Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

S

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Edellytykset toimintakulttuurin muuttamiseen yhteisöllisemmäksi

Tiimioppimisen koulukulttuuri

Vihti, Suomi
Tiimioppiminen on syvällinen oppimismuoto, joka muuttaa myös koulun toimintakulttuuria: sekä oppilaalla että opettajalla on oma itsenäinen roolinsa yhteisöllisenä toimijana.
Introduction

Mistä on kyse?

“Vapaammalla tavalla opiskellessa oppii hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten.”

- Yläkoulun oppilaat, Vihti

Tiimioppiminen koulukulttuuri -innovaatiossa yhdistyy kaksi mielenkiintoista kokonaisuutta: tiimioppiminen oppimisen muotona peruskoulussa sekä koulukulttuurin muuttaminen pitkällä aikavälillä.

Tiimioppiminen on koulukulttuurin muutokselle hedelmällinen alusta. Tiimioppiminen murtaa autoritaarisen ja hierarkkisen ajattelun matalien organisaatioiden tasolle, jossa jokaisella toimijalla on olennainen rooli. Palkkioon perustuvan suorittamisen kulttuuri muuntautuu tiimioppimisen avulla merkityksellisen tuottamisen kulttuuriksi.

Tiimioppimisen kautta oppilaat saavat osaamista, joka on relevanttia läpi elämän. Tätä osaamista on esimerkiksi toimivien yhteisöjen rakentaminen ja ylläpito, itsensä johtaminen ja vertaisjohtaminen. Jos ennusteet palkkatyön murroksesta pitävät paikkansa, nämä taidot nousevat nykyistäkin arvokkaammiksi.

Tiimioppimisen käyttöön ottaminen ja uudenlaisen toimintakulttuurin luominen vievät useita vuosia aikaa. Tässä innovaatiossa kuvataan keskeiset edellytykset tiimioppimisen toimintakulttuurin rakentumiselle peruskoulutasolla.

Toisella asteella ja korkea-asteella tiimioppiminen on jo yleisempi ilmiö, mutta peruskoulutasolla se on vielä harvinaista. Opettajan osaamiselle ja taidoille rakentaa omaa tiimiään asetetaan peruskoulutasolla paljon vaatimuksia, sillä vastuun antamista oppilaille ei voi toteuttaa samalla tavalla kuin korkeammilla kouluasteilla.

Tiimioppimisessa oppilasryhmillä on sekä vastuu että vapaus ohjata ja säädellä toimintaansa itse sovitun tavoitteen suuntaisesti. Koko tiimi työskentelee yhteistä tavoitetta kohti. Tiimit ovat roolitettuja ja jokainen pääse vuorollaan harjoittelemaan esimerkiksi kaverijohtamisen taitoja.

Otalammen koulussa toteutettiin tiimioppimisen ensimmäinen vaihe eli niin sanottu ensimmäinen aalto lukuvuonna 2015-2016. Aallon seurauksena havaittiin, että oppilaista kehittyi aktiivisempia ja luovempia sekä valmius tarttua toimeen ilman virheen tekemisen pelkoa kasvoi. Oppilaat eivät odota tarkkoja ohjeita ja käskyjä, vaan ryhtyvät toimeen parhaimmillaan kehittäen aidosti omia ratkaisuja annettuihin ongelmiin.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
461
Views
Tips for implementation
Rahalliset resurssit kouluttautumiseen, useita vuosia aikaa, koko koulun sitoutuminen.
Contact information
S
HundrED Review
Innovativeness

Koulukulttuurin muuttamisen pohjaksi on valittu oppimismuoto, joka tukee muutosta.

Impact

Oppilaat ovat paremmin valmistautuneita tulevaisuuden haasteisiin.

Scalability

Tiimioppiminen sopii opetusmuotona monenlaisiin ympäristöihin.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kouluttautuminen tiimioppimisen toteuttamiseen
Koulukulttuurin muuttaminen vaatii koulun henkilökunnalta muutos- ja kouluttautumishalua.
Read more
02
Koulun johdon sitoutuminen
Muutokseen sitoutuminen on muutoksen kivijalka myös koulussa. Johdon sitoutuminen vaatii hyvää suunnittelua sekä positiivisia signaaleja henkilöstöltä.
Read more
03
Kokeiluvaihe
Kouluttautumisen ja sitouttamisen jälkeen on kokeiluvaiheen vuoro.
Read more
04
Jatkuvan dialogin toteutuminen
Tiimioppimisen tuoma koulukulttuurin muutos vaatii jatkuvaa keskustelua epävarmuuden sietämisen kasvattamiseksi. Yhteisöllinen dialogi on avainkäsite myös henkilöstön kehittämisessä.
Read more
05
Oppilastiimien ohjaaminen aloitteellisuuteen
Kun kokeilussa muodostetut oppilastiimit alkavat tuottaa toimintaa ja erilaisia aloitteita, keskeistä on antaa heille tilaa tehdä ja toimia.
Read more
06
Kokeiluvaiheen reflektointi ja seuraavan vaiheen rekrytointi
Ensimmäisen vaiheen kokeilujakson päättyessä tulee yhteisössä arvioida toteutunut prosessi huolella sekä tarkastella vision pitävyyttä.
Read more