We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
All articles
search
clear

TET 2.0

location_on Helsinki, Finland

Työelämään tutustumista ongelmanratkaisun kautta

TET 2.0 on Aalto-yliopiston Mind-tutkimusryhmän kanssa luotu malli, jossa opiskelijat tutustuvat työelämään jonkin yritystoimintaan liittyvän ongelman ja sen ratkaisemisen kautta. Opiskelijat tunnistavat itse yrityksen toimintaan liittyvän ongelman ja yrittävät ratkaista sen erilaisia innovaatiomenetelmiä hyödyntäen.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children/users

1

Countries
Updated
November 22nd, 2022
Lukiolaiset ovat erinomaisia innovaatioagentteja.

About the innovation

Mistä on kyse?

Suomessa työuria yritetään pidentää uran alkupäästä. Yliopistojen hakukriteereitä muutetaan ja tavoitteena on, että yhä useampi ylioppilas pääsisi jatkamaan opintojaan suoraan lukion jälkeen. Lukiolaisten tiedot työelämästä ja työelämän osaamisvaatimuksista ovat kuitenkin tässä vaiheessa vielä usein heikot, sillä lukioissa tehdään yleensä vain vähän yhteistyötä työelämän kanssa.

Tutkimusten mukaan nuoret kaipaavatkin enemmän työelämätietoutta. Lisäksi lähes joka kolmas lukiolaisista on jo ennakkoon päättänyt pitää lukion jälkeen välivuoden opiskelemaan hakeutumisen sijaan, sillä he kokevat tarvitsevansa lisää miettimisaikaa oman alan valintaa varten. Lukioihin on rakennettava uudenlaisia yhteistyömalleja työelämän kanssa.

 

TET 2.0 helpottaa osaltaan nuorten uravalintoja mahdollistaen onnistuneen kokemuksen työelämästä. Se on lukiolaisille suunniteltu työelämäjakso, jossa lukio ja työelämä kohtaavat uuden yhteistyömallin avulla.

Työelämäjakson aikana nuoret tutustuvat työpaikoilla eri alojen asiantuntijoihin ja saavat tilaisuuksia oivaltaa erilaisten koulutuspolkujen mahdollisuudet keskustellessaan ammattilaisten kanssa. Nuoria rohkaistaan myös kysymään ja kyseenalaistamaan yrityksen jo olemassa olevia tapoja ja toimintamalleja. Näin nuoret paikantavat itse ratkaisuja vaativia ongelmia ja pääsevät lopulta keksimään innovatiivisia ratkaisumalleja työpaikan haasteisiin.

Myös yhteistyöhön ryhtyvät yritykset hyötyvät TET2.0-jaksosta. Yhteistyön avulla yritykset saavat omalle alalleen kyvykästä työvoimaa jakson ajaksi. Yhteistyö lisää myös alan tunnettuutta ja kiinnostavuutta, jolloin opiskelijat ovat tietoisia uusista ammattivaihtoehdoista hakeutuessaan jatko-opintoihin.

Lisäksi nuoret tuovat alalle ja yritykseen uutta, innovatiivista näkökulmaa sekä kyseenalaistavat vallitsevia käytäntöjä, jolloin yritykset saavat potentiaalisilta tuotteidensa ja palveluidensa käyttäjiltä myös suoraa palautetta toiminnastaan ja voivat hyödyntää tätä palautetta omassa kehitystyössään myöhemmin.

Yhtenä tärkeänä TET2.0-jakson tarkoituksena on tukea nuoren ymmärryksen lisääntymistä itsestään. Työelämäjakson aikana nuoret keskittyvät pohtimaan missä he ovat hyviä ja miten he toimivat erilaisissa tilanteissa. Jakson aikana saadun kokemuksen tavoitteina onkin vahvistaa nuoren luottamusta omaan itseensä ja osaamiseensa sekä kehittää itsetuntemusta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen auttaa nuorta jatkossa myös koulutusalan valinnassa ja opiskelemaan hakeutumisessa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio päivittää perinteiset työelämään tutustumisjaksot tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Impact

Opiskelijat oppivat työelämässä relevantteja taitoja, kun taas yhteistyöyritykset saavat tuoretta näkemystä.

Scalability

TET 2.0 on toteutettavissa hyvin erilaisissa ympäristöissä, jos vain sitoutuneet henkilöt koulun puolelta löytyvät.

Implementation steps

Ohjaavan opettajan valitseminen
Valitkaa TET 2.0 -jakson ohjaava opettaja, joka on vastuussa jakson järjestämisestä, organisoimisesta sekä toteutuksesta ja arvioinnista.

Ohjaavana opettajana voi toimia kuka tahansa koulun opettaja, mutta lukiossa luontevana ratkaisuna on opinto-ohjaajan toimiminen vastuuroolissa. TET2.0-jakso sopii hyvin esimerkiksi lukion OP2 - tai TO3 -kurssin opiskelijoille.

Ohjaavalla opettajalla on oltava valmius työskennellä työelämän ja oppilaitoksen rajapinnassa. Tärkeää on nähdä työelämä oppimisympäristönä sekä ymmärtää TET 2.0 -kokemuksen merkitys opiskelijan kasvussa kohti työelämää.

Eri aineiden opettajista muodostuva tiimi voi myös toimia yhteistoiminnallisesti jakson ohjaavana yksikkönä. Opettajatiimi, joka koostuu esimerkiksi opinto-ohjaajasta, yhteiskuntaopin opettajasta sekä taideaineen opettajasta voi toimia hyvänä jakson ohjausyksikkönä nuorille tarjoten moninaista pedagogista ajattelua jakson toteuttamiseen sekä nuorten tukemiseen.

Suunnittelutyö ja koulun sitouttaminen
TET 2.0 -jakso koostuu kolmesta osiosta.

1) opiskelijoiden yhden päivän mittainen koulutuspäivä

2) viikon kestävä työelämäjakso eri alan yrityksissä

3) loppukeskustelu ja reflektointi

Tätä ennen jakson ohjaavien opettajien täytyy varata aikaa jakson suunnitteluun. Suunnittelu pitää sisällään:

  • jakson sisällyttämisen koulun kurssirakenteeseen
  • opetushekilökunnan tiedottamisen
  • yritysyhteistyön rakentamisen
  • opiskelijoiden jaon yhteistyöyrityksiin

Suunnittelulle on hyvä varata aikaa 2–3 kuukautta.

Suunnitelkaa yhdessä koulun johdon, opinto-ohjaajien ja kurssia ohjaavien opettajien kesken miten koulun rakenteet mahdollistavat lukiolaisen poissaolon koululta viikon ajan. Opiskelijoiden oppiminen työpaikoilla tulee huomioida myös muiden kurssien suorittamisessa, jotta TET 2.0 -jakso ymmärretään aidosti osana lukiolaisen oppimista.

TET 2.0 -jakson toteuttamisesta kannattaa järjestää yhteinen tiedottamis- ja keskustelutilaisuus koulun opetushenkilökunnan kanssa, jotta kouluun muodostuu yhteinen käsitys siitä, mitä TET 2.0 -jakso mahdollistaa opiskelijalle sekä mitä nuoret voivat tämän ajanjakson aikana oppia.

Opetushenkilökunta on hyvä sitouttaa tukemaan jakson toteutumista sekä ymmärtämään oppimisympäristön vaihdoksen merkitys oman opetuksen piiristä ja kouluympäristöstä työelämäympäristöön.

Yhteistyö yritysten ja organisaatioiden kanssa
Yhteistyön rakentamisessa voidaan käyttää monia tapoja:
  • Ohjaavien opettajien tai koulun opinto-ohjaajan jo olemassa olevien kontaktien hyödyntäminen
  • Alueen paikallislehtien, sosiaalisen median kanavien ja muun verkkotiedottamisen hyödyntäminen

  • Koulun muun henkilökunnan sekä opiskelijoiden omien yrityskontaktien kartoittaminen

  • Koulun opiskelijoiden vanhempien tiedottaminen ja osallistaminen yritys- ja organisaatiokontaktien luomiseen ja yhteistyön rakentamiseen

  • Opiskelijoiden mielenkiinnon kohteiden selvittäminen sekä niiden alojen yritysten ja organisaatioiden edustajien kutsuminen koululle kertomaan toiminnastaan

  • Valtakunnallinen verkostoyhteistyö, kuten Nuori Yrittäjyys ja YES ry

Kun TET 2.0 -jakson yhteistyöyritykset ja -organisaatiot on valittu, yritysten kontaktihenkilöille voidaan järjestää yhteinen tapaaminen, jossa keskustellaan TET2.0:n tavoitteista ja käytännöistä.

Opiskelijoiden koulutuspäivä
Järjestäkää opiskelijoille yhden päivän mittainen koulutus ennen TET 2.0 -jaksoa.

Koulutuksessa keskustellaan työelämään tutustumisjakson tavoitteista sekä opetellaan innovointi- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulutuspäivän tarkoituksena on voimaannuttaa lukiolaisia astumaan rohkeasti kouluympäristön ulkopuolelle sekä käyttämään taitojaan ja vahvuuksiaan opetellessaan toimimaan valitsemassaan työympäristössä ja osallistuessaan sen kehittämiseen.

Koulutuspäivä kannattaa rakentaa keskustelevaksi, jotta nuoret oivaltavat jo omaavansa tietoja ja taitoja, joita he TET 2.0-jakson aikana tarvitsevat sekä toisaalta ymmärtävät mahdollisuuden oppia jakson aikana paljon lisää.

Nuoria auttavia taitoja jaksolle ovat etenkin oma rohkeus, reippaus sekä kyky kysyä ja kyseenalaistaa. Nuoria kannattaakin kannustaa kiinnittämään näihin ominaisuuksiin ja taitoihin huomiota sekä harjoittelemaan niitä myös TET2.0-jakson aikana.

Innovointitaitoja voi esimerkiksi harjoittaa käyttämällä alla olevia Innovoinnin aakkosia. Innovaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä uutta toimintatapaa, palvelua tai tuotetta, joka tuo lisäarvoa.

Innovoinnin aakkoset

A = Ask

Etsitään hyvä ongelma ratkaistavaksi tai mahdollisuus, joka voitaisiin realisoida.

B = Brainstorm

Ideoidaan ratkaisuja ongelmaan tai mahdollisuuden toteuttamiseen.

C = Choose

Valitaan ideoista potentiaalisimmat vaihtoehdot.

D = Demo or die

Kokeillaan yhtä ideaa kerrallaan käytännössä mahdollisimman kustannustehokkaasti.

E = Experimentation ideas

Jos kokeileminen on kallista ja/tai vaikeaa, keksitään kokeilemisen ideoita, eli ideoidaan itse kokeilemista.

F = Feedback

Kokeilu on oppimisen väline ja itsessään keino kerätä palautetta. Kerätään ja kootaan kokeilusta saatu informaatio.

G = Gain & Grow

Saatu palaute vie toteutusta eteenpäin ja vähentää epävarmuutta. Opitaan saadusta palautteesta ja kehitetään ideaa.

H = High fidelity pilot

Kokeilujen jälkeen päästään tasolle, jossa voidaan olettaa idean toimivan. Tehdään idean toteuttamiseksi pilotti.

I = Iterate & Illustrate

Innovointiprosessi etenee osissa ja luonteenomaista prosessin eri osille on niiden toistuvuus ennemmin kuin lineaarisuus, joten tärkeää on muistaa dokumentoida prosessi, tulokset sekä niiden aikana ja jälkeen tapahtuva oppiminen.

Innovoinnin aakkoset on kehittänyt Aalto yliopiston Mind-tutkimusryhmän Anssi Tuulenmäki. Lisätietoa Innovoinnin aakkosista sekä niiden käyttöön kehitetyn ohjekirjan tilaamisesta voit tiedustella:

Anssi Tuulenmäki
anssi.tuulenmaki@mindustry.fi

Ohjekirja on maksullinen.

Opiskelijoiden jakaminen innovaatiotiimeihin
Muodostakaa opiskelijoista kolmen hengen innovaatiotiimejä, joista jokainen lähtee yhteen yritykseen tai organisaatioon TET 2.0 -viikon ajaksi.

Ohjaava opettaja tai opettajatiimi rakentaa innovaatiotiimit yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tiimissä on hyvä olla persooniltaan ja toimintatavoiltaan keskenään erilaisia nuoria.

Ideaalitilanteessa ohjaavilla opettajilla on tietoa nuoren jatko-opintosuunnitelmista ja/tai nuoren kiinnostuksista ja vahvuuksista, jolloin nuoren TET 2.0 -yritys voi mahdollistua alalta mikä nuorta jo lähtökohtaisesti kiinnostaa. Kiinnostuksen voi selvittää esimerkiksi jo jakson suunnitteluvaiheessa ennen yritysyhteistyökentän kartoittamista. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä TET 2.0 -kokemus voi herättää nuoren kiinnostumisen aivan uuteen koulutusalaan.

Jokaisen opiskelijatiimin jäsenistä yksi toimii oman tiiminsä vastuuhenkilönä. Nimetty vastuuhenkilö ottaa yrityksen kontaktihenkilöön yhteyttä ennen jaksoa sekä sopii tarvittaessa ennen jakson alkua pidettävästä tapaamisesta. Vastuuhenkilö huolehtii myös jakson aikana tapahtuvasta viestinnästä yrityksen ja tiimiin kuuluvien opiskelijoiden välillä.

Yhteyden pitäminen nuoriin jakson aikana
Opinto-ohjaaja tai ohjaavat opettajat voivat olla yhteydessä opiskelijoihin esimerkiksi vieraillen yrityksissä.

TET 2.0-jaksoon osallistuvien nuorten kanssa voi myös olla perustaa oman ryhmän sosiaalisen median kanavia hyödyntäen tai pitää yhteyttä esimerkiksi jonkin verkkoalustan, kuten Slackin kautta.

Yrityksessä vierailu on kuitenkin tehokkain ja myös välittämistä viestivä tapa tarjota opiskelijalle mahdollisuus kertoa vuorovaikutteisesti omasta kokemuksestaan sekä esitellä autenttisessa ympäristössä yritystä ja omia työtehtäviään.

Reflektointi
Järjestäkää työelämään tutustumisjakson jälkeen reflektointitilaisuus.

Nuorten omaa kokemusta jaksosta on hyvä reflektoida esimerkiksi pienryhmäohjauskeskusteluissa. Yhtenä reflektointi- ja palautteenantotehtävänä voi myös olla esityksen tekeminen, jossa nuoret kokoavat omissa pienryhmissään lyhyehkön esityksen kokemuksistaan.

Esitysten katsomiseen tai muihin tapoihin jakaa kokemuksia on hyvä osallistaa muiden opiskelijoiden lisäksi myös koulun opetushenkilökunta. Tämä mahdollistaa työelämätietouden ja työelämän osaamistarpeiden levittämisen kaikille opiskelijoille ja opettajille. Opettajat voivat hyödyntää esityksissä ilmaistua työelämään liittyvää tietoa omassa opetuksessaan sekä huomioida myös nuorten kokemukset työelämästä opiskeluun vaikuttavina asioina.

Esimerkkejä TET 2.0 -jakson toteutuksesta
Töölön yhteiskoulun lukiolaisten TET2.0-kumppanuusyrityksiä ovat olleet muun muassa Finnair, Suunto, Microsoft, Eduhouse, VR, Elisa ja OP.

Yrityksissä on ollut oma kontaktihenkilö, joka on ohjannut opiskelijatiimin ensimmäisenä päivänä niin sanotusti talon tavoille sekä esitellyt nuoret muulle henkilökunnalle.

Opiskelijatiimillä on ollut joko vapaus lähteä yhdessä etsimään yrityksessä asioita, joita kannattaisi kehittää tai heille on annettu yrityksen toimesta valmiiksi jokin haaste tai ongelma, johon heidän ongelmanratkaisutaitojaan on toivottu avuksi.

Nuoret ovat poikkeuksetta kokeneet, että yrityksissä on luotettu heihin ja heidän ajatteluaan ja osaamistaan on todella arvostettu.

Tärkeä oppimiskokemus niin nuorille kuin yrityksen henkilökunnalle on ollut TET 2.0 -jakson viimeisenä päivänä järjestetty yhteinen tilaisuus, jossa nuoret ovat esitelleet yrityksen henkilökunnalle tuloksensa eli mitä ovat saaneet viikon aikana ratkaistuksi.

Esimerkiksi VR:llä opiskelijat olivat rakentaneet henkilökunnalle HYMY-kampanjan, Finnairilla he keksivät ratkaisuja lisäpalveluiden myynnin kasvattamiseen ja Eduhousella nuoret pohtivat miten koulutustilaisuuksia voidaan järjestää internetin välityksellä.

Spread of the innovation

loading map...