Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Kokonaisuus kestävän muutoksen johtamiseen

Toimintakulttuurin muutoksen johtaminen

location_on Oulu, Finland
Innovaation avulla johdon perinteisestä vallankäytöstä siirrytään vaikuttamiseen ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin johtamisen rakenteita muuttamalla.
Kovan ja pitkäjänteisen työn kautta olemme synnyttäneet toimintakulttuurin, joka lisää koko yhteisön ja siellä olevien jäsenten hyvinvointia. Näin kokonaisvaltainen ihmisenä kasvaminen mahdollistuu.

- Pertti Parpala, rehtori, Ritaharjun koulu

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2008
Established
-
Organisation
482
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Maailma oppilaitosten ulkopuolella on suurelta osin muuttumassa hierarkisista järjestelmistä globaaleiksi verkostoiksi, missä yksilöiden valta ja mahdollisuus vaikuttaa ovat lisääntyneet. Tähän muutokseen koulujenkin tulisi reagoida.

Siirtyminen vallan käytöstä vaikuttamiseen ja kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria vahvistaa yhteisön jäsenten henkilökohtaisen merkityksellisyyden tunnetta. Yhteisöllinen toimintakulttuuri on tärkeää myös oppimisen ja kehittymisen mahdollistamisessa. Koulun työyhteisö voimaantuu, mikä voi myös lisätä kouluhenkilökunnan työhyvinvointia.

Panostamalla hitaalta tuntuvan toimintakulttuurin muuttamiseen saa aikaan kauaskantoisia vaikutuksia. Hierarkioiden purkaminen luo ympäristöä, jossa innovaatiot pohjautuvat yhdessä tekemiseen, aitoon dialogiin, toisten arvostamiseen sekä haluun kehittyä yksilönä ja tiiminä. Tämä valmistaa myös oppilaita tulevaisuuden työelämään.

Toimintakulttuurin muuttamiseen kuuluu useiden eri kouluarkea ohjaavien yksittäisten osa-alueiden johtaminen. Näitä osa-alueita ovat muun muassa koulun arvot, opetussuunnitelman käytännön toteuttaminen, henkilökunnan osaamisalueiden tunnistaminen, opetuksen järjestäminen sekä tilaratkaisujen uudelleenorganisointi.

Ritaharjun koulussa koko koulun toimintakulttuurin muutosta alettiin toteuttaa vuonna 2008. Muutosten vaikutukset alkoivat selkeästi näkyä toiminnassa noin kolmen vuoden systemaattisen toteuttamisen jälkeen. Koulu on tunnistanut muutoksen näkyvän etenkin ihmisten välillä – arkisessa kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa – yksilöiden omien ajatusten ja asenteiden sijaan. Elämässä on joka päivä uusien tilanteiden edessä ja tärkeää on kiinnittää huomiota juuri käsillä olevaan tilanteeseen, siinä toimimiseen ja reagoimiseen.

Innovaation stepeissä tarkastellaan Ritaharjun koulun tunnistamia koulun toimintakulttuurin muutoksen vaikuttavia kokonaisuuksia:

1. Johtamisen rakenteet
2. Arvot, visio ja strategia
3. Tiimien toimintakulttuuri
4. Osaamisen hallinta
5. Tilat ja pedagogiikka

Stepeissä kutakin kokonaisuutta avataan tarkemmin ja kerrotaan kokonaisuuden johtamisessa huomioitavista seikoista.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Yksikään koulu ei muutu ilman johtamista, ja innovaatio tarjoaa hyviä ohjeita kokonaisen koulun toimintakulttuurin muutoksen johtamiseen.

Impact

Uuden toimintakulttuurin kokonaisvaltainen käyttöönotto vahvistaa koko kouluyhteisön osallisuuden tunnetta ja hyvinvointia sekä purkaa turhia hierarkioita.

Scalability

Malli on toteutettavissa erilaisin resurssein ja koulun omat tarpeet huomioiden, mutta sen toteuttaminen vaatii aina aikaa.

Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
November 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Johtamisen rakenteet
Kartoita nykytilanne.
Read more
02
Arvot, visio ja strategia
Määritelkää koko kouluyhteisönne kesken koulunne arvot, visio, strategia ja missio.
Read more
03
Tiimien toimintakulttuuri
Pohtikaa, mitkä ovat johtavat ajatukset tiimien työskennellessä. Luokaa myös yhteinen prosessimalli mahdollisten ristiriitatilanteiden ja jännitteiden ratkaisemiseksi.
Read more
04
Osaamisen hallinta
Huomioikaa opettajien osaamisen alueet uudistamisessa sekä suunnitelkaa yhdessä, miten osaamisen alueet ja niiden kehittämisen tukeminen rakentuvat osaksi uutta toimintakulttuuria.
Read more
05
Tilat ja pedagogiikka
Oppimisympäristöllä on suuri merkitys toimintakulttuurin muutoksessa, sillä tilat ohjaavat toimintaa. Suunnitelkaa ja toteuttakaa mahdollisuuksien mukaan uusia tiloja uusi toimintakulttuuri keskiössä.
Read more