielä osaa, vaikka aineenopetuksessa opettajat vaihtuisivatkin tiuhaan. Keskeisimpänä työkaluna toimii oppimispolku ja siihen kytketty itsearviointi.

Yksilöllisen oppimisen ideologiaa on käytännössä helpoin toteuttaa, kun yksi luokanopettaja toimii koko lukuvuoden saman oppilasryhmän kanssa. Varsinkin aineenopetuksen puolella ja isoissa kouluissa oppilasryhmät vaihtelevat suuresti opettajilta toisille, jolloin pitkäjänteiseen ja syvästi tavoitteelliseen oppimiseen tähtäävät toimintamallit vaativat tiivistä opettajien välistä yhteistyötä.

Suurimmat haasteet opetuksen yksilöllistämiseen tulevat koulujen nykyisestä toimintakulttuurista ja siitä, miten ne opetus organisoitu. Lukujärjestyksen mukaisessa opiskelussa opiskellaan yhtä oppiainetta kerrallaan aina lyhyen ajan pari kolme kertaa viikossa.

Oppimisessa olennaisinta ovat tavoitteet ja palaute. Oppimispolku on konkreettinen, visualisoitu ja helposti ymmärrettävä tavoitelistaus, jonka tarkoituksena on johdatella oppilasta nykyisestä osaamistasosta kohti parempaa osaamistasoa. Oppimispolkuun liitetty itse- ja vertaisarviointi auttaa oppilasta hahmottamaan paremmin omaa osaamistaan sekä lisää autonomian ja oppimisen omistajuuden tunnetta.

Pekka Peura alkoi kehittää opetusmenetelmän käytännön sovelluksia ja sen teoreettista mallia 2009 antaessaan lukio-opiskelijoille kokeilumielessä 7 viikon opiskelu-urakan yhdellä kertaa lyhyempien oppimistavoitteiden sijaan. Tämä osoittautui käytännössä hyväksi tavaksi sekä nopeiden oppijoiden että hitaampien oppijoiden kohdalla.

Opetusideologian teoreettisesta viitekehyksestä sekä käytännön toimintamalleista on kirjoitettu myös kirja Flipped Learning.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Menetelmä parantaa oppimismotivaatiota, itsetuntemusta ja oppimistuloksia järjestelemällä opetuksen uudelleen opettajan oman työajan puitteissa.

Impact

Oppimistaitojen ja kouluviihtyvyyden lisääntyminen lisää hyvinvointia myös koulun ulkopuolella.

Scalability

Menetelmä on helposti käytettävissä erilaisissa ympäristöissä ja eri oppiaineissa ilman merkittäviä taloudellisia resursseja.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
November 2018
HundrED 2019
October 2017
HundrED 2018
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ennen oppimisjaksoa

Suunnittele laaja oppimispolku.
Read more
02
Suunnittele arviointikäytänteet
Arviointikäytänteiden suunnittelu on tehtävä erityisellä huolella.
Read more
03
Ensimmäisellä oppitunnilla
Esittele oppimispolku, oppimistavoitteet ja oppimisjakson arviointikäytänteet.
Read more
04
Ensimmäisten viikkojen aikana
Voit järjestää kaikille yhteisiä opetustuokioita oman harkinnan mukaan, mutta salli kuitenkin oppijoiden eritahtinen oppiminen.
Read more
05
Oppimisjakson aikana
Oppimisjakson aikana tuetaan oppilaan motivaatiota ja sitoutumista.
Read more
06
Oppimisjakson päätteeksi
Järjestä lopuksi arviointikeskustelut oppilaiden kanssa.
Read more