We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Ville Lintervo

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared emma math hundred frontpage
Finland
Konkreettiset välineet matematiikan oppimisen tukena

EMMA Math

Marker Espoo, Suomi
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumääräpalat, joiden käyttöön on selkeät harjoituspohjat ja tehtävät.
Introduction

Mistä on kyse?

Ville Lintervo
“Alun perin lähdimme kehittämään tukea oppilaille, joilla oli vaikeuksia matematiikassa. Saavutimme enemmän, kun panostimme lukukäsitteen opettamiseen. Osaamisen taso nousi – samoin motivaatio ja oppilaan usko omaan osaamiseensa.”

Maarit Laitinen, Mother of Emma, Inventor

Matemaattista ajattelua tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. On tärkeää, että oppilaille syntyy jo varhaisessa vaiheessa ymmärrys matematiikasta aineena, jossa on useita erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia. Tavoitteena on lukukäsitteen vahvistaminen, minäpystyvyyden tunteen kasvattaminen sekä uteliaisuuden herättäminen.

EMMA Mathin avulla vahvistetaan oppilaiden positiivista suhtautumista matematiikkaa kohtaan sekä tuetaan matemaattisen ajattelun kehittymistä. EMMA Math -välineet vahvistavat etenkin lukukäsitteen ymmärtämistä, mikä on pohja myös tulevalle matematiikan ymmärtämiselle.

Oppiminen tapahtuu konkreettisten välineiden avulla. Välineillä tuetaan kaikkien lasten oppimista, mutta niistä on erityisen paljon hyötyä oppilaille, joilla on vaikeuksia matematiikan hahmottamisessa.

EMMA Math -menetelmässä yhdistyvät konkretia ja päättely: oppilaat pääsevät tutustumaan lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviin ilmiöihin toiminnallisesti, jossa olennaisena osana on matematiikkapuheen tuottaminen eli päätteleminen, perustelu ja kokeilu.

Read more ›
Intended Outcomes
281
Views
5 - 10
Age Group
2015
Established
Resources Needed
EMMA-lukumääräpalat, käyttöohjeet, harjoituspohjat ja tehtävät.
HundrED Criteria
innovativeness
Lukumääräkäsitteen hahmottaminen on keskeinen edellytys myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Tähän auttavat innovaatiota varten kehitetyt välineet.
impact
EMMA Mathin käyttäminen parantaa oppimistuloksia, oppimismotivaatiota ja oppilaan uskoa omaan osaamiseensa.
scalability
Kehitetty innovaatio on otettavissa käyttöön missä tahansa, sillä lukumääräpalat eivät ole kieli- tai kulttuurisidonnaisia.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Hanki tarvittavat välineet
Materiaali sisältää fyysisen tuotteen eli lukumääräpalat, käyttöohjeen, harjoituspohjat sekä tehtävät.
Read more
02
Tutustu materiaaliin käyttöohjeen avulla
Käyttöohjeet ovat yksinkertaiset ja helpot ymmärtää. Materiaali on siksi nopea ottaa käyttöön.
Read more
03
Sovella välineitä osana omaa opetusta
Välineet toimivat osana oppituntia tai voit rakentaa niiden ympärille kokonaisuuden. Niitä voi käyttää kahden kesken opettajan kanssa, koko ryhmän kesken tai vaikkapa parin kanssa.
Read more
04
Ota yhteyttä EMMA Math -tiimiin
EMMA Math -tiimi auttaa perehtymään syvemmin.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Ville Lintervo
Innovator
Used in