Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Ateljee

Toimintamalli lukutaidon opettamiseen ja lukuinnon synnyttämiseen

Hyvänkin lukutaidon omaava oppilas tarvitsee motivaatiota kehittyäkseen vielä paremmaksi lukijaksi, kun taas vasta lukemaan opettelevien oppilaiden on tärkeä saada lukea omaa tasoaan vastaavia tekstejä. Tämä malli tukee oppilaiden lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Se perustuu vahvalle ajatukselle osallisuudesta, henkilökohtaisista tavoitteista sekä mallintamisesta.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Ateljee –toimintamalli aktivoi oppilaita ja on luonteva. Lisäksi malli huomioi erilaiset oppijat, mikä on innostavaa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Lukeminen laajentaa ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Se paitsi kehittää kieltä ja sanavarastoa, on jokapäiväisessä elämässäoleellinen taito. Lukutaidon on todettu korreloivan oppimistulosten kanssa. Mitä taitavampi lukija on, sitä todennäköisemmin eri aineiden sisältöjä on helpompi omaksua. Lukutaidon tason laskeminen tai nouseminen vaikuttaa kaikkien aineiden oppimiseen.

Ateljee-toimintamalli vastaa erityisesti lukutaidon laskevaan osaamistasoon kasvattamalla asteittain oppilaiden lukuintoa ja lukemisen kestävyyttä, jolloin oppilaan hallinnan tunne säilyy.

Tässä toimintamallissa oppilasharjoittelee kuutta eri lukutaitoon liittyvää taitoa. Näiden taitojen avulla tavoitellaan luetun ymmärtämistä ja sujuvuutta sekä sanavaraston lisäämistä, jotka puolestaan auttavat oppilaita kaikessa oppimisessa. Nämä lukutaitoon liittyvät taidot, joita kutsutaan Ateljeiksi, ovat:

 • Itsenäinen lukeminen
 • Yhdessä lukeminen eli parityöskentelyä
 • Kuunteleminen
 • Luova kirjoittaminen
 • Oikeinkirjoitus ja kielitieto
 • Yhdessä työskentely

Taitojen lisäksi malli korostaa lukuinnon merkitystä lukemisen harjoittelulle. Mitä innostuneempi oppilas on, sitä todennäköisemmin hän jaksaa harjoitella ja jatkaa lukemista vielä aikuisiällä. Oppilas saa kokemuksia siitä, että kirjan kansien sisältä löytyy kiehtovia tarinoita. Lukemisen ilo löytyy tarinoita kuuntelemalla, itse kirjoja lukemalla ja luetusta keskustelemalla.

Toimintamallissa korostuvat mallintaminen, henkilökohtainen tavoite sekä jatkuva arviointi. Ateljeet otetaan käyttöön pienin askelin mallintamalla ja harjoittelemalla uusia osatekijöitä. Osatekijät tarkoittavat sellaisia taitoja, joita tarvitaan Ateljee-tuntien sujuvaan toteuttamiseen. Tällaisia ovat muun muassa paikan valintaan ja työvälineiden palauttamiseen liittyvät tilanteet.

Ateljee korostaa oppilaiden osallisuutta ja oman oppimisen omistajuutta, sillä jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen lukemisen tavoite, jonka oppilas määrittelee yhdessä opettajan kanssa. Oppilaiden lukuintoon vaikutetaan antamalla heidän edetä strukturoidusti yksilölliseen tahtiin. Valinnan mahdollisuuden lisäämisen on huomattu vaikuttavan positiivisesti oppimismotivaatioon. Oppilaat saavat muun muassa mahdollisuuden päättää tietyin reunaehdoin mitä ja missä järjestyksessä opiskelevat. Opettaja ja oppilas myös arvioivat jatkuvasti oppimisen edistymistä.

Ateljeet kannattaa aloittaa ottamalla käyttöön Itsenäisen lukemisen Ateljee, jonka toteuttamiseen löydät ohjeet alla olevista stepeistä. Stepeissä kuvataan itsenäisen lukemisen Ateljeen käyttöönotto lukemaan opetteleville oppilaille, vaikka työtapa sopii yhtä hyvin myös alakoulun ylemmille luokille. Toimintamalli on kuitenkin hyvä ottaa käyttöön vasta silloin, kun valtaosa oppilaista osaa jo lukea jonkin verran.

Mallin taustalla on amerikkalainen The Daily CAFE -menetelmä, jonka ovat luoneet sisarukset Gail Boushey ja Joan Moser. Heidän toimintansa pohjautuu alan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden työhön, joita ovat muun muassa Richard Allington, Regie Routman, Debbie Miller, Margaret Mooney, Lucy Calkins. Tätä mallia on nyt kehitetty eteenpäin Taina Hämäläisen, Saara Loikkasen ja Laura Niinikiven toimesta.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Kyseessä on malli, jonka avulla systemaattisesti opetellaan oppimisen taitoja samalla lukemisen iloa lisäämällä.

Impact

Mallin avulla kaikki oppilaat voivat opiskella samassa ryhmässä ja eriyttäminen sekä yksilöllisen tuen antaminen on helppoa.

Scalability

Mallin positiiviset vaikutukset ovat levinneet myös muiden oppiaineiden tunneille.

Media

Implementation steps

Esivalmistelut: Määritä kokoontumispaikka yhteisiä opetustuokioita varten
Ateljee-mallin kokeilu on myös hyvä aloittaa työparin kanssa, mikä tekee aloituksesta helpompaa.

Työtavan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen vie aikaa, joten aloitus on hyvä tehdä pienin askelin ja kokeilla rauhassa, mikä toimii omassa luokassa.

Kokoontumispaikka on olennainen osa Ateljee-toimintaa. Sitä käytetään niin kutsutun Ateljee-piirin pitämiseen, jolloin oppilaat kokoontuvat lähelle opettajaa joko lattialle tai penkeille. Ateljee-piirit ovatkin hyvä työtapa suurryhmäopetusta varten, sillä ne mahdollistavat tiiviin vuorovaikutuksen sekä keskittymisen opetettavaan asiaan.

Tehtävää:


 • Määrittele kokoontumispaikka Ateljee-piirin pitämistä varten


 • Sijoita tilaan valkotaulu tai vastaava


 • Varaa tilaa TALON taidot -tauluille (steppi 2)


Esivalmistelut: Valmista luokkaasi TALON taidot -taulu
TALON taidot -taulu on Itsenäisen lukemisen Ateljeessa käytettävä tavoitetaulu, joka kuvaa Ateljee-tuokioissa opeteltavia asioita, joiden saavuttamiseksi oppilaille mallinnetaan erilaisia lukemisen strategioita.

Opettaja voi aloittaa mistä tahansa strategiasta.

Nämä taidot ovat:


 1. Tavoittelen sujuvuutta


 2. Avarran sanavarastoani


 3. Luen ymmärtäen


 4. Olen tarkka ja luen oikein


Näin opin

Näyttökuva 2017-10-02 kello 14.00.26.png

Näyttökuva 2017-10-02 kello 13.58.08.png

Esivalmistelut: Valmista TALON taidot taulu luokan seinälle
TALON taidot -taulun avulla oppilaat pystyvät seuraamaan omaa edistymistä ja asettamiaan tavoitteita.

TALON taidot eli lukemisen tavoitteet ja niiden saavuttamista tukevat strategiat laitetaan kaikkien näkyville luokan seinälle.

TALON taidot -tauluun on koottu TALON taitojen (steppi 2) otsikot, joiden alle jätetään tyhjää tilaa strategiakorteille.

Jokaiselle oppilaalle tehdään oma tavoitelappu eli lappu, jossa on oppilaan nimi (esimerkiksi post it -laput toimivat hyvin). Oppilas kiinnittää tavoitelapun huonetaulussa sen TALON taidon otsikon alle, jota parhaillaan harjoittelee.

Jokaisen lukemisen tavoitteen eli TALON taidon kohdalle tehdään strategiakortteja sitä mukaan, kun uusi taito on opeteltu ja mallinnettu yhdessä oppilaiden kanssa.

Esivalmistelut: Hanki oppilaille lehtilaatikot, Ateljee-vihkot ja kestävyystaulukko
Hanki jokaiselle oppilaalle lehtilaatikko. Oppilas säilyttää laatikossa kirjoja, Ateljee-vihkoa ja kynää.

Koska oppilas saa valita työskentelypisteensä, laatikko on näppärä napata matkaan ja kaikki tarvittava on aina mukana.

Ateljee-vihkoa käytetään muun muassa Luovan kirjoittamisen sekä Oikeinkirjoituksen ja kielitiedon ateljeissa. Kun kullakin oppilaalla on vihko lehtilaatikossa, ei vihkoja tarvitse lähteä erikseen hakemaan.

Kestävyystaulukko esitellään oppilaille kolmantena päivänä. Kestävyystaulukon ideana on konkretisoida oppilaalle lukemisen kestävyyden kasvua.

Esivalmistelut: Hanki runsaasti eritasoisia kirjoja
Aluksi opettaja valitsee oppilaan laatikkoon sopivan kirjan, mutta jatkossa lapsi valitsee itse luettavan. Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi kirjaston kanssa.
Esivalmistelut: Opettele mallintamisen järjestys
Mallintaminen on tärkeä osa Ateljee-toimintatapaa. Mallintaa voidaan sekä työtapoja (miten luen) että lukustrategioita.

Mallintaminen alkaa yhteisten pelisääntöjen laatimisesta. Tämä takaa sen, että kaikki tietävät mitä ja miten tekevät. Oppilaiden kanssa voidaan laatia esimerkiksi yhdessä sääntötaulu siitä miltä opeteltava asia näyttää, kuulostaa ja tuntuu. Mallintamisen avulla opetetaan myös strategioita henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Asioiden mallintaminen onkin keskeinen osa Ateljee-työskentelyä ja kaikki uudet asiat mallinnetaan oppilaille.

Työtapojen mallintaminen etenee seuraavasti The DailyCafe-mallin mukaisesti:

 1. Määrittele opetettava asia


 2. Luo asialle merkitys - miksi?


 3. Kirjaa sääntötauluun toivottavan käytöksen kohtia (jos Ateljee-toiminta on oppilaille uusi asia, kirjaa vain kaksi asiaa)


 4. Mallinna toivottava käytös (oppilas mallintaa)


 5. Mallinna epätoivottava käytös ja heti perään toivottava käytös (sama oppilas mallintaa)


 6. Aseta oppilaat ympäri luokkaa


 7. Kaikki harjoittelevat (n. 3 minuuttia)


 8. Pysy pois tieltä


 9. Kutsu oppilaat takaisin piiriin äänimerkillä (triangeli, symbaali tms.)


 10. Ryhmäarviointi


Strategioiden mallintaminen etenee seuraavasti:

 1. Määrittele opetettava asia


 2. Luo asialle merkitys


 3. Kerro onnistumisen salaisuus


 4. Näytä miltä toiminta näyttää


 5. Kannusta oppilaita kokeilemaan strategian käyttöä itsenäisen lukemisen aikana


Esivalmistelut: Tutustu halutessasi alkuperäiseen the Daily CAFE -menetelmään
Ateljee-toimintamalli perustuu vahvasti Daily CAFE - malliin.

Tutustuaksesi alkuperäiseen toimintamalliin “The Daily CAFE”, voit ostaa kirjan “The Daily 5” tai hankkia jäsenyyden nettisivustolle www.thedailycafe.com. Ymmärrystä, taustatietoa ja lisätietoa saa lukemalla kirjallisuutta opetuksessaan käyttävien asiantuntijoiden teoksia ja tutkimuksia. Eniten Ateljee-mallin kehittäjiin ovat tehneet vaikutuksen Richard Allingtonin, Nancie Atwellin, Lucy Calkins, Margaret Mooney, Donalyn Miller sekä Jim Trelease.

Ensimmäinen päivä: Kolme tapaa lukea kirjaa
Tästä Ateljee-toiminta alkaa!

Varaa tuokiota varten selkeä ja lyhyt kuvakirja (esimerkiksi Buu ja Bää kastuvat). Kerro oppilaille, että kirjaa voi lukea kolmella eri tavalla: kuvien lukeminen, tekstin lukeminen ja tarinan kertominen omin sanoin.

Tässä tuokiossa käydään läpi kaksi ensimmäistä tapaa eli kuvien ja tekstin lukeminen. Lue oppilaille kirjasta kuvat. Tämän jälkeen luetaan teksti samaan kohtaan saakka.

Toinen päivä: Kolme tapaa lukea kirjaa ja Itsenäisen lukemisen sääntötaulu
Aiemmin opitun toistaminen.2a. Kolme tapaa lukea kirja jatkuu ja itsenäisen lukemisen sääntötaulun laatiminen

 1. Aloita tuokio kertaamalla edellinen tuokio


 2. Esittele oppilaille kolmas tapa lukea: kerron omin sanoin.


 3. Muistelkaa edellisen tuokion kirjaa ja kerro kirjan tapahtumat oppilaille omin sanoin. Myös oppilaat voivat kertoa tarinan omin sanoin toisilleen.


 4. Aloita Itsenäisen lukemisen sääntötaulun laadinta oppilaiden kanssa. Sääntötaulu on tärkeä luoda, sillä se ohjaa oppilaiden toimintaa Ateljee-tunneilla. Oppilaan osuuteen kirjataan ensimmäisellä kerralla pari ensimmäistä kohtaa: istuu paikoillaan ja lukee koko ajan.


 1. Mallinnetaan, miltä itsenäinen tuokio näyttää (Katso steppi 6):


 • Mallinna toivottava käytös (oppilas mallintaa)

 • Mallinna epätoivottava käytös ja heti perään toivottava käytös (sama oppilas mallintaa)


 • Aseta oppilaat ympäri luokkaa


 • Mallintamisen jälkeen harjoitellaan lyhyt tuokio (noin 3 minuuttia) itsenäistä lukemista. Lyhyt kesto takaa jokaisen oppilaan onnistumisen. Koska vielä ei ole harjoiteltu paikan valintaa, opettaja ohjaa oppilaat työpisteille, jotka he saavat myöhemmin valita itse.


2b. Itsenäisen työskentelyn harjoittelu

 1. Palataan Ateljee-piiriin (kokoontumispaikka, steppi 1) ja arvioidaan esimerkiksi peukkuarviolla miten sääntötauluun kirjatut asiat sujuivat. Istuin paikoillani? (peukku ylös/alas) Luin koko ajan (peukku ylös/alas) Kehuja oppilaille, koska opettaja keskeyttää itsenäinen lukemisen ennen kuin kukaan toimii sääntöjen vastaisesti.


 2. Luetaan kirjaa eteenpäin lukemalla kuvat ja teksti.


 3. Itsenäisen lukemisen sääntötaulun kertaus + lisätään tarvittaessa uusia sääntöjä.


 4. 4 min. Harjoittelu, jossa opettajan on tärkeää pysyä taustalla ja lukea esimerkiksi omaa kirjaa ja seurata sivusilmällä.


Kolmas päivä: Itsenäinen lukeminen ja kestävyystaulukko
Lukemisen kestävyyden harjoitteleminen.3a. Itsenäinen lukeminen

 1. Kerrataan oppilaslähtöisesti 3 tapaa lukea kirja


 2. Kerrotaan kirjan tapahtumat omin sanoin


 3. Kerrataan sääntötaulu


 4. Mallinnetaan tarvittaessa


 5. Harjoittelua 4–5 min.


Muista järjestelmällisesti keskeyttää itsenäinen lukeminen , jos työskentely ei suju sääntöjen mukaan. Tämän jälkeen kertaa säännöt ja aloita itsenäinen lukeminen uudestaan. Itsenäisen lukemisen harjoittelu saattaa kestää luokasta riippuen lyhyemmän tai pidemmän ajan. Anna rohkeasti tälle vaiheella aikaa, jotta jatko onnistuu toivotusti.

3b. Kestävyystaulukko

 1. Arvioidaan työskentely ja esitellään kestävyystaulukko (steppi 4). Muistakaa merkitä kestävyystaulukkoon jokainen luettu minuutti aina harjoittelun jälkeen.


 2. Lisätään sääntötauluun ”Harjoittelen kestävyyttä”


 3. Sääntötaulun kertaus


 4. Asetetaan tavoite kestävyystaulukkoon: harjoittelua noin 5 min.


Neljäs päivä: TALON taidot
Luetun ymmärtämisen harjoitteleminen ja sanavaraston kartoittaminen.4a. TALON taidot: Luen ymmärtäen

 1. Esitellään Talon taidot (steppi 2), joista ensimmäisenä esitellään tavoite L = “Luen ymmärtäen”. Strategioita voi ottaa käyttöön missä järjestyksessä haluaa, mutta strategiasta: “Pysähdyn ja kerron omin sanoin” on hyvä aloittaa. Strategia mallinnetaan lukemalla kuvakirjaa.


 2. Sääntötaulun kertaus


 3. Harjoittelua n. 6 min.


4b. TALON taidot: Avarran sanavarastoa

 1. Parin kanssa keskustelua: Mitä olen oppinut Ateljee-tunneilla tähän mennessä


 2. Kerrataan yhdessä 3. Esitellään lisää TALON taitoja:  • Kerrataan taito “Luen ymmärtäen”, strategiana ”Pysähdyn ja kerron mitä luin”.


  • Uutena taitona esitellään A = “Avarran sanavarastoa” (siis löydä kirjasta herkullinen tai vieras sana)
 4. Itsenäisen lukemisen harjoittelua n. 6-7 min.


Viides päivä: Paikan valinta ja työrauha
Työrauhan harjoitteleminen.5a. Työrauhakupla

 1. Aloitetaan tuokio kertaamalla opetellut TALON taidot: lue kirjaa ja kertaa kaksi jo esiteltyä tavoitetta ja strategiaa


 2. Työrauhakupla lisätään sääntötauluun. Työrauhakupla on metafora hiljaisuudelle ja rauhalle lukemisen aikana. Kupla voidaan esitellä puhaltamalla saippuakuplia luokassa ja kuvailemalla lukemisen aikana olevan kuplan sisällä. Kupla on herkkä särkymään, joten lukiessakin työrauhaa tulee vaalia.


 3. Puhutaan oman paikan valinnasta ja harjoitellaan sitä. Opettaja päästää oppilaat ryhmä kerrallaan harjoittelemaan, harjoittelua n. 7 min.


5b. Kertausta

 1. Arvioidaan yhdessä työrauhan säilymistä. Kuinka meni?


 2. Opettaja lukee kirjaa ja kerrataan esiteltyjä TALON taitoja sekä paikan valintaa.


 3. Itsenäistä lukemista n. 8 minuuttia.


Kuudes päivä: TALON taidot ja sopivan kirjan valinta
Lukemisen sujuvuuden harjoitteleminen.6a. TALON taidot: Tavoittelen sujuvuutta

 1. Esitellään uusi TALON taito; T = “Tavoittelen sujuvuutta”, strategiana Luen valtavasti


 2. Itsenäistä lukemista n. 8–9 min.


6b. Sopivan kirjan valinta

 1. Mallinnetaan sopivan kirjan valinta (sopiva, pieni, suuri)


 2. Itsenäistä lukemista


Seitsemäs päivä: TALON taidot
Lukemisen tarkkuuteen keskittyminen.7a. TALON taidot: O = Olen tarkka ja luen oikein

 1. Uusi TALON taito O = “Olen tarkka ja luen oikein”, strategiana “Luen pitkän sanan tavuittain“


 2. Itsenäistä lukemista


7b. Kertausta

 1. Kerrataan opetettuja tavoitteita ja strategioita


 2. Itsenäistä lukemista


Kahdeksas päivä: Tavoitteen asettaminen
Lukutaidon kehittäminen yhteisen tavoitteenasettelun kautta.8a. Lukutavoitteen asettaminen yhdessä oppilaan kanssa
 1. Kun oppilaiden itsenäinen lukeminen onnistuu noin 8-10 minuutin ajan, opettajan rooli muuttuu aktiiviseksi. Oppilaiden lukiessa itsenäisesti opettaja tapaa oppilaita kahden kesken tai pienessä ryhmässä. Yksilö tai pienryhmätapaamisten tavoitteena on asettaa oppilaalle tavoite ja siihen sopiva strategia, opettaa/mallintaa strategian käyttöä tai seurata oppilaan edistymistä. Ensimmäiseksi asetetaan kullekin oppilaalle oma tavoite.

Tavoite asetetaan kahdenkeskisessä keskustelussa. Oppilas saa kertoa opettajalle, millainen lukija hän on, mitä jo osaa, millaisista kirjoista hän pitää. Oppilas lukee pienen pätkän kirjasta ja kertoo lukemastaan. Opettaja ehdottaa oppilaalle tavoitetta ja strategiaa, jonka avulla oppilaan lukeminen kehittyy, esimerkiksi “Jotta nauttisit vielä enemmän lukemisesta, ehdotan sinulle tavoitteeksi ‘Luen ymmärtäen’ ja strategiaksi ‘Ennustan ja tarkistan tekstistä’.


 1. Mallinna tavoitekeskustelu. Kerratkaa Itsenäisen lukemisen sääntötaulu sekä erityisesti osio ”Mitä opettaja tekee?”.


 2. Oppilaat ohjeistetaan itsenäiseen työhön ja opettaja aloittaa tavoitekeskustelut, joissa sovitaan oppilaan henkilökohtainen lukutavoite (joku TALON taidoista)


8b. Kertausta

 1. Sekä oppilaat että opettaja arvioivat itsenäisen työskentelyn sujumista


 2. Kerrataan TALON taidot ja tavoitteet


 3. Itsenäistä lukemista ja tavoitekeskusteluja


Löydät keskustelun pohjana käytettävän Yksilötapaamis-lomakkeen ohesta:

Mitä seuraavaksi?
Kun lukuhaastattelut ovat valmiita, voit ryhtyä ottamaan käyttöön myös muut Ateljeet.

Seuraavaksi on hyvä lähteä esimerkiksi Kuuntelemisen tai Luovan kirjoittamisen Ateljeista. Oleellista on, että harjoiteltava Ateljee mahdollistaa oppilaiden itsenäisen työskentelyn. Oikeinkirjoitus ja kielitieto -Ateljee kannattaa jättää hieman myöhemmäksi, sillä siinä tarvitaan opettajan tukea. Tärkeää on, että oppilaat kykenevät suoriutumaan tehtävistä itse.

Spread of the innovation

loading map...