Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

J
K

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Oppilaiden omatoimisuuden ja koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen

Eläimet opettajina

Helsinki
Innovaatiossa lapset oppivat itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja eläintenhoidon kautta. Eläimet ovat keskeinen osa kouluyhteisöä ja läsnä niin oppitunneilla kuin vapaa-ajallakin. Toimintamallilla on havaittu olevan suora yhteys syrjäytymisen ehkäisyyn.
Introduction

Mistä on kyse?

“Yhtä laajaa, yli 200 neliön koulussa sijaitsevaa kasvihuone-eläintarhaa ei tietääksemme ole muualla Euroopassa.”

Juha Juvonen, rehtori

Nuoruusvaiheessa kosketus eläimiin ja luontoon on erityisen tärkeää sekä yksilöpsykologisesti että luontosuhteen kehittymisen kannalta.  

Eläinten hoitamisen kautta sekä eläinten kanssa kommunikoidessaan lapset ja nuoret oppivat pitämään huolta elävistä olennoista, ratkomaan hoidettavien eläinten kanssa kohdattavia pulmatilanteita sekä ottamaan vastuuta pitkäjänteisesti. Näitä taitoja edistävät huolehtiminen eläinten ruokintaan, puhtaanapitoon ja sosiaalisiin tarpeisiin liittyvistä seikoista.

Eläimistä huolehtiminen yhdistettynä opetukselliseen kontekstiin tukee positiivisen luontosuhteen kehittymistä ja luo oppilaalle mahdollisuuksia harjoittaa itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja. Näin myös lisätään oppilaiden aktiivisuutta ja omatoimisuutta, millä on usein suora vaikutus itsetunnon vahvistumiseen.

Eläinten hoitaminen koulussa tuo lapsille ja nuorille turvallisuutta, kodinomaisuutta sekä toiminnallisuutta. Toiminnasta hyötyvät kuitenkin erityisesti ne lapset ja nuoret, joilla on haurautta kotioloissa tai vaikeuksia sosiaalisten suhteiden muodostamisessa. Pitkäkestoisen eläintenhoidon avulla oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia, vastavuoroisuutta ja hyväksyntää niin eläimiltä kuin muilta eläintenhoitoon osallistuvilta oppilailta.

Vesalan koululla on ollut kasvi- ja eläinhuone vuodesta 1991. Se on saanut alkunsa eläimistä innostuneen opettajan aloitteesta ja kasvanut pikkuhiljaa nykyiseen, noin neljäkymmentä eläintä ja 200 kasvia kattavaksi tilaksi.  Toiminnan ydin on kuitenkin edelleen lapsen ja eläimen suhteessa.

Monikulttuurisessa koulussa eläintenhoito ja kasvihuoneympäristö tuovat universaaleja ilmiöitä yhteiseen tarkasteluun. Ne myös välittävät huolehtimisen kulttuuria pelkästään sivusta seurattunakin. Kasvihuoneessa voi työskennellä mielekkäästi vaikka kielitaito olisi heikko.

Lapset ja nuoret ottavat vastuun eläimen hoitamisesta aluksi ohjatusti ja taitojen karttuessa yhä itsenäisemmin. Työskentely eläinten parissa muun ryhmän kanssa on edistänyt koko koulun yhteisöllisyyttä ja sekä ehkäissyt osaltaan myös syrjäytymistä. Toiminta on vahvistanut koulun oppilaiden omistajuutta omaan oppimiseensa sekä lisännyt osallisuuden kokemusta.

Stepeissä avataan askeleet eläintoiminnan pienimuotoiseen aloittamiseen aina eläinten hankkimisesta niiden hyödyntämiseen opetuksessa sekä kerrotaan keinoja kasvattaa toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
1991
Established
-
Organisation
179
Views
Tips for implementation
Toteutettavissa pieninkin resurssein, mutta vaatii koulun pitkäjänteistä sitoutumista eläimistä huolehtimiseen.
Contact information
J
K
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio yhdistää kiinnostavalla tavalla oppimisen omistajuutta, pitkäjänteistä vastuunottoa ja välittämistä.

Impact

Kasvihuone-eläintarha monikulttuurisessa koulussa on tuonut yllättäviäkin sosiaalisia hyötyjä.

Scalability

Innovaatio kasvaa itsestään käytettävissä olevien resurssien puitteissa innostuksen kautta. Aloittaa voi pienestäkin.

Media

See this innovation in action

Comment
I always have animals in my class and use them to teach various things: a beta fish can teach schedules: feed daily, clean weekly, water change monthly. I love that you have used animals to teach throughout the day!
Brett Bigham

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Eläinten hankkiminen
Hanki koululle muutama terraario- tai akvaarioeläin.
Read more
02
Eläinten hoidon järjestäminen
Suunnittele ja kirjaa eläinten hoitoa varten vapaaehtoisten hoitovuorot tehtävämäärittelyineen. Tärkeintä on järjestää eläinten hoito joka päiväksi.
Read more
03
Eläinten käyttö opetuksen tukena
Hankittuja eläimiä voi käyttää apuna monien aineiden opetuksessa.
Read more
04
Toiminnan kasvattaminen
Kun toiminta aloitetaan pienestä, eläintenpitoon ja sen tuomiin muutoksiin tutustutaan johdonmukaisesti ja hallittavasti.
Read more
05
Kokemusten jakaminen
Toiminnan kasvaessa kannattaa miettiä, millä eri tavoilla oman koulun toimintaa ja siitä syntyneitä kokemuksia voisi jakaa paitsi koulun sisällä, myös etenkin koulun ulkopuolella
Read more