search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon HUNDRED 2018
Ratkaisukeskeinen toimintatapa kaupungin kouluissa

Ratkaisukeskeinen kaupunki

location_on Lappeenranta, Finland
Innovaatiossa kaupungin kaikki peruskoulut koulutetaan käyttämään ratkaisukeskeistä toimintatapaa. Kouluttaminen mahdollistaa ratkaisukeskeisen ajattelu- ja vuorovaikutustavan ulottumisen kaikille koulutuskentän osa-alueille: oppilaiden ja huoltajien kanssa tehtävään työhön, henkilöstön keskinäiseen yhteistyöhön, johtamiseen sekä yhteistyöhön erinäisten verkostokumppaneiden kanssa.
Vaikka koulutusinvestointi ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin synnyttämiseksi on täydennyskoulutuksen osalta iso, on hämmästyttävää, että ilman minkäänlaisia lisäkustannuksia itse toimintaan olemme parantaneet toimintamme laatua ja tuloksia muuttamalla pelkästään ajattelu- ja vuorovaikutustapaamme.

-Mari Routti, opetustoimenjohtaja Lappeenrannan kaupunki

Overview

HundrED has selected this innovation to

HundrED 2018

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2008
Established
-
Organisation
662
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Ihminen kohtaa elämässään jatkuvasti erilaisia haasteita ja ongelmia. Ne voivat olla pieniä asioita, joista olemme oppineet selviämään tiettyjä keinoja käyttäen. Joskus taas ongelmat ovat suurempia ja vaativat meiltä enemmän ponnisteluja niiden ratkaisemiseksi. Eteen tulevat haasteet ja ongelmat voivat liittyä arkipäiväiseen elämään tai työhön, mutta ne ilmestyvät usein jotakin uutta kohdatessamme tai opetellessamme.

Kouluarjessa toimiessa sekä oppilaat että kouluhenkilökunta kohtaavat lukuisia pieniä pulmia ja haasteellisempia ongelmia liittyen oppimiseen, muiden kanssa toimeen tulemiseen tai esimerkiksi yhteistyön organisoimiseen. Ongelmanratkaisutaitoja voidaan erikseen opetella, mutta yksittäisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen käytetyt ajattelumekanismit, tavat toimia ja niihin asennoituminen voidaan myös liittää kaikkeen kouluarjessa toimimiseen sekä osaksi koko koulun toimintakulttuuria. Tällöin ongelmat muuttuvat tavoitteiksi ja ongelman ympärillä käyty puhe tavoitepuheeksi.

Ratkaisukeskeisyys on ajattelu- ja toimintatapa, jossa ongelmien sijaan huomion kohteeksi nostetaan hyvä tulevaisuus ja tavoitteet. Se ponnistaa pois perinteisestä ongelmalähtöisestä ajattelusta, jossa voimavarat kuluvat tavallisesti ongelman sisällön pohdintaan ja esimerkiksi ongelman aiheuttajien etsintään.

Ratkaisukeskeisyys kiinnittyy myös vahvasti dialogiseen vuorovaikutukseen, jossa keskitytään kuuntelemaan ja ymmärtämään tasavertaisesti vuorovaikutuksessa olevia osapuolia sekä pyritään kunnioittavassa ilmapiirissä rakentavasti eteenpäin.

Ratkaisukeskeinen toimintatapa pitää sisällään arvostavaa vuorovaikutusta, ongelmien syyn selvittämistä asianosaiselta itseltään olettamuksien sijaan, toivotun tulevaisuuden määrittelyä sekä toimenpiteiden ja seurannan sopimista. Lisäksi huomiota kiinnitetään jokaisen vahvuuksiin ja koulussa ylläpidetään myönteistä puhetta. Lähestymistavan keskeinen näkökulma on se, että käytetyillä sanoilla on suuri merkitys ja niillä luodaan jatkuvasti todellisuutta.

Lappeenrannan kaupunki aloitti opetushenkilöstön kouluttamisen ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi vuonna 2008. Alunperin koulutusprosessia alettiin toteuttaa siksi, että opettajat saisivat valmiuksia toimia neuropsykiatrisesti oirehtivien oppilaiden kanssa ratkaisukeskeisiä toimintamalleja hyödyntäen. Pian huomattiin, että ratkaisukeskeisyys on erinomainen kivijalka kaikelle koulussa tapahtuvalle toiminnalle.

Lappeenrannan mallissa opetuksen järjestäjä on järjestänyt henkilöstölle ja esimiehille koulutusta ratkaisukeskeisyydestä. Kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan on kirjattu, että kaikkien henkilöstöön kuuluvien tulee toteuttaa ratkaisukeskeistä toimintatapaa työssään.

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintamalli on tuonut täysin uuden perustan Lappeenrannan kouluissa työskentelevien ihmisten vuorovaikutukselle. Toimintamallin harjoittaminen alkoi välittömästi tuottaa hyviä tuloksia opettajan ja oppilaan, opettajan ja huoltajien, opettajien keskinäisen, opettajan ja esimiehen sekä opettajan ja muun henkilöstön moniammatillisessa vuorovaikutuksessa. Henkilöstö on kokenut saavansa erinomaisia työkaluja työssään kohtaamiensa ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointi sekä oppilaiden kokema kouluhyvinvointi ovat parantuneet.

Stepeissä ohjeistetaan kuntakohtainen opetushenkilöstön kouluttamisen polku sekä avataan yksittäiselle opettajalle ratkaisukeskeisen toimintatavan sisältöä ja käyttöönottoa vaiheittain.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Koko kaupungin koulujen henkilöstön kouluttaminen ratkaisukeskeiseen toimintatapaan.

Impact

Toimintatavan käyttöönoton vaikutukset ovat välittömiä. Ulottamalla koulutus koko kaupungin kouluihin saadaan aikaan suuri ja näkyvä toimintakulttuurin muutos.

Scalability

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuuri on skaalattavissa helposti erilaisiin kouluihin ja kuntiin.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
October 2017
HundrED 2018
October 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kuntakohtainen taso: Perehdyttäminen ratkaisukeskeisyyteen
Kokoa työryhmä alueesi koulutusalan henkilökunnasta.
Read more
02
Kuntakohtainen taso: Ratkaisukeskeisen toimintatavan testaamin...
Kun työryhmä on perehdytetty tai koulutettu ratkaisukeskeiseen toimintatapaan, on hyvä viedä opittu muiden tietoon ja käytäntöön koulussa.
Read more
03
Kuntakohtainen taso: Resurssien kartoitus ja hankkiminen
Kartoita käytössä olevat resurssit järjestää koulutus.
Read more
04
Kuntakohtainen taso: Koulutuksen järjestäminen koko kunnan alu...
Kun päätös ratkaisukeskeiseen toimintatapaan kouluttautumisesta on tehty, laadi koulutuksen järjestämisen suunnitelma ja aikataulu.
Read more
05
Kuntakohtainen taso: Ratkaisukeskeisen toimintatavan vieminen ...
Jotta koulutus on jatkuvaa ja ratkaisukeskeinen toimintatapa vakiintuu osaksi koulujen toimintakulttuuria ja opetusta, on se tarpeellista viedä osaksi kunta-/aluekohtaista opetussuunnitelmaa ja kunnan strategiaa.
Read more
06
Koulukohtainen taso: Koulutukseen hakeutuminen
Mikäli olet kiinnostunut ratkaisukeskeisestä toimintatavasta, ehdota koulusi johdolle mahdollisuutta kouluttautua ratkaisukeskeiseen toimintatapaan.
Read more
Show more