Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Tiimioppimisen koulukulttuuri

Edellytykset toimintakulttuurin muuttamiseen yhteisöllisemmäksi

Tiimioppiminen on syvällinen oppimismuoto, joka muuttaa myös koulun toimintakulttuuria: sekä oppilaalla että opettajalla on oma itsenäinen roolinsa yhteisöllisenä toimijana.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Vapaammalla tavalla opiskellessa oppii hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten.

About the innovation

Mistä on kyse?

Tiimioppiminen koulukulttuuri -innovaatiossa yhdistyy kaksi mielenkiintoista kokonaisuutta: tiimioppiminen oppimisen muotona peruskoulussa sekä koulukulttuurin muuttaminen pitkällä aikavälillä.

Tiimioppiminen on koulukulttuurin muutokselle hedelmällinen alusta. Tiimioppiminen murtaa autoritaarisen ja hierarkkisen ajattelun matalien organisaatioiden tasolle, jossa jokaisella toimijalla on olennainen rooli. Palkkioon perustuvan suorittamisen kulttuuri muuntautuu tiimioppimisen avulla merkityksellisen tuottamisen kulttuuriksi.

Tiimioppimisen kautta oppilaat saavat osaamista, joka on relevanttia läpi elämän. Tätä osaamista on esimerkiksi toimivien yhteisöjen rakentaminen ja ylläpito, itsensä johtaminen ja vertaisjohtaminen. Jos ennusteet palkkatyön murroksesta pitävät paikkansa, nämä taidot nousevat nykyistäkin arvokkaammiksi.

Tiimioppimisen käyttöön ottaminen ja uudenlaisen toimintakulttuurin luominen vievät useita vuosia aikaa. Tässä innovaatiossa kuvataan keskeiset edellytykset tiimioppimisen toimintakulttuurin rakentumiselle peruskoulutasolla.

Toisella asteella ja korkea-asteella tiimioppiminen on jo yleisempi ilmiö, mutta peruskoulutasolla se on vielä harvinaista. Opettajan osaamiselle ja taidoille rakentaa omaa tiimiään asetetaan peruskoulutasolla paljon vaatimuksia, sillä vastuun antamista oppilaille ei voi toteuttaa samalla tavalla kuin korkeammilla kouluasteilla.

Tiimioppimisessa oppilasryhmillä on sekä vastuu että vapaus ohjata ja säädellä toimintaansa itse sovitun tavoitteen suuntaisesti. Koko tiimi työskentelee yhteistä tavoitetta kohti. Tiimit ovat roolitettuja ja jokainen pääse vuorollaan harjoittelemaan esimerkiksi kaverijohtamisen taitoja.

Otalammen koulussa toteutettiin tiimioppimisen ensimmäinen vaihe eli niin sanottu ensimmäinen aalto lukuvuonna 2015-2016. Aallon seurauksena havaittiin, että oppilaista kehittyi aktiivisempia ja luovempia sekä valmius tarttua toimeen ilman virheen tekemisen pelkoa kasvoi. Oppilaat eivät odota tarkkoja ohjeita ja käskyjä, vaan ryhtyvät toimeen parhaimmillaan kehittäen aidosti omia ratkaisuja annettuihin ongelmiin.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Koulukulttuurin muuttamisen pohjaksi on valittu oppimismuoto, joka tukee muutosta.

Impact

Oppilaat ovat paremmin valmistautuneita tulevaisuuden haasteisiin.

Scalability

Tiimioppiminen sopii opetusmuotona monenlaisiin ympäristöihin.

Implementation steps

Kouluttautuminen tiimioppimisen toteuttamiseen
Koulukulttuurin muuttaminen vaatii koulun henkilökunnalta muutos- ja kouluttautumishalua.

Opettajien muutosvalmius on saatava syntymään heistä itsestään. Herättävät koulutukset ja hyvät kokemukset esimerkiksi projetkioppimisesta auttavat näkemään muutoksen hyötyjä.

Kouluhenkilökunnasta on hyvä kouluttautua noin 2–4 motivoitunutta opettajaa tiimioppimiseen, ja he voivat toimia muutosagentteina muulle henkilöstölle. Suomessa tiimivalmentajaksi kouluttaudutaan Tiimiakatemiassa. Kouluttautuminen on maksullista.

Otalammella muutostahto ja -valmius oli ensin henkilöstössä, josta tietoisuus eteni johdolle ja muille kiinnostuneille opettajille.

Koulun johdon sitoutuminen
Muutokseen sitoutuminen on muutoksen kivijalka myös koulussa. Johdon sitoutuminen vaatii hyvää suunnittelua sekä positiivisia signaaleja henkilöstöltä.

Sitoutumiselle olennaista on yhteinen visio tavoiteltavalle muutokselle. Koulun johdon on oltava aktiivisessa roolissa vision luomisessa.

Otalammen koulun johdolla on ollut positiivinen suhtautuminen uusiin hankkeisiin sekä koulun ja henkilöstön itsensä kehittämiseen.

Kokeiluvaihe
Kouluttautumisen ja sitouttamisen jälkeen on kokeiluvaiheen vuoro.

Tässä vaiheessa erityistä huomiota tulee kiinnittää tiiviiseen yhteistyöhön kokeilua toteuttavien opettajien kesken.

Otalammen koululla kokeiluvaihe kesti vuoden, jonka aikana kahdeksasta opettajasta muodostunut opettajatiimi toteutti projektioppimista oppilastiimejä ohjaamalla. Opettajat kokoontuivat viikoittain keskustelemaan pedagogisista kysymyksistä. Vuoden ajanjaksolla opettajat pystyivät havaitsemaan kehitystä sekä oppilaiden taidoissa että omissa toimintatavoissaan.

Jatkuvan dialogin toteutuminen
Tiimioppimisen tuoma koulukulttuurin muutos vaatii jatkuvaa keskustelua epävarmuuden sietämisen kasvattamiseksi. Yhteisöllinen dialogi on avainkäsite myös henkilöstön kehittämisessä.

Keskustelua voidaan käydä henkilöstön palavereissa ja koulutustilaisuuksissa. Tärkeää on käydä dialogia kaikkien kouluhenkilöstöön kuuluvien kesken.

Johdon vahva visio muutoksen päämäärästä auttaa kohtaamaan ja kanavoimaan muutoksen tuomaa pelkoa yhteisössä. Tiimioppimisen toteuttaminen vaatii vahvaa ja keskustelevaa muutosjohtajuutta.

Oppilastiimien ohjaaminen aloitteellisuuteen
Kun kokeilussa muodostetut oppilastiimit alkavat tuottaa toimintaa ja erilaisia aloitteita, keskeistä on antaa heille tilaa tehdä ja toimia.

Oppilaiden toiminta on suurimmaksi osaksi opettelua ja heidän toteuttamansa projektit tulee nähdä ennen kaikkea oppismisprosesseina.

Toimintaa on tärkeä tarkastella ja ohjata ennen kaikkea “mitä tästä voisimme oppia”-asenteella. Ei ole erityisen rakentavaa pohtia jokaista toimintoa sen kautta, jatketaanko vai lakkautetaanko se.

Otalammen koulussa oppilaiden aloitteellisuus ja innovatiivisuus lisääntyivät kokeilun seurauksena. Kouluyhteisössä havaittiin myös, että oppilaiden toiminta virhemahdollisuuksineen vaatii yhteisöltä sietokykyä ja ohjausosaamista.

Kokeiluvaiheen reflektointi ja seuraavan vaiheen rekrytointi
Ensimmäisen vaiheen kokeilujakson päättyessä tulee yhteisössä arvioida toteutunut prosessi huolella sekä tarkastella vision pitävyyttä.

Positiiviset kokemukset kokeiluista innostuttavat monesti muita opettajia kouluttautumaan tiimioppimisen asiantuntijoiksi.

Yhteisössä jo olevat tiimioppimisen asiantuntijat voivat toimivat mentoreina uusille opettajille. Myös tiimioppimiseen kasvaneet oppilaat auttavat opettajiaan ymmärtämään tiimioppimisen filosofiaa.

Spread of the innovation

loading map...