Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

R

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Työelämään tutustumista ongelmanratkaisun kautta

TET 2.0

Helsinki, Suomi
TET 2.0 on Aalto-yliopiston Mind-tutkimusryhmän kanssa luotu malli, jossa opiskelijat tutustuvat työelämään jonkin yritystoimintaan liittyvän ongelman ja sen ratkaisemisen kautta. Opiskelijat tunnistavat itse yrityksen toimintaan liittyvän ongelman ja yrittävät ratkaista sen erilaisia innovaatiomenetelmiä hyödyntäen.
Introduction

Mistä on kyse?

“Lukiolaiset ovat erinomaisia innovaatioagentteja.”

- Riina Ståhlberg, opinto-ohjaaja

Suomessa työuria yritetään pidentää uran alkupäästä. Yliopistojen hakukriteereitä muutetaan ja tavoitteena on, että yhä useampi ylioppilas pääsisi jatkamaan opintojaan suoraan lukion jälkeen. Lukiolaisten tiedot työelämästä ja työelämän osaamisvaatimuksista ovat kuitenkin tässä vaiheessa vielä usein heikot, sillä lukioissa tehdään yleensä vain vähän yhteistyötä työelämän kanssa.

Tutkimusten mukaan nuoret kaipaavatkin enemmän työelämätietoutta. Lisäksi lähes joka kolmas lukiolaisista on jo ennakkoon päättänyt pitää lukion jälkeen välivuoden opiskelemaan hakeutumisen sijaan, sillä he kokevat tarvitsevansa lisää miettimisaikaa oman alan valintaa varten. Lukioihin on rakennettava uudenlaisia yhteistyömalleja työelämän kanssa.

 

TET 2.0 helpottaa osaltaan nuorten uravalintoja mahdollistaen onnistuneen kokemuksen työelämästä. Se on lukiolaisille suunniteltu työelämäjakso, jossa lukio ja työelämä kohtaavat uuden yhteistyömallin avulla.

Työelämäjakson aikana nuoret tutustuvat työpaikoilla eri alojen asiantuntijoihin ja saavat tilaisuuksia oivaltaa erilaisten koulutuspolkujen mahdollisuudet keskustellessaan ammattilaisten kanssa. Nuoria rohkaistaan myös kysymään ja kyseenalaistamaan yrityksen jo olemassa olevia tapoja ja toimintamalleja. Näin nuoret paikantavat itse ratkaisuja vaativia ongelmia ja pääsevät lopulta keksimään innovatiivisia ratkaisumalleja työpaikan haasteisiin.

Myös yhteistyöhön ryhtyvät yritykset hyötyvät TET2.0-jaksosta. Yhteistyön avulla yritykset saavat omalle alalleen kyvykästä työvoimaa jakson ajaksi. Yhteistyö lisää myös alan tunnettuutta ja kiinnostavuutta, jolloin opiskelijat ovat tietoisia uusista ammattivaihtoehdoista hakeutuessaan jatko-opintoihin.

Lisäksi nuoret tuovat alalle ja yritykseen uutta, innovatiivista näkökulmaa sekä kyseenalaistavat vallitsevia käytäntöjä, jolloin yritykset saavat potentiaalisilta tuotteidensa ja palveluidensa käyttäjiltä myös suoraa palautetta toiminnastaan ja voivat hyödyntää tätä palautetta omassa kehitystyössään myöhemmin.

Yhtenä tärkeänä TET2.0-jakson tarkoituksena on tukea nuoren ymmärryksen lisääntymistä itsestään. Työelämäjakson aikana nuoret keskittyvät pohtimaan missä he ovat hyviä ja miten he toimivat erilaisissa tilanteissa. Jakson aikana saadun kokemuksen tavoitteina onkin vahvistaa nuoren luottamusta omaan itseensä ja osaamiseensa sekä kehittää itsetuntemusta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen auttaa nuorta jatkossa myös koulutusalan valinnassa ja opiskelemaan hakeutumisessa.

Read more ›
Innovation Overview
15 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
1 226
Views
Tips for implementation
Aikaresurssit, ohjaavien opettajien sitoutuminen, 2–3 kk aikaa suunnittelulle.
Contact information
R
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio päivittää perinteiset työelämään tutustumisjaksot tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Impact

Opiskelijat oppivat työelämässä relevantteja taitoja, kun taas yhteistyöyritykset saavat tuoretta näkemystä.

Scalability

TET 2.0 on toteutettavissa hyvin erilaisissa ympäristöissä, jos vain sitoutuneet henkilöt koulun puolelta löytyvät.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ohjaavan opettajan valitseminen
Valitkaa TET 2.0 -jakson ohjaava opettaja, joka on vastuussa jakson järjestämisestä, organisoimisesta sekä toteutuksesta ja arvioinnista.
Read more
02
Suunnittelutyö ja koulun sitouttaminen
TET 2.0 -jakso koostuu kolmesta osiosta.
Read more
03
Yhteistyö yritysten ja organisaatioiden kanssa
Yhteistyön rakentamisessa voidaan käyttää monia tapoja:
Read more
04
Opiskelijoiden koulutuspäivä
Järjestäkää opiskelijoille yhden päivän mittainen koulutus ennen TET 2.0 -jaksoa.
Read more
05
Opiskelijoiden jakaminen innovaatiotiimeihin
Muodostakaa opiskelijoista kolmen hengen innovaatiotiimejä, joista jokainen lähtee yhteen yritykseen tai organisaatioon TET 2.0 -viikon ajaksi.
Read more
06
Yhteyden pitäminen nuoriin jakson aikana
Opinto-ohjaaja tai ohjaavat opettajat voivat olla yhteydessä opiskelijoihin esimerkiksi vieraillen yrityksissä.
Read more
Show more