Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
067

INTO – innovatiivinen ja taitava oppija käsitöissä

Tieto- ja informaatioteknologiassa, taloudessa, kulttuurissa ja sosiaalisissa käytännöissä tapahtuneiden muutosten seurauksena erilaisten ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. INTO-projekti pyrkii kehittämään oppilaiden innovatiivista ajattelua ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja samalla muokkaamaan koko koulun toimintakulttuuria. Projektin tavoitteena on synnyttää useita monistettavissa olevia, uusia ajattelun ja oppimisen taitoja parantavia käytäntöjä.

Mitä projektin aikana tehdään?

INTO-projektissa tuotetaan uusia työtapoja luovien prosessien ideointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen sekä oppimisen itse- ja vertaisarviointiin. Pilotti kohdennetaan teknologia-avusteiseen ja yhteisölliseen projektityöskentelyyn käsityönopetuksessa, niin perusopetuksen uutena itsenäisenä oppiaineena kuin osana laajempia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Projektissa hyödynnetään erilaisia teknologisia välineitä ja sähköisiä ympäristöjä, kuten mobiililaitteita, langattomia esitysjärjestelmiä, 3D-teknologiaa ja sähköisiä portfolioita. Niiden avulla opetellaan suunnittelemaan, tunnistamaan, kielellistämään ja dokumentoimaan käsityöprosessia sekä siinä tapahtuvia oppimisen eri vaiheita.
 

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Tavoitteena on kehittää systemaattisesti oppilaan innovatiivista, pitkäjänteistä ajattelua ja taitavaa oppimista esimerkiksi pedagogisesti tarkoituksenmukaisten teknologisten välineiden ja toimintaympäristöjen avulla.  Tavoitteena on myös, että oppilas kokee oman oppimisen omistajuutta ja pystyvyyttä. Oppilas tutkii ja kokeilee ennakkoluulottomasti sekä luottaa omiin ideoihinsa ja taitoihinsa. Oppilas myös havainnoi ja kehittää sekä omaa että ryhmän työskentelyä opiskelun eri vaiheissa henkilökohtaisten tavoitteiden ja monipuolisen arvioinnin avulla.
 

Onko kyseessä uusi projekti?

Projekti on jatkoa koulussa toteutetulle UBIKO-hankkeelle, jossa tutkittiin oppimisen itsesäätelytaitoja akateemisissa oppiaineissa. INTO-projektissa jatketaan oppimisen itsesäätelytaitojen harjoittelua käsityön kontekstissa eli taito- ja taideaineessa.
 

Milloin projekti toteutetaan?

INTO-projektin pilottivaihe sijoittuu lukuvuodelle 2016–2017. Toiminta jatkuu myös pilottivaiheen jälkeen.
 

Miten INTO-projekti kehittää koulutusta?

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet haastavat kehittämään toimintakulttuuria oppimisympäristöjen ja työtapojen suhteen. Muutosten tulee tukea aktiivista oppijaa, joka osaa asettaa omalle toiminnalleen tavoitteita sekä ratkaista ongelmia itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. INTO-projektissa laajennetaan oppimisen itsesäätelyn tukemisen kehittämistä akateemisista aineista taito- ja taideaineisiin. Samalla sovelletaan uutta teknologiaa yhteisölliseen innovaatioprosessiin ja tuotetaan sitä tukevia toimintamalleja yhdessä yhteistyöverkoston kanssa.


 

Yhteistyökoulut

Rajakylän koulu.

Yhteystiedot

Koulu(t): Oulun normaalikoulu

Yhteyshenkilö: Jaana Anttonen ja Hannu Juuso

Sähköposti: jaana.anttonen@oulu.fi hannu.juuso@oulu.fi

Kumppani(t): Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutus

Oulu Suomi
HundrED
Uusin merkintä