article

Muotoilun menetelmät tarjoavat työkaluja koulun kehittämiseen

22.8.2016

Muotoilu uudessa opetussuunnitelmassa

Koulun arjessa on lukematon määrä isoja ja pieniä asioita, joihin etsitään ratkaisua ja uuden opetussuunnitelman myötä niitä on vielä kauhallinen lisää. Toimivammat ja viihtyisämmät tilat kouluun, lisää tieto- ja viestintätekniikkaa ja  Wilma positiivisemmaksi.  Muun muassa näitä asioita oppilaat toivat käsiteltäväksi viime keväänä Helsingin kaupungintalolla järjestetyillä oppilaskuntapäivillä ja niiden valmisteluun oli osallistunut n. 7000 perusopetuksen oppilasta.  Kaikki esitetyt asiat ovat sellaisia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä.

Uusi opetussuunnitelma korostaakin yhteistöllistä koulun kehittämistä niin, että opettajien lisäksi mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat myös oppilaat, huoltajat ja koulun muu verkosto. Muotoilun menetelmät ja muotoiluprosessi tarjoavat hedelmällisen lähtökohdan koulun kehittämiselle yhteisesti.

Muotoilupolulla opittiin ja kehitettiin yhdessä 

Viime keväänä toteutettiin neljän helsinkiläisen peruskoulun kanssa yhteiskehittämisen ja muotoilun prosessi Wilman kehittämiseksi. Tavoitteena oli luoda kouluille toimiva wilmaetiketti, eli yhteiset pelisäännöt Wilman käytölle koulussa. Kehittämisen aikana kuljettiin muotoilupolkua, jonka aikana tehtiin havaintoja, kokeiluja ja suunnitelmia. Yhtenä kokeiluna toteutettiin pahviwilma- kokeilu, jossa opettaja kiinnitti luokan oveen pahvin, jossa oli lauseita opettajan toiminnan arvioimiseksi päivän aikana. Arvioitavia asioita olivat esimerkiksi se, että tuliko opettaja ajoissa paikalle ja oliko opetus innostavaa. Näin myös opettaja sai kokemuksen päivittäisestä palautteen annosta. Muotoilupolkuun kuului myös yhteinen työpaja, jossa opettajat, oppilaat ja huoltajat yhdessä kokoontuivat pohtimaan wilman käytön pelisääntöjä ja sitä, mistä muodostuu hyvä wilma kokemus. Kaikki mukana olleet pitivät uudenlaista toimintatapaa hyvänä ja kokivat moniäänisen kehittämisprosessin rikastaneen myös lopputulosta.

Oppilaiden, huoltajien ja koulun muun verkoston mukaan ottaminen koulun kehittämiseen tuo koululle uusia voimavaroja, osaamista ja tekemisen intoa. Eri osapuolien näkemykset rikastavat toisiaan ja yhdessä kehitetyt uudenlaiset ratkaisut lisäävät parhaimmillaan kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota. Muotoiluajattelu ja muotoilun menetelmät sopivat myös koulumaailmaan kehittämään yhdessä ratkaisujen etsimisen ja kokeilemisen toimintakulttuuria. Lapset ja nuoret voivat muotoiluajattelun ja -prosessin avulla löytää itsestään uusia kykyjä, rohkeutta ja innostusta oman arkiympäristön ja elämän parantamiseen.

Mitä luvassa syksyllä?

Helsingin kaupunki haluaa lisätä muotoiluprosessin hyödyntämistä ja tarjoaa sitä uuden opetussuunnitelman toteuttamisen työkaluksi. Järjestämme teemoihin liittyvän seminaarin yhteistyössä Helsingin kaupungin, Ornamon, HundrEDin ja Helsinki Design Weekin kanssa 9.9.2016 klo 13.00–15.30 helsinkiläisille peruskoulun ja toisen asteen rehtoreille ja opettajille. Seminaarissa kuullaan case-esimerkkejä ja puheenvuoroja muotoilun käyttämisestä opetuksessa ja koulun kehittämisessä.

Lisäksi Helsingin kaupunki tuottaa kouluille oman muotoilumateriaalin nimeltä Muotoilupolku. Sen tavoitteena on tuoda koulujen käyttöön helppokäyttöinen materiaali, jonka avulla jokaisessa Helsingin koulussa voidaan toteuttaa pieni tai laaja, nopea tai lukukauden kestävä suunnitteluhanke. Muotoilupolku on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin ja muotoilukasvatuksen eri toimijoiden kanssa. Seminaariin osallistujat saavat ensimmäisinä käyttöönsä kouluille suunnatun muotoilupolku–työkalun. Se on laadittu yhteistyössä Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksesta toimijoiden kanssa ja pohjautuen kouluissa jo tehtyyn työhön ja hyviin kokemuksiin. Alan toimijat ovat mukana myös tilaisuudessa. Seminaariin voit ilmoittautua HDW:n verkkosivuilta 5.9.2016 mennessä.


Kirsi Verkka
opetuskonsultti
Helsingin opetusvirasto

Tutustu HundrED-projektiin ja seuraa, miten muotoilupolkua toteutetaan helsinkiläisissä kouluissa.