search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Kuinka varmistat, että kaikkien oppilaiden, opettajien ja muiden toiminta koulussasi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin?

Kasvan Education

location_on Helsinki, Finland
Kasvan on digitaalinen työväline peruskoulun oppilaille, opettajille, huoltajille ja rehtorille. Se konkretisoi ja visualisoi koulusi opetussuunnitelman tavoitteet kaikille. Tavoitteiden yhtenäinen ymmärrys on perusta onnistuneelle toiminnalle. Sen jälkeen on helppoa soveltaa portfolio-oppimista, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja arviointia Kasvanissa, saavuttaen parempia oppimistuloksia.
Kasvan tukee oppilaan ihmisyyteen kasvamista ja elinikäistä oppimista.
Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

6 - 15
Age Group
-
Children/Users
3
Countries
2016
Established
-
Organisation
1 636
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Kasvan on arvioinnin ja portfolio-oppimisen digitaalinen työväline. Sitä käyttävät oppilaat, opettajat, huoltajat ja muut koulun toimijat. Kasvanin ytimessä on koulun opetussuunnitelma, jonka tavoitteet konkretisoituvat kaikille toimijoille yhtenäisesti. Keskiössä on oppilas ja oppiminen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Opettajan näkökulma

Oppimista tapahtuu ainoastaan, kun oppilaan tavoitetaso on asetettu hänen oppimisen kannalta sopivan korkealle, ei liian korkealle, eikä liian matalalle, eli nk. lähikehityksen vyöhykkeelle (Vygotkin lähikehityksen vyöhyke). Jotta voin ohjata ja tukea oppilaita oikea-aikaisesti, minun tulee tietää, missä vaiheessa kunkin oppilaan oppiminen on. 

Kasvan konkretisoi opetussuunnitelman oppimistavoitteet, niin oppiainekohtaiset kuin laaja-alaisetkin tavoitteet, minulle ja oppilailleni. Tämä mahdollistaa opetuksen suunnittelun tavoitelähtöisesti niin ryhmä kuin yksilötasolla. Voin reaaliaikaisesti nähdä ryhmän ja yksilöiden tavoitteet, tavoitetasot ja niissä edistymisen.

Porfolio-oppimisen soveltaminen on helppoa Kasvanin avulla. Kasvan on välineenä konkreettinen, mikä auttaa tekemään tavoitteet näkyväksi ja ymmärretyksi oppilaille, ohjaamaan oppilaita asettamaan omia tavoitetasoja suhteessa oppimistavoitteisiin, dokumentoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja siten rakentamaan omaa oppimispolkuaan. Oppilaiden omien oppimispolkujen ymmärtäminen auttaa ohjaamaan ja tukemaan oppilaiden oppimista tehokkaasti ja voin optimoida aikani kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Palvelu tukee myös huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kasvanin avulla voin myös hallita oppiainerajat ylittäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Voin palvelun avulla helposti koota tavoitteita eri oppiainekohtaisista ja laaja-alaisista tavoitteista. Toteuttamani kokonaisuudet voin tallettaa Kasvaniin ja myöhemmin tarkastella esimerkiksi sitä, mikä opetustapa on ollut tehokkain.

Oppilaan näkökulmasta  

Kasvanin avulla ymmärrän enemmän omasta oppimisestani. Ymmärrän mitä tavoitteita oppimiselle minulla on, voin itse asettaa oman tavoitetasoni näihin tavoitteisiin nähden. Omissa tavoitteissa edistymisen seuraaminen sekä opettajan ohjauksen ja palautteen saaminen mahdollistavat sen, että voin itse ohjata omaa oppimista. 

Kasvanissa voin tallettaa omaa oppimistani portfolioon, joten voin milloin tahansa tarkastella oppimiani asioita. Pystyn siksi arvioimaan, millaisia oppimistavoitteita tulen seuraavaksi asettamaan itselleni. 

Tavoitteeni, oppimiseni ja opettajan oppimistuloksistani antama arviointi tallentuvat Kasvaniin. Tämä tekee koko oppimispolkuni näkyväksi. Vaikka vaihtaisin koulua, saan kaiken tämän tiedon mukaani ja voin jatkaa tavoitteiden asettamista omiin tieto- ja taitotasoihin nähden. Näin myös uudet opettajat voivat paremmin ohjata ja tukea oppimistani.

Huoltajan näkökulma

Näen Kasvanissa niin opetussuunnitelman määrittelemät tavoitteet kuin lapseni itsensä asettamat tavoitetasot. Voin seurata lapseni oppimista ja kehitystä reaaliaikaisesti. Näen myös millaista yksilöllistä palautetta ja ohjausta opettaja on antanut. Tämä auttaa ymmärtämään, milloin lapseni tarvitsee ohjausta ja tukea minulta. Voin paremmin tukea hänen menestymistään ja tämä lisää omaa kiinnostustani lapseni kouluasioihin. Minun on myös helpompi kommunikoida opettajan kanssa lapseni oppimisesta.

Rehtorin ja koulun näkökulma

Kasvanin avulla voin varmistaa, että työtämme ohjaa opetussuunnitelma ja kaikilla opettajilla ja oppilailla on ymmärrys samoista tavoitteista. Kasvan on helppokäyttöinen ja helposti saatavilla ja se tukee koulumme tavoitteiden toteuttamista. 

Päämäärämme on jatkuvasti kehittää uusia tapoja, joilla tarjoamme lisäarvoa oppilaille, opettajille ja huoltajille. Kun huoltajat ymmärtävät, mitä oppilailta odotetaan ja mitä he oppivat, antaa se ymmärrystä myös koulussa tehtävän työn arvolle. 

Kasvan tuottaa myös paljon tietoa oppimisesta, opetuksesta ja oppilaan kehityksestä. Tietoja voidaan hyödyntää opetuksen kehittämisessä. Voimme ennakoida opinnoissa menestymistä, oppimisvaikeuksia sekä syrjäytymisen vaaraa ja näin puuttua haasteisiin varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti ohjata resurssimme kaikkien parhaaksi. 

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio on ainutlaatuinen suomalaista arviointikulttuuria kehittävä digipalvelu.

Impact

Arviointikulttuuri kehittyy ja oppimisen tavoitteiden ja arvioinnin ymmärtäminen paranee sekä oppilaan, opettajan että huoltajan silmissä.

Scalability

Palvelu on kaupallinen. Saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelu tukee opetussuunnitelman (OPS 2016) toteuttamista koulussa.

Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
1000 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...