search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Eläytyminen ja kokemuksellinen oppiminen osaksi opetusta

Teatterilähtöiset menetelmät opetuksessa

location_on Lahti, Finland
Innovaatiossa avataan kolme erilaista tapaa opettajalle tuoda teatterilähtöisiä menetelmiä ja draamakasvatusta osaksi opetustyötä ja lapsen koulunkäyntiä. Innovaatio on toteutettu koko kaupungin laajuisesti, mutta esitellyistä tavoista voi hyödyntää myös yksittäisiä kokonaisuuksia.
Yhdessä toimimista voi oppia vain yhdessä toimien.

-Anna-Riitta Partanen, Lahden kaupungin draamakasvattaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
260
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Riippumatta siitä, mihin ihmiset päätyvät työelämässä, he ovat tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Työn suorittamiseen vaadittavien mekaanisten ja ajattelullisten taitojen rinnalla yhtä tarpeellisia ovatkin vuorovaikutustaidot. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan on tärkeää työelämän lisäksi myös muissa ihmissuhteissa, joita luomme läpi elämän lapsesta aikuisuuteen asti.

Hyviin vuorovaikutustaitoihin kuuluvat kyky kohdata toinen ihminen, kuunnella ja tulla itse kuulluksi sekä taito toimia ryhmän jäsenenä. Näiden taitojen opettelemiseen kuuluu tiiviisti empatian, moninäkökulmaisuuden sekä luovan ongelmanratkaisutaitojen harjoittaminen.

Draamatyöpajat opettavat näitä taitoja toiminnallisesti ja kokemuksellisesti. Valittujen menetelmien avulla oppilas eläytyy erilaisiin kuvitteellisiin tilanteisiin ja toimii erilaisissa tilanteissa roolihahmonsa näkökulmasta. Oppilaan täytyykin ottaa huomioon roolinsa tavoitteet ja tarpeet sekä pohtia tilannetta myös muiden toimijoiden kannalta. Usein eläytymiskokemus oman kehon ja mielen avulla jättää opitusta voimakkaan jäljen.

Draamatyöskentelylle luonteenomaista on “vakava leikillisyys”. Draamamenetelmät avaavat prosessin luovan ajattelun kehittymiseen ja uusien merkitysten löytämiseen. Draamaa tehdessä opitaan itseilmaisua, vuorovaikutustaitoja, empatiaa, heittäytymistä ja yhteistyötaitoja.

Draaman avulla voidaan tarkastella minkä tahansa oppiaineen sisältöjä syvällisemmin sekä paneutua etenkin asioiden syihin, seurauksiin ja monien eri näkökulmien havaitsemiseen ja niiden ymmärtämiseen. Roolissa on turvallista kokeilla erilaisia toimintatapoja ja ajatella käsiteltäviä asioita uusista näkökulmista. Samalla ymmärrys itsestä ja ympäröivästä maailmasta lisääntyy.

Tämän innovaation stepit antavat opettajalle välineitä ja ideoita, joiden avulla opettaja pääsee käsiksi draaman luonteeseen ja voi lisätä draamakasvatusta oppilaille. Lisäksi steppien esimerkeissä esitellään seuraavat kokonaisuudet:

  • Draamaopetusjaksot oppilaille. Jaksoilla opettaja havainnoi, omaksuu ja oppii draaman luonteesta sekä sen käyttöön vaadittavista taidoista ja elementeistä.

  • Opettajien kouluttaminen draamamenetelmien käyttöönottoon ja käyttöön. Opettajat saavat työkaluja suoraan opetukseen sekä omakohtaisen kokemuksen draamamenetelmistä.

  • Kaupunginteatterin esityksiin liittyvät työmuodot. Näihin kuuluvat esimerkiksi työpajojen pitäminen, opettajamateriaalien tuottaminen ja taiteilijatapaamisten organisointi.

Lahden kaupungissa, jossa innovaatio on kehitetty, kaikilla peruskoululaisilla  on mahdollisuus osallistua draamakasvatukseen. Kaupungin draamakasvattajan palvelut ovat koulujen käytettävissä joko kaupunginteatterin esityksiin liittyen tai kouluilla toteuttavissa draamaopetusjaksoissa. Lisäksi draamakasvattaja perehdyttää opettajia draamatyötapojen käyttöön muun muassa koulukohtaisissa ja alueellisissa koulutusiltapäivissä.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Draamassa syvä oppiminen tapahtuu yhteisen kokemuksen kautta vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Impact

Oppilaat löytävät itsestään uutta rohkeutta ja uusia tunteita hyvän yhteishengen ja vuorovaikutuksen ilmapiirissä.

Scalability

Innovaation osat ovat sovellettavissa missä vain. Keskeistä on kuitenkin perehtyneisyys draamakasvatukseen tai sen tunteva yhteistyötaho.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Draamakasvatuksen kulmakivet
Draama sopii erinomaisesti ryhmädynamiikan vahvistamiseen, myönteisen tunneilmaston rakentamiseen, vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen harjoitteluun sekä ajattelun taitojen ja itsesäätelyn harjoitteluun.
Read more
02
Draamakasvatuksen ohjaaminen
Joillakin opettajilla on tarpeeksi tietotaitoa harjoitusten toteuttamiseen luokassa itsenäisesti, mutta myös koulutettuja draamakasvattajia voi kutsua luokan avuksi.
Read more
03
Draamatyöskentely käytännössä
Draamatyöskentelyssä edetään usein vaiheesta toiseen liukuen ja pikkuhiljaa, jotta mieli ja keho ovat vastaanottavaisia uudelle ja sekä virittyneet työstettävään aiheeseen.
Read more
04
Yhteistyö teatterin kanssa
Teatteri toimii oppimisympäristönä monella tavalla.
Read more
05
Opettajankoulutus
Mikäli innostuit draamakasvatuksesta, tutustu lisää draamakasvatukseen esimerkiksi kirjallisuuden kautta.
Read more