Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Jenni Vartiainen
Maija Aksela

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Tiedekasvatusmalli esi- ja alkuopetukseen

Pienten lasten tiedekasvatus

Helsinki, Suomi
Innovaatiossa tiedekasvatusta toteutetaan lapsilähtöisesti projektioppimisen periaatteita noudattaen. Innovaatio tarjoaa konkreettiset työkalut toteuttaa tiedekasvatuskokonaisuus esiopetusikäisten lasten kanssa vaihe vaiheelta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Mä en enää ikinä juo kokista!”

- Innovaatiokokeiluun osallistunut lapsi

Muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa tutkiva ote uusien asioiden kohtaamisessa ja ymmärtämisessä on tärkeää. Uteliaalla otteella ja vahvalla uskolla siihen, että asioista voi itse ottaa selvää on suuri arvo myös tulevaisuuden työelämässä.

Tällaista uskoa, asennetta ja keinoja kohdata uutta tutkien tulisi tukea jo varhaislapsuudesta asti. Uteliaisuuden tukemiseen tulisikin panostaa tietoisesti niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessakin. Positiiviset tunne-elämykset ja kokemukset, joita pieni lapsi saa hänen aloitteestaan tuleviin kysymyksiin ja niihin tarttumiseen, antaa hänelle kokemuksen omasta merkityksellisyydestä ja oman ajattelun arvokkuudesta.

Pienten lasten tiedekasvatuksessa päätavoitteena on antaa lapsille pienestä pitäen oivaltamisen ja onnistumisen iloa matematiikan ja luonnontieteiden tutkimisen kautta. Tutkimisen kautta opitaan uteliaan asenteen ja oman tekemisen merkityksen lisäksi muun muassa taitoja havainnoida, mitata ja luokitella. Lisäksi toiminnan avulla tuetaan lasten ajattelutaitojen ja yhteistyötaitojen kehittymistä.

Innovaatio sai alkunsa tutkimuksen osoittamasta tarpeesta aloittaa tiedekasvatus jo varhaisina vuosina. Varhaista tiedekasvatusta tukee lasten kiinnostuksesta nouseva tutkiva toiminta, jossa keskiössä on tutkimisen taitojen oppiminen. Valmiita malleja, jotka olisivat korostaneet lapsilähtöisyyttä ja leikillisyyttä, ei ollut.

Tähän tarpeeseen vastaamaan tutkijatohtori Jenni Vartiainen aloitti yhteistyössä Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen kanssa väitöstutkimuksen. Väitöstutkimuksen tuloksena syntyi innovaatiossa esitelty Vartiaisen tiedekasvatusmalli (Vartiainen, 2016), jota hyödynnettiin vuosina 2013–2016 LUMA-keskuksen pienten lasten kerhotoiminnassa ja vuodesta 2017 alkaen tutkimuksen tuloksia levittävän Hoksaus Science Oy:n toiminnassa.

Voit tutustua Vartiaisen väitöskirjaan tästä: KEHITTÄMISTUTKIMUS: PIENTEN LASTEN TUTKIMUKSELLISEN LUONNONTIETEIDEN OPISKELUN EDISTÄMINEN TIEDEKERHO-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Innovaation stepeissä kuvataan tämä tiedekasvatusmalli eli tiedekasvatusprojektin onnistumisen toteutumiseen tarvittavat vaiheet, jossa noudatetaan tutkivan oppimisen sekä leikillisen lähestymistavan periaatteita. Lisäksi esimerkeissä avataan yksi tiedekasvatusprojekti, joka rakentui esikoululaisten kiinnostusten kohteiden pohjalta valitun aiheen ympärille.

Esimerkkinä kulkevan tiedekasvatusprojektin voi toteuttaa lasten kanssa suoraan tai käyttää steppien yleisiä tiedekasvatusmallin vaiheita apuna oman projektin suunnitteluun.

Read more ›
Innovation Overview
6 - 8
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
395
Views
Tips for implementation
Tarvittavat resurssit vaihtelevat suuresti tiedeprojektin mukaan – vähilläkin resursseilla voi toteuttaa paljon.
Contact information
Jenni Vartiainen
Maija Aksela
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatiossa tutkimisen taitojen harjoittelu yhdistyy ilmiöpohjaiseen oppimiseen lapsilähtöisesti.

Impact

Lapset saavat kokemuksen omien kysymystensä tärkeydestä ja siitä, että heitä kuunnellaan.

Scalability

Tutkimisen taitoja voi harjoitella minkä tahansa luonnontieteisiin liittyvän aiheen kontekstissa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kiinnostavan aiheen selvittäminen
Voit selvittää lasten kiinnostuksen kohteita keskustelemisen ja kysymysten esittämisen lisäksi muillakin tavoilla.
Read more
02
Tavoitteen asettaminen
Asettakaa yhdessä lasten kanssa selkeä ja saavutettava tavoite toiminnalle.
Read more
03
Ilmiön havainnoiminen
Havainnoikaa ilmiötä mahdollisimman monenlaisilla keinoilla.
Read more
04
Tutkiminen
Tutkikaa käytännössä valittua ilmiötä.
Read more
05
Tulosten ilmaiseminen ja reflektointi
Mieti monipuolisia ilmaisukeinoja tulosten esittämiselle.
Read more