We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared 2016 02 10 tk scool 0556
Finland
Edellytykset toimintakulttuurin muuttamiseen yhteisöllisemmäksi

Tiimioppimisen koulukulttuuri

Marker Vihti, Suomi
Tiimioppiminen on syvällinen oppimismuoto, joka muuttaa myös koulun toimintakulttuuria: sekä oppilaalla että opettajalla on oma itsenäinen roolinsa yhteisöllisenä toimijana.
Introduction

Mistä on kyse?

“Vapaammalla tavalla opiskellessa oppii hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten.”

- Yläkoulun oppilaat, Vihti

Tiimioppiminen koulukulttuuri -innovaatiossa yhdistyy kaksi mielenkiintoista kokonaisuutta: tiimioppiminen oppimisen muotona peruskoulussa sekä koulukulttuurin muuttaminen pitkällä aikavälillä.

Tiimioppiminen on koulukulttuurin muutokselle hedelmällinen alusta. Tiimioppiminen murtaa autoritaarisen ja hierarkkisen ajattelun matalien organisaatioiden tasolle, jossa jokaisella toimijalla on olennainen rooli. Palkkioon perustuvan suorittamisen kulttuuri muuntautuu tiimioppimisen avulla merkityksellisen tuottamisen kulttuuriksi.

Tiimioppimisen kautta oppilaat saavat osaamista, joka on relevanttia läpi elämän. Tätä osaamista on esimerkiksi toimivien yhteisöjen rakentaminen ja ylläpito, itsensä johtaminen ja vertaisjohtaminen. Jos ennusteet palkkatyön murroksesta pitävät paikkansa, nämä taidot nousevat nykyistäkin arvokkaammiksi.

Tiimioppimisen käyttöön ottaminen ja uudenlaisen toimintakulttuurin luominen vievät useita vuosia aikaa. Tässä innovaatiossa kuvataan keskeiset edellytykset tiimioppimisen toimintakulttuurin rakentumiselle peruskoulutasolla.

Toisella asteella ja korkea-asteella tiimioppiminen on jo yleisempi ilmiö, mutta peruskoulutasolla se on vielä harvinaista. Opettajan osaamiselle ja taidoille rakentaa omaa tiimiään asetetaan peruskoulutasolla paljon vaatimuksia, sillä vastuun antamista oppilaille ei voi toteuttaa samalla tavalla kuin korkeammilla kouluasteilla.

Tiimioppimisessa oppilasryhmillä on sekä vastuu että vapaus ohjata ja säädellä toimintaansa itse sovitun tavoitteen suuntaisesti. Koko tiimi työskentelee yhteistä tavoitetta kohti. Tiimit ovat roolitettuja ja jokainen pääse vuorollaan harjoittelemaan esimerkiksi kaverijohtamisen taitoja.

Otalammen koulussa toteutettiin tiimioppimisen ensimmäinen vaihe eli niin sanottu ensimmäinen aalto lukuvuonna 2015-2016. Aallon seurauksena havaittiin, että oppilaista kehittyi aktiivisempia ja luovempia sekä valmius tarttua toimeen ilman virheen tekemisen pelkoa kasvoi. Oppilaat eivät odota tarkkoja ohjeita ja käskyjä, vaan ryhtyvät toimeen parhaimmillaan kehittäen aidosti omia ratkaisuja annettuihin ongelmiin.

Read more ›
Intended Outcomes
217
Views
7 - 16
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Rahalliset resurssit kouluttautumiseen, useita vuosia aikaa, koko koulun sitoutuminen.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Koulukulttuurin muuttamisen pohjaksi on valittu oppimismuoto, joka tukee muutosta.
Oppilaat ovat paremmin valmistautuneita tulevaisuuden haasteisiin.
Tiimioppiminen sopii opetusmuotona monenlaisiin ympäristöihin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kouluttautuminen tiimioppimisen toteuttamiseen
Read more
02
Koulun johdon sitoutuminen
Read more
03
Kokeiluvaihe
Read more
04
Jatkuvan dialogin toteutuminen
Read more
05
Oppilastiimien ohjaaminen aloitteellisuuteen
Read more
06
Kokeiluvaiheen reflektointi ja seuraavan vaiheen rekrytointi
Read more
Contact

Connect with the innovator

S
Innovator
Used in