We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Mutku Maker Space

Tila luovan ajattelun ja ideoinnin tukemiseksi

Innovaatiossa koulun tila muutetaan luovaa ajattelua ja ideointia tukevaksi ympäristöksi ja sitä hyödynnetään osana muotoilukasvatusta. Tila on luovan oppimisen laboratorio, jossa tutustutaan monipuolisesti muotoiluprosessin eri vaiheisiin.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2017

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Joka päivä on kuin pop-up-koulupäivä Mutku Maker Spacessa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Kouluja haastetaan käsittelemään opetuksessaan entistä enemmän laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöitä sekä avointa kysymyksenasettelua. Tähän haasteeseen on tarjottava myös konkreettisia työkaluja ja fasiliteetteja, jotka tukevat oppilaita osallistavaa ja luovaa opetusta.

Maker-kulttuurissa painottuvat yhdessä tekeminen ja kokeilujen kautta oppiminen, jossa käytäntö ja teoria limittyvät luontevasti yhteen tarjoten oppijalle leikkimielistä, uteliaisuutta kerryttävää tapaa tutustua maailman moniin ilmiöihin.

Helsinkiläisen Arabian peruskoulun Mutku Maker Space laajentaa tekemistä teknologiapainotteisesta perinteisestä Maker-kulttuurista kaikkiin käden taitoihin ja luovan ongelmanratkaisun sekä design-prosessin harjaannuttamiseen. Kokeilukulttuurin hengessä virheistä opitaan yhdessä ja saadaan onnistumisen kokemuksia sekä ahaa-elämyksiä.

Mutku Maker Space on luova laboratorio ja opetustila, joka on rakennettu koulun sisälle. Tilassa opitaan käytännönläheisesti muotoilusta sekä muotoiluprosessin eri vaiheista. Luovan oppimisen tila madaltaa kynnystä lähteä ideoimaan uutta oppilaan omalta tasolta ja ratkaisemaan omaan arkeen liittyviä haasteita.

Tila mahdollistaa etenkin luovan prosessin aloittamisen ja etenemisen vaiheesta toiseen – aina havainnoista ideoinnin ja kokeilun kautta oman idean muille jakamiseen ja jatkokehittämiseen. Projekteja voidaan jatkaa ja kehittää myös koulun muussa opetuksessa ja tiloissa.

Mutku Maker Space -tila rakennetaan työpajojen kautta koko koulua osallistaen koulun resursseihin ja tarpeisiin sopivaksi, jolloin jokainen luovan oppimisen laboratorio on ainutlaatuinen ja omaan kouluun sopiva.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Tila tarjoaa erinomaiset puitteet ilmiöpohjaiseen, yhdessä tekemisen kautta oppimiseen.

Impact

Oppilaat saavat välineitä luovuuteen ja ongelmien ratkaisemiseen uteliaisuutta herättävässä ympäristössä.

Scalability

Tila on toteutettavissa erilaisiin kouluympäristöihin.

Implementation steps

Tutustuminen konseptiin
Tutustukaa Mutku Maker Space -konseptiin seuraavien steppien kautta ja pohtikaa mitä se voisi tarkoittaa koulussanne.

Mutku Maker Space rakennetaan ja toteutetaan koulun tarpeet ja resurssit huomioon ottaen, joten jokainen tila on yksilöllinen ja ainutlaatuinen eikä vaadi esimerkiksi tietyn kokoista tilaa koulurakennuksesta. Tilassa tehtävää toimintaa ja muotoilukasvatusta voidaan toteuttaa myös muissa koulun tiloissa tai omassa luokassa.

Keskustelkaa opettajien kesken Mutku Maker Space -tilan mahdollisuuksista ja työnjaosta. Ottakaa tarvittaessa yhteys Suomen muotoilukasvatusseura ry:hyn mahdollista yhteistyötä ja tilan suunnitteluapua koskien:

suomu@muotoilukasvatus.info

Ideointityöpaja oppilaiden kanssa
Pitäkää oppilaille idointityöpaja oman koulunne Mutku Maker Space -tilan toteuttamisesta ja käyttämisestä.

Oppilaat voivat vastata ideointityöpajassa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä haaveilen?

 • Minkä ongelman haluan ratkaista?

 • Minkä jutun voin kehittää paremmaksi? Mitä uutta voin keksiä?

 • Mitä osaan tai haluan osata tehdä itse? Mitä haluan suunnitella?

 • Mitä osaan opettaa muille?

 • Minkälaisessa tilassa viihdyn ja innostun?

 • Mitä tarvikkeita ja koneita haluan käyttää?

 • Mitkä jutut tekevät viihtyisän ja innostavan työtilan?

 • Teenkö mielummin yksin vai yhdessä? Entä Itsenäisesti vai ohjattuna?

Kerätkää oppilaiden kommentit ja mielipiteet talteen tilan jatkosuunnittelua varten.

Arabian peruskoulussa:

Koulun yhteisen Maker Space -tilan käytöstä pidettiin työpaja oppilaille. Työpajassa oppilaat pääsivät ideoimaan muun muassa yhteisen graffitin muodossa millaisessa tilassa haluaisivat oppia, mitä he haluaisivat opettaa muille, mitä ongelmia he haluaisivat ratkaista ja millaisia välineitä he haluaisivat käyttää. Ideat kerättiin tehdyn graffitin lisäksi suurelle paperirullalle. Työpajan tuotokset kerättiin ja kuvattiin talteen opettajien jatkotyöskentelyä varten.

Tutustu Arabian peruskoulussa pidettyyn oppilaiden ideointityöpajaan ohesta:

Kehitystiimin perustaminen ja vastuiden jako
Makerspace-tilalle kannattaa nimetä opettajista koostuva kehitystiimi. Kehitystiimissä kannattaa hyödyntää koulun omaa sisäistä osaamista taito- ja taideaineista esimerkiksi kutsumalla kehitystiimin jäseniksi taito- ja taideaineopettajia.

Kehitystiimin tehtäviin kuuluu:

 • Tilasuunnittelun organisointi. Oppilastyöpajojen pitämiseen tarvittavien seikkojen huomiointi sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi.

 • Tilan kalustaminen. Kalustehankintojen miettiminen ja toteutus. Kaikkea ei tarvitse hankkia uutena.

 • Tilan varustaminen. Hankintojen tekeminen koskien työkaluja, laitteita, tarvikkeita ja materiaaleja.

 • Tilan toiminnan kehittäminen ja kokeilu. Linjaukset tilan käytöstä esimerkiksi oppituntien yhteydessä, välitunneilla tai iltapäiväkerhona. Lisäksi mahdollisten ulkopuolisten pajavetäjien ohjeistaminen ja tilan käytön koordinointi.

 • Tilan ylläpito. Täydennystilausten hoitaminen, siivouksen järjestäminen, tiedottaminen, laitteiden huollosta huolehtiminen sekä, tilassa olevien infotekstien tekeminen ja päivitys.

Viikkopalavereissa käydään läpi tiimin tehtävien edistymistä, tilan kehitystoiveita sekä sisältökokeiluja. Oleellista on rohkea kokeileminen ja omassa koulussa toimivien menetelmien tunnistaminen ja niiden käyttöönotto.

Arabian peruskoulussa:

Tilan perustaminen ja toiminnan suunnittelu koordinoitiin keihitystiimin opettajille. Tiimi koostuu pääsääntöisesti käsityön ja kuvataiteen opettajista ja sen tehtävänä on kehittää muotoiluoppimista Arabian peruskoulussa.

Kehitystyö koulussa jakautuu niin että yhteistyökumppanina toimiva Suomen muotoilukasvatusseura Suomu vastaa sisällöntuottamisesta liittyen muotoiluajattelun visualisointiin ja materiaalikokeiluihin. Koulun kehitystiimi puolestaan vastaa tilarakentamisen oppilastyöpajoista sekä tilan ylläpidosta ja kehittämisestä koulutasolla.

Tilan ja toiminnan suunnittelu ja toteutus
Kokoontukaa kehitystiimin kanssa pidetyn oppilaiden ideointityöpajan jälkeen.

Keskustelkaa oppilaiden ideoista ja valitkaa toteutettava kokonaisuus. Suunnitelkaa tämän jälkeen tarkemmat vastuualueet tiiminne kesken ja aikatauluttakaa tehtävien toteutus.

Arabian peruskoulussa:

Tilasuunnittelu aloitettiin Suomen muotoilukasvatusseura Suomun oppilastyöpajoilla palvelumuotoilua hyödyntäen. Kehitystiimin sisälle perustettiin taito- ja taideaineen opettajista koostuva muotoilutiimi, joka vastasi jatkokehittelystä ja työnjaosta oppilaiden ja tiimin välillä.

Itse tila rakennettiin muotoilutiimin opettajen oppituntien (kuvataide, käsityö) aikana. Oppilaat olivat 2.-9.-luokkalaisia. Työpajoja oli muun muassa maskotin suunnittelu, seinien maalaaminen, kalusteiden tuunaaminen sekä näyttelytilojen kehittäminen.

Toiminnan kehittäminen jatkossa on muotoilutiimin vastuulla, ja Suomu osallistuu kehitystyöhön.

Voit tutustua Arabian peruskoulussa toteutetun opettajien työpajan pohjalta tehtyyn muistioon ohesta: 

Tilan käyttöönotto ja toiminnan kokeilut
Kun tila on saatu valmiiksi, pitäkää avajaiset ja kertokaa tilan rakentamisen prosessista ja toiminnan jatkosta koko kouluyhteisölle.

Tärkeää on viestiä kaikille tilaa käyttäville, että seuraava vaihe tilan käyttöönotossa ja jatkokehittelyssä on jatkuvaa muutosta. Tilassa tullaan testaamaan erilaista toimintaa, kuten työpajoja, kerhoja ja oppitunteja sekä kehittämään tilaa edelleen.

Arabian peruskoulussa:

Arabia tilan avajaiset olivat syyskuussa 2017 muotoiluviikon yhteydessä. Oppilaille pidettiin erilaisia työpajoja, jotka koskivat esimerkiksi green screen-työskentelyä, teippigraffiteja sekä heijastinten tekoa. Lisäksi opettajille järjestettiin työpajoja muotoilupolusta, green screeneista, 3D-tulostuksesta ja datan visualisoinnista.

Arabian peruskoulun Mutku Maker Space -tilassa pidetään myös tavallisia aineenopetustunteja – esimerkiksi terveystiedon, englannin, fysiikan ja musiikin oppitunnit sopivat tilaan hyvin. Lisäksi tilassa järjestetään STEAM-taitoihin keskittyvää valinnaisainekokonaisuutta. Tämä tuo tilaan paljon toimintaa, mutta myös asettaa haasteita tilasuunnittelulle.

Seuraavaksi tilassa on tarkoitus kokeilla maker-välitunteja ja iltapäiväkerhoja. Tulevat koulun ja luokkien muotoiluprosessit ja niiden käynnistäminen kannustetaan aloittamaan Mutku Maker Space -tilasta ja muotoilun visualisointiseiniltä.

Spread of the innovation

loading map...