Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Vertaisoppimisen malli digitaitoihin

VerDi

location_on Kuopio, Finland
Innovaatiossa hyödynnetään opettajien sekä oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen harjoittelussa. Uuden taidon oppineet oppilaat opettavat alemman luokkatason oppilaita ja näin taidot leviävät järjestelmällisesti luokkatasolta toiselle.
Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

9 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
207
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Nopeasti etenevä yhteiskunnallisten toimintojen digitalisoituminen haastaa koulut pysymään muutoksessa mukana. Opettajien kouluttautumismahdollisuudet ja käytössä olevat resurssit kouluyhteisön sisällä voivat olla hyvin rajalliset, vaikka yhteiskunta edellyttäisi opettajilta kykyä opettaa oppilaille uudenaikaista teknologista osaamista.

Digitaitojen opetus ja kouluttautuminen niihin on kuitenkin mahdollista tuoda osaksi kouluarkea, kouluyhteisön sisälle. Jo olemassa olevat resurssit – laitteet sekä opettajien ja oppilaiden digitaidot – tulisi tunnistaa sekä organisoida niiden käyttöönotto järjestelmällisesti. Lisäksi vertaisoppimisen hyödyntäminen mahdollistaisi taitojen tehokkaan levittämisen koko koulun käyttöön.

VerDi eli vertaisoppiminen digitaidoissa on toimintamalli, jossa opettajat tekevät yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian oppimisen, opettamisen ja käyttöönoton parissa.

VerDi-mallissa hyödynnetään opettajien ja oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen edistämisessä. Lasten ja nuorten oivaltava ja nokkela teknologian käyttö otetaan yhteisölliseen hyötykäyttöön, opettajat saavat tvt-koulutusta omalla koulullaan säännöllisesti ja tvt-taitojen syvällinen oppiminen toteutuu pedagogisesti mielekkäällä tavalla osana kouluarkea.

Käytännössä koulun opettajat saavat asiantuntijatietoa ja harjoittelevat heille uutta digitaitoa yhteisissä koulun sisäisissä koulutuksissa. Tämän jälkeen opettajat opettavat taidot koulun korkeimmalle luokkatasolle. Luokkatason oppilaat opettavat saman taidon heitä alemmalle luokkatasolle. Näin edetään luokkatasolta toiselle kunnes tarvittavat koulun luokkatasot kyseisen taidon oppimiseen on käyty läpi.

Taidon oppiminen ja siihen käytetyt tunnit sidotaan pedagogisesti mielekkääseen opetuskokonaisuuteen, eikä taitoa harjoitella irrallisena. Oppiminen viedään näin suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen suuntaan, jossa jokaiselle oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mielekkääseen opiskeluun vertaisoppijoiden kanssa. Oppilaan positiivinen käsitys itsestään oppijana ja tiedonjakajana korostuu oman osaamisen jakamisen ja vastuun kautta.

Kuopion Pyörön koulussa VerDi-mallia toteutetaan laajasti. Sen avulla koulun työyhteisö on kehittynyt digitaidoissa suuren harppauksen ja ahdistus digiloikasta on selvästi vähentynyt, kun vastuu on jaettu koko koulun sisällä.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Mallissa kehittyvät niin opettajien kuin oppilaidenkin taidot, jotka laitetaan työhön koko koulun hyväksi.

Impact

Teknologiasta tulee pedagogisesti mielekäs osa opetusta. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttämiseen yhdistyy myös yhdessä tekemisen taitoja.

Scalability

VerDi-mallia voi hyödyntää erilaisissa työyhteisöissä ja oppimiskokonaisuuksissa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
November 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oman alueesi tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelmaa...
Tutustu oman alueesi tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin.
Read more
02
Digitutorin valitseminen
Digitutor voi olla yksi tai useampi koulun opettajista, jolle resurssoidaan tunteja muiden opettajien tvt-taitojen kehittämiseen.
Read more
03
Opetettavan sisällön suunnittelu
Rakentakaa yhdessä tutorin ja opettajakunnan kanssa koulullenne sopiva kokonaisuus, jonka sisältöjä lähdette systemaattisesti toteuttamaan pala kerrallaan VerDi-mallin avulla.
Read more
04
Vertaisoppimisen toteutuksen suunnittelu
Sopikaa, miten vertaisoppiminen toteutetaan.
Read more
05
Opettajien koulutus ja teemojen harjoitteleminen
Harjoitelkaa yhdessä digitutorin johdolla valittuja tvt-teemoja.
Read more
06
Oppilaille opettaminen
Koulutuksessa ollut opettaja opettaa yhteisen koulutuksen jälkeen aiheen omalle luokalleen mahdollisimman pian.
Read more
Show more