We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Keskittymis- ja ajattelutaidot lukiolaisen arkitaidoiksi

28.4.2017

Keskittymis- ja ajattelutaidot lukiolaisen arkitaidoiksi

Lukiolaisen arki koostuu minuuttiaikatauluun viritetyistä pienistä toiminnoista ja suuremmista kokonaisuuksista, jotka sirpaloituvat ja hajaantuvat ajallisesti. Samaan aikaan tiedon tulva on suurempi kuin koskaan ja huomiota vaativia kanavia entistä useampia.

Keskittyminen ja ajatteleminen ovat paitsiossa, ja niihin liittyvät taidot eivät pääse kehittymään. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että lukemisharrastuksen suosio vähenee ja erilaiset härpäkkeet ja laitteet vievät huomiota ja syövät aikaa.

 

Keskittymistaitojen harjoittelu osaksi koulupäivää

Keskittymistä että ajattelua voi oppia siinä missä muitakin taitoja. Se vaatii harjoittelua, mutta jo kahdeksan viikon määrätietoisen harjoittelun jälkeen keskittyminen paranee.

Hämeenlinnan lyseon lukion LukioFlow -projektissa keskittymis- ja ajattelutaitojen opetteleminen on nostettu muiden opiskeltavien taitojen rinnalle. Keskittymistaitoja harjoitetaan erityisesti mindfulness-harjoitteiden kautta, ja lukion urheilulinjan myötä koulussa on osaamista myös henkisen valmennuksen toteuttamisessa.

Mindfulnessissa siirrytään tekemisen tilasta olemisen tilaan, jossa huomiota suunnataan kohteeseen ja pidetään kohteessa tahdonalaisesti. Mindfulness saa aikaan emotionaalista etäisyyttä sen hetkiseen tunnetilaan levottomuutta ja stressiä vähentäen. Taidon hallitsemisen myötä oppiminen ja keskittymiskyky paranevat, mikä puolestaan kohentaa psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua sekä vähentää negatiivisia ajatuksia ja huolehtimista.

Ajattelun taidot apuna päätöksenteossa

Lukiolaiset lukevat nykyisin huolestuttavan vähän. Lukemisen vähyys on johtanut esimerkiksi ajattelun heikkenemiseen, mikä äidinkielen opettajan mukaan näkyy esimerkiksi äidinkielen ylioppilaskokeen tekstitaidon vastauksissa.

Keskittymistaitojen lisäksi projektissamme ohjataankin opiskelijoita kehittämään ajattelun taitoja. Menetelmäksi olemme valinneet maltalaisen Edward de Bonon CoRt-työkalujen opettamisen ja niiden käyttämisen harjoittamisen erilaisissa tilanteissa.

Kun opiskelija pystyy tahdonalaisesti ohjaamaan keskittymistään ja käyttää oppimiaan ajattelutaitoja, on hänellä halussaan työkalupakki, jolla selvitä ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa. Molemmat taidot auttavat päätöksenteossa ja lisäävät luovuutta ja innovatiivisuutta. Myös itselle tärkeiden asioiden löytyminen ärsykevirrasta helpottuu, mikä kasvattaa itseluottamusta.

Uskomme, että sellainen lukiolainen, joka panostaa ajattelu- ja keskittymistaitojen harjoitteluun, hallitsee ajankäyttöään paremmin ja sirpalemaisuus hänen elämässään vähenee. Opiskelijan ajankäyttö tehostuu ja tuloksellisuus paranee, ajattelu on fokusoitunutta ja analyyttista ja hänen kognitiiviset taitonsa ovat kehittyneet.

Aikaa ja uskallusta

Myös jokainen opettaja voi omalta osaltaan tukea opiskelijoita. 75 minuutin oppitunnin sisään on hyödyllistä sisällyttää kolme minuuttia rauhoittumista, sillä siihen käytetty aika palaa takaisin tehokkaampana ja keskittyneempänä työskentelynä.

Tämän vuoksi Hämeenlinnan lyseon lukiossa rohkaistaan opettajiakin osallistumaan mindfulness-tuokioihin. Oman kokemuksen myötä on helpompi ottaa harjoitteet osaksi omaa opetusta.

Alkuun pääseminen ei ole ollut mutkatonta. Opiskelijoiden mukaan saamisen arveltiin olevan projektin haastavimpia osuuksia, ja arvio osoittautui oikeaksi. Toistaiseksi koulupäivän rytmiin on onnistuttu sisällyttämään mindfulness-päivänavaus kaikkiin luokkiin, pikaisia harjoitteita välitunneilla sekä koulupäivän jälkeen toteutettavaa kerhotyyppistä toimintaa. Pikku hiljaa opiskelijat ovat uskaltautuneet mukaan.

Onko meillä oikeasti niin kiire, että emme ehdi pysähtyä muutamaksi minuutiksi päivässä – vai emmekö uskalla kohdata itseämme ja ajatuksiamme?

 

Pieta Tukkimäki-Hildén
rehtori
ruotsin kielen lehtori
Hämeenlinnan lyseon lukio

Lue lisää keskittymistaitojen opiskelusta Hämeenlinnan lyseon lukiossa täältä ››