Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
050

Icehearts kouluissa

Icehearts-toimintamalli on varhaisen puuttumisen malli, jonka tavoitteena on ehkäistä koulupudokkuutta ja edistää heikko-osaisten lasten oppimista ja selviytymistä peruskoulussa. Toimintamallissa kootaan yhteen ryhmä lapsia, joista on ammatillisin perustein syntynyt erityinen huoli sekä lapsia, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta ottaa osaa harrastustoimintaan esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. HundrED seuraa Icehearts-toiminnan hyödyntämistä suomalaisissa kouluissa.

Mitä Icehearts-kasvattaja tekee kouluissa?

Luokkahuoneessa Icehearts-kasvattaja toimii avustavassa roolissa. Hän rauhoittaa opetustilanteita sekä avustaa oppilaita tehtävien teossa luokkahuoneessa tai tarvittaessa pienryhmissä luokkahuoneen ulkopuolella. Icehearts-koulutyö ulottuu myös luokkahuoneen ulkopuolelle, ja sen ytimenä voidaan nähdä olevan koulussa läsnä oleminen sekä vuorovaikutus kouluympäristössä toimivien lasten ja aikuisten kanssa. Kasvattaja ruokailee lasten kanssa koulussa, on mukana välitunneilla ja mahdollistaa tarvittaessa läsnäolollaan, että kaikki lapset saavat ja kykenevät osallistumaan koulun retkille. Kasvattaja myös tukee lasta ja tämän perhettä koulussa esiin tulevissa konfliktitilanteissa ja osallistuu perheen suostumuksella oppilashuollon ja sosiaalitoimen verkostopalavereihin, joissa käsitellään lapsen asioita. Icehearts-kasvattaja varmistaa, että lasta koskevat tiedot kulkevat eteenpäin esikoulusta alakouluun ja alakoulusta yläkouluun.

Onko kyseessä uusi projekti?

Icehearts-toimintamalli on perustettu vuonna 1996, ja koulussa tehtävä työ on alusta asti ollut keskeinen osa toimintamallia. Projektissa uutena elementtinä tehdään systemaattista kouluissa tapahtuvan työn dokumentointia ja vaikuttavuuden arviointia.

Millainen on projektin aikataulu?

Hankkeessa seurataan Icehearts-toimintaa Mikkolan koulussa Vantaalla ja Tesoman koulussa Tampereella syksystä 2016 alkaen.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Icehearts-kasvattajan tekemän koulutyön tavoitteena ja tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa kaikkien, ei ainoastaan Icehearts-lasten, koulunkäynti ja toimia lisäresurssina koulun henkilökunnalle. Tavoitteena on myös systemaattiseen dokumentointiin perustuva tiedon kerääminen Icehearts-toimintamalliin kuuluvan koulutyön rakenteesta, toteutuksesta ja vaikuttavuudesta, mikä on ensiarvoisen tärkeää Icehearts-toimintamallin kehittämistyössä.

Mikä merkitys projektilla on koulumaailmalle?

Peruskouluissa tehtävä Icehearts-työ on vaikuttava ja kustannustehokas keino parantaa sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointia kouluissa. Samalla tuetaan heikommassa asemassa olevien lasten oppimisen edellytyksiä. Icehearts vahvistaakin koulujen yhteisöllisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä sekä osaltaan ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja estää koulupudokkuutta. Kehittämistyön avulla kouluissa tehtävää Icehearts-toimintaa voidaan räätälöidä vieläkin paremmin tämän päivän lapsen tarpeisiin.

Yhteystiedot

Taho: Suomen Icehearts ry

Koulu(t): Mikkolan koulu ja Tesomajärven koulu

Yhteyshenkilö: Ville Turkka

Sähköposti: ville.turkka@icehearts.fi