We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Ville Lintervo

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared emma math hundred frontpage
Finland
Konkreettiset välineet matematiikan oppimisen tukena

EMMA Math

Marker Espoo, Suomi
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumääräpalat, joiden käyttöön on selkeät harjoituspohjat ja tehtävät.
Introduction

Mistä on kyse?

Maarit Laitinen, Mother of Emma, Inventor
“Alun perin lähdimme kehittämään tukea oppilaille, joilla oli vaikeuksia matematiikassa. Saavutimme enemmän, kun panostimme lukukäsitteen opettamiseen. Osaamisen taso nousi – samoin motivaatio ja oppilaan usko omaan osaamiseensa.”

Maarit Laitinen, Mother of Emma, Inventor

Matemaattista ajattelua tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. On tärkeää, että oppilaille syntyy jo varhaisessa vaiheessa ymmärrys matematiikasta aineena, jossa on useita erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia. Tavoitteena on lukukäsitteen vahvistaminen, minäpystyvyyden tunteen kasvattaminen sekä uteliaisuuden herättäminen.

EMMA Mathin avulla vahvistetaan oppilaiden positiivista suhtautumista matematiikkaa kohtaan sekä tuetaan matemaattisen ajattelun kehittymistä. EMMA Math -välineet vahvistavat etenkin lukukäsitteen ymmärtämistä, mikä on pohja myös tulevalle matematiikan ymmärtämiselle.

Oppiminen tapahtuu konkreettisten välineiden avulla. Välineillä tuetaan kaikkien lasten oppimista, mutta niistä on erityisen paljon hyötyä oppilaille, joilla on vaikeuksia matematiikan hahmottamisessa.

EMMA Math -menetelmässä yhdistyvät konkretia ja päättely: oppilaat pääsevät tutustumaan lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviin ilmiöihin toiminnallisesti, jossa olennaisena osana on matematiikkapuheen tuottaminen eli päätteleminen, perustelu ja kokeilu.

Read more ›
Innovation Overview
5 - 10
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
288
Views
Tips for implementation
EMMA-lukumääräpalat, käyttöohjeet, harjoituspohjat ja tehtävät.
Connect with innovator
Ville Lintervo
HundrED Review
Innovativeness

Lukumääräkäsitteen hahmottaminen on keskeinen edellytys myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Tähän auttavat innovaatiota varten kehitetyt välineet.

Impact

EMMA Mathin käyttäminen parantaa oppimistuloksia, oppimismotivaatiota ja oppilaan uskoa omaan osaamiseensa.

Scalability

Kehitetty innovaatio on otettavissa käyttöön missä tahansa, sillä lukumääräpalat eivät ole kieli- tai kulttuurisidonnaisia.

Media

See this innovation in action.

Emmamath - four languages of math
emma esitys v2