We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Nuorisotyö kouluissa

Toimintamalli koulun ja nuorisotyön yhteistyön tiivistämiseen

Toimintamallin avulla nuoriso- ja koulupalvelut tuodaan entistä lähemmäksi toisiaan. Tarkoitus on tukea ja kehittää yhteisöllisyyttä, lisätä osallisuutta ja helpottaa varhaista puuttumista ongelmatilanteisiin.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2012

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Malli mahdollistaa nuorten hyvinvoinnin lisäämisen koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyön tiivistymisen myötä.

About the innovation

Mistä on kyse?

Koulunuorisotyön tehtävä on olla mukana tukemassa nuorten kokonaisvaltaista kehitystä vaihtelevissa elämäntilanteissa siten, ettei nuori koe olevansa yksin asioidensa kanssa. Nuoren hyvinvointia tuetaankin parhaiten silloin, kun koulun ja nuorisotyön ammattilaiset toimivat tavoitteellisessa yhteistyössä keskenään.

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua useilla eri tavoilla. Nuorisotyö painottuu pääosin nuoren vapaa-ajalle, mutta koulunuorisotyössä nuoren kasvua tuetaan kouluympäristössä. Vapaa-ajan nuorisotyötä tehdään esimerkiksi nuorisotaloissa, jonne nuorilla on vapaa pääsy, tai erilaisten vapaa-ajan harrastekerhojen avulla.

Mallin tavoitteena on tukea nuoren kehittymistä aktiiviseksi kansalaiseksi sekä lisätä hyvinvointia. Tämän saavuttamiseksi on kolme keskeistä lähestymistapaa:

  • yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen
     
  • osallisuuden lisääminen, innostaminen ja aktivointi
     
  • ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
     

Nuorisotyö kouluissa auttaa löytämään konkreettiset menetelmät näiden lähestymistapojen toteuttamiseksi omassa koulussa.

Nämä menetelmät ja tavoitteet määritetään aina koulun ja nuorisotoimen yhteistyössä ja ne on tärkeä kirjata ylös koulun ja nuorisotyön yhteiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tehtävänä on tukea kaupungin kasvatusalan ydintoimijoiden eli sekä koulun että nuorisopalveluiden yhteistyötä. Tämän innovaation menestyksekäs toteuttaminen vaatiikin useiden tahojen sitoutumista johtoa myöten.

Koulunuorisotyön malli on syntynyt Rovaniemellä, jossa nuoriso-ohjaajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Kouluissa tehtävä nuorisotyö on osa koko alueen nuorisotyötä, mikä tarkoittaa, että nuoriso-ohjaajat työskentelevät nuorisotilojen lisäksi myös kouluissa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Nuorisotyön tuominen kouluihin tekee moniammatillisen yhteistyön mahdolliseksi, jolloin yhteistyöstä hyötyvät niin opettajat, nuorisotyöntekijät kuin oppilaatkin.

Impact

Nuorten ongelmat havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua olemassaolevien tuokioiden kautta.

Scalability

Jos alueella ei ole nuorisotyön toimijaa, yhteistyötä voi tehdä myös esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Implementation steps

Koulun tarpeen kartoittaminen
Mieti ja tutki, millaisesta yhteistyöstä nuorisotyön kanssa on hyötyä oppilaille.

Tavoitteita voi miettiä esimerkiksi koulumotivaation, osallisuuden, ennaltaehkäisevän nuorisotyön tai vaikkapa nuorten vapaa-ajan käytön näkökulmista.

Esimerkkejä konkreettisista toimintamalleista:

Yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen

Nupa-välkät

Nupa-välkät ovat nuorisopalveluiden ohjaamia välitunteja, jotka pidetään yleensä koulupäivän pisimmällä tauolla. Oppilaille järjestetään mieluisaa välituntitoimintaa ja näin lisätään kouluviihtyvyyttä. Nupa-välkät toteutetaan resurssien puitteissa, ja niistä sovitaan etukäteen koulu- ja ohjaajakohtaisesti.

Kohdennettu pienryhmätoiminta

Pienryhmätoimintaa voidaan toteuttaa koulun tarpeen ja nuoriso-ohjaajien resurssien puitteissa. Koulun henkilökunnan on ryhmää muodostettaessa hyvä miettiä tarkoin ryhmän perustamisen tavoitteet – ryhmiä voi olla monenlaisia. Onnistuessaan pienryhmään osallistuminen tuo ryhmäläisille myönteisiä yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemuksia, ja parantaa siten kouluviihtyvyyttä.

Osallisuuden lisääminen, innostaminen ja aktivointi

Tukioppilastoiminta ja -koulutus

Nuoriso-ohjaaja tukee koulun valitsemaa vastuuopettajaa, joka ohjaa tukioppilastoimintaa. Tukioppilaiden tehtävänä on puolestaan vahvistaa koulun oppilaiden välisiä suhteita ja toimia uusien oppilaiden tukena.

Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen

SuSe

Sujuvasti seiskalle on toimintapäivä, joiden metodiksi on valittu toimintakokemusmenetelmät. SuSella pyritään ryhmäyttämään yläkouluun siirtyvät nuoret ja näin edesauttamaan sosiaalisten suhteiden syntymistä. Lue lisää sivulta 19.

Some-paketti

Tavoitteena on on ennaltaehkäistä sosiaalisessa mediassa helposti kärjistyviä ongelmia kuten nettikiusaamista sekä herättää nuoret keskustelun avulla ajattelemaan ja harkitsemaan nettikäyttäytymistä sekä toimimaan vastuullisesti muita kunnioittaen. Paketin voi räätälöidä eri ikäryhmille sopivaksi, mutta myös oppilaiden huoltajille esim. teemavanhempainiltaan sopivaksi. Lisää esimerkkejä täältä.

Yhteistyön aloittaminen nuorisotyön ja koulun välillä
Miettikää, mitä yhteisiä tavoitteita teillä on, ja millaisia toimenpiteitä käytettävissä olevat resurssit mahdollistavat.

Yhteistyön onnistumiselle keskeistä on molempien osapuolten sitoutuminen, motivaatio sekä johdon tuki projektille.

Valitkaa koululta yhteistyöopettaja, joka sopii koulunuorisötyön vastuuhenkilön kanssa työn vastuualueet.

Yhteisen suunnitelman laatiminen
Tutustukaa siihen, miten muualla toimittu ja laatikaa suunnitelma yhdessä kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden.


Kirjatkaa suunnitelmaan ylös tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja nimetkää vastuuhenkilöt. Suunnitelma voidaan laatia sekä koulua koskevaksi että Rovaniemen mallin mukaisesti koko kunnan laajuiseksi.

Rovaniemellä tehty seuraavasti

Nuorisopalvelujen työntekijät keräsivät tietoa siitä, miten koulunuorisotyötä oli tehty kunnan eri alueilla. Kerätyt esimerkit käytiin läpi ja niistä valittiin sellaiset, joiden toteuttaminen arvioitiin järkeväksi suhteessa toiminnan toivottuihin tavoitteisiin. Nuoriso-ohjaajat kirjoittivat toimintamallin, johon kirjattiin ylös tavoitteet, menetelmät, vastuutahot ja seurantatoimet. Malli hyväksytettiin rehtorien kokouksessa ja sivistyspalvelujen johdossa koko kuntaa koskevaksi.

Tutustu malliin tästä.
 

Suunnitelman toteutus
Toimikaa laaditun suunnitelman pohjalta ja arvioikaa säännöllisesti toiminnan toteutusta ja sen vaikutuksia. Muokatkaa mallia tarvittaessa arvioinnin pohjalta.
Suunnitelman seuranta ja arviointi
Arvioikaa säännöllisesti toiminnan toteutusta ja sen vaikutuksia. Muokatkaa mallia tarvittaessa arvioinnin pohjalta.

Spread of the innovation

loading map...