We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Digiajan tiimiopettajuus: Veromäen projekti starttaa

12.9.2016
147 views

Uutinen

Veromäen koulussa Vantaalla on lähdetty toteuttamaan neljänsien luokkien opettajien kesken digiajan tiimiopettajuutta. Tarkoituksenamme on kokeilla käytännössä, miten sähköisiä ympäristöjä voidaan käyttää avuksi opettajien yhteissuunnittelussa. Samaa työskentelymallia on koulussa toteutettu jo viime vuonna nykyisten viidesluokkalaisten opettajien toteuttamana.

Digitaalisaatio muuttaa opettajuutta

Lähestulkoon alaan katsomatta ja vieläpä globaalisti tuskaillaan muutoksen nopeutta. Samalla digitalisaatio ravistelee elämäämme kaikilta kanteilta. Erilaisia fraaseja heitetään muutoksessa elämisestä ja tähän liittyykin seuraava Haraclituksen fraasi: “The only thing that is constant is change.” Jos maailmamme muuttuu yhä kiihtyvässä tahdissa tieteen ja tekniikan kehittyessä, koulun tärkeimmäksi tavoitteeksi nousee oppimaan oppimisen taitojen juurruttaminen oppilaisiin. Muuttuvassa maailmassa selviytyminen edellyttää kunkin ajan ja toimintaympäristön vaatimusten nopeaa oppimista. Myös ajan seuraaminen ja muutoksen tunnistaminen auttavat ennustamaan muutosta. Tämän päivän oppilaan aikuisuudessa ei välttämättä riitä, että hallitsee sen hetkisen toimintaympäristönsä. Pitää olla kykyä oppia käsitteitä, jotka vaikuttavat elämänmenoon vasta tulevaisuudessa. Riittääkö tähän jotkin ajassa määritellyt sisällöt ja niiden hallinta vai olisiko tärkeämpää omata vahvat oppimisen taidot?

Näissä mainingeissa muuttuu myös opettajuus. Opettaja on oppimisen asiantuntija ja siksi hänen pitää hallita runsaan informaation ja nopean tiedonvälityksen aikana ne oppimisen strategiat, jotka auttavat oppilaita oppimaan jatkossa tarvittavia oppimisen taitoja. Muutoksen nopeus on tehnyt opettajastakin oppilaan. Toimintaympäristön ja työkalujen kehitys vaatii jatkuvaa asioiden seuraamista ja niiden toimintaan perehtymistä. Kaikkein tehokkaimmin tämä tapahtuu, kun opettaja hyödyntää työssään niitä työkaluja ja ympäristöjä, jotka edesauttavat oppimisen strategioiden omaksumista. Yhteistyötä helpottavat, viestintää nopettavat, työasiota järjestävät ja ajankäyttöä säästävät digitaaliset työkalut tulisi olla opetustyössä luontevina työkaluina koko koulun oppivalla yhteisöllä.

Sähköisten palveluiden tuoma oman työn jakamisen helppous kannattelee opettajien arkea

Veromäen neljänsien luokkien opettajat ovat jakaneet eri oppiaineet vastuuopettajille niin, että yksi opettaja vastaa aina muutaman oppiaineen suunnittelusta ja tehtäväkokonaisuuksien luomisesta koko luokkatasolle. Opettajat ovat saaneet käyttöönsä edellisen vuoden nelosluokkien kaikki materiaalit, joita he nyt ovat vieneet eteenpäin niin uuden opetussuunnitelman tavoitteiden kuin omien mieltymystensäkin ohjaamana. Oppimateriaalit ja suunnitelmat jaetaan tiimin muille opettajille pilvipalvelussa.  

Toimintamalli on tuonut arkeen monia helpottavia asioita, kun vastuuta ja tehtyjä materiaaleja on jaettu opettajien kesken. Kun hyödynnetään digivälineitä, pilvipalveluita ja erilaisia digitaalisia työkaluja, saadaan aikaan innovatiivista ja tehokasta työtä. Luokanopettajan työtaakka helpottuu, kun hän voi keskittää työpanostaan sellaiseen oppiaineeseen, jonka opettamisessa hän on vahvoilla. Samalla hän voi luottaa siihen, että muut tiimin jäsenet tekevät hommansa yhtä hyvin muiden oppiaineiden osalta.

Digiajan tiimiopettajuus vs. aiempi työskentely

Aiempina vuosikymmeninä opettajan työ on usein koettu yksinäiseksi puurtamiseksi. Kärjistetysti sanoen hyväksi opettajien väliseksi yhteistyöksi on koettu se, että on pari kertaa vuodessa annettu itse tehty moniste myös muiden saman koulun opettajien käyttöön. Luokkien ovet on pidetty mieluiten suljettuina ja jokainen on hoitanut oman luokkansa asiat.  

Osin sosiaalisen median ja sähköisten palveluiden käyttämisen yleistyttyä jakamisen kulttuuri on ihan muutaman vuoden aikana yleistynyt koulumaailmassa. Esimerkiksi Facebookissa on kymmeniä opettajien perustamia ryhmiä, joissa jaetaan askartelumalleja, toimintavinkkejä ja muita opetusideoita kollegoille. Tämä jakamisen kulttuuri heijastuu myös yleisemmin koulumaailmassa. Opettajat ovatkin alkaneet entistä innokkaammin jakaa hyviä ideoitaan ja materiaalejaan muille opettajille myös yksittäisissä kouluissa. Sähköiset ympäristöt helpottavat omien materiaalien ja ideoiden tarjoamista muiden opettajien käyttöön.

Tämäkin artikkeli kirjoitettiin yhdessä – pilvipalvelut yhdisti uutisen teon

Tätäkin uutista kirjoitettaessa on hyödynnetty digiajan ajatusta jakamisesta. Ideat ja tekstin tuottaminen on jaettu uutisen kirjoittajien kesken. Jokainen sai tahollaan osallistua uutisen kirjoittamiseen juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopi. Uutinen työstettiin pilvipalvelussa olevassa kaikille jaetussa tiedostossa.

Markus, Liisa, Sini ja Anna
Veromäen koulu

HundrEDin yksi pääyhteistyökumppaneista, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, on halunnut osaltaan auttaa Veromäen koulua projektissaan ja myöntänyt rahallisen tuen projektin toteuttamiseen. Tutustu digiajan tiimiopettajuuteen tarkemmin ja seuraa projektin etenemistä koko lukuvuoden ajan!