Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
021

Espoon Steinerkoulusta elämäntaitojen koulu

Elämäntaitojen koulussa keskitytään opettamaan ensimmäiseltä luokalta lukioon asti erilaisia hyvän elämän taitoja (kuten arvostus-, yhteistyö-, vahvuus-, myötätunto- ja ratkaisutaitoja). Projektissa seurataan Espoon Steinerkoulun muutosprosessia, jossa koulun opettajat ja oppilaat kehittävät koulun toimintaa ja opetusta elämäntaitojen kouluksi. Ideana on rakentaa elämäntaito-osaamisen koulu, jossa perinteisten oppiaineiden rinnalla korostetaan henkiseen hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvien taitojen merkitystä sekä jakaa tätä elämäntaito-osaamisen ja opetuksen tietotaitoa muiden koulujen käyttöön.

Mitä projektin aikana tehdään?

Projektin aikana luodaan elämäntaito-opetuksen sisällöistä opetuskokonaisuuksia perusopetuksen luokille 1-9 sekä lukioon. Sisältöjä työstetään tunti- ja aihekohtaisiksi kokonaisuuksiksi sekä erilaisiksi taidetta, luovuutta, yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä hyödyntäviksi opetus- ja oppimismateriaaleiksi. Elämäntaito-opetuksen kehittämisen kokemuksista ja tuloksista julkaistaan Espoon Steinerkoulun oma elämäntaito-opetuksen opas, jossa esitellään 100 parasta elämäntaito-opetuksen sisältöä ja harjoitusta. Oppaan sisällön avulla koulut voivat ottaa elämäntaitojen ja hyvän ihmisyyden opetuksen eri aihealueita osaksi jokapäiväistä opetusta. Aihealueita voidaan myös opettaa itsenäisinä oppiaineina tai kursseina.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Elämäntaito-opetuksen suurena tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja onnellisuutta kohti tasapainoista aikuisuutta. Päämääränä on, että koulunsa päättävät nuoret ovat henkisesti hyvinvoivia, itsensä tuntevia, omaa ja toisten ihmisyyttä arvostavia sekä yhteisöllistä hyvinvointia ja parempaa maailmaa aktiivisesti edistäviä kansalaisia. Projektin tavoitteena on kehittää koulun opettajien elämäntaito-opetuksen osaamista monipuolisesti ja laaja-alaisesti niin, että tätä osaamista voidaan tulevaisuudessa jakaa myös muihin kouluihin. Tavoitteena on tuoda esiin myös Steinerkoulujen erityisosaamista elämäntaitojen, kuten yhdessä tekemisen, ihmissuhteiden ja tunnetaitojen opettamisessa, joita on koulun pedagogiikassa pidetty aina erityisessä arvossa.

Onko kyseessä uusi projekti vai onko se jatkoa jollekin aiemmalle idealle?

Espoon Steinerkoulussa on ollut elämäntaito-opetuksen kehittämistä ja kokeiluja vuodesta 2015 alkaen. Lisäksi kevään 2016 aikana on toteutettu hyvin laaja elämäntaito-opetuksen kehittämisprojekti, jossa elämäntaito-opetusta on testattu ja kehitetty 7.–9.-luokkalaisten kanssa. Projekti on samalla ollut osa koulun omaa opetussuunnitelmatyötä. Projektin tuloksista ja toteutuksesta raportoidaan Opetusministeriölle lukuvuoden 2016 aikana.

Millainen on projektin aikataulu?

Suunnittelutyö on aloitettu keväällä 2016. Elämäntaito-opetuksen harjoittelu, soveltaminen ja kehittäminen yhdessä koko kouluyhteisön kanssa kaikilla luokka-asteilla aloitetaan syksyllä 2016. Tavoitteena on heti syksystä alkaen aloittaa eri luokka-asteiden yksilöllisten elämäntaitosisältöjen kehitystyö oppilaiden kanssa. Systemaattista kehitystyötä jatketaan koko lukuvuoden 2016–2017 ajan. Myös huoltajat kutsutaan mukaan elämäntaito-opetuksen kehitystyöhön.

Mitä arvokasta elämäntaitojen opettaminen tuo koulumaailmaan?

Elämäntaitojen opettamisella vahvistetaan oppilaiden uskoa siihen, että elämässä selviää parhaiten kehittämällä itseään, tekemällä yhteistyötä, auttamalla toisia ja vahvistamalla yhteisöllisyyttä. Opettajien ja oppilaiden välinen toimiva ja myönteinen vuorovaikutus ja sen vaaliminen edistävät nykytiedon mukaan myös oppimistuloksia ja yleistä kouluviihtyvyyttä. Yhteisöllinen, ystävällinen ja myötätuntoinen kouluyhteisö pitää tärkeänä jokaisen jäsenensä hyvinvointia ja ennaltaehkäisee näin myös konflikteja ja kiusaamista. Elämäntaito-osaamisen ja opetuksen sisältöjen jakaminen laajemmin koulumaailmaan voivat osaltaan edistää hyvinvointia koko yhteiskunnan tasolla. Hyvinvoivat ja inhimillisesti vahvat kouluyhteisöt ovat vakaa perusta tulevaisuudelle.

Yhteystiedot

Koulu(t): Espoon Steinerkoulu

Yhteyshenkilö: Viivi Pentikäinen ja Filip Häyrynen

Sähköposti: viivi.pentikainen@namaste.fi filip.hayrynen@espoonsteinerkoulu.fi

Espoo Suomi
HundrED
Uusin merkintä