Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
032

Arvioinnin kehittäminen digitaalisten työkalujen avulla

Digitalisaatio tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia myös arvioinnin kehittämiseen. Kauniaisten kaupunki testaa vuoden ajan erilaisia digitaalisia arviointisovelluksia eri kouluissa. Projektin tavoitteena on vertailla arviointisovelluksia ja kehittää arviointia niiden kautta / Digitaliseringen ger många nya möjligheter att utveckla bedömningen. Grankulla stad kommer under året att testa olika digitala verktyg för bedömning i olika skolor. Projektet har som mål att jämföra de olika verktygen och använda dem för att utveckla bedömningen.

Mitkä ovat projektin tavoitteet? /

Vilka är projektets mål?

Tavoitteena on perehtyä vähintään kolmeen tarjolla olevaan arviointityökaluun ja seurata niiden soveltuvuutta oppimiskokonaisuuksien arviointiin. Suunnitelmana on käyttää seuraavia arviointityökaluja: SkillzzUp, Qridi ja Skuugo. Lisäksi tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä sovellusten kehittäjien kanssa sekä vakiinnuttaa työkalut ja arviointikäytänteet soveltuvin osin osaksi perusopetuksen toimintakulttuuria /

Målet är att sätta sig in i minst tre olika digitala verktyg för formativ bedömning och undersöka deras lämplighet för att bedöma olika lärområden. Enligt planen ska följande tre verktyg testas: SkillzzUp, Qridi och Skuugo. Ett ytterligare mål är ett nära samarbete med dem som utvecklar verktygen, samt att i tillämpliga delar införa verktygen och bedömningsmodellerna som en del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen.

Miten jatkuvaa arviointia toteutetaan digitaalisten työkalujen avulla? /

Hur görs den fortlöpande bedömningen med digitala verktyg?

Työkaluja käytetään osana jatkuvaa arviointia erilaisissa tilanteissa: itse- ja vertaisarvioinnissa, opettajan ja oppilaan välisten arviointikeskustelujen eli evästysten osana sekä oppilaan, huoltajien ja opettajan vuosittaisten kolmikantakeskustelujen tukena. Arvioinnin tavoitteena on vahvistaa oppilaan toimijuutta ja itsearviointitaitojen kehittymistä sekä toimia opettajan palautteen saamisen ja työn reflektoinnin tukena /

Verktygen används som en del av den fortlöpande bedömningen i olika situationer: självbedömning och kamratbedömning, samtal om bedömning mellan lärare och elev, samt som stöd för trepartsdiskussionerna som hålls årligen mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Målet med bedömningen är att stärka elevernas aktiva roll och förmåga till självbedömning samt ge läraren stöd i att reflektera över arbetet och ta emot respons.

Onko kyseessä uusi projekti vai onko se jatkoa jollekin aiemmalle idealle? /

Är detta ett nytt projekt eller utgör det en fortsättning på någon tidigare idé?

Toiminta jatkaa aiempaa työtä perusopetuksen oppimiskokonaisuuksien digitaalisen arvioinnin parissa, mutta arviointivälineistöä täydennetään uusien pilotointiin saatavien sovellusten avulla. Uutta on myös opetussuunnitelman 2014 mukaisten oppiaine- ja vuosiluokkarajat ylittävien oppimiskokonaisuuksien arviointi sekä pilvipalveluihin tallennettavan materiaalin käyttö jatkuvan arvioinnin pohjana /

Verksamheten utgör en fortsättning på arbetet med digital bedömning av lärområdena inom den grundläggande utbildningen, men verktygen för bedömning kompletteras med de nya verktygen som nu pilottestas. Andra nya inslag är bedömningen av lärområdena som överskrider gränserna mellan årskurser och läroämnen enligt läroplanen 2014, samt användningen av material i molntjänster som grund för den fortlöpande bedömningen.

Millainen on projektin aikataulu? /

Vad är projektets tidsschema?

Projekti etenee käsi kädessä lukuvuoden 2016–2017 opetustyön kanssa /

Projektet framskrider jämsides med undervisningen under läsåret 2016–2017.

Yhteystiedot

Taho: Kauniaisten opetustoimi

Koulu(t): Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu, Hagelstamska Skolan ja Granhultsskolan

Yhteyshenkilö: Jarkko Mylläri

Sähköposti: jarkko.myllari@kauniainen.fi

Kumppani(t): SkillzzUp Oy, Qridi Oy, Skuugo

Kauniainen Suomi
HundrED
Uusin merkintä