We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Buddyschool

Menetelmä, jossa opitaan opettamalla

Innovaatiossa isot ja pienet oppilaat kokoontuvat yhteiseen opetustuokioon, joka on osa oppituntia ja koulutyötä. Vanhemmat oppilaat ovat suunnitelleet opetuskokonaisuuden opettajan avustuksella ja ovat vastuussa tämän kokonaisuuden opettamisesta nuoremmille oppilaille.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2012

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Halusimme luoda lapsille oppimisympäristön, jossa he uskaltavat omana itsenään esittää kysymyksiä ja käyttää pelottomasti kieltä. Halusimme tarjota myös mahdollisuuden suorittaa opintoja vaihtoehtoisella tavalla.

About the innovation

Mistä on kyse?

Kielen oppimisella on maahanmuuttajataustaisen nuoren sopeutumisessa kouluun ja yhteiskuntaan iso rooli. Kieltä tarvitaan paitsi sosiaalisten suhteiden solmimiseen, myös opiskeltavien asioiden ymmärtämiseen.

Parhaiten kielitaito vahvistuu sitä käyttämällä. Myös rohkeutta käyttää kieltä sekä ottaa vastuuta omasta oppimisesta on syytä koulun osalta tukea ja edistää. Oppimistapoja on monia ja yksi tehokkaista tavoista on opettaa opittava asia toisille.

Buddyschool on Mahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen pilotti, jossa eri-ikäiset oppilaat oppivat yhdessä tekemällä opettaen toisiaan.

Menetelmä kehitettiin auttamaan syystä tai toisesta arvosanojensa kanssa painivia oppilaita. Idea vertaisopiskelusta osana ainesuoritusta lähti liikkelle, kun havahduttiin, että peruskoulunsa päättävien oppilaiden joukossa on oppilaita, joilla on hylättyjä tai alisuoritettuja suorituksia. Korotuskokeiden sijaan asiaa päätettiin lähestyä toiminnallisemmasta näkökulmasta, jossa olisi mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja saada oma opiskelu haltuun.

Vaikka Buddyschool syntyi ensisijaisesti kielenoppimisen kysymyksiin, menetelmä soveltuu kaikkiin oppiainekokonaisuuksiin. Buddyschoolia on toteutettu esimerkiksi satuja ja novelleja lukemalla, kirjoittamalla ja kuvittamalla, liikuntatuokioita pitämällä, kirjallisuuden lajityyppejä läpikäymällä ja järjestämällä vesijakson kokeen tilalla toiminnallinen tuokio.

Buddyschoolin tarjoama erilainen toiminnallinen mahdollisuus auttaa oppilasta näkemään itsensä eri roolissa kuin mitä perinteinen tuntityö antaa myöten. Oppilas tuntee itsensä tasaveroiseksi toimijaksi luokassa ja hänestä kehittyy aktiivinen toimija ja kielenkäyttäjä – vuorovaikutus lisääntyy luonnostaan. Oppilaat ottavat enemmän vastuuta paitsi oppimisestaan, myös muusta toiminnastaan.

Oppilaat ovat olleet innoissaan ja halukkaita osallistumaan tuokioihin. Tuokioissa esiin nousseet henkilöt ovat usein niitä, joille tavallinen oppitunti ei ole ollut näytön paikka. Monesta hiljaisesta ja passiivisesta oppilaasta on kuoriutunut aktiivinen vetäjä opetustuokioille. Itsestään epävarmat oppilaat ovat tuokioiden avulla oivaltaneet, että yhdessä tekemällä oppii. Tuokiot ovat saaneet positiivista palautetta myös huoltajilta.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Vertaisopetus tukee yllättävällä tavalla kielenkäytön oppimista tarjoten samalla erilaisia oppijoita huomioivia suoritustapoja.

Impact

Oppilaat ottavat enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja heidän oppimistuloksensa paranevat.

Scalability

Malli on sovellettavissa useisiin oppiaineisiin ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin.

Media

Implementation steps

Tuokion syy ja osallistujat
Aloita pohtimalla, missä tilanteessa ja kenelle menetelmästä olisi hyötyä.

Ketkä ovat ne oppilaat, joille menetelmä olisi parempi tapa oppia? Missä oppiaineissa? Entä mitkä osasuoritukset tai kurssin osat olisivat korvattavissa tuokiolla?

Tuokiot sopivat kaikenlaisille oppilaille toiminnalliseksi ja aktiivisemman roolin tarjoavaksi vaihtoehdoksi, ja menetelmän tuokin erilaisten oppilaiden vahvuuksia esille. Erityistä hyötyä Buddyschoolista on oppilaille, joille perinteiset kirjalliset suoritukset ovat haastavia.

Esimerkki Pasilan peruskoulusta:

Innovaation kehittäminen lähti tarpeesta muokata kielellistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus- ja opiskelutapoja mielekkäämmiksi ja uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi. Idea laajeni myöhemmin kielistä muihin oppiaineisiin ja kokonaisuuksiin.

Menetelmä on toiminut esimerkiksi vaihtoehtona perinteiselle kokeelle: viidesluokkalaiset järjestivät opetustuokion ekaluokkalaisille opiskeltuaan ensin itse kokonaisuuden vedestä. Lopuksi he vielä arvioivat sekä omaa että työryhmänsä suoritusta.

Menetelmän avulla on lisäksi järjestetty alaluokkien sisävälituntituokioita, joissa seiskaluokkalaiset vetivät liikuntaleikkejä kakkosluokkalaisille liikunnanopettajansa johdolla oman liikuntakurssinsa aikana.

Opettajayhteistyö tuokion järjestämisessä ja sisällön suunnittelussa
Mieti, kenen kanssa tuokion voisi järjestää. Opettajayhteistyötä voi toteuttaa monessa eri muodossa.

Esimerkki Pasilan peruskoulusta:

Tuokioita ovat järjestäneet muun muassa seuraavat opettajakokoonpanot:

 • Yläkoulun äidinkielen ja suomi toisena kielenä (S2)- opettaja yhdessä alakoulun S2-opettajan kanssa

 • Alakoulun S2-opettaja yhdessä luokanopettajan kanssa

 • Ylä- ja alakoulun S2-opettaja eri aineenopettajien kanssa (esimerkiksi liikunanopettajan kanssa).

Kahdeksasluokkalaiset ovat esimerkiksi opiskelleet novelleja kolmasluokkalaisten kanssa, seiskaluokkalaiset ovat saduttaneet ekaluokkalaisia ja viidesluokkalaiset ovat kokeen tilalla opettaneet pienemmille oppilaille vedestä. Lisäksi seiskaluokkalaiset ovat pitäneet liikuntatuokioita alakoululaisille osana liikunnan kurssia.

Tuokion tarkempi suunnittelu ja toteutustavan päättäminen
Suunnittele tuokion aihe ja totetutustapa oppilaiden kanssa.

Opettajan tehtävä on auttaa suunnitteluvaiheessa, mutta tuokion vetovastuu on oppilailla itsellään.

Aiheen valinnassa on tärkeää, että sekä ylä- että alakouluikäiset oppilaat tutustuvat käsiteltävään aiheeseen ennen tuokiota omaan ikätasoonsa sopivalla tavalla. Lisäksi oppilaiden kanssa päätetään yhteisesti miten opetusjärjestelyt toteutetaan tuokion aikana.

Jos aiheena ovat vaikkapa scifi-, kauhu- ja dekkarinovellit, aiheeseen tutustumista voi toteuttaa eri ikätasoilla seuraavasti:

 • Alakoululaiset tutustuvat lyhyesti käsitteisiin ja siihen, mitä lajityypit pitävät sisällään

 • Yläkoululaiset opiskelevat aihetta syvällisemmin oppituneillaan

  • käsitteiden opiskelu

  • novellien kirjoittaminen

  • suunnitellaan tuokio, jossa opiskeltavia asioita syvennetään alakoululaisten kanssa

 • Tuntisuunnitelman lisäksi yläkoulun oppilaat myös harjoittelevat novellien lukemista, kysymyksien esittämistä ja keskustelun johtamista

Buddyschool-tuokio voi edetä esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • Oppilaat istuvat ringissä.

 • Tuokio alkaa isompien vetämällä keskustelulla kirjallisuuden lajityypeistä. He kyselevät ja vievät tilannetta eteenpäin.

 • Tuokio jatkuu isompien oppilaiden lukemilla itsekirjoittamilla novelleilla, ja jokaisen novellin jälkeen pienet oppilaat veikkaavat, mikä lajityyppi on kyseessä, jonka jälkeen keskustellaan aiheesta lisää yhdessä.

 • Tuokion jälkeen pienet oppilaat kirjoittavat vihkoon tai ipadeille omat tarinansa, jotka isommat oikolukevat ja arvioivat.

 • Molemmat ikäluokat voivat jatkaa aiheen käsittelyä omilla tunneillaan, mutta eri-ikäisten dialogi säilyy.

 • Menetelmä voi antaa ideoita jatkokehittelyyn – tästä voisi jatkaa esimerkiksi yhteisen tarinakirjan julkaisuun.

Ajankohdan sopiminen
Sovi työparisi kanssa sopiva ajankohta tuokiolle, kun eri-ikäiset oppilaat ovat tahoillaan valmistautuneet tuokioon.

Tuokiot toimivat sitä paremmin, mitä säännöllisemmin niitä on. Ensimmäisellä kerralla opettajan tukea tarvitaan enemmän, mutta jatkossa opettajan rooli on olla enemmän taustalla ja tukea tarvittaessa.

Ajankohtaa valitessa kannattaa huomioida myös tarvittavat tilat ja muut reunaehdot. Esimerkiksi liian suurta ryhmää on vaikea hallita – vertaisopettaminen voisi sujua mukavammin kaverin kanssa. Tai voisivatko opettajat miettiä yhdessä oppilaiden kanssa, millaiset ryhmät toimisivat?

Yleisiä huomioita Buddyschool-menetelmän käyttämisestä ja jalkauttamisesta kouluun
Pasilan peruskoulussa tuokioita on järjestetty sekä yksittäisinä tuokioina että jatkuvina kokonaisuuksina. Menetelmä sopii hyvin molempiin tapoihin.

Hyväksi havaittiin se, että oppilas sai pitää saman opetustuokion useampaan kertaan eri ekaluokkalaisryhmille, jolloin omaa suoritusta oli mahdollisuus parantaa ja vertailla. Tämä vähensi myös jännittämistä.

Mitä useammin tuokioita järjestetään, sitä luontevammin oppilaat uskaltautuvat myös ottamaan lisävastuuta vaikkapa suunnittelusta. Menetelmä tuntuu kevyeltä ja helpolta, kun siinä on säilytetty spontaanius. Tällöin kukaan ei kuormitu, innostus säilyy ja mahdollisimman moni pääsee mukaan.

Spread of the innovation

loading map...