Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

M

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Kaikki elämän osa-alueet huomioiva koulusuunnittelun malli

Huomisen koulua rakentamassa

Hämeenlinna, Suomi
Eri alojen ammattilaisten yhteistyöllä ja huolellisella suunnittelulla voidaan luoda koulu, joka tuo kaikki lapsille ja nuorille olennaiset palvelut saman katon alle. Kun eri ryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi piirtopöydältä kalustehankintoihin, koulu voi olla koko aluetta hyödyttävä monipalvelukeskus.
Introduction

Mistä on kyse?

“Nummikeskuksen elämänkaarinen toimintamalli tekee siitä kaikkien alueen asukkaiden keskuksen ja edistää kaikenikäisten ihmisten aktiivista elämää.”

Markku Rimpelä, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Koulu ei ole irrallinen saareke muusta yhteiskunnasta. Elämänkaarisessa ajattelumallissa lasten ja nuorten kasvu ja kasvatus nähdään vauvasta teini-ikään kestävänä vuosien jatkumona, joka parhaimmillaan tapahtuu samojen aikuisten läsnä ollessa. Se siis tarjoaa oivallisen lähtökohdan myös rakentamisen suunnitteluun: kaikki lapsen ja nuoren kasvun kannalta oleelliset palvelut voi tuoda saman katon alle.

Elämänkaarinen ajattelumalli tuo useat eri tahot mukaan rakennuksen suunnitteluun. Näin eri ryhmien tarpeet huomioimisen kokonaisvaltaisesti aina piirtopöydältä kalustehankintoihin.

Esimerkiksi kouluhenkilöstön mukana oleminen alusta alkaen mahdollistaa pedagogisten ratkaisujen huomioon ottamisen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kun projektin alusta lähtien on selvää, että mukana päätöksenteossa on suuri joukko ihmisiä, rakennushankkeen eri osapuolten ja käyttäjien vuorovaikutus on tiivistä.

Elämänkaarinen palvelumalli myös painottaa valinnoissa ja hankinnoissa pitkää elinkaarta. Tällöin valinnat ohjautuvat kestävään ja ympäristöystävälliseen suuntaan.

Innovaation toinen erityinen piirre on kilpailullinen neuvottelumenettely, joka tarkoittaa kilpailutuksen toteuttamista yhdessä potentiaalisten palveluntuottajien kanssa. Kilpailutuksen pohjana on käyttäjien laatima toiminnallinen suunnitelma, joka avaa rakennuksen käyttötarkoituksia monipuolisesti.

Läpi kilpailutusprosessin käydään avointa dialogia, jonka kautta sekä tilaaja että mahdolliset palveluntuottajat rakentavat luottamusta toisiinsa ja oppivat lisää rakennuksen tavoitteista.

Hämeenlinnan kaupungissa elämänkaarista ajattelumallia on noudatettu lasten ja nuorten palveluissa vuodesta 2009 alkaen. Hämeenlinnassa on muun muassa yhdistetty päiväkoteja ja kouluja samaan rakennukseen, tuotu nuorisotyöntekijät kouluihin ja rakennettu neuvoloita päiväkotien yhteyteen.

Stepit kokoavat yhteen elämänkaarisen suunnittelun viisi eri vaihetta: ennakkovaihe, yhteinen visio ja strategia, toteutus, perehdyttäminen ja palaute sekä toiminta ja käyttö. Steppejä seuraamalla koulurakentaminen toteutuu uudella, toiminnallisella ja keskustelevalla mallilla.

Read more ›
Innovation Overview
ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
317
Views
Tips for implementation
Vaatii merkittävät taloudelliset resurssit, suuren henkilöjoukon sitoutumisen ja runsaasti aikaa.
Connect with innovator
M
HundrED Review
Innovativeness

Innovaation ydin on elämänkaarinen ajattelumalli, joka huomioi lapsen ja nuoren koko kehityksen vauvasta aikuisuuteen.

Impact

Mallin avulla voidaan suunnitella paremmin palvelevia ja pitkäikäisempiä kouluja, jotka huomioivat lasten elämän eri osa-alueet.

Scalability

Malli on hyvin sovellettavissa eri alueiden palvelujärjestelyihin, mutta vaatii merkittävät resurssit.

Media

See this innovation in action

Kuvat: LINJA ARKKITEHDIT
Kuvat: LINJA ARKKITEHDIT
Kuvat: LINJA ARKKITEHDIT
Kuvat: LINJA ARKKITEHDIT

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ennakkovaihe
Ennakkovaiheen aikana tilaaja kartoittaa alueen palvelutarpeita sekä käynnistää toiminnallisen suunnitelman. Tilaajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa koulun rakennuttajaa, esimerkiksi kuntaa tai säätiötä.
Read more
02
Yhteisen vision ja strategian luominen
Projektin toisessa vaiheessa tilaaja kokoaa eri toimijoista koostuvan ryhmän.
Read more
03
Toteutus
Tässä vaiheessa tapahtuvat muun muassa kilpailutusprosessi eli kilpailullinen neuvottelumenettely, urakoitsijavalinta sekä sopimusneuvottelut.
Read more
04
Perehdyttäminen ja palaute
Tässä vaiheessa tilaajat toimivat keskeisinä tukihenkilöinä. He järjestävät rakentamisen aikaisen perehdyttämisen sekä vastaavat rakennuksen toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä.
Read more
05
Toiminta ja käyttöönotto
Palveluntuottaja vastaa myös elinkaarikohteen teknisestä hallinnoinnista: rakennuksen, kiinteistötekniikan ja ulkoalueiden hoidosta, huollosta sekä kunnossapidosta, ylläpidosta ja korjauksista seuraavan kahdenkymmenen vuoden ajan.
Read more